Landbrug og pelsdyrfarme

På denne side finder du oplysninger om tilsyn og godkendelser af landbrug og pelsdyrfarme.

Generelt om landbrug

I Thisted Kommune har vi for tiden:

  • 832 landbrug med mere end 3 DE. Heraf er 462 kvæg, 307 svin og 63 andet (blandede brug, heste, får kyllinger m.m.)
  • 65 pelsdyrfarme
  • 452 plantebrug

Kommunen har efter kommunalreformen fået flere opgaver i relation til landbruget, bl.a. skal miljøvurderingen nu laves af kommunen og skal være en del af en miljøgodkendelse.

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme

Thisted Kommune foretager hvert år miljøtilsyn på ca. 180 dyrehold og på ca. 16 pelsdyrfarme.

Alle husdyrbrug over 75 DE skal have tilsyn hvert 3. år. Pelsdyrbrug over 3 DE og under 75 DE skal have tilsyn hvert 4. år. Alle husdyrbrug over 3 DE og under 75 DE eller arealer som er godkendt efter husdyrlovens § 16 skal have tilsyn mindst hvert 6. år.

Et miljøtilsyn varsles mindst 14 dage før tilsynet, og vi fremsender efter senest to uger en tilsynsrapport og eventuelle krav om forbedringer af miljøforholdene.

Miljøgodkendelser

Et landbrug må ikke ændres eller udvides, før der foreligger en miljøgodkendelse til projektet.

Normal sagsbehandlingstid for en miljøgodkendelse er mindst 4 måneder (regnet fra modtagelsen af en fyldestgørende ansøgning).

Det er altid en god idé at drøfte et forprojekt med Miljøafdelingen, således at der kan udarbejdes en realistisk tidsplan for myndighedsbehandlingen.

Husdyrbrug over 75 DE

Send din ansøgning om tilladelse elektronisk til kommunen på:

www.husdyrgodkendelse.dk

Brugerbetaling for tilsyn og miljøgodkendelser

Der betales for de aktiviteter, der vedrører det pågældende husdyrbrug m.v.

Både aktiviteter på og uden for husdyrbruget mv. skal medregnes.

Dialog med husdyrbruget m.v. om forhold, der er fastsat regler om eller som overvejes reguleret i påbud eller vilkår, skal medregnes.

Vejledning om reglernes konkrete anvendelse på et husdyrbrug m.v. og om, hvordan man kan opfylde dem, skal således også medregnes.

Følgende medregnes ikke:

Generel planlægning af tilsynsarbejde, generel vidensopbygning, efteruddannelse o. lign. samt arbejde med fastlæggelse af en generel praksis, herunder ved behandling i udvalg, kommunalbestyrelse m.v.

Kørsel skal ikke medregnes.

Registrering af timer, der skal betales for:

For at kunne lave en fair opgørelse til husdyrbrug om den ydelse, de har modtaget og følgelig en redegørelse for den betaling, de skal foretage, skal vores medarbejdere registrere den tid, der anvendes på brugerbetalingspligtige aktiviteter.

Denne tidsregistrering skal ske med en præcision på ½ time.

Fremmede tjenesteydelser (konsulenttimer):
Anvender vi konsulenter til de ovennævnte opgaver, kan vi viderefakturere 57,79 pct. af regningsbeløbet ekskl. moms.

Hvis jeg planlægger at udvide/ændre min bedrift
Hvis du vil udvide/ændre din bedrift skal du ansøge om miljøgodkendelse. Se ovenstående.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00