Omklassificering af vandløb

Thisted Kommune er i gang med at ændre klassificeringen af en række vandløb i kommunen.

Vandløbsloven opdeler/klassificerer vandløb i 1) offentlige vandløb og 2) private vandløb. Kommunen er myndighed for begge typer vandløb og kan, inden for visse lovfastsatte rammer, beslutte hvilke vandløb der skal være offentlige og hvilke der ikke skal.

Administrationen af de offentlige vandløb, herunder vedligeholdelsen, er fastlagt i regulativer knyttet til hvert enkelt vandløb og varetages af Thisted Kommune. Der er ikke regulativer for de private vandløb og vedligeholdelsen varetages her af bredejerne.


Ved nedklassificering forstås, at et offentligt vandløb omklassificeres til privat. Ved opklassificering forstås, at et privat vandløb omklassificeres til offentligt.
Høring:
Op- og nedklassificering af vandløb

Thisted Kommune er i gang med at ændre klassificeringen af en række vandløb i kommunen.

Thisted Kommune har som en konsekvens af kommunalreformen i dag administrationen, herunder vedligeholdelsespligten af offentlige vandløb fra flere tidligere kommuner samt det gamle Viborg Amt.

Vandløb er opdelt i to klasser - offentlige og private vandløb. Ved nedklassificering forstås, at et offentligt vandløb omklassificeres til privat. Ved opklassificering forstås, at et privat vandløb omklassificeres til offentligt.

I de offentlige vandløb er det kommunen, der sørger for vedligeholdelsen. I de private vandløb er det lodsejerne, der selv står for vedligeholdelsen. Ved vedligeholdelse forstås bl.a. grødeskæring, oprensning, rensning af brønde, spuling, rodskæring af rør og udskiftning af enkelte rør.

Alle vandløb ejes af dem, der har grund ned til vandløbet (bredejerne). Klassifikationen ændrer ikke ejerforholdet, men afgør kun hvem der står for vedligeholdelsen.

En gennemgang af regulativerne for de offentlige vandløb har vist, at der i de tidligere kommuner og amtet lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat. Udgangspunktet bør være, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler i kommunen. Desuden bør kommunen kun afholde udgifter til vandløbsvedligeholdelse i de vandløb, som har offentlig interesse.

Thisted Kommune har derfor foretaget en gennemgang af kommunens 300 km offentlige vandløb og vurderet, at ca. 59 km vandløb skal harmoniseres (op- eller nedklassificeres) efter følgende kriterier:

Kriterier for opklassificering
Kriterier for nedklassificering
 Større vandløb med store afvandingsinteresser
 Vandløb anlagt til særlige private formål
 Vandløb med væsentlig offentlig interesse
 Vandløbet tjener primært til afledning af vand fra private arealer uden væsentlige landbrugsmæssige interesser
 Vandløb med stor miljømæssig interesse
 Vandløb, der ikke i betydelig omfang modtager overflade- og spildevand (ved skybrud) fra offentlige anlæg
 Åbne vandløbsstrækninger med gode muligheder for at opnå/fastholde god økologisk kvalitet
 Rørlagte vandløb
   Små vandløb, der kun berører få lodsejere
   Små vandløb med begrænset naturmæssig interesse

En uddybning af ovenstående kriterier er angivet i bilaget Kriterier for omklassificering.

Hvilke vandløb er omfattet af harmoniseringen?

Thisted Kommune har udarbejdet et forslag til udpegning af de vandløb der i fremtiden skal have status som ”offentlige vandløb”. Vedtages forslaget, vil 41 km vandløb, der i dag er offentlig, overgå til at blive privat. Omvendt foreslås 18 km vandløb at overgå fra privat til offentlig. Alle lodsejere der berøres af forslaget vil de nærmeste dage modtage et orienteringsbrev.

En oversigt over hvilke vandløb der er omfattet af harmoniseringen fremgår af tabel 1 og tabel 2.

Oversigt over vandløb der harmoniseres kan ses i nedenstående kortbilag 1-7. Ønsker du at se de berørte vandløb på et oversigtskort kan du se dem i nedenstående oversigtskort.

Oversigtskort (link)

Hvad betyder det for mig som lodsejer?

Opklassificering betyder, at vandløbet overgår fra et privat vandløb til et offentligt vandløb. Thisted Kommune er herefter ansvarlig for udarbejdelsen af regulativ og efterfølgende vedligeholdelse af vandløbet.

Nedklassificering betyder, at du og øvrige bredejere til vandløbet i fremtiden har vedligeholdelsespligten, hvor det igennem vedligeholdelsen skal sikres, at vandløbets vandføringsevne ikke forringes. Almindelig vedligeholdelse omfatter typisk skæring af grøde- og plantevækst i vandløbet og eventuelt på brinkerne. Endvidere kan vedligeholdelsen omfatte oprensning af vandløbet af aflejret materiale i form af eksempelvis sand, mudder eller organisk materiale.

Vedligeholdelsen indbefatter ikke yderligere uddybning af vandløbet, hvor fast bund og sider opgraves. Der vil her være tale om en vandløbsregulering, som alene må foretages efter tilladelse fra kommunen.

Ved omklassificering af vandløb til privat, hvor vedligeholdelsesbyrden overgår til bredejerne, skal vandløbet forinden være vedligeholdt i overensstemmelse med det gældende regulativs bestemmelser. Der kan således ikke i forbindelse med overdragelsen til bredejere gennemføres en grundig oprensning af vandløbet, idet en nedklassificering ikke kan danne grundlag for en oprensning ud over regulativets bestemmelser. Modsat skal vandløbsmyndigheden kunne dokumentere eller sandsynliggøre overfor bredejerne, at vandløbets stand ved overdragelse er i overensstemmelse med det gældende regulativs bestemmelser, herunder at den i regulativet oplyste vandføringsevne er til stede.

Rørlagte strækninger, hvor rørene er gamle, skal ikke udskiftes forud for nedklassificeringen, da en sådan udskiftning i offentlige vandløb betragtes som en regulering. Efter nedklassificeringen vil en udskiftning af en hel strækning med rør af samme dimension og fald modsat betragtes som vedligehold. Den forskellige afvejning mellem offentlige og private vandløb skal være med til at sikre, at den for vedligeholdelsen ansvarlige myndighed ikke gøres økonomisk ansvarlig for en gennemførelse af en nødvendig renovering/omlægning af en gammel udtjent rørlægning som det offentlige ikke har nogen interesse i.


Høring af berørte lodsejere

Inden der træffes endelig afgørelse vil der blive foretaget en yderligere høring af berørte lodsejere.

Det betyder at du som lodsejer vil modtage et udkast til afgørelse om op- eller nedklassificering, med en høringsfrist på mindst 4 uger til at afgive dine eventuelle bemærkninger til kommunens afgørelse. Den endelige afgørelse vil kunne påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Lovgrundlag

Efter vandløbslovens § 10 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at et vandløb skal udgå af den hidtidige klasse. Bestemmelser vedrørende omklassificering af vandløb fremgår af bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb.

Efter bekendtgørelsens § 3 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at offentlige vandløb eller vandløbsstrækninger nedklassificeres til private vandløb. Efter § 3, stk. 4 skal afgørelsen ledsages af en dato for nedklassificeringen.

Ved en nedklassificering overgår vedligeholdelsen fra det offentlige til private bredejere, da det efter vandløbslovens § 35 påhviler bredejerne at vedligeholde private vandløb. Efter vandløbslovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Såfremt Du har bemærkninger til forslaget, herunder alternative forslag til klassifikation af vandløb kan disse inden den 25. marts 2019 sendes til Thisted Kommune på vandlobteam@thisted.dk eller med post til Thisted Kommune, Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Eventuelle spørgsmål til forslaget m.v. kan rettes til team Vandløb på vandlobteam@thisted.dk.

Offentliggørelse
Afgørelserne om op- og nedklassificering vil løbende blive annonceret på Thisted Kommunes hjemmeside, www.Thisted.dk.


Tabel 1 Vandløb nedklassificering

Tabel 2 Vandløb Opklassificering

Kortbilag 1 Oversigtskort nedklassificering Nordthy

Kortbilag 2 Oversigtskort nedklassificering Midtthy Nord

Kortbilag 3 Oversigtskort nedklassificering Midtthy Syd

Kortbilag 4 Oversigtskort nedklassificering Sydthy

Kortbilag 5 Oversigtskort opklassificering Nordthy

Kortbilag 6 Oversigtskort opklassificering Midtthy

Kortbilag 7 Oversigtskort opklassificering Sydthy

Kriterier for omklassificering af vandløb