Tilladelse til dyrehold

Ændring af husdyrbrug

Ændringer af husdyrbrugHvis det ønskes at etablere, ændre eller udvide dyrehold, produktionsareal og/eller bygge nye driftsbygninger, skal der ansøges ved kommunen.

 

Miljøtilladelser/-godkendelser

I forbindelse med den nye Husdyrbruglov, som trådte i kraft pr. 1. august 2017, er godkendelsesgrundlaget for husdyrbrug ændret.I lovgivning før den 1. august 2017 blev tilladelser/godkendelser udregnet på baggrund af antal dyr på husdyrbruget. I den nye lovgivning er det produktionsarealet (m2), der danner grundlag for husdyrbrugets størrelse. Dette betyder, at husdyrbrug der tillades/godkendes efter ny lovgivning reguleres efter produktions -arealet og ikke efter antallet af dyr som tidligere.
De tilladelser/godkendelser der er meddelt efter tidligere lovgivning, reguleres dog som hidtil efter antallet af dyr.

Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har:
• en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N om året
• flere end 750 stipladser til søer,
• flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
• flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Det kræver en tilladelse efter Husdyrbrugslovens § 16 b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har følgende produktionsarealer:
• over 300 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får – hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj
• over 200 m2 produktionsareal, hvis det kun er til heste
• over 175 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
• over 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af ovenfor nævnte grænser

Der skal ansøges om miljøtilladelser/-godkendelser gennem det elektroniske ansøgningssystem her. Til ansøgningssystemet er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder de fastlagte beskyttelsesniveauer. I ansøgninger efter § 16 a er der krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Ansøgninger om miljøtilladelser/-godkendelser skal udarbejdes af en fagkyndig rådgiver.
 
Læs husdyrbrugloven her

Brugerbetaling
Der er brugerbetaling på den tid kommunen anvender i forbindelse med miljøtilladelser/-godkendelser. Timesatsen på brugerbetaling i 2019 er 328,62 kr. for hver time der bruges på sagen. (Måske er det bedre med link til miljøstyrelsen, så teksten ikke skal rettes hvert år). Taksten reguleres årligt og kan ses på Miljø-styrelsens hjemmeside. Timeforbruget opgøres for perioden 1. november til 31. oktober det følgende år, og opkrævningen udsendes en gang om året, ca. midt i november.

 

Anmelderordninger

Ændringer af anlæg og dyrehold kan i nogle tilfælde klares via anmelderordninger. Det gælder for følgende:

• Halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager og foderlager
• Ensilageopbevaringsanlæg
• Gødningsopbevaringsanlæg
• Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
• Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
• Skift mellem dyretyper (uden § 16 a eller § 16 b)
• Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde
• Afprøvning af miljøeffektive teknologier og teknikker
• Produktionstilpasning - malkekøer (med §§ 10-12)
• Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi (med § 16 a eller § 16 b)

Anmelderordninger skal også indsendes her. Nogle anmeldelser kan være omfattet af byggelovgivningen og kræve en byggetilladelse. I de tilfælde skal der indsendes en ansøgning gennem det digitale selvbetjeningssystem her

Du kan læse mere om husdyrbekendtgørelsen her

Mindre erhvervsmæssigt dyrehold

Mindre erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. Det gælder hvis produktionsarealet er mindre end 100 m2 eller mindre en følgende:

• 175 m2 produktionsareal med ammekøer på dybstrøelse, heste, geder eller får (dog op til 300 m2 såfremt der kun er vinteropstaldning (1. okt. – 15. maj)
• 200 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste
• Udegående dyrehold uden faste anlæg (flytbare skure)

Mindre dyrehold kan anmeldes her

Hundehold:
Etablering, udvidelse og ændring af hundehold med 4 eller flere hunde over 18 uger skal anmeldes til kommunen. Der er følgende afstandskrav, som skal være overholdt ved hundehold.

Hundekennel og privat hundehold:

• Mindst 100 m fra nabobeboelse
• Mindst 200 m til byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

Hundepension:
• Mindst 200 m til nabobeboelse
• Mindst 300 m fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

 

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Et erhvervsmæssig dyrehold vurderes på baggrund af dyreholdets størrelse, og ikke på hvorvidt du har dem i erhvervsøjemed. Der er ingen pligt til at anmelde dyreholdet, så længe du har færre dyr end følgende: • 30 høns og 4 voksne hunde (med hvalpe under 18 uger) samt et dyrehold med enten
• 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
• 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
• 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
• 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
• 15 producerede slagtesvin,
• 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
• 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
• Andet dyrehold med tilsvarende størrelse

Skærpede regler i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder
Det er generelt ikke tilladt at etablere dyrehold i byzone- og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyre- og fjerkræhold
Thisted kommunalbestyrelse har vedtaget forskriften: Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold.
Regulativet træder i kraft den 1. december 2014 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Vejledning om hestehold

Du kan læse vejledningen om hestehold her