Thisted Kommune åbner for udendørs besøg på bosteder

Fra tirsdag den 19. maj bliver det igen muligt for alle, der bor på et botilbud i Thisted Kommune, at modtage besøg i et begrænset omfang. Besøg kan kun ske efter aftale med bostedet.

15-05-2020Nyhed

Social- og Indenrigsministeriet har den 13. maj udstedt en bekendtgørelse, der tillader borgere på botilbud at modtage besøg af en til to faste besøgspersoner. Besøgene skal i udgangspunkt foregå på tilbuddenes udearealer og i visse tilfælde indendørs i borgerens egen bolig. Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og tilrettelægger besøgene på en forsvarlig måde.

Besøgene skal foregå i overensstemmelse med retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Herudover er der stadig mulighed for besøg i kritiske situationer. Beslutningen om, hvorvidt der foreligger en kritisk situation, bliver truffet af tilbuddets ledelse

Ifølge den nye bekendtgørelse skal botilbuddets ledelse udpege en til to faste besøgspersoner blandt borgerens nære pårørende, hvis borgeren eller dennes pårørende anmoder om det. Medarbejderne på bostederne vil derfor tage en dialog med alle beboere om dette.

Social- og Sundhedsudvalgets formand Ida Pedersen er glad for, at botilbuddene nu også kan tilbyde udendørs besøg:

- Der er ingen tvivl om, at det har været hårdt for både pårørende, beboerne og de ansatte at have været så begrænsende i mulighederne, på grund af den alvorlige corona-situation. Men i takt med, at flere og flere mulighederne vender tilbage i samfundet, glæder det mig, at vi i Thisted Kommune nu også kan tilbyde udendørs besøg på vores bosteder, efter aftale med personalet.

Besøg foregår som udgangspunkt udenfor

Besøg skal som det helt klare udgangspunkt ske på tilbuddets udearealer. Der udpeges ikke besøgspersoner for borgere, der kan modtage besøg i kritiske situationer, jf. ovenfor, da disse borgere allerede på den baggrund kan modtage besøg af nære pårørende.

Nogle besøg kan foregå indendørs

Botilbuddet kan desuden efter en samlet socialpædagogisk og sundhedsfaglig konkret vurdering beslutte, at borgeren kan modtage besøg af de en til to faste besøgspersoner i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over ud.

Følgende forhold indgår i vurderingen af, om borgeren kan modtage besøg i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over:
 • Om borgeren har egen indgang fra udearealer.
 • Om sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes.
 • Om de besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer.
 • Om borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Formen for besøg

Det er tilbuddets ledelse, der fastlægger rammerne for besøg. Det indebærer en konkret og lokal vurdering, herunder af tilbuddets konkrete indretning. Dette sker også på baggrund af bl.a.;

 • Om der blandt borgerne i tilbuddet er borgere, som efter sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer eller efter vurdering fra borgerens egen læge er i særlig risiko for smitte.
 • Fastsættelse af en tidsramme for besøgenes varighed.
 • Fastlæggelse af besøgenes hyppighed.
 • Fastsættelse af et tidsinterval for, hvornår der er åbent for besøg.
 • Fastsættelse af et maksimum for antal besøgende.
 • Behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pa-villoner, plexiglas og skillevægge.
 • Afvikling af besøg i form af ”gåtur i haven eller en snak hen over hækken”.

Udgangspunktet er 30 minutter to gange om ugen


Som udgangspunkt kan der blive tale om to ugentlige besøg a 30 minutter, men det er tilbuddets ledelse, der har den endelige vurdering ud fra ovenstående forhold.

Dette skal du gøre, hvis du gerne vil komme på besøg


Hvis du som pårørende ønsker at komme på besøg, skal du kontakte bostedet og lave en aftale om besøget. Du må stadig ikke komme på besøg uden aftale med bostedet.

Mere information kan findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kontaktinfo

Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20
E-mail: social@thisted.dk