Gener ved landbrug

Er du generet af dyrehold?
Giver et husdyrbrug anledning til gener, kan Thisted Kommune kontaktes. Det anbefales dog, at der først tages kontakt til ejer af dyreholdet for at få en snak om forholdet, i håb om at der kan findes en løsning naboer i mellem. Giver genen anledning til en egentlig klage, kan denne ikke foretages anonymt.

Fluegener
Fluer på husdyrbrug kan både være generende i stalden for dyr og mennesker samt for de nærliggende naboer. Derfor har landbrug med husdyr pligt til at forebygge mod og bekæmpe fluer. God staldhygiejne og korrekt opbevaring af husdyrgødning har stor betydning for mængden af fluer på husdyrbrug. Det er vigtigt at der forebygges ved at holde husdyrbruget så rent som muligt, så fluernes formeringsmuligheder formindskes. Bekæmpelsen af fluerne kan med fordel startes op allerede i marts/april, så snart de første voksne fluer er på vingerne.

Husk at tage hensyn
Dyrehold må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne, forurening eller risiko for forurening. Det betyder at det skal overvejes hvordan dyreholdet er til mindst mulig gene for naboer og omgivelserne generelt. Klages der over dyrehold skal kommunen vurdere om der er tale om væsentlige gener. I nogle tilfælde kan vurderingen munde ud i et påbud eller forbud mod dyreholdet.