Private dagtilbud og private pasningsordninger

Thisted kommune giver tilskud til 17 private, godkendte dagtilbud. Hvis du ønsker at få en plads i et privat dagtilbud, skal du tage kontakt til det pågældende institution, da de selv forvalter deres ventelister. Du har også mulighed for at søge tilskud til at passe egne børn og søge om tilskud til privat pasning - herunder ung i huset/bedstemor ordning.

De private institutioner fastsætter selv taksterne. Du får søskenderabat og har mulighed for at søge økonomisk friplads efter samme regler som i et kommunalt tilbud.

Thisted Kommune giver desuden tilskud til pasning ved private pasningsordninger, pasning af egne børn og ung i huset.

Ønsker du dit barn i privat institution eller ved en privat pasningsordning, skal du rette henvendelse til pågældende tilbud. Ønsker du at høre om bedstemor ordning / ung i huset, kontakter du Dagtilbud på tlf.  99 17 22 99, e-mail: dagtilbud@thisted.dk.

Oversigt over private institutioner  

På kortet herunder kan du se de forskellige private institutioner i Thisted kommune. Du kan få oplyst institutionernes navn, adresse, leder og telefonnummer ved at føre musen over de blå bolde.  

> Gå til oversigten på webGIS (åbner i et nyt vindue)

Du kan også finde institutionernes adresser på vores kontaktliste.

Her kan du læse omkring oprettelse af private daginstitutioner.

Tilskud til privat pasningsordning

Forældre har mulighed for at etablere en privat pasningsordning. En privat pasningsordning skal godkendes af Thisted Kommune og kan maksimalt godkendes til fem børn. Tilskuddet udbetales direkte til forældrene, der efterfølgende afregner med den private pasningsordning.

Ved valg af en privat pasningsordning frem for et dagtilbud (kommunale og private daginstitutioner samt den kommunale dagpleje) er forskellen at:

 • Der er ikke krav om udarbejdelse af pædagogisk læreplan
 • Barnet skal ikke sprogvurderes i en privat pasningsordning, men skal sprogvurderes af Thisted Kommune omkring tre års alderen.
 • Der er ikke krav om et formaliseret forældresamarbejde.
 • Der er ikke krav om pasning af barnet, hvis den private pasningsordning er syg.
 • Der er ikke krav om alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i den private pasningsordning.
 • Der ydes ikke økonomisk, socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads til et barn i en privat pasningsordning.
 • Der udbetales ikke tilskud til et barn i privat pasningsordning, såfremt en forælder samtidig modtager barselsdagpenge til det pågældende barn.
 • Barnet kan opsiges fra en privat pasningsordning, men ikke fra et dagtilbud. 

Tilskud til pasning af egne børn

Hvis du som forælder ønsker at passe dine egne børn, kan nu i Thisted Kommune modtage tilskud hertil.

Du kan modtage tilskuddet fra dit barn er 24 uger gammelt til og med skolealderen.
Tilskuddet udbetales i minimum otte uger og i maksimalt tolv måneder. Der er mulighed for at opdele perioden i to, eksempelvis i to seks måneders perioder. Du kan få tilskud til maksimalt tre børn.

Se takster her:

https://www.thisted.dk/Borger/BoernUngeFamilie/Dagtilbud/TaksterBornepasning.aspx 

  Det udbetalte tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
  Der betales skat af beløbet.

  Der er forskellige betingelser for, at vi kan udbetale tilskuddet:

  • Du skal kunne udvikle dit barns danske sprogkompetencer.
  • Du må ikke samtidig have en arbejdsindtægt eller modtage nogen form for offentlig overførselsindkomst.
  • En eventuel ægtefælle skal udnytte sin arbejdsevne.
  • Du skal have opholdt dig i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland) i 7 ud af de seneste 8 år.
  • Hvis det vurderes, at dit barn har behov for at være optaget i et dagtilbud (eksempelvis hvis det ikke udvikler sig alderssvarende sprogligt), kan der ikke ydes tilskud til pasning i hjemmet.

  • Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber efter stk. 1, nr. 1, og om ophold efter stk. 1, nr. 4, gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

  Godkendte private pasningsordninger

  Private pasningsordninger er beskrevet i Dagtilbudslovens § 78 – 79.

  Der ydes tilskud efter Dagtilbudsloven § 80 til de borgere der benytter sig af ordningen.

  Oversigt over private pasningsordninger

  På vores kontaktliste her kan du se de forskellige private pasningsordninger i Thisted kommune. 
   

  Tilsyn i de private pasningsordninger.

  Der føres 1 tilsyn om året i den private pasningsordning for at sikre, at pasningsordningen bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring (herunder sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold) samt det danske sprog og kultur.

  Ved tilsynet i den private pasningsordning, lægges der, jævnfør Dagtilbudslovens § 5, vægt på:
  Pågældendes kompetencer – formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positiv på barnets signaler.

  Thisted Kommune kan tilbagetrække godkendelse af en privat pasningsordning, hvis pasningsaftalen mellem forældre og den private pasningsordning/ung i huset ikke følges eller opfyldes.

  Fravær

  Er dit barn fraværende i mere end 6 uger fra dagtilbuddet, har du pligt til at orientere Thisted Kommune om stop i denne periode.

  Søskende rabat

  Har du mere end et barn i kommunal eller privat dagtilbud, får du søskenderabat efter gælden regler. Har du spørgsmål angående søskendetilskud er du velkommen til at kontakte os.

  Kontaktinfo

  Dagtilbudsafdelingen
  Børne- og Familieforvaltningen
  Asylgade 30 (Borgerservice)
  7700 Thisted
  Telefon: 99 17 22 99


  Dagplejen
  Børne- og Familieforvaltningen
  Asylgade 30
  7700 Thisted
  Telefon: 99 17 22 88
  E-mail: dagtilbud@thisted.dk

  Åbningstider:

  Mandag -
  Onsdag
   
  10.00 - 15.00

  Torsdag
   
  10.00 - 17.00

  Fredag

  10.00 - 13.00

  Telefontider:

  Mandag -
  Onsdag

  8.00 - 15.00

  Torsdag
   
  8.00 - 17.00

  Fredag
   
  8.00 - 13.00