Vandløb og søer

Vandløb og søer er et område, hvor overvågning og tilsyn er delt mellem stat og kommune, da det er Miljøstyrelsen, der står for overvågning af vandløb og søer, mens det er kommunen, der fører tilsyn.


Kommunerne er dog myndighed for alle regelsæt vedrørende vand, herunder som miljømyndighed, vejmyndighed, vandløbsmyndighed, kommuneplan- og lokalplanmyndighed, myndighed efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1A, myndighed for klimahandleplaner, indsatsplaner efter vandrammedirektiv (Vandområdeplaner), m.v.
Under emnet her finder du information om dambrug, søer og vandløbene.

Du kan  også finde Statens vandplaner