Hverdagen

Det overordnede formål er at hjælpe dig tilbage til din egen bolig så selvhjulpen som muligt, med højest muligt grad af livskvalitet. De midlertidige pladser i Thisted Kommune er et døgntilbud til borgere i Thisted Kommune med behov for rehabilitering, pleje og omsorg, som ikke kan varetages i eget hjem. Inden for opholdets første tre hverdage, vil vi sammen med dig afklare målet med opholdet. Du er selv en aktiv medspiller i forhold til at indfri dine mål.

Hverdagen er fyldt med gøremål, som er med til at holde kroppen i gang og komme til kræfter. Det kan være alt lige fra at tage bad, selv at hente drikkevarer, rede seng m.v. Gøremålene kan virke ligegyldige, men de anses for at være træning på lige fod med at træne i et center med en terapeut. Derfor vil du under dit ophold på en midlertidig plads opleve, at personalet opfordrer og motiverer dig til at gøre flest mulige af de daglige gøremål selv. Personalet vil altid være i nærheden til at guide, støtte og hjælpe.

På de midlertidige pladser varetager vi en bred vifte af tilbud. Vi tilbyder blandt andet:
  • Færdigbehandling efter sygehusophold
  • Genoptræning hvor du aktivt selv bidrager. Vi tænker træning ind i alle dagligdagens aktiviteter
  • Afklaring i forhold til funktionsniveau og fremtidig bolig
  • Aflastning af pårørende
  • Vurdering og udregning
  • Strakspladser, et ophold til hurtig udregning/observation max. 3 hverdage
  • Palliation, pleje og lindring til uhelbredelig syge
Rehabilitering
Rehabilitering foregår i et tværfagligt samarbejde for at støtte borgeren i at opnå samme grad af funktionsevne i videst muligt omfang eller rehabiliteres til et meningsfyldt liv med nedsat funktionsevne.
Borgeren medinddrages i at udarbejde mål for det midlertidige ophold, og det tværfaglige personale tilrettelægger et sammenhængende borgerforløb.
Der lægges vægt på, at du deltager aktivt i hverdagslivet på centeret. Det betyder, at du selvstændig eller med støtte fra personalet udfører dagliglivets gøremål for at blive mest mulig selvhjulpen igen og opleve størst mulig livskvalitet. Du vil ved indflytningen blive tildelt 2 kontaktpersoner. Hvis du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, vil du blive tilknyttet en trænende fysioterapeut eller ergoterapeut.
Har du begrænsede muligheder for at være aktiv deltagende på grund af sygdom eller aldersbetingede svigt ydes pleje og omsorg. Hvis livssituationen er markant ændret gives vejledning og støtte til at søge anden boligform. Ved alvorlig sygdom ydes lindrende pleje og omsorg ved livets slutning.

Rehabilitering og aktiviteter
Vi har fokus på rehabilitering, hvor der leves et aktivt hverdagsliv. Det betyder, at du deltager i hverdagens gøremål og socialt samvær. Personalet tilrettelægger derfor aktiviteter i dagligdagen sammen med borger.
Hver tirsdag og torsdag kommer der en terapeut. Omfanget af træningen afhænger af dit behov og tilrettelægges ud fra en terapeutisk vurdering.
Træningen indgår som en del at den samlede rehabilitering, hverdagstræning og handleplan for opholdet. Det foregår både i genoptræningslokalet, men også som en del af hverdagens gøremål.

TAC. Rehabilitering og aktiviteter_1

TAC. Rehabilitering og aktiviteter_2