30. aug 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

141. Skema A - Ansøgning om opførsel af almene boliger på Roshagevej i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Thisted Bolig ansøger om godkendelse af skema A for opførelse af 20 almene boliger ved Roshagevej i Hanstholm.

Redegørelse

Med denne ansøgning ønsker Thisted Bolig at opføre 20 seniorvenlige almene familieboliger i Hanstholm, jf. bilag 1. Projektet er igangsat på baggrund af en lokal beboergruppe og blev forhåndsgodkendt af Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte i den forbindelse en betinget købsaftale om køb af arealet, der i dag er ejet af Thisted Kommune.

Placering og planforhold

Projektet er placeret på Roshagevej 3, Hanstholm - matr. 1cy Hansted By, Hansted.

Byggeriet holder sig inden for rammerne af lokalplanen, jf. bilag 2.

Projektet

Der ønskes opført 20 stk. boliger fordelt på:

 • 3 stk. type 1 (små boliger) på 76 m²
 • 12 stk. type 2 (mellem boliger) på 90 m²
 • 5 stk. type 3 (store boliger) på 110 m².

Hertil anlægges der 40 p-pladser samt bygges vognly på 150 m2, udhuse på 110 m2, og et fælleshus på 97 m².

Projektet er på i alt 1.858 m2 ekskl. vognly, udhuse og fælleshus.

Projektet med fællesarealer (fælleshus) er 1.955 m2., hvorfor det gennemsnitligt boligareal er på 98 m².

Designmanualen indeholder et foreløbigt bud på udformningen,jf. bilag 2.

Projektets maksimumbeløb

Beregning af det maksimale tilgængelige støttebeløb for familieboliger i provinskommuner 2022, jf. bilag 3.

I alt

Maksimumsbeløb pr. bolig

356.020 kr.

20 boliger

7.120.400 kr.

Maksimumsbeløb pr. m2

17.280 kr.

1.955 m2

33.782.400 kr.

Det tilgængelige maksimumsbeløb udgør

40.902.800 kr.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2022.

Projektet forventes udbudt som et samlet udbud i hovedentreprise.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter

2.260.000 kr.

Håndværkerudgifter

33.887.000 kr.

Omkostninger

4.476.000 kr.

Gebyrer

577.000 kr.

Den samlede anlægsramme udgør

41.200.000 kr.

Der er en forskel på ca. 300.000 kr. mellem maksimumsbeløbet og anlægssummen. Forskellen dækker indeksregulering ud over fastprisperioden - som jf. § 13, stk. 3, i støttebekendtgørelsen - kan medregnes i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90-105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån

36.256.000 kr.

10 % Kommunal grundkapital

4.120.000 kr.

2 % Beboerindskud

824.000 kr.

I alt

41.200.000 kr.

Det kommunale grundkapitaltilskud er således 4.120.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Thisted Bolig har vedlagt en garantiudmåling fra Nykredit, hvor det fremgår, at den kommunale garanti vil blive 68,06 % af realkreditlånet - i alt 24.676.000 kr., jf. bilag 4.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen.

En opgørelse for juni 2022 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,01 %.

Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Huslejeniveau

Den månedlig husleje fremgår jf. bilag 5.

Beskrivelse

Forventet husleje pr. måned

Små lejligheder

6.534 kr.

Mellem lejligheder

7.277 kr.

Store lejligheder

8.338 kr.

Vognly

298 kr.

Fravigelse fra AB18

Thisted Bolig ønsker at afvige fra AB18, jf. bilag 6.

Fravigelserne bygger på en eksisterende aftale mellem Dansk Byggeri og Danmarks Almene Boliger.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven i forhold til grundkapitallån og lejeledighed.

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune skal yde et grundkapitalindskud på 4.120.000 kr.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital, hvorfor beløbet skal finansieres af kassen.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet på 24.676.000 kr.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 20 nye almene boliger på Roshagevej i Hanstholm er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 20 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Fravigelser fra AB18 godkendes.
 3. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 4.120.000 kr., der finansieres af kassen.
 4. Der stilles en kommunal garanti på 24.676.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. august 2022, pkt. 188:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i sagens behandling.

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2022, pkt. 163:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Afbud i Økonomiudvalget, 24. august 2022:

Ib Poulsen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i sagens behandling.

Ad 1-4. Godkendt.

Til toppen

Opdateret 31-08-2022