Øvrige planer

Øvrige planer dækker over andre planer som gælder for specifikke områder eller temaer på tværs af Thisted Kommune. De beskriver de overordnede linjer for planlægningen i Thisted Kommune og er et supplement til lokalplaner og kommuneplanen.

Opdateret Helhedsplan Klitmøller


I foråret 2021 igangsatte Klitmøllers Borger- og Erhvervsforening sammen med Thisted Kommune opdateringen af Helhedsplanen for Klitmøller fra 2016. I løbet af 2021 blev der afholdt workshops og et borgermøde i september, og siden da har styregruppen og Thisted Kommune arbejdet på at opdatere helhedsplanen efter de ønsker og behov der kom frem til møderne.

Nu ligger den Opdaterede Helhedsplan for Klitmøller klar. Du kan se den her.

Den opdaterede helhedsplan kommer omkring baggrunden for at opdatere planen fra 2016, pejlemærker for Klitmøllers overordnede udvikling, bystrukturen og afsluttende nogle konkrete løsninger for trafikinfrastrukturen. Samt nogle anbefalede tiltag i det videre arbejde med helhedsplanen.

Indtil den 6. april 2022 er der mulighed for at sende en kommentar til den opdaterede helhedsplan. Alle bemærkninger bliver gennemgået af styregruppen i samarbejde med Thisted Kommune. Herefter præsenteres planen for Thisted Kommunes politikere, inden den skal bruges fremadrettet som grundlag for Klitmøllers fremtidige udvikling.

Strategisk-fysisk udviklingsplan Vorupør-Klitmøller

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 26. maj 2020 Udviklingsplan for turisme i Klitmøller og Vorupør. Udviklingsplanen har det mål at skabe mere attraktive bymiljøer året rundt til gavn for både gæster, fastboende og erhvervsliv. Planen skal bidrage til at skabe flere jobs og værditilvækst i området. Planen skitserer tiltag, som er realistiske og interessante i et byudviklings- og investorperspektiv, og der er tale om projekter med tilstrækkelig volumen og kvalitet, som i høj grad efterspørges af turisterne. En realisering af planen vil særligt afhænge af grundejernes interesse i at medvirke samt af investorers interesse i at købe ind på idéerne.

Den politiske sagsbehandling kan sammen med planen ses her.

Områdefornyelsesprojekter

Det overordnede formål med områdefornyelse er at igangsætte udvikling og omdannelse af byer og boligområder og derigennem gøre dem attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer.

Hurup
På siden Helhedsplan og områdefornyelse Hurup finder du indhold og proces for områdefornyelsesprojektet. Desuden er forslag til Helhedplan for Hurup fremlagt i offentlig høring i perioden 1. juli - 15. august 2018, du kan via linket ovenfor også give din mening til kende.

Klitmøller
På siden Områdefornyelse i Klitmøller finder du indhold og proces for projektet samt helhedsplanen for byen.

Snedsted, Sjørring og Hundborg
På siden Områdefornyelse Snedsted, Sjørring og Hundborg finder du indhold og proces for projektet som går på tværs af de 3 byer.

KulTHYvator
Du kan læse mere om KulTHYvator her

Inspirationskatalog for Thisted kyststrækning

Kataloget blev udarbejdet i december 2014
Kataloget kan ses her: Inspirationskatalog for Thisted kyststrækning

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen har til formål at skabe overblik og systematisere indsatsen ved klimatilpasning ved at kortlægge og prioritere risikoområder.

Læs klimatilpasningsplanen

Varmeplanen

Thisted Kommune ser varmeplanlægningen som et aktivt redskab til at sikre forbrugerne en sikker og omkostningseffektiv
varmeforsyning, der samtidig kan være med til at skabe grundlag for, at anvendelsen af fossile brændsler i kommunen over en årrække udfases.

Du kan læse mere om varmeplanlægningen i varmeplanen

Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanens formål er at strukturere behovet for udviklingen af vandværker og ledningsnet. Den skal sikre, at indvindingen af grundvand i kommunen er bæredygtig, så vandløb, søer og naturområder ikke påvirkes negativt. Forsyningsstrukturen skal udvikles i takt med kommunens udvikling i øvrigt, så vandværkerne og forsyningsnettet også i fremtiden kan løfte opgaven og garantere en høj forsyningssikkerhed for både borgere og erhverv.

Se Vandforsyningsplanen her

Skiltevejledning

Skiltevejledningen fastlægger rammer for skiltning i Thisted Kommune med formålet at fremme kvalitet af skiltning og at sikre, at der udvises hensyn til gadebilleder, byrum og landskaber, når der opsættes skilte og reklamer. Skiltevejledningen giver et overblik over   retningslinjer for skiltning og kriterier der vægtes ved Thisted Kommunes vurderinger af ansøgninger om skiltning. Samtidig kan Skiltevejledningen bruges som inspirationskilde til gode og brugbare skilteløsninger.


Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00