14. mar 2023

Deltagere:

  • Ib Poulsen (O)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jane Rishøj (A)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Preben Dahlgaard (V)

18. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

19. Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet den 14. marts 2023

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet den 14. marts 2023

Redegørelse

Handicaprådet deltager på mødet kl. 19.00

Fra Handicaprådet deltager:

Kresten Sigshøj Jeppesen

Knud Harring

Per Dommerby Kristiansen

Linda Langballe Christensen

Nina Overgård Nielsen

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2023

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

20. Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Ungegruppen den 14. marts 2023

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Ungegruppen den 14. marts 2023

Redegørelse

Ungegruppen deltager på mødet kl. 20.00

På mødet deltager Rasmus M. Søndergaard samt 4 yderligere deltagere fra Ungegruppen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2023

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

21. Punkt fra udvalgsmedlemmer Jane Kær Rishøj og Ida Pedersen - Drøftelse og opklaring af spørgsmål om proces og plan for ungegruppen fremover

Udskriv

Sagstema

Medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget Jane Kær Rishøj og Ida Pedersen har fremsendt følgende punkt:

Redegørelse

"Drøftelse og opklaring af spørgsmål om proces og
plan for ungegruppen fremover.

Drøftelse af plan for fremtidige høringer i relevante råd og udvalg, hvor der træffes beslutninger, der involverer tilbud og borgergrupper.

Drøftelse af hvordan vi sikrer, at beslutningsgrundlag understøttes af tydelig konsekvensafklaring både i forhold til økonomi og de sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser i
forhold til brugere af eventuelle tilbud i en forandringsproces.

Drøftelse af hvordan vi sikrer øget fokus på mere tværfagligt samarbejde mellem de relevante forvaltninger i forhold til borgere."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Arbejdsmarkedsudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2023

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt, at der fremadrettet:

  • fortsat følges op på status og data på de berørte borgere jævnfør tidligere beslutninger.
  • træffes politisk beslutning om høring når og hvis, der sker ændringer vedrørende borgerrelaterede indsatser og tilbud.
  • er en tydelig plan for proces i kommende beslutninger. Herunder generelle handleplaner og retningslinjer i forhold til konsekvenser både budgetmæssigt og borgerrelateret (socialt og beskæftigelsesmæssigt).
  • altid er en tværfaglig vurdering og indsats for givne beslutninger. Fastlagte møder både forvaltningsmæssigt og politisk jf. Kommunalbestyrelsens beslutninger om tværfaglige samarbejde.

Til toppen

22. Beslutning om generel konstituering af udvalgsnæstformand i vederlagsmæssig henseende i tilfælde af formandens forfald og ændring i forretningsorden for stående udvalg

Udskriv

Sagstema

Udvalget skal træffe beslutning om generel konstituering af udvalgsnæstformand i vederlagsmæssig henseende i tilfælde af formandens forfald og godkende forslag til ændring i forretningsorden for stående udvalg.

Redegørelse

Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet et nyt notat vedrørende en udvalgsnæstformands adgang til vederlag, når den pågældende konstitueres som udvalgsformand i formandens midlertidige fravær. Omdrejningspunktet er, at næstformanden officielt skal konstitueres for at opnå vederlag. Udvalget kan træffe en generel beslutning om konstituering, og udvalget kan vælge at indsætte en sådan beslutning i udvalgets forretningsorden.

Der er ikke noget til hinder for, at nogle udvalg i kommunen træffer beslutning om generel konstituering, og andre ikke gør.

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til ændring af forretningsordenens § 1, stk. 2, således at der indsættes en generel konstitueringsbeslutning i forretningsordenen for stående udvalg.

I forbindelse med redigeringen af forretningsordenen er der foretaget to præciserende tilretninger i §§ 4, stk. 1 og 11, stk. 6 vedrørende henholdsvis dagsorden og underskrift af beslutningsprotokol. I forhold til dagsordenen er det for en god ordens skyld indføjet, at det er forvaltningen, der sammensætter udkastet til dagsorden. Dette er sket på baggrund af en udtalelse fra Indenrigs- og Boligministeriet, hvorefter det er ministeriets opfattelse, at en udvalgsformand for et stående udvalg i almindeligt udvalgsstyrede kommuner ikke kan bestemme hvilke sager, der skal på udvalgets dagsorden. Afsnittet vedrørende underskrift af beslutningsprotokol er ændret for at bringe ordlyden i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Udkast til ny forretningsorden for stående udvalg er vedhæftet denne sagsfremstilling som et bilag. Ændringsforslag er markeret med rødt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. marts 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. marts 2023

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at

1. Udvalget beslutter, at udvalgsnæstformanden i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald.
2. Dette indføjes i udvalgets forretningsorden.

3. Forretningsordenen godkendes med de anførte ændringer vedrørende generel konstituering, dagsorden og underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Ad 1-3: Indstilles til godkendelse.

Til toppen

23. Orientering fra formand, medlemmer og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2023

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

24. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen