12. jan 2022

Deltagere:

  • Ib Poulsen (O)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jane Rishøj (A)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Preben Dahlgaard (V)

8. Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Opfølgningsrapport på beskæftigelsesområdet forelægges til efterretning.

Redegørelse

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget "Strategi for beskæftigelsesindsatsen". Med afsæt i denne strategi har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet rapporten "Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet". En opdateret rapport er vedlagt og indeholder blandt andet:

  • Budgetopfølgning
  • Udvikling og status på beskæftigelsesområdet
  • Afsnit der fokuserer på hver af de enkelte målgrupper

Rapporten er, bortset fra budgetopfølgningen, baseret på data fra jobindsats.dk, som er en dataportal, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er i december 2021 kommet en ny version af jobindsats.dk som dog ikke er helt på plads, hvilket gør, at alle målinger ikke er tilgængelige endnu. For vedlagte rapport betyder det, at tabellerne, der viser status 6 måneder efter et afsluttet forløb, ikke er så opdaterede som ønsket.

I rapporten fremgår det, at Thisted Kommune har haft et stort fald i ledigheden i løbet af 2021. Den positive udvikling gør sig gældende på langt de fleste målgrupper. For eksempel er antallet på A-dagpenge mere end halveret fra oktober 2020 til oktober 2021. I tråd hermed forventes der et mindreforbrug på 51,8 mio. kr. som både skyldes færre ydelsesmodtagere samlet set og færre aktiveringsudgifter end forudsat i forbindelse med budgetlægning for 2021. I Thisted Kommune har vi dog den udfordring, at mange står varigt uden for arbejdsstyrken. Vi har især mange førtidspensionister, som er den klart største gruppe efterfulgt af borgere i fleksjob. Det er primært størrelsen på disse to grupper, der gør, at Thisted Kommune har en relativ høj andel på offentlig forsørgelse samlet set.

"Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet" blev under forrige kommunalvalgsperiode forelagt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget kvartalsvis.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 13-01-2022