Miljøtilsyn

Miljøtilsyn

Hovedformålet med miljøtilsyn på landbrugs ejendomme er at kontrollere, at husdyrbruget overholder gældende lovgivning. Ved tilsyn kan følgende forhold blive gennemgået alt efter dyreholdets størrelse og tilsynets karakter:

 • Dyreholdet/produktionsarealet
 • Indretning og drift af bygningerne/anlæggene
 • Opbevaring af husdyrgødning
 • Spildevand og vaskepladser
 • Affaldsopbevaring og -håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage m.v.)
 • Olietanke til fyringsolie, diesel m.m.
 • Overdækning af evt. markstakke
 • Fluer og skadedyr
 • Opbevaring af handelsgødning og kemikalier
 • Vilkår i evt. miljøgodkendelse

 

Tilsynsmyndigheden bestræber sig på at gennemføre alle tilsyn i en god dialog, hvor der er fokus på at vejlede og informere om alle miljøforhold omkring landbruget. Der tages udgangspunkt i en løsningsorienteret tilgang til de miljømæssige udfordringer, som kommunen ønsker at løse i samarbejde inden for den gældende lovgivnings rammer.

Godkendte husdyrbrug skal som minimum have basistilsyn hvert 3. år. For ikke godkendte husdyrbrug skal der være basistilsyn hvert 6. år. Ved basistilsyn bliver alle miljøforhold gennemgået. Imellem basistilsynene vil der blive lavet prioriterede tilsyn, hvor der kun ses på enkelte miljøforhold. Det er ejendommens risikoscore, der bestemmer antallet af prioriterede tilsyn. De prioriterede tilsyn kan både være uvarslet eller varslet. Basistilsynene vil altid varsles i forvejen, da tilsynsmyndigheden har brug for en kontaktperson, som kan være tilstede ved tilsynet.

Risikoscore
Risikoscoren har betydning for tilsynsfrekvensen. Husdyrbrug med en høj score skal have hyppigere tilsyn. Disse tilsyn kan gennemføres som basis eller prioriterede tilsyn.
Risikoscoren er foretaget på baggrund af:

 

 • Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
 • Lovoverholdelse
 • Oplagring af husdyrgødning
 • Husdyrbrugets størrelse
 • Sårbarhed (beliggenhed i forhold til bl.a. vandindvinding og natur)

læs mere om bekendtgørelsen for miljøtilsyn her

Brugerbetaling
Der gøres opmærksom på, at tilsynsaktiviteter på husdyrbrug er gebyrbelagt ifølge bestemmelserne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen. Timeforbruget opgøres for perioden 1. november til 31. oktober det følgende år, og opkrævningen udsendes en gang om året, ca. midt november. Kørsel medregnes ikke. Tidsregistreringen sker med en præcision på 30 min.


Offentliggørelse af tilsynsrapport
Thisted Kommune skal offentliggøre resultatet af tilsynet. Dette sker på Digital MiljøAdministration (DMA) ca. 2-3 måneder efter tilsynet. De oplysninger der skal offentliggøres står på første side af tilsynsrapporten. 

Du kan læse mere på miljøportalen her

Tilsynskampagner
Der skal gennemføres to tilsynskampagner om året i hver kommune. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod et særligt miljøtema eller miljøproblem.Formålet er at opnå dialog, som kan skabe ændringer i adfærd, der kan bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

 

Husdyrgødning

Alle husdyrbrug producerer husdyrgødning. Gødningen kan være flydende (gylle) eller fast (faste ekskrementer og dybstrøelse).


Opbevaring af gylle
Gylle skal opbevares forsvarligt. Derfor skal gyllebeholdere kontrolleres regelmæssigt. Alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft (med en kapacitet over 100 m3) skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år. Beholdere som ligger inden for 100 m fra vandløb og søer over 100 m2, skal dog kontrolleres hvert 5. år.

Du kan læse mere om, hvordan du meddeler at beholder tages ud af drift her
Du kan finde beholderkontrollant listen her

Overdækning af gyllebeholder
Der stilles krav om overdækning af beholdere til flydende husdyrgødning og afgasset biomasse. Disse krav skal overholdes for at reducere ammoniakfordampningen til et minimum, samt reducere lugtgener hos naboer.

Der er tre typer overdækning:

• Fast overdækning; flydedug, teltoverdækning eller lignende
• Tæt overdækning; naturligt flydelag af halm, leca eller lignende
• Anvendelse af ammoniakreducerende teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste

Der skal føres logbog over flydelaget på de beholdere, der anvender tæt overdækning. Det er som udgangs-punkt brugeren af gyllebeholderen der er ansvarlig for udførelse af logbogen.

Du kan læse logbogen her

Opbevaring af fast gødning

Fast gødning skal opbevares på en møddingsplads eller i en lukket container.

Møddingspladsen skal være indrettet således at forurening af grundvand og overfladevand ikke kan finde sted. Den skal være udført i et holdbart materiale, som er uigennemtrængeligt for fugt. Møddingssaft skal bortledes via afløb og gennem tætte, lukkede ledninger til opsamlingsbeholder. Pladsen skal være afgrænset af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning, som skal holdes helt fri for gødning.

Hvis du ikke har en møddingsplads, kan der anvendes en helt tæt container til opbevaring af fast gødning. Er containeren ikke tæt, skal den være placeret på et støbt areal med afløb til opsamlingsbeholder.

Fast gødning skal være overdækket. Overdækningen skal være tætsluttende med et vandtæt materiale straks efter udlægning.
Kravet om overdækning gælder ikke møddinger med daglig tilførsel fra stalde, hvor der er et staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle og evt. udlægning i gødningskegle, og hvor staldsystemet er etableret senest den 1. august 2019

Ønskes det at etablere gødningsopbevaringsanlæg og/-eller oplag, er det vigtigt at være opmærksom på de lovgivningsmæssige afstandskrav, som er følgende:
• 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning
• 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
• 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m2
• 15 m til offentlig vej og privat fælles vej
• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
• 15 m til beboelse på samme ejendom
• 30 m til naboskel

Markstak
Husdyrgødning må lægges i markstak, når det er komposteret og tørstofprocenten er mindst 30. Kompost er dybstrøelse, som har henligget i stald eller overdækket på møddingsplads i 3-4 mdr.
Markstakke skal overdækkes med tætsluttende og vandtætmateriale straks efter udlægning. I forbindelse med udbringning må der placeres midlertidige oplag af kompost uden overdækning i op til en uge.
Der skal føres årlige optegnelser over markstakkes placering. Kompost må højst lagres samme sted i marken i 12 mdr. Anvendt lokalitet må ikke anvendes til markstakke igen før efter fem år.

Du kan læse husdyrgødningsbekendtgørelsen her


Udbringning af husdyrgødning

Der er regler for hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. Hovedformålet med reglerne er at for-hindre at husdyrgødning forurener vandmiljøet samt at udbringningen ikke medfører unødige gener for omgivelserne.


Hvordan må der udbringes?
• Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved slangeudlægning, slæbesko, nedfældning eller lignende.
• Udbringning af flydende husdyrgødning på bare marker og på græsmarker skal som hovedregel ske ved nedfældning. For at udbringe uden nedfældning, skal der anvendes anden teknologi, så ammo-niakfordampningen reduceres lige så meget som ved nedfældning.
• Fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer skal nedpløjes hurtigst muligt, og inden 4 timer.
• Udbringning af husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke give anledning til unødige gener.

Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

Hvornår må der ikke udbringes?
• Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.
• I perioden fra høst, dog senest 1. oktober til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgød-ning. Der er nogle undtagelser herfra (vinterraps og visse græsmarker).
• I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning. Vær opmærk-som på at udbringningsperioden kan begrænses af reglerne om jordbearbejdning.

Udbringning af slam til jordbrugsformål
Ved ønske om at modtage slam til udbringning, skal der senest 8 dage før slammet modtages, sendes en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde markkort, deklaration for affaldsproduktet og un-derskrevet aftale mellem producent og modtager.


Opbevaring af ensilage

Saftgivende ensilage skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg. Ikke-saftgivende ensilage må opbevares i markstak.


Ensilageopbevaringsanlæg
Et ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes så overfladevand fra omkringliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Der skal være afløb fra pladsen, som fører ensilagesaft gennem tætte, lukkede ledning til opsamlingsbeholder. Opbevaringsanlægget skal have en 1 meter høj mur eller en 2 m bred randbelæg-ning. Har pladsen 2 m randbelægning skal denne have minimum 3 procents fald mod afløb. Bund og sider skal være udført af holdbare materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Bunden skal som minimum have 1 procents fald mod afløb. Det er vigtigt at anlægget er udført i materiale, der kan modstå påvirkninger fra ensilagen samt køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning.

Ønskes der at etablere et nyt ensilageopbevaringsanlæg, skal dette anmeldes til kommunen via Husdyrgod-kendelse.dk.

Ensilage i markstak/wrapballer
Ikke-saftgivende ensilage må ligge i markstak på arealer, hvor næringsstoffer kan optages af de efterfølgende afgrøder.

Markstakke og åbne wrapballer skal overholde samme afstandskrav, som nævnt i afsnittet om opbevaring af fast gødning.