Sagsbehandlingstider

Kommunen skal ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra Thisted Kommune har modtaget en ansøgning, og indtil der skal være truffet en afgørelse.
Det skal bemærkes, at de nævnte dage/uger er den maksimale sagsbehandlingsfrist.
Beskæftigelse-, Social- og Sundhedsforvaltningens sagsbehandlingsfrister fremgår af oversigterne for de enkelte lovområder nedenfor.

Rådgivning, dagpenge og kontanthjælp

 
Kontanthjælp 4 uger
Rimelig begrundet enkeltudgift 4 uger
Behandlingsudgift 4 uger
Økonomisk hjælp til samvær her i landet 4 uger
Rejseudgifter til samvær her i landet 4 uger
Flyttehjælp 4 uger
Sygedagpenge 4 uger
Ansøgning om § 56 aftaler 4 uger
Boliganvisning husvilde 1 uge
   

Beskæftigelse

 
Vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud ekskl. skånejob 4 uger
Skånejob 13 uger
Fleksjob 13 uger
Revalidering 13 uger
Særlige tillægsydelser. Undervisningsmateriale, mentor, befordringsgodtgørelse 4 uger
Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed 13 uger
Ledighedsydelser 4 uger
Arbejdsredskaber/værktøj m.m. 8 uger
   
Beboerindskud 8 uger
Lån til betaling af ejendomsskatter 8 uger
Ansøgning om personlige tillæg 8 uger
Ansøgning om ændring af ydelsesstøtte 12 uger
Ansøgning om førtidspension 13 uger
Ansøgning om forhøjelse af førtidspension 13 uger
Ansøgning om efterlevelseshjælp 8 uger

Flygtninge

 
Boligplacering – midlertidig 1 dag
Boligplacering – permanent 13 uger
Introduktionsprogram 4 uger
Første handleplan/kontrakt 4 uger
Start sprogskole/danskuddannelse 4 uger
Vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud 4 uger
Introduktionsydelse 4 uger
Nedsættelse/bortfald af introduktionsydelse ved udeblivelse 2 uger
Nedsættelse/bortfald af introduktionsydelse ved afvisning 2 uger
Godkendelse af tilflytning 4 uger
Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 4 uger
Hjælp til enkeltudgifter 4 uger
Hjælp til sygebehandling 4 uger
Samvær med børn 4 uger
Hjælp til forældreløse 4 uger
Hjælp til flytning 4 uger
Udtagelse til Udlændingestyrelsen 4 uger
Klage over afgørelser 4 uger
Vejledning om hjælp til repatriering og underretning til Indenrigsministeriet 13 uger
Tilladelse til at modtage hjælp efter aktivloven 4 uger
Vejledning om Hjælp til repatriering 8 uger
Hjælp til boligudgifter 4 uger
Tilbagebetaling af hjælp til repatriering 13 uger
Reintegrationsbistand i 5 år 8 uger
Tilbud om arbejde ved et bistands-, reintegrations- eller genopbygnings-projekt e.l. 13 uger

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Social- og sundheds-forvaltningens sekretariat på 9917 2303. 

Sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om hjælpemidler - godkendt i Social- og sundhedsudvalget den 15. november 2010:

Hjælpemidler

De nævnte sagsbehandlingsfrister er maksimumtider. Kan fristen ikke overholdes, skal borgeren modtage et brev hvori det fremgår hvornår sagen forventes færdigbehandlet.
* Ved hjælpemidler i forbindelse med livstruende sygdomme og meget svage/syge borgere, foretages der altid en meget hurtig individuel vurdering/prioritering, og en meget hurtig afgørelse. 

Visitation

Visitation til personlig hjælp og pleje (SEL §83)

1 uge*

Visitation til praktisk hjælp (SEL §83)

4 uger

Visitation til praktisk hjælp – udbragt mad (SEL §83)

1 uge*

Visitation til plejebolig (SEL §108, Lov om almene boliger og Lov om boliger for ældre og personer med handicap)

4 uger

Visitation til ældrebolig (SEL §108, Lov om almene boliger og Lov om boliger for ældre og personer med handicap)

4 uger

Visitation til afløsning (SEL §84, stk. 1 og stk. 2)

2 uger

Visitation til aflastning (SEL §84, stk. 1 og stk. 2)

2 uger

Visitation til omsorgstandpleje (Lov om tandpleje §7)

4 uger

Visitation til plejevederlag (SEL § 119)

1 uge

Visitation til pasning af nærtstående person med handicap eller alvorlig sygdom (SEL § 118)

2 uge

Visitation til tryghedsalarm (SEL §112)

2 uger

SEL: Lov om social service *For visitation til personlig pleje og madservice gælder, at hvis det drejer sig om akut behov for hjælpen, vil der blive visiteret til akut ydelse af vagthavende sygeplejerske, hvorefter endelig visitation vil blive foretaget på førstkommende hverdag.

Maksimale sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om hjælpemidler, som blev godkendt i Omsorgsudvalget den 30. november 2009:

Genoptræning

 
Genoptræning efter sundhedsloven (§140) - (genoptræningsplan fra sygehuset) 4 dage
Genoptræning/vedligeholdende træning efter serviceloven (§ 86) 10 dage
Hjemmetræning (SEL §32), incl. §50 undersøgelse 20 uger
   

Handicapområdet – børn

 
Merudgifter (SEL § 41) 8 uger
Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42) 8 uger
Ledsagerordning (SEL §45) 8 uger
Friplads i daginstitutioner (SEL §20) 8 uger
§50-undersøgelse (lovbestemt frist) 16 uger
Visitation til Møllehuset (SEL §67) - incl. §50 undersøgelse 20 uger
Visitation til Kumlhøj børnehave (SEL §32), - incl. §50 undersøgelse 20 uger
Aflastning (SEL §67), - incl. §50 undersøgelse 20 uger
Visitation til Kumlhøj fritidshjem (SEL §32) - incl. §50 undersøgelse 20 uger
Visitation til familiepleje (SEL §52), - inkl. §50 undersøgelse 20 uger

Handicapområdet – voksne

 
Specialrådgivning (SEL §12) 4 uger
Familiepleje/aflastning (SEL §84) 8 uger
Socialpædagogisk bistand (SEL §85) 10 uger
Hjælperordning (SEL §96) 12 uger
Ledsagerordning (SEL §97) 6 uger
Merudgifter (SEL §100) 8 uger
Visitation til midlertidige botilbud (SEL §107) 10 uger
Visitation til midlertidige botilbud (SEL §108)

10 uger

 

Børne- og Familierådgivningen


 
 Råd og vejledning til børn, unge og deres familier (SEL §11, stk.3)
14 dage
 Foranstaltninger i forbindelse med rådgivning (SEL §11, stk. 3)
  8 uger
 Vurdering af underretning om barn/ung i mistrivsel (SEL §155, stk. 2)
 24 timer
 Kvittering til afsender af underretning efter modtagelse (SEL §155 b)
 6 hverdage
 Klage over afgørelse efter Serviceloven - genvurderingsfrist (Retssikerhedsbekendtgørelsen §11)
 4 uger
 Hjemviste sager fra Ankestyrelsen
 Samme frist som på de enkelte sagsområder
 Merudgifter - Ny ansøgning (SEL §41)
 8 uger
 Merudgifter - Genbehandling (SEL §41)
 2 uger
 Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42)
 8 uger
 Børnefaglig undersøgelse. Ved behov om særlig støtte til barnet/den unge)
 4 måneder
 Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger (SEL §52a, stk. 1-5)
 6 uger
 Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov (SEL §52, stk. 3)
 6 uger
 Støtteperson til forældre med anbragt barn (SEL §54)
 6 uger
 Afgørelse om efterværn til anbragte unge (SEL §76)

 6 måneder før det 18 år

 Godkendelse af netværksplejefamilier og konkret godkendte plejefamilier (SEL §142, stk. 2, nr. 2)
 6 måneder

Kontaktinfo

Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

Mandag-onsdag              
Torsdag
Fredag
10-14:30
10-17:00
10-12:00


Telefontider:

Mandag - onsdag       08.00 - 15.00
Torsdag                     08.00 - 17.00
Fredag                       08.00 - 13.00