Frister for sagsbehandling

Der er forskellige frister for, hvor længe du maksimalt må vente fra Thisted Kommune modtager din henvendelse og til du kan forvente et svar. Generelt svarer vi så hurtigt som muligt, men i nogle tilfælde kan svarfristen være længere.

Herunder kan du se fristerne for de enkelte områder, der handler om dagtilbud og dagpasning.

Generelt om frister

Kommunen skal ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra Thisted Kommune modtager en ansøgning, og indtil der skal være truffet en afgørelse.

Thisted Kommune skal; 

  • Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.
  • Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper. 
  • Give borgerne besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes. 
  • Oplyse om, hvilke frister, som gælder i kommunen

Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om grunden til at fristen ikke kan overholdes. Det vil endvidere blive oplyst, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet.

Frister for dagpasningsområdet

Område  Sagsbehandlingsfrist  Lov Om Social Service 

Hjælp til børn med særlige behov

4 mdr.

§ 4

Godkendelse af privat dagtilbud

– godkendelse af private hjem/lokaler 
–  selvejende institutioner

 
3 mdr.

 
§ 19, 20-22

Ansøgning om plads i dagpleje
og daginstitution

4 uger

§ 23

Tilskud til Frit Valgs Ordningen
(i anden kommune)

4 uger

§ 28

Ansøgning om socialpædagogisk friplads

4 uger

§ 43 stk. 1 nr. 4

Ansøgning om økonomisk friplads /
delvis økonomisk friplads

4 uger

§ 43 stk. 1 nr. 2 og § 63