Tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven

_________________________________________________________

Afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 kan ifølge lovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge lovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

_________________________________________________________

Offentliggørelser efter Miljøbeskyttelsesloven

§ 19 tilladelse til anvendelse af knuste Cembrit plader i gårdsplads på Klostergade 65, 7770 Vestervig

Offentliggørelsen den 30. januar 2023. Klagefrist den 27. februar 2023.

Du kan få yderlig information ved henvendelse til Jannie Kalør Svendsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. nr. 99 17 22 26.