Vil du være med til at passe på vores kyst?

Det er blevet tid til, at der skal laves en ny fællesaftale om kystbeskyttelsen af Vestkysten. Derfor inviterer Kystdirektoratet alle interesserede til borgermøde den 9. marts i Thorsminde.

27-02-2023NyhedFællesaftalen om kystbeskyttelsen af Vestkysten er en aftale mellem de berørte kommuner og Staten, og selvom fællesaftalen mellem de fire vestkystkommuner Thisted, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Kystdirektoratet først udløber ved udgangen af 2024, så er det allerede nu på tide at sætte gang i miljøvurdering af den kommende indsats fra 2025 til 2039.
Kystdirektoratet inviterer derfor til borgermøde for alle interesserede den 9. marts i Thorsminde.

Den mest udsatte strækning
Den planlagte kystbeskyttelsesindsats som mødet handler om, er den 116 km lange strækning mellem Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd. Strækningen på den jyske vestkyst er, ifølge Kystdirektoratet, den mest udsatte erosionskyst i Danmark med en gennemsnitlig kysttilbagerykning på mellem en og otte meter om året, hvis der ikke bliver kystbeskyttet.

I perioden 2025-2039 omfatter tiltagene:
• Sandfodring på stranden og kystnært på revler
• Plantning af hjælme og etablering af faskiner
• Afgravning af fygesand

For at arbejdet med kystbeskyttelsen kan videreføres efter 2024, skal der først være foretaget en vurdering af, hvordan den kommende kystbeskyttelse påvirker miljøet. En såkaldt miljøkonsekvensvurdering.

Alle borgere kan bidrage

Som led i miljøvurderingsprocessen har Kystdirektoratet udgivet et debatoplæg. Her lægges der blandt andet op til debat om, hvilke konkrete hensyn til befolkning, landskab og natur, som bør indgå i planlægning og udførelse af kystbeskyttelsen. Du kan læse debatoplægget lige her og finde mere information om, hvordan du kan være med i debatten på Kystdirektoratets hjemmeside.

- Målet med miljøkonsekvensvurderingen er at få belyst påvirkninger fra kystbeskyttelsen, og hvis der er væsentlige, negative påvirkninger, vil vi tilpasse projektet, så vi mindsker eller helt undgår dem. Det er vigtigt, at vi kommer hele vejen rundt, når vi skal afgrænse, hvilke hensyn, der skal med i vurderingen, og derfor vil vi gerne have offentlighedens hjælp, siger Lars Erik Olsen, der er projektleder i Kystdirektoratets drifts- og anlægsafdeling.

Kom med til møde
Borgermødet finder sted torsdag den 9. marts kl. 19-21 på Mindbo Centret, Skolegade 25 i Thorsminde.
På mødet vil Kystdirektoratet fortælle om det påtænkte projekt og dets målsætning. Derudover vil der være orientering om kystdynamik, sikkerhed samt baggrund og proces for miljøvurderingen.

Tilmelding er en god idé men ikke et krav. Tilmelding til mødet kan ske på Kystdirektoratets hjemmeside.
I løbet af foråret vil der desuden blive inviteret til et møde for foreninger og interesseorganisationer.

Fakta om en miljøkonsekvensrapport
Projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven.
Projekterne må ikke påbegyndes, før de er miljøvurderet, og bygherren har fået en tilladelse til at gennemføre projektet.
Bygherren skal som led i miljøvurderingsprocessen fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet.
Formålet med miljøkonsekvens¬rapporten er at give det bedst mulige grundlag for den offentlige debat og danne beslutningsgrundlag for myndighedens afgørelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til projektets gennemførelse

Hvad skal en miljøkonsekvensrapport?
Miljøkonsekvensrapporten skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:
• Befolkningen og menneskers sundhed
• Den biologiske mangfoldighed
• Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
• Materielle goder, kulturarv og landskab
• Samspillet mellem faktorerne i de fire foregående

Myndighedens afgrænsning af rapportens indhold sker blandt andet ud fra bygherrens ansøgning og de bemærkninger, der er modtaget fra borgere, offentligheden generelt og de berørte myndigheder.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00