25. jan 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

6. Styrelsesvedtægt for Thisted Kommune 2022-2025

Udskriv

Sagstema

Ændring i styrelsesvedtægten for etablering af borgerrådgiverfunktion.

Redegørelse

I finansloven 2021 blev der oprettet en ansøgningspulje til kommunale borgerrådgivere. Der blev afsat 135 mio. kr. i perioden 2021-2024 fordelt med 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. i de efterfølgende år. Puljen havde ansøgningsfrist i august 2021.

Thisted Kommune har siden marts 2021 været i dialog med andre nordjyske kommuner om mulighederne for at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion. Med baggrund i en beslutning i Kommunaldirektørkredsen (KDK) har Thisted Kommune deltaget i en fælles arbejdsgruppe bestående af Thisted, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommuner om mulighederne for etablering af et fælles kommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion. Arbejdsgruppen er efterfølgende blevet reduceret til Thisted, Vesthimmerland, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.

På møde den 22. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med at etablere en borgerrådgiverfunktion med fokus på rådgivning og vejledning sammen med Vesthimmerland, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner, og at der søges om finansiering i den statslige ansøgningspulje.

På baggrund af ovenstående beslutning blev der udarbejdet en fælles ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen fra de fire kommuner med henblik på en fælles borgerrådgiverfunktion. Denne ansøgning er blevet imødekommet fra styrelsen i november 2021.

Bolig- og Planstyrelsen har således betinget bevilget et tilskud på kr. 5.840.000 til anvendelse i perioden fra den 8. juni 2021 til den 31. december 2024 og i overensstemmelse med bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgiverfunktion samt tilhørende vilkår fra Indenrigs- og Boligministeriet. Tilsagnet gælder for den samlede fireårige periode, dog med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024. Betingelserne er, at der indsendes en underskrevet samarbejdsaftale, samt, at der indsendes dokumentation for, at der er truffet endelig beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter lov om kommunernes styrelse § 65e.

En kommunalbestyrelse kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under de stående udvalg eller Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning. Borgerrådgiveren ansættes og afskediges af Kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration, jf. lov om kommunernes styrelse § 65e, stk. 4.

Hvis Thisted Kommune skal have en borgerrådgiverfunktion, skal der således optages en bestemmelse herom i styrelsesvedtægten.

Det foreslås på denne baggrund, at der indsættes en ny bestemmelse med følgende indhold:

§ 21. Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65e.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Som konsekvens heraf skal nuværende § 21 (Ændringer i vedtægten) ændres til § 22.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 2 og 65e.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslaget til ændring i styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

Opdateret 26-01-2022