Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Om Ældre-/Seniorrådet

Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune består af 11 medlemmer og 7 stedfortrædere, der bliver valgt ved direkte valg hvert 4. år - samme år, som valget til Kommunalbestyrelsen finder sted.

Hvad er et kommunalt ældre/seniorråd?

Alle kommuner skal ifølge lovgivningen have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet vælges mindst hvert 4. år - samtidig med kommunalvalg.

Ældrerådet i Thisted Kommune består i dag af 11 medlemmer, 5 fra Sydthy og 6 fra Nordthy.

Du kan også stille op som kandidat og gøre en forskel i din kommunes ældrepolitik.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen, er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer. Rådet behandler ikke sager for enkeltpersoner.

Ældrerådet skal høres i alle sager før beslutninger om ældrepolitik træffes i kommunalbestyrelsen, fagudvalgene og forvaltningen.


Foto af forsiden til folder fra Ældre-/Seniorrådet. Samtlige oplysninger i folderen er også at finde på i tekst på hjemmesiden.  

Ældrerådets opgaver

  • Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik f.eks. ved deltagelse i Workshops vedr. demenspolitik, værdigt ældreliv, flere gode leveår m.m.
  • Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag ved at afgive høringssvar og komme med kommentarer til de planer, som kommunens forvaltninger (især sundheds- og ældreforvaltningen) udarbejder.
  • Deltage i dialogmøder med sundheds- og ældreudvalgets politikere.
  • Komme med ideer til politikere og forvaltning om forbedringer for kommunens ældre borgere. F.eks at kommunen støtter op om oprettelse af bofællesskaber for ældre borgere, eller at adgangsvejene i byerne gøres mere ældrevenlige med bredere og jævnere fortove og flere bænke.
  • Være ældre borgeres talerør og gøre indsigelser, hvis rådet synes, der sker forringelser af ældres levevilkår. Eksempler på dette kunne være nedskæringer, der truer ældres værdighed, at ældre bliver dårligere stillet end andre, at ventetiden på plejehjem er for lang, at der skæres ned på træning og aktiviteter, eller at ældre borgeres vilkår ikke tænkes ind i kommunens planer.
  • Ældre-/seniorrådet udgiver desuden et kvartalsblad, GNISTEN, der udsendes til alle ældre over 65 år i kommunen.

Kandidat til ældrerådet

En kandidat skal:
• være fyldt 60 år på valgdagen
• have fast adresse i kommunen

Det er på ingen måde et krav at have særlige egenskaber. Alle kan deltage.

Læs Ældre-/seniorrådets vedtægter