Goddag – hvad kan jeg hjælpe dig med?

Ledige borgere vender i høj grad tomlen op i forhold til Jobcenter Thisted.

14-01-2021Nyhed

Foto af et skilt, hvor der står jobcenter.

- Allerede ved mit første telefonopkald til sagsbehandler blev jeg mødt med et ”hvad kan jeg hjælpe dig med”. Meget fremmende for det videre forløb, selv om jeg jo godt vidste, at hun ikke kunne trylle et job frem.

Denne positive vurdering af mødet med sagsbehandleren på Jobcenter Thisted fremgår af den mini-rapport, der er lavet på baggrund af en stor spørgeskemaundersøgelse, som Jobcenter Thisted for nyligt har gennemført blandt brugerne.

Den positive kommentar er ikke enestående. Samlet set viser svarene i brugerundersøgelsen en høj grad af tilfredshed.

Grafik fra spørgeskemaundersøgelse.
Jobcenter Thisted har samlet set fået meget positive tilbagemeldinger for de borgere, der har svaret på brugerundersøgelsen. Illustration: Thisted Kommune.

62,2 procent angiver, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med Jobcenter Thisted.

Borgerne har svaret på en række konkrete spørgsmål, som ”I hvor høj grad vurderer du, at dit forløb har fokus på at forbedre dine job- eller uddannelsesmuligheder?”, eller ”I hvilken grad vurderer du, at du har indflydelse på indholdet i samtalerne?”.

Medarbejderne i Jobcenter Thisted har også været til eksamen. De er blevet målt og vejet af borgerne. Og karaktererne er gode.

Gode til at finde løsninger
Eksempelvis svarer 6 ud af 10 ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” på spørgsmålet, om borgeren vurderer, at medarbejderen ”er interesseret i at finde gode løsninger sammen med dig”. Medarbejderne scorer også højt på de lediges vurderinger af, om de er godt forberedte til samtalerne og taler til den enkelte på en letforståelig og klar måde.

Et stort flertal vurderer ligeledes, at der i høj grad eller meget høj grad er et samarbejde mellem sagsbehandleren og den ledige om, hvad der skal ske, mens han/hun er tilknyttet jobcentret.

Et af citaterne i rapporten underbygger dette:

- Har været glad for, at jeg ikke er blevet sendt ud i en nytteløs praktik eller lignende, men i stedet fik tilbudt et forløb, som i højere grad passede til mig.

- Min sparring med jobcentret var en overraskende god oplevelse, lyder det i et andet citat.

Den positive vurdering af medarbejdernes indsats hos Jobcenter Thisted får det store smil frem hos beskæftigelseschef Trine Engholm Christensen.

- Det gør mig rigtig glad at se, at sagsbehandlerne anerkendes for deres professionalisme og faglighed. Mange borgere giver udtryk for, at deres sagsbehandler gør en forskel.

Færre skift mellem sagsbehandlere
Borgernes tilfredshed med den personlige kontakt og sparring er imidlertid også akilleshælen hos Jobcenter Thisted. For hyppige sagsbehandlerskift er et tema, der trækker ned i karakterbogen.

Sagsbehandlerskift sker typisk, når en medarbejder skal på orlov – eller når en borger skifter fra en gruppe til en anden – eksempelvis fra sygedagpenge til kontanthjælp.

- Vi kan desværre ikke helt undgå det, blandt andet fordi der er en kompleks lovgivning på hvert område, som medarbejderne får en specialviden om. Men vi prøver at have en opmærksomhed på, om sagsbehandlerskift kan undgås - og om det er hensigtsmæssigt, siger beskæftigelseschef Trine Engholm Christensen.

- Vi prøver at gøre overgange så gode og smidige som muligt – for alle parter, siger Trine Engholm.

Viljen til at handle på baggrund af borgernes tilbagemelding er til stede – og det har netop været et at målene med brugerundersøgelsen.

Jobcenter Thisteds ledelse har lyttet til et ønske om mere fokus på hjælp frem for kontrol. De fleste af svarene i spørgeskemaet svarer ”i nogen grad”, når de skal vurdere, om forløbet på jobcentret har øget mulighederne for at komme i job eller uddannelse. Det samme middel-tilfredsstillende svar kommer, når fremdriften i forløbet vurderes.

Dette handles der på. Her ved årsskiftet har Jobcenter Thisted eksempelvis oprettet en række nye støttende og hjælpende tilbud, hvor der er fokus på sparring og den enkeltes udvikling.

Konsulent i Jobcenter Thisted Nicolaj Borregaard har udarbejdet spørgeskemaundersøgelsen, der blev sendt ud til 2372 ledige og sygemeldte borgere i slutningen af oktober. En tredjedel valgte at svare.

- Vi er meget taknemmelige for, at så mange har svaret. Det giver et rigtig godt datagrundlag til at understøtte beskæftigelsesindsatsen, siger Nicolaj Borregaard.

Jobcenter vil gøre det endnu bedre
Borgerne har fået en række spørgsmål om den konkrete hjælp og kommunikationen. Der har typisk været seks-syv forskellige muligheder for at krydse af i forhold til graden af tilfredshed/utilfredshed og graden af enighed/uenighed.

Nicolaj Borregaard har gennemgået og kategoriseret samtlige 750 svar – både krydser og kommentarer.

Nicolaj Borregaard konkluderer, at de borgere tilknyttet Jobcenter Thisted i langt overvejende grad føler sig forstået og de giver udtryk for, at det er nemt at få hjælp.

- Der er en begejstring for tilgængeligheden. De føler, de har nogen, de kan gå til – og at de ikke bare er et nummer i rækken, siger han.

Jobcenter Thisted har tidligere prøvet at være hængt ud i pressen af borgere, der har følt sig dårligt behandlet. Men intet er kun sort eller hvidt.

Derfor er det også rart at få en så positiv respons fra en stor gruppe borgere, der som udgangspunkt står i en sårbar situation – fordi de i en periode står uden for arbejdsmarkedet.

Trine Christensen fortæller om medarbejdernes reaktion på brugerundersøgelsen.

- De er stolte og glade. Det er jo en stor anerkendelse af deres indsats.

FAKTA
  • 2372 borgere tilknyttet Jobcenter Thisted modtog skemaet
  • 750 har gennemført brugerundersøgelsen
  • Deltagerne er: A-dagpengemodtagere, fleksjobvisiterede, borgere i jobafklaring, kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb, personer på S & H ydelse (selvforsørgelse/hjemsendelse), sygedagpengemodtagere og personer på uddannelseshjælp.
  • Det er første gang, at Thisted Kommune har gennemført en brugerundersøgelse blandt borgere tilknyttet Jobcenter Thisted.
  • Interesse: Flest kvinder har responderet på undersøgelsen (59,8 procent), aldersmæssigt er personer over 50 år overrepræsenteret (52,7 procent). Kun 11,9 procent af de unge under 30 år har svaret.


Kontaktinfo

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 22C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17