Trivselsundersøgelse
I begyndelsen af 2010 blev der fra ministerielt hold indledt undersøgelser med henblik på at udvikle kvalitetssikringsmetoder. Et af fokusområderne var at undersøge svage ældres livskvalitet og trivsel, og Thisted Kommune blev projektkommune sammen med Sorø og Frederiksberg Kommuner.

Ved projektets afslutning havde man fundet frem til 9 målepunkter, som giver et samlet billede af de ældre borgeres oplevelse af trivsel og livskvalitet i hverdagen.
1. Fysisk velbefindende
2. Psykisk velbefindende
3. Meningsfulde aktiviteter
4. Sociale relationer
5. Værdighed
6. Individuelle hensyn
7. Selvbestemmelse
8. Tryghed
9. Fysiske rammer


Målingerne gennemføres 1 gang årligt ved besvarelse af spørgeskemaer.
Ved hjælp af den score beboeren får, sættes der fokus på handlinger, der kan
forbedre trivslen. Der laves en ny måling efter 3 måneder på beboerne i gul zone,
hvor der er arbejdet med de trivselspunkter hos den enkelte, der gav en mindre høj score.

Trivselsindikatoren for beboerne i undersøgelserne er som følger:
• Rød for lav trivsel – og akut behov for forbedringer
• Gul for middel trivsel - forbedringsmuligheder
• Grøn for høj trivsel og livskvalitet

Kvalitetsstandard på sundheds- og ældreområdet i Thisted kommune