09. feb 2023

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Preben Dahlgaard (V)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Punkt fra udvalgsmedlemmer Jane Kær Rishøj og Ida Pedersen - Konsekvenser for borgere

Udskriv

Sagstema

Medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget Jane Kær Rishøj og Ida Pedersen har fremsendt følgende punkt:

Redegørelse

"Vi vil gerne have nedenstående til drøftelse som et punkt på dagsorden
d. 9/2:

En gennemgang af konsekvensen for de borgere, der ikke længere kan være i de afklarende og opkvalificerende tilbud, som vi benytter i dag efter beslutning vedrørende punkt nr. 53 d.
19/12-2022.

Hvordan sikrer vi de mest sårbare grupper en sammenhængende og koordineret indsats både socialt og beskæftigelsesmæssigt?

En afklarende orientering omkring personer på uddannelseshjælp.

I delaftale 2 står bl.a: (uddrag)

Kommunerne vil fortsat kunne anvende tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, hvis det vurderes at være givende for den enkeltes ledighedsforløb og tilbagevenden til beskæftigelse.

Initiativet træder i kraft 1. januar 2023. Initiativet gælder dog ikke uddannelses- hjælpsmodtagere og udlændinge i program efter integrationsloven i lyset af, at disse grupper er underlagt særlige krav om kontinuerlig aktivering.

Vi har en del uddannelseshjælpsmodtagere i vores nuværende tilbud, kan de fortsætte med lignende indsatser uden at tælle med i 70 % målsætning om mere virksomhedsrettede tilbud?"

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Arbejdsmarkedsudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet. Udvalget har stor fokus på sagen herunder den løbende opfølgning.

Til toppen

3. Fælles ejendomsservice og kloge kvadratmeter - kommissorium samt tids- og procesplan

Udskriv

Sagstema

Orientering og godkendelse af kommissorium for Center for ejendomme.

Redegørelse

Thisted Kommune har med afsæt i den demografiske udvikling behov for at arbejde målrettet med effektiviseringer og strukturer.

Som en del af budgetforliget 2023 blev der udarbejdet et katalog (P60), med fokus på effektiviseringspotentialer for Thisted Kommune. Den 11. oktober 2022 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse ændringer til driftsområdet om, at en etablering af en organisering af det samlede ejendomsområde "skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af kommunen samt øge den tekniske faglige bistand og rådgivning til kommunens mange institutioner", jf. budgetaftale 2023, pkt. 173. Beslutningen om en ny organisering af ejendomsområdet er med andre ord allerede truffet, og P60 skitserer rammen for en ny organisering.

Formålet med projektet er at etablere en ny organisering af det samlede ejendomsområde således, at der sikres en mere effektiv styring af teknisk service, herunder intern og ekstern vedligeholdelse og rengøring, således at ressourcerne udnyttes bedre på tværs af forvaltninger. Projektet har til formål at minimere udgifterne i forbindelse med driften af de kommunale bygninger. Foruden den driftsmæssige besparelse, ligger der også en forventet gevinst i forhold til et mere ensartet serviceniveau på tværs af fagområder i organisationen, da der i dag er forskel på, hvilke funktioner skoler, dagtilbud, administrationsbygninger, plejecentre, bo- og aktivitetstilbud samt kulturinstitutioner har tilknyttet. Projektet vil herudover forventeligt have en række øvrige positive effekter såsom billigere indkøbsaftaler, et øget fokus på energioptimering samt øget dataanvendelse på forskellige områder f.eks. vedrørende energiforbrug.

Fælles ejendomsadministration bygger op om en model, hvor de kommunale enheder er kunder i en central ejendomsadministration, og hvor et nyt Center for ejendomme (CFE) udgør producenten, delvist bistået af private leverandører (håndværkere og rengøring) samt leverandører af vedligeholdelses-, anlægs- og byggeprojekter. Servicepersonalet er ansat i CFE, og alle private leverandører styres af CFE, jf. bilag 1 - P60.


Igangsættelsen af arbejdet med at samle ejendomsadministrationen vil pågå i 2023 i et bredt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og øvrige relevante parter. Af kommissoriet fremgår en beskrivelse af retning, projektorganisering samt metode for det forberedende arbejde med organisationsændringen i løbet af 2023, med det formål at Center for ejendomme træder i kraft pr. 1. januar 2024, jf. bilag 2 - Kommissorium.

Det fremtidige Center for ejendomme vil få ansvaret for følgende hovedområder, jf. bilag 2 - Kommissorium for udspecificeret liste:

 • Driftsopgaver
 • Serviceopgaver
 • Areal- og ejendomsoptimering
 • Kontraktstyring og kunderådgivning
 • Rengøring

CFE vil få ansvaret for at styre og prioritere inden for ovenstående områder i tæt dialog med de øvrige kommunale enheder.

Der er udarbejdet et kortmateriale, som viser, hvilke bygninger der potentielt skal indgå i et kommende CFE samt deres geografiske placering i Thisted Kommune. Se kort for hele Thisted Kommune her og for Thisted by her. Oversigten er ikke en udtømmende eller endelig liste på nuværende tidspunkt.

Metode og inddragelse

Følgende delmål er beskrevet i kommissoriet:

 • Der etableres en beslutningsdygtig projektorganisering med rette og fyldestgørende kompetencer på alle niveauer.
 • Der udarbejdes analyser, der sikrer, at de beslutninger, der træffes vedrørende strukturer, organisering, fremtidigt ressourcebehov mv., foretages på et så solidt og oplyst grundlag som muligt, og hvor borgervinklen også er til stede.
 • De medarbejdere og ledere (funktioner og tilbud), der påvirkes af organisationsændringen, oplever en inddragende og transparent proces med relevant involvering og mulighed for at tilgå information løbende.
 • I processen vil der i 2023 være et ledelsesmæssigt fokus på etableringen af CFE i forhold til medarbejdertrivsel, fastholdelse og samarbejde / tilhørsforhold.

Organisering

Projektet er på nuværende tidspunkt organiseret i en styregruppe bestående af:

 • Direktør for Børn og Familie
 • Chef for Drift og Anlæg
 • Chef for Skole og Dagtilbud
 • Chef for Ældre
 • Sektionsleder for Affald og Ejendomme
 • To ledere, som repræsenterer børne- og familieområdet samt social- og sundhedsområdet
 • To medarbejdere, som repræsenterer henholdsvis teknisk servicepersonale og rengøringsassistenter dækkende både børne- og familieområdet samt social-, sundheds- og kulturområdet (disse udpeges af Hoved-MED-udvalget den 19. januar 2023).

Foruden en styregruppe er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 • Repræsentanter fra Skole og Dagtilbud, Center for Økonomi og Løn (personaleforhold og løn), Ældre, Kultur og Fritid, Social, Drift og Anlæg (sektionen Affald og Ejendomme) samt Kommunikation. Herforuden konsulenter fra Ledelsessekretariatet og Drift og Anlæg.

Arbejdsgruppens deltagere indkaldes løbende efter behov med henblik på at tilvejebringe en givende involvering af de respektive fagområder.

Ud over de nævnte grupper inddrages relevante aktører, som har tilknytning til skoler, dagtilbud, plejecentre, bo- og aktivitetstilbud, kulturinstitutioner samt administrationsbygninger, for at sikre en fyldestgørende kortlægning og analyse af, hvilke funktioner der i dag varetages på de respektive områder, samt hvilke perspektiver aktørerne har til det fremtidige CFE, jf. bilag 3 - tids- og procesplan.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Indeværende økonomi indgår i P60 og udgør på nuværende tidspunkt rammen for arbejdet med Fælles Ejendomsadministration og kloge kvadratmeter. Første tabel viser det samlede overblik over effektiviseringspotentialerne.

Samlet overblik over effektiviseringspotentialerne i business casen:

År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

1,2

0

-1,2

2023

4,7

4,7

0

2024

4,5

6,7

2,2

2025

1,0

7,7

6,7

Kontering

Konteres/placeres i nyt CE

Effektivisering konteres / placeres i nyt CE

Konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning

/

i 2023 optræder der tillige en engangsindtægt forbundet ved afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio. kroner

/

Nedenstående tabel viser forudsætningerne for effektiviseringspotentialerne for etableringen af Center for Ejendomme.

Center for ejendomme

År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

1,0

/

-1,0

2023

1,0

4,7

3,7

2024

1,0

4,7

3,7

2025

1,0

4,7

3,7

Kontering

Effektivisering konteres / placeres i nyt CE

Effektivisering konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning

/

/

Den tredje og sidste tabel viser den forventede besparelse på driftseffektiviseringen sammenholdt med investeringerne.

Kloge kvadratmeter

År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0,2

0

-0,2

2023

3,7

0

-3,7

2024

3,5

2

-0,3

2025

0

3

3

Kontering

Konteres/placeres i nyt CE

Effektivisering konteres / placeres i nyt CE

Konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning

/

i 2023 optræder der tillige en engangsindtægt forbundet ved afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio. kroner.

/

På nuværende tidspunkt forholder sagsfremstillingen sig udelukkende til delen omhandlende Fælles Ejendomsadministration. Det er styregruppens anbefaling, at 2023 benyttes til procesarbejdet samt planlægning af organisering mod et CFE, dvs. at den forventede effektivisering i 2023 på 5 mio. kr. kan modregnes en forventet investering på 5. mio. kr. i 2023. Dermed vil kassen netto blive påvirket med 0 kr.

Det bemærkes, at omorganiseringen af servicepersonalet i et CFE vil betyde en omfordeling af budgetmidler.

Andre konsekvenser

Forventningen er, at et samlet CFE vil højne servicen for den samlede organisation for Thisted Kommune, da der i dag er forskel på, hvilke funktioner og serviceniveau, der tilbydes på de enkelte tilbud.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. januar 2023

Hoved-MED-udvalget den 19. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Børn og Familie indstiller, at:

 1. Direktionen godkender kommissoriet for Center for ejendomme med dertilhørende projektorganisering samt tids- og procesplan.
 2. De faglige udvalg og Hoved-MED-udvalget tager Direktionens beslutning til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 1:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. januar 2023, pkt. 21:

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. januar 2023, pkt. 9:

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. januar 2023, pkt. 11:

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 18. januar 2023, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at der sikres en væsentlig involvering af interessenter, herunder særligt de involverede medarbejdere. Ydermere forventes det, at der tages udgangspunkt i de mange og varierende opgaver, der varetages i dag samt sikres, at medarbejderne fremadrettet fortsat har tæt personlig tilknytning til de enkelte institutioner. Udvalget ser frem til at følge processen tæt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget forventer, at der sikres en væsentlig involvering af interessenter, herunder særligt de involverede medarbejdere. Ydermere forventes det, at der tages udgangspunkt i de mange og varierende opgaver, der varetages i dag samt sikres, at medarbejderne fremadrettet fortsat har tæt personlig tilknytning til de enkelte institutioner. Udvalget ser frem til at følge processen tæt.

Til toppen

4. Benchmarking på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om seneste benchmarking på beskæftigelsesområdet.

Redegørelse

I november 2022 er der endnu engang kommet en benchmarking fra Beskæftigelsesministeriet, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.

Benchmarkingen giver et overblik over, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse sammenholdt med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår.

Kommunens rammevilkår omfatter omkring 300 forklarende faktorer, som beskriver sammensætningen af borgere i kommunen og det lokale arbejdsmarked. Benchmarkingen giver altså mulighed for at sammenligne kommunernes resultater på tværs af forskellige rammevilkår.

Den nyeste benchmarking er baseret på perioden 2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 og har fokus på:

 • Dagpengeområdet
  • A-dagpenge
 • Kontanthjælpsområdet
  • Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb
 • Sygedagpengeområdet
  • Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Resultat

I bilag 1 ses alle kommuners samlede resultat og placering på ranglisten. Nedenfor ses Thisted Kommunes samlede resultat samt resultaterne på de enkelte områder i forhold til forventet og faktisk antal og andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse.

Note: Der er ikke indført konkrete tiltag i analysen i forbindelse med COVID-19. Benchmarkingmodellen søger dog at tage højde for såkaldte eksogene chok, såsom COVID-19, der påvirker hele landet.

Dertil søger modellen at tage højde for regionale forskelle gennem de rammevilkår, der beskriver de lokale arbejdsmarkedsforhold.

Kilde: Jobindsats.dk

Thisted Kommune er samlet set nr. 17 på ranglisten med 0,3 procentpoint færre på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Til sammenligning blev Thisted Kommune ved forrige opdatering nr. 16, før det nr. 27 og før det nr. 39.

Som det også fremgår af tabellen, klarer Thisted Kommune sig væsentlig bedre på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet, mens det faktiske antal på dagpengeområdet svarer til det forventede.

Benchmarkingen opdateres to gange årligt, og næste opdatering forventes offentliggjort i marts 2023.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

5. Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Opdateret opfølgningsrapport på beskæftigelsesområdet forelægges til efterretning.

Redegørelse

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget "Strategi for beskæftigelsesindsatsen" med ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Med afsæt i denne strategi har Erhverv og Beskæftigelse udarbejdet rapporten "Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet". En opdateret rapport er vedlagt og indeholder blandt andet:

 • Budgetopfølgning
 • Udvikling og status på beskæftigelsesområdet
 • Afsnit der fokuserer på hver af de enkelte målgrupper

Generelt kan man sige, at der de seneste år har der været nogle store udsving i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse på grund af COVID-19, jf. figur 1 på side 5 i rapporten. For flere målgrupper har der dog generelt været en positiv udvikling. Den positive udvikling på nogle områder opvejes imidlertid især af en stigning i antallet af borgere, der står varigt udenfor arbejdsstyrken – pga. de to nye pensioner (seniorpension og tidlig pension) samt en stigning på førtidspensionsområdet.

I rapporten er det desuden værd at bemærke, at:

 • Der forventes et mindreforbrug på 12,8 mio. kr., hvilket primært skyldes færre "Øvrige udgifter" end budgetteret, jf. tabel 1 på side 4 i rapporten.
 • COVID-19 er den primære årsag til de markante stigninger omkring november/december 2020 og starten af 2022 i figurerne på side 5, 7, 12 og 13 i rapporten, mens stigningen på selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesområdet omkring medio 2022 skyldes ukrainske flygtninge.
 • Thisted Kommune har fortsat meget få ledige tæt på arbejdsmarkedet sammenlignet med Nordjylland og hele landet, om end tallet er steget i slutningen af 2022.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

6. Status på omlægningen af den lokale beskæftigelsesindsats

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på omlægningen af den lokale beskæftigelsesindsats.

Redegørelse

Den 19. december 2022 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget dels et forslag til besparelser der vedrørte tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering og dels at anvende frigivne midler på nye tilbud. Godkendelsen var med en klar forventning om en tværgående indsats ved implementering af ændringen mellem forvaltningerne, og der var ønske om en løbende opfølgning af emnet på kommende møder. Erhverv og Beskæftigelse giver derfor her en status på omlægningen.

Lovgivning

Medio 2022 blev der indgået en politisk aftale om Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen som dog ikke nåede at blive til lovforslag før valgudskrivelsen i efteråret. Sammen med manglende udmøntning af første delaftale var anden delaftale den primære årsag til at omlægge den lokale beskæftigelsesindsats, da der skulle gennemføres besparelser samtidigt med, at der blev lagt op til ret store ændringer i selve indsatsen i form af mindre øvrig vejledning og opkvalificering og mere virksomhedsrettet aktivering.

Som forventet har den nye regering tilsluttet sig anden delaftale, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor genoptaget arbejdet med at implementere aftalen.

Aftalen udmøntes i to lovforslag. Første lovforslag indeholder bl.a. forslag om mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon samt forenklinger af administrative krav. Det forventes, at lovforslaget er fremsat 25. januar og træder i kraft 22. marts 2023.

Det andet lovforslag forventes bl.a. at indeholde forenkling af kontaktforløbet, mere ansvar til a-kasser samt lempelse af uddannelsespålægget. Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2024 og forventes at blive fremsat i foråret 2023.

Leverandørerne

De fem leverandører, som bliver berørt af besparelsen, er som bekendt: Basen, Enggården, Skiftesporet, Elmelund og Job og Træning. De tre førstnævnte stoppes samarbejdet med, mens samarbejdet med de to øvrige justeres.

Alle fem leverandører blev orienteret på fysiske møder i uge 2 om den del af beslutningen, der vedrørte dem. På møderne blev den videre proces også aftalt.

Borgerne

Ved de tilbudssteder, hvor det var relevant, blev borgerne orienteret om beslutningen på infomøder i uge 3, hvor Erhverv og Beskæftigelse deltog med en teamleder og en sagsbehandler, ligesom Handicap og Socialpsykiatri var repræsenteret på tilbud organiseret i denne afdeling.

Der er desuden planlagt samarbejdsmøder for sagsbehandlere og teamledere ved Handicap og Socialpsykiatri samt Erhverv og Beskæftigelse den 1. februar 2023. Formålet med mødet er at orientere om samarbejdet omkring fælles borgere på de tilbud, der er berørte af omlægningen af beskæftigelsesindsatsen, da det er vigtigt, at de involverede myndigheder får udarbejdet tværfaglige planer for de borgere, de samarbejder om - med udgangspunkt i borgers behov for støtte.

Det er aftalt, at der inden for de næste 12 uger vil være afholdt fællesmøder med de berørte borgere og deres sagsbehandler. Sagsbehandler i Erhverv og Beskæftigelse har den koordinerende rolle i forbindelse med samarbejdsmøderne med borger og Handicap og Socialpsykiatri.

Fremadrettet vil der blive afholdt faste samarbejdsmøder mellem Handicap og Socialpsykiatri og Erhverv og Beskæftigelse med deltagelse af ledere og medarbejdere. Her vil fokus være på sammenhængskraft og samarbejde.

Nye tilbud

Erhverv og Beskæftigelse er i dialog med potentielle leverandører, ligesom vi er i gang med at klargøre nye interne tilbud.

Andet

Danske Handicaporganisationer Thisted har den 26. januar 2023 sendt et bekymringsbrev vedr. beslutningen på Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 19. december 2022. Bekymringsbrevet er vedlagt som bilag.

I brevet lægges der blandt andet vægt på manglende høring af Handicaprådet, ligesom der bliver rettet kritik mod forskellige dele af baggrunden for beslutningen samt dens mulige konsekvenser.

Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen var et dagsordenspunkt på Handicaprådsmødet den 26. januar 2023, hvorfor Erhverv og Beskæftigelse deltog under behandlingen af dette punkt, hvor vi blandt andet uddybede baggrunden for beslutningen og orienterede om den igangværende proces.

Retsgrundlag

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Preben Dahlgaard, Ida Pedersen og Jane Kær Rishøj har stor fokus på sagen herunder den løbende opfølgning med fokus på tværfaglighed.

Til toppen

7. Fejl i administrationen af 225-timersreglen

Udskriv

Sagstema

Orientering om fejl i administrationen af 225-timersreglen.

Redegørelse

Baggrund

På beskæftigelsesområdet er der en 225-timersregel som betyder, at nogle målgruppers ydelse kan blive nedsat, hvis man har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er dog på baggrund af en igangværende fokusrevision blevet opmærksomme på, at der i en række kommuner er sket automatiske nedsættelser af borgernes ydelser i sager om 225-timersreglen, uden at kommunen har truffet afgørelse herom. Dette selvom en gyldighedsbetingelse for nedsættelse i ydelsen er, at der først træffes afgørelse herom over for borgeren. Selvom en borger ikke har levet op til kravet om 225 timers arbejde, er det i strid med loven af sætte borgeren ned i ydelse uden, at der er truffet afgørelse herom.

Det er kommunernes ansvar at sikre en lovlig administration i sager om 225-timersreglen, og STAR har derfor også gjort kommunerne opmærksomme på deres pligt til at efterbetale de berettigede beløb til borgerne i alle de sager, hvor der er sket ydelsesnedsættelse uden afgørelse.

Fejlopsætning i udbetalingssystem årsag til uretmæssige nedsættelser

Kommunernes Ydelsessystem (KY) er blevet brugt af kommuner siden juni 2020, og fra november 2021 er systemet blevet brugt af alle 98 kommuner som it-understøttelse til udbetaling af forskellige ydelser, herunder udbetaling af uddannelseshjælp og kontanthjælp.

En fejlopsætning i KY tyder på at være årsag til de automatiske nedsættelser i hjælp til borgere opfattet af 225-timersreglen. Den nuværende opsætning betyder, at KY automatisk kan nedsætte hjælpen til en borger, hvis de ikke har levet op til reglen, selvom afgørelsesopgaven ikke er fuldført i systemet. Der dannes en opgave, som sagsbehandlerne skal følge op på og sikre, at afgørelsen træffes, inden ydelsen nedsættes.

Grundet den generelle kompleksitet i regelsættet på ydelsesområdet - herunder ikke mindst 225-timersreglen - er KY kendetegnet ved en høj grad af automatisering for at sikre effektive og ensartede sagsgange. KL (Kommunernes Landsforening) fastslår dog, at automatiseringen i dette tilfælde er gået for vidt, da det ikke bør være muligt, at en borger kan blive nedsat i ydelse automatisk.

STAR har anmodet KL om en redegørelse for systemunderstøttelsen i KY. KOMBIT, der er indkøber af KY på vegne af landets 98 kommuner, og leverandøren af KY (Netcompany) arbejder desuden på at forbedre IT-understøttelsen, så de automatiske nedsættelser af ydelsen ikke kan forekomme. En lovmedholdelig IT-understøttelse kræver imidlertid en afklaring af lovfortolkningen på flere punkter, hvilket KOMBIT og KL er i dialog med STAR om.

Work-around som midlertidig løsning

I mellemtiden har STAR opfordret kommunerne til at have særlig opmærksomhed på, at der træffes rettidig afgørelse om nedsættelser i ydelser, indtil der er opnået klarhed omkring den nærmere opsætning af KY og evt. ændringer heraf, der kan sikre en lovlig administration af 225-timersreglen.

KOMBIT har i efteråret 2022 desuden udarbejdet en såkaldt "work-around" - dvs. en vejledning i en manuel proces - som skal sikre, at sagsbehandleren følger op og sikrer, at der træffes en afgørelse, inden ydelsen nedsættes. KOMBIT og KL har i forbindelse med den aktuelle henvendelse fra STAR iværksat en fornyet informationsindsats til alle kommuner med henblik på anvendelse af den nævnte "work-around".

Der foreligger endnu ikke nogen redegørelse for, hvor mange sager der både på landsplan og specifikt i Thisted Kommune er blevet berørt af den automatiske ydelsesnedsættelse. Dette er dog del af en igangværende undersøgelse, der bl.a. skal klarlægge omfanget af sager, så de berørte borgere kan blive informeret og få efterbetalt de berettigede beløb.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Eftersom omfanget af sager, og dermed berørte borgere, stadig afventer at blive klarlagt, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om de økonomiske konsekvenser af de automatiske nedsættelser. Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil blive tale om efterbetaling af beløb til berørte borgere i Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

8. Fokusrevision vedr. kontaktforløb og ret og pligttilbud

Udskriv

Sagstema

Orientering om at Thisted Kommune deltager i fokusrevision vedr. kontaktforløb og ret og pligttilbud.

Redegørelse

I Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (2018) blev det besluttet, at forenklingen - som trådte i kraft den 1. januar 2020 - skulle evalueres i 2022. Som en udmøntning heraf gennemfører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en fokusrevision omkring årsskiftet, hvor Thisted Kommune er iblandt de udvalgte kommuner. I alt er 15 kommuner og 10 A-kasser udvalgt til at deltage.

Formålet med revisionen er at belyse praksis i kommunerne og A-kasserne vedrørende kontaktforløb, ret og pligttilbud og fællessamtaler. Der er fokus på målgrupperne A-dagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Fokusrevisionen adskiller sig fra den øvrige kommunale revision, idet hovedvægten lægges på konkret sagsgennemgang, der giver mulighed for at opnå større indsigt i kommunernes forvaltning end den, der opnås i forbindelse med den almindelige kommunale revision. Udover sagsgennemgangen består fokusrevisionen også af en kvantitativ analyse af indsatsen for dagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter forenklingsreformen.

STAR har valgt BDO som revisor til gennemførsel af fokusrevisionen.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

9. Tilsyn med danskuddannelse

Udskriv

Sagstema

Orientering om tilsyn med danskuddannelsen i Thisted.

Redegørelse

Det fremgår af Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at kommunerne er forpligtigede til at foretage tilsyn med udbydere af danskuddannelser hvert andet år. Tilsynet indebærer både et administrativt, pædagogisk og økonomisk tilsyn.

I Thisted Kommune har AS3 (A2B) været leverandør af danskuddannelsesopgaven siden april 2021 og er derfor omfattet af førnævnte tilsynsregler. Ansvaret for tilsynsforpligtelsen hviler dog på den eller de kommuner, der har indgået driftsaftale med den udbudte uddannelse. Også Morsø Kommune har indgået driftsaftale med A2B, hvorfor ansvaret for tilsynsforpligtelsen er delt mellem Thisted og Morsø Kommune.

Der er imidlertid tale om et kompetence- og ressourcekrævende tilsyn, som ikke kan løftes af mindre kommuner. Derfor blev tilsynet i december 2022 varetaget af revisions- og konsulentvirksomheden BDO efter indhentning af tilbud herom. BDO varetog ligeledes det forrige tilsyn i november 2020.

Konklusion

I tilsynsrapporten (vedlagt) konkluderes det, at A2B tilbyder undervisning af høj kvalitet af professionelle og dygtige undervisere.

Desuden konkluderer BDO, at der samlet set er sket en positiv udvikling i antallet af beståede kursister, ligesom karakteren for de beståede er steget markant siden 2020. Økonomisk vurderes det, at kommunen har en hensigtsmæssig udnyttelse af de offentlige ressourcer med kvalitet i undervisningen og en modultakst under landsgennemsnittet.

Det næste tilsyn forventes udført ultimo 2024.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Erhverv og Beskæftigelse har afholdt 50 % (28.900 kr.) af de samlede udgifter til BDO på 57.800 kr. fra eget budget.

Den resterende halvdel er afholdt af Morsø Kommune.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Integrationsrådet den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

10. Forlængelse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om forlængelse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.

Redegørelse

De 11 nordjyske kommuner har siden 2017 deltaget i Social- og Indenrigsministeriets Frikommuneforsøg II under temaet "En mere fleksibel beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet", hvor kommunerne har haft mulighed for at afvige fra nogle af de mange regler og proceskrav, der er på beskæftigelsesområdet. Ønsket var og er at skabe en mere fleksibel og meningsgivende indsats til gavn for borgere og medarbejdere uden, at det går ud over resultater eller kvaliteten af indsatsen.

Der har været igangsat 17 forsøg i alt, som varierer i indhold, omfang og starttidspunkt. For eksempel omfatter nogle forsøg flere tusinde borgere og involverer stort set alle kommuner, mens andre forsøg har været afprøvet i en enkelt kommune med under 100 borgere i målgruppen.

Forsøgene kunne oprindelig løbe til udgangen af 2021, men Folketinget besluttede at forlænge nogle af forsøgene til og med 2022. For Thisted Kommune betød det, at disse forsøg blev forlænget:

 1. Formkrav ved lovpligtige samtaler (mulighed for telefoniske samtaler med sæsonledige dagpengemodtagere)
 2. Ledighedsydelse (fritagelse for revurdering i 12. måned inden for 18 måneder)
 3. Rehabiliteringsteams (fritagelse fra forelæggelse af visse sager ift. første jobafklaringsforløb)
 4. Psykologbehandling

Lige inden årsskiftet blev det besluttet at forlænge nogle af forsøgene igen – nu til udgangen af 2023. For Thisted Kommune betyder det, at de tre øverste forsøg ovenfor er blevet forlænget, mens forsøget vedr. psykologbehandling er udløbet.

I Erhverv og Beskæftigelse ser vi positivt på forlængelse af frikommuneforsøgene, og vi fortsætter derfor i de forsøg, der er mulighed for.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forsøg, som tidligere var omfattet af frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

11. Status på fordrevne personer fra Ukraine i forhold til arbejdsmarkedet

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på fordrevne personer fra Ukraine i forhold til arbejdsmarkedet.

Redegørelse

Det er snart et år tiden, at krigen i Ukraine startede og flygtninge derfra kom til Danmark. Nedenfor ses den månedlige tilgang til Thisted Kommune og bestand af personer med ophold efter særloven:

Figur 1 – Tilgang og bestand

Kilde: Jobindsats.dk

Som det ses i figuren, var det især i foråret 2022, at der skete en stor tilgang. Det var også i denne periode, hvor Erhverv og Beskæftigelse havde et ”Ukraine-kontor” i Storegade sammen med andre afdelinger. Kurven viser også, at der har været afgang (når bestanden falder), men også at det ikke er en generel tendens. Vi er bekendte med, at omkring 25 voksne er udrejst igen. Pr. medio januar 2023 er der 240 personer med ophold efter særloven, hvoraf 154 er mellem 16 og 66 år.

Ser vi nærmere på ukrainere over 15 år i forhold til arbejdsmarkedet, så var der i starten som forventet en stor tilgang til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, jf. nedenstående figur.

Figur 2 – Antal på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Kilde: Jobindsats.dk

Som det ses i figuren, kom der dog en ret stor afgang på ydelserne igen mellem juni og august, og siden har antallet ligget relativt stabilt på omkring 65. Det fremgår også af figuren, at langt de fleste ledige er visiteret som jobklar (jobparat) og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet.

I tråd med udviklingen i ledigheden, så var det også omkring medio 2022, at der især skete noget i forhold til beskæftigelsen blandt personer med ophold efter særloven, om end det har været relativt stødt stigende lige siden og toppede i den seneste måling, jf. figur 3:

Figur 3 - Antal i beskæftigelse

Kilde: Jobindsats.dk

De 70 personer i december 2022 er primært beskæftiget inden for brancherne ”Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service” og ”Landbrug, skovbrug og fiskeri”.

Sammenholder vi andelen i beskæftigelse ud af alle der står til rådighed (beskæftigede + jobparate), så klarer Thisted Kommune sig godt sammenlignet med Nordjylland og hele landet:

Figur 4 – Andel i beskæftigelse ud af dem der står til rådighed for arbejdsmarkedet

Kilde: Jobindsats.dk

Med henblik på fortsat at øge andelen af beskæftigede ukrainere, har Erhverv og Beskæftigelse etableret en form for ”Ukraine-team” bestående af både sagsbehandlere og jobkonsulenter, ligesom vi har tilpasset vores tilbud, så eksempelvis vores digitale karriererådgivning nu også findes på ukrainsk.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Integrationsrådet den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

12. Afslutning af projekt “Pulje til et mere rummeligt arbejdsmarked”

Udskriv

Sagstema

Orientering om resultater ved afslutning af projekt “Pulje til et mere rummeligt arbejdsmarked”.

Redegørelse

Daværende Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg blev på udvalgsmødet den 3. februar 2021 (punkt 7) orienteret om, at Erhverv og Beskæftigelse havde igangsat et nyt projekt kaldet ”Pulje til et mere rummeligt arbejdsmarked”. Projektet blev igangsat den 1. december 2020 og sluttede den 1. december 2022 og har været puljefinansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Formålet med projektet har været at øge beskæftigelsesgraden for borgere i Thisted Kommune med funktionsnedsættelser. Desuden har projektet indirekte haft til hensigt at hindre langvarig ledighed, bedre ansættelsesgraden, fastholde ledighedstruede og forebygge sygemeldinger blandt borgere i målgruppen.

Særligt for projektet er, at det har fokuseret på selvoplevede funktionsnedsættelser, samt at borgers selv-screeninger som noget nyt har kunnet foregå digitalt. Et mål har været at opdage selvoplevede handicap hos borgeren så tidligt i forløbet som muligt for at kunne handle relevant herpå. Målgruppen for projektet har været arbejdsløshedsdagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælpsmodtagere, men projektaktiviteten har været forankret mere bredt i Erhverv og Beskæftigelse med nedenstående indsatser:

 • Kompetenceudvikling af alle jobcentrets medarbejdere i at arbejde med borgere med (oplevede) funktionsnedsættelser
 • Yderligere opkvalificering af medarbejdere, der arbejder med projektets målgruppe
 • En nøgleperson ansat i projektet til understøttelse af kollegaers arbejde på området, vurdering af borgeres berettigelse til bevilling samt orientering til virksomheder om de handicapkompenserende ordninger.

Resultater

I alt har 2.032 borgere været i målgruppen i projektperioden. Ud af dem er 50 % (1024 personer) blevet screenet. Når halvdelen af målgruppen ikke er blevet screenet, skyldes det, at mange borgere ikke når at få første eller anden samtale med jobcentret, inden de får et job.

Af de 2.032 borgere i målgruppen er hele 73 % (1483 personer) afsluttet til job ved projektafslutning. Det er imidlertid vanskeligt at afgøre, hvad der skyldes projektindsatsen, og hvad der skyldes den generelt lave ledighed.

Af de 2.032 borgere i målgruppen har kun 1% (20 personer) fået bevilliget en handicapkompenserende ordning. Den lave bevillingsgrad skyldes, at projektet i meget høj grad er lykkedes med at opkvalificere medarbejderne til at vejlede borgere med en selvoplevet funktionsnedsættelse til et job inden for borgerens mestringsevne, hvortil en kompenserende ordning ikke er nødvendig.

Den konkrete screening fortsætter derfor ikke efter projektets afslutning, idet medarbejderstaben i jobcentret nu har fået kompetencerne til at tage samtaler med borgere om selvoplevede funktionsnedsættelser - dette til gavn for både borgere i målgruppen og forsat indfrielse af projektets formål.

En anden nævneværdig succes med projektet er, at nøglepersonen har haft rådgivende og vejledende kontakt med 79 små, mellemstore og store virksomheder om handicapkompenserende ordninger. Dette betragtes som en stor berøringsflade, når man tager i betragtning, at store dele af virksomhedsaktiviteten har været lukket ned i projektperioden som følge af COVID-19.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har været puljefinansieret med et tilsagn på 1.259.717 kr. som primært har dækket lønudgifter til projektets medarbejder og intern kompetenceudvikling.

Erhverv og Beskæftigelse har haft en medfinansiering på 234.886 kr. til projektledelse.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023.

Handicaprådet den 2. marts 2023.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

13. Afslutning af projekt “Din vej frem” 

Udskriv

Sagstema

Orientering om resultaterne fra projekt “Din vej frem”.

Redegørelse

På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 9. juni 2021 (punkt 101) fremgik det, at Erhverv og Beskæftigelse har valgt en mere projektorienteret tilgang til beskæftigelsesindsatsen, og på udvalgsmøde den 8. september 2021 (punkt 142) blev udvalget orienteret om igangsættelse af et nyt internt projekt på kontanthjælpsområdet - projekt “Din vej frem”. Projektet indledtes den 1. august 2021 og udløb den 31. december 2022. På Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 27. juni 2022 (punkt 31) blev udvalget orienteret om status på projektet.

Projektets målgruppe var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som havde været på kontanthjælp i minimum 5 år – målgruppen udgjorde 65 kontanthjælpsmodtagere.

Det primære formål med projektet har været at understøtte, at flest mulige borgere opnåede helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer. Sekundært har formålet været at reducere og forebygge antallet og andelen af langvarige sager på kontanthjælpsområdet. 

Kendetegnende for projektet har været en tværfaglig og helhedsorienteret indsats med eksempelvis mulighed for lægefaglig og psykiatrisk sparring samt samarbejde med Rusmiddelcentret. Derudover har indsatsen blandt andet bestået af to koordinerende sagsbehandlere med lave sagsstammer og hyppig kontakt, ligesom der har været udviklet et nyt screeningsredskab. Screeningsredskabet, der baserer sig på en grundig sagsgennemgang og en efterfølgende borgerdialog med udgangspunkt i borgerens egne ønsker, har vist sig særligt afgørende for projektets resultater.

Resultater 

En opfølgning på projektet viser, at 72,3 % (47 borgere) har fået afsluttet deres kontanthjælpssag: 

 • 21% er afsluttet til job eller fleksjob 
 • 62 % er afsluttet til førtidspension 
 • 4 % er afsluttet til ressourceforløb 
 • De resterende er afsluttet af andre årsager (f.eks. fraflytning) 

Ovenstående vidner om, at projektet har opnået flotte resultater - især med tanke på, at alle i målgruppen minimum havde været på kontanthjælp i mindst 5 år ved projektstart.

Desuden er der høstet mange gode erfaringer internt i Erhverv og Beskæftigelse, som fremadrettet kan bruges. F.eks. vil screeningsværktøjet blive implementeret og udbredt i flere teams.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med projektet har været finansieret af Erhverv og Beskæftigelses eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

14. Afslutning af projekt “Uddannelsesambassadør Thy-Mors”

Udskriv

Sagstema

Orientering om resultater ved afslutning af projekt “Uddannelsesambassadør III”.

Redegørelse

Daværende Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg blev på udvalgsmødet den 3. februar 2021 (punkt 23) orienteret om, at Erhverv og Beskæftigelse havde igangsat et nyt projekt kaldet ”Uddannelsesambassadør Thy-Mors”. Projektet har været et samarbejdsprojekt mellem Thisted Kommune, Morsø Kommune og 3F Thy-Mors med Thisted Kommune som ansøgnings- og tilskudsansvarlig. Projektet har været puljefinansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og blev igangsat den 18. december 2020 og sluttede den 31. december 2022.

Formålet med projektet har været at bidrage til sikring af virksomhedernes vækst gennem opkvalificering af arbejdsstyrken. Derigennem har projektet skulle afhjælpe generelle udfordringer i kommunen som eksempelvis et lavt uddannelsesniveau, et kompetencegab mellem virksomhedernes efterspørgsel og de kompetencer, som de ledige besidder og slutteligt specifikke ledighedsudfordringer knyttet til COVID-19.

Den centrale aktivitet i projektet har været ansættelse af en projektmedarbejder - en uddannelsesambassadør - der har fungeret som bindeled mellem Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, uddannelsesinstitutioner, 3F og jobcentrene. Uddannelsesambassadøren, der har ekspertise i relevante, lokale uddannelsesmuligheder, har haft til opgave at:

 • Rådgive flere ledige i uddannelse
 • Udbrede kendskab til mulighederne for uddannelsesløft af ledige blandt lokale virksomheder
 • Understøtte etablering af uddannelsesaftaler med lokale virksomheder
 • Styrke relevante medarbejdergruppers viden om og brug af puljen til uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen

Målgruppen for projektet har været arbejdsløshedsdagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Samtlige 684 nyledige i projektperioden er blevet screenet for mulige uddannelsesløft.

Grundet den lave ledighed har uddannelsesambassadøren desuden haft ressourcer til at yde en ekstra service til jobcentrets øvrige målgrupper i forbindelse med uddannelse og opkvalificering.

Resultater og erfaringer

Af de 684 screenede borgere var kun 177 ledige ved projektets afslutning. De øvrige 507 borgere er primært afsluttet til job og enkelte er fraflyttet, gået på pension eller lignende.

Af nedenstående tabel fremgår det, at projektet i nogen grad har formået at indfri sine måltal, idet 81% af måltallene samlet set er indfriet.

Kilde: Intern opgørelse

Resultaterne vurderes at være tilfredsstillende, da de må ses i forhold til de markant ændrede forudsætninger, som COVID-19 og den historisk lave ledighed har medført sammenlignet med situationen, da måltallene blev fastlagt. COVID-19 begrænsede muligheden for uddannelsesaktiviteter og den efterfølgende lave ledighed bidrog til en markant mindsket målgruppe. Desuden bør det bemærkes, at borgere også påbegynder uddannelse, som er omfattet af andre puljer, der ikke er med i nedenstående opgørelse. Ikke desto mindre var vi tæt på at nå måltallet på voksenlærlingeområdet, hvilket (udover projektet) også kan tilskrives den 3-partsaftale, der blev indgået med social- og sundhedsassistentuddannelsen om elevløn fra første dag på uddannelsen.

Med henblik på fortsat at arbejde målrettet på at kunne sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og understøtte det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere ledige skal opkvalificeres, er det besluttet, at indsatsen implementeres i jobcenter Thisted.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har været puljefinansieret med et tilsagn på 1.002.000 kr. som primært har dækket lønudgifter til uddannelsesambassadøren.

Erhverv og Beskæftigelse har haft en medfinansiering på 172.674 kr. til projektledelse.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

15. Afslutning af projekt “På sporet igen” 

Udskriv

Sagstema

Orientering om resultater ved afslutning af projekt “På sporet igen”.

Redegørelse

På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 9. juni 2021 (punkt 101) fremgik det, at Erhverv og Beskæftigelse har valgt en mere projektorienteret tilgang til beskæftigelsesindsatsen. På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 8. september 2021 (punkt 142), blev udvalget efterfølgende orienteret om igangsættelse af et nyt internt projekt på A-dagpengeområdet - projekt “På sporet igen”. Projektet indledtes den 1. august 2021 og udløb den 31. december 2022. På Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 27. juni 2022 (punkt 31) blev udvalget orienteret om status på projektet.

Projektet har fokuseret på dagpengemodtagere med mere end 1 års sammenlagt ledighed, da antallet og andelen af langtidsledige ved projektstart var høj på A-dagpengeområdet i forhold til det, der betragtes som normalt i Thisted Kommune. F.eks. var omkring 28 % af A-dagpengemodtagerne langtidsledige i juni 2021. Samme måned de foregående år lå andelen ret stabilt på omkring 16 %.

Projektindsatsen har bestået af velkendte elementer, der tidligere har vist gode resultater, herunder blandt andet en håndholdt indsats med hyppig kontakt, hvilket kunne lade sig gøre med to projektansatte.

Resultater

Karakteriserende for dette projekts resultater er, at det havde en hurtig og vedvarende effekt, hvilket ses på udviklingen i nedenstående figur, som viser andel langtidsledige personer på A-dagpenge pr. måned fra juni 2021 til november 2022.

Kilde: Jobindsats.dk

Note: En person betragtes som langtidsledig på jobindsats.dk, hvis vedkommende har været ledig i minimum 80 % af det seneste år. 

I tråd med ovenstående, så er projektet også lykkes med at fastholde få langtidsledige, selvom der har været udsving i antal ledige i alt:

Kilde: Jobindsats.dk

De to figurer viser, at der er sket et stort fald i både antallet og andelen af langtidsledige A-dagpengemodtagere i projektperioden, som betyder, at Thisted Kommune nu er bragt langt under, hvad vi ved projektstart betragtede som normalt.

Der er desuden gjort en række gode erfaringer, som fremadrettet kan anvendes med henblik på at afhjælpe antallet af langvarige A-dagpengemodtagere, herunder en hyppig kontakt til borgerne med den samme sagsbehandler og et målrettet arbejde med jobsøgning og jobmål. Foruden dette er det værd at bemærke, at sagsbehandlerne har fået mange positive tilbagemeldinger på forløbet fra de tilknyttede borgere. 

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med projektet har været finansieret af Erhverv og Beskæftigelses eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

16. Orientering fra formand, medlemmer og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

17. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen