Bussen på Kastaniegården og Kløvermarken

Kløvermarken og Kastaniegården deler en bus til stor glæde for vores beboer.

Retningslinjer for Kløvermarken / Kastaniegårdens bus

Formål:

Bussen har til formål at køre med beboerne på Kløvermarken og Kastaniegården. Køreturene kan være såvel småture, udflugter og ferie. Alle beboerne på Kløvermarken og Kastaniegården kan køre med bussen, når personalet, en pårørende eller en frivillig er chauffør. Der er lavet særlige retningslinjer, som pårørende skal underskrive, når de låner bussen

Bussen må ikke anvendes til erhvervsmæssig kørsel såsom taxa, flyttebil el.lign.

Økonomi:

Beboere, der ønsker muligheden for at komme med på køreture, eller evt. leje bussen, betaler et fast årligt beløb til buskontoen i Sparekassen Thy .  Reg. nr. 9087 konto nr. 0574404452. Ved indbetaling påføres beboerens navn og det årstal der er betalt for.

Hvis man ikke vil benytte sig at køreture, men blot vil støtte op om bussens drift, modtages donationer med tak.

Afregning for kørsel:

Det koster 250 kr. årligt
at benytte sig af muligheden for busture.

Flytter man ind i første halvdel af året betales der 250 kr (1/1 til 31/12). Flytter man ind i anden halvdel af året (1/7 – 31/12) betales 125 kr. Fremadrettet betales helårligt og ved dødsfald refunderes der ikke indbetalte beløb.

Når du har betalt til bussen, kan du - uden yderligere betaling – deltage i ture, der bliver arrangeret af Plejecentrene i Midt. (Kløvermarken og Kastaniegården)  Der er ikke fastlagt et antal årlige ture, da dette vil være afhængigt af forskellige omstændigheder, som vejret, de frivillige,  ønsker og andet.

Der kan derfor ikke stilles krav om at komme på et bestemt antal ture på trods af indbetaling, eller at hver enkelt beboer får tilbudt lige mange køreture.

Kørsel med bussen kan ikke ske uden forudbetalt betaling.

Daglig brug:

Chauffør – bussen må føres af ansatte ved Plejecentrene i Midt, pårørende til beboere, samt frivillige tilknyttet Kløvermarken og Kastaniegården.

Der skal som udgangspunkt altid være en beboer med i bussen under kørsel. Undtagelser kan ske, når det er nødvendigt af logistiske årsager, som når bussen skal flyttes fra det ene plejecenter til det anden, til syn eller på værksted, og når der skal køres beboere ad flere omgange (fx ved en sommerhustur el.lign.). På disse ture skal det ske ad korteste rute og uden mulighed for ærinder under vejs.

Udlån af  bussen:

Når pårørende låner bussen, må der ud over beboeren, chauffør og en ekstra hjælper ikke være flere passager i bussen.  Andre familiemedlemmer- der skal på samme tur - skal køre i andet køretøj. Bussen må ikke udlånes, hvis beboeren skal uden for landets grænser eller overnatte.

Enhver fører skal have gennemgået instruktion af bussen, med gennemgang af de anførte emner, og der skal fremvises gyldigt kørekort. Det er servicemedarbejderen eller aktivitetsmedarbejderen, der står for instruktionen.

Man underskriver en instruktionsseddel som dokumentation for gennemgangen.

Nøglen til bussen udleveres på forespørgsel.

Det er den enkelte chauffør, der hæfter for bøder på bagrund af mangelfuldt førerbevis eller overtrædelse af færdselsloven.

Evt. bøder udstedt pga. konkrete fejl og mangler ved bussen - betales af Buskontoen.

Det er chaufførens ansvar, at alle passagerer er forsvarligt fastspændt, og at antallet ikke overstiger det tilladte (chauffør + 8 passagerer)

Der må ikke ryges i bussen, og det accepteres ikke, at chaufføren indtager alkohol i forbindelse med køreture.

Efter endt brug har chaufføren ansvar for, at der er opryddet i bussen samt at seler og låsemekanismer er hængt på plads. Bussen afleveres men samme mængde diesel som ved modtagelse.

Parkering:

Ved parkering på handicapplads kræves et specielt handicapskilt. Dette skal søges hjem til specifik bruger, som skal være personligt tilstede ved brugen. Den enkelte beboer og pårørende tager sig af evt. ansøgning. OBS – der skal søges om handicapskiltet i god tid, da der er 2-3 måneders ventetid. Skiltet koster ca. 500 kr.

Renholdelse og service:

Servicemedarbejderen er ansvarlig for at bussen til enhver tid er rengjort og køreklar, og div. aftaler om syn og service overholdes.

Arbejdsmiljø og sikkerhed:

Da medarbejderne bruger bussen betragtes det som en arbejdsplads og der udfyldes derfor APV.

Forsikring:    

Bussen er forsikret hos Thisted forsikring

Pårørende, der låner bussen hæfter ved skade for selvrisikoen på 3455 kr.

Ansatte, og frivillige chauffører, der kører i kraft af et stykke frivilligt arbejde, hæfter ikke for selvrisikoen.