Landbrugsafgørelser

Aktuelle offentliggørelser


Offentliggjort den 1. december 2022 - Klagefristen udløber den 29. december 2022

Tilladelse til § 15 skift mellem dyretyper, Grønbjerg 7, 7700 Thisted


Offentliggjort den 24. november 2022 - Klagefristen udløber den 22. december 2022


Offentliggjort den 21. november 2022 - Klagefristen udløber den 19. december 2022


Offentliggjort den 15. november 2022 - Klagefristen udløber den 13. december 2022


Offentliggjort den 10. november 2022 - Klagefristen udløber den 08. december 2022


Offentliggjort den 10. november 2022 - Klagefristen udløber den 08. december 2022


Offentliggjort den 03. november 2022 - Klagefristen udløber den 01. december 2022

Foroffentlighed - miljøgodkendelserI øjeblikket er der ingen miljøgodkendelser i foroffentlighed.

Ifølge lov nr.1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov(ansøgninger indsendt før den 1. august 2017) og § 16 a i samme lov (ansøgninger efter den 1. august 2017).

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails. 

 

Annoncering - revurdering af miljøgodkendelserThisted Kommune agter at tage nedenstående ejendoms miljøgodkendelse op til revurdering:

Perioden for for-annoncering udløber den 13. december 2022:

Ydbyvej 119, 7760 Hurup
Den gældende miljøgodkendelse er fra 2006 og er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Husdyrbruget har en produktionstilladelse til slagtesvin (7250 grise i vægtintervallet 7,2-102 kg.) i alt 249 dyreenheder.

Før kommunen træffer afgørelse om revurdering af en miljøgodkendelse af et IE-brug, skal offentligheden have mulighed for at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse. Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet. Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Formålet med revurderingen af miljøgodkendelsen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. En revurdering kan derfor ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Det er alene en vurdering af, om husdyrbruget med den gældende tilladelse stadig beskytter miljøet tilstrækkeligt.

 

Udkast til miljøgodkendelse

I øjeblikket er der ingen miljøgodkendelser i høring.I øjeblikket er der ingen miljøtilladelser i høring.


 

Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00