14. mar 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

35. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

36. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

Beslutning

Beslutning om nedlæggelse af hold-træning i Thy Hallen blev drøftet.

Skolelederen af Sennels Skole har sagt op.

Til toppen

37. Tilsyn 2021 på dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Tilsyn 2021 på dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har gennemført uvildige PULS (Pædagogiske Udviklings- og Læreplans Samtaler) tilsyn og uanmeldte tilsyn i kommunens dagtilbud, dvs. kommunale og private daginstitutioner, kommunal dagpleje samt private pasningsordninger.

Tilsynene blev foretaget i henhold til §5 i Dagtilbudsloven, der betoner, at ”Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter Dagtilbudsloven og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder de mål og rammer, der er fastsat efter lovens §3”.

Dagtilbudsloven §3 a, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de fastsatte rammer og eventuelle prioriterede indsatser medvirker til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af afsnit II, og til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. § 19, stk. 2, i lov om social service.

Kommunen skal derfor føre pædagogisk tilsyn med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, indeholdende bl.a.:

 • Barnesynet.
 • Dannelse og børneperspektiv.
 • Legen.
 • Læring.
 • Børnefællesskaber.
 • Pædagogisk læringsmiljø.
 • Hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.
 • Hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.
 • Hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etableringen af det pædagogiske læringsmiljø for børn.
 • Hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges det pædagogiske læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.

Der er blevet afholdt uvildigt PULS tilsyn i:

 • 20 kommunale daginstitutioner
 • 17 private daginstitutioner
 • 96 dagplejere
 • 24 private pasningsordninger

Der er blevet afholdt uanmeldt tilsyn i:

 • 19 kommunale daginstitutioner
 • 17 private daginstitutioner
 • 91 dagplejere
 • 22 private pasningsordninger

De uvildige PULS tilsyn og uanmeldte tilsyn blev foretaget i perioden februar 2021 – december 2021.

På baggrund af tilsynene er der udarbejdet en samlet rapport, hvor hovedkonklusionen fremhæves her:

Overordnet set er daginstitutionerne af tilstrækkelig eller god kvalitet.

Et par institutioner havde en fremragende kvalitet.

Alle dagtilbud overholdt lovgivningen.

To institutioner gav under det uanmeldte tilsyn anledning til bekymring.

I den ene institution var bekymringen af en grad, så det gav anledning til et ekstra tilsyn, og der blev udarbejdet en handleplan. På et senere tilsyn havde institutionen arbejdet med de områder, der havde vakt bekymring, og var på rette vej.

I den anden institution blev det aftalt, at institutionen skal have fokus på de områder, der vakte bekymring.

Ved de kommende tilsyn i de to institutioner vil den tilsynsførende være ekstra opmærksom.

De nedenstående fire kategorier for kvalitet i Dagtilbud er fra EVA, Danmarks evalueringsinstituts undersøgelse af dagtilbud i Danmark, der bygger på ECERS undersøgelser:

 • UTILSTRÆKKELIG KVALITET - Den utilstrækkelige kvalitet betyder, at der eksisterer mangler i det observerede læringsmiljø. Det kan f.eks. være mangel på legematerialer eller manglende brug af de tilstedeværende materialer. Utilstrækkelig kvalitet kan også betyde manglende opmærksomhed fra personalet samt for få eller negative interaktioner mellem børnene og det pædagogiske personale.
 • TILSTRÆKKELIG KVALITET - Den tilstrækkelige kvalitet betyder, at der er et tilstrækkeligt antal tilgængelige legematerialer til stede på stuen. Det betyder også, at der er observeret interaktioner, som giver børnene et minimalt, men dog tilstrækkeligt niveau af omsorg og opmærksomhed. Det kan være, at personalet jævnligt eller i nogen grad taler og interagerer med børnene. Tilstrækkelig kvalitet kan f.eks. også betyde, at krav til sikkerhed og hygiejne i nogen grad opfyldes.
 • GOD KVALITET - God kvalitet kan betyde, at der er flere tilgængelige legematerialer samt en fysisk indretning, der understøtter læringsaktiviteter. Det kan også betyde, at personalet i højere grad interagerer med børnene og involverer sig i deres lege og aktiviteter på en nysgerrig og berigende måde.
 • FREMRAGENDE KVALITET - Ved den fremragende kvalitet er stort set alle kvalitetskriterier opfyldt. Læringsmiljøet er således rigt på tydelige lege og læringsområder, som i særlig grad stimulerer børnenes leg og læring og skaber trygge rammer for børnene. Det pædagogiske personale er fokuserede på børnenes tryghed og omsorg, og de stimuleres til læring og udvikling gennem rigelig interaktion og samtale.

Udviklingspunkter fra tilsynene:

 • Mange institutioner ønsker at blive dygtigere til at arbejde med dannelse og børneperspektiv.
 • Mange dagplejere og daginstitutioner er udfordret med dokumentation og evaluering.
 • Daginstitutionerne er overordnet set udfordret med at bruge medier og teknologi i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan.

Den samlede Tilsynsrapport, Resultatkvalitet 2021, er vedhæftet sagen.

Institutionerne har fået udarbejdet individuelle tilsynsrapporter, som skal være offentlige tilgængelige på deres hjemmesider på samme måde som den lokale læreplan og evaluering af læreplanen.

Dagplejen og de private pasningsordninger har også individuelle tilsynsrapporter, men disse er ikke offentligt tilgængelige. Der er også ført legepladstilsyn og tilsyn med røgfrie miljøer.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 31. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at tilsyn på dagtilbudsområdet 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget anerkender det store arbejde med kvalitet på dagtilbudsområdet.

Til toppen

38. Årlig kvalitetsdrøftelse af dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Årlig kvalitetsdrøftelse af dagtilbud.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde lovgivningen. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der, som følge af drøftelsen, skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, jf. Dagtilbudsloven §3.

Formålet med den vedlagte handleplan; "Proceskvalitet i Dagtilbud" og bilaget "Strukturel kvalitet i Dagtilbud" er at beskrive, hvordan Børne- og Familieforvaltningen understøtter kvalitet i dagtilbud. Tilsammen udgør disse to dokumenter derfor grundlaget for den årlige politiske kvalitetsdrøftelse af dagtilbud. Udover disse to dokumenter indgår også dokumentet "Resultatkvalitet i Dagtilbud", som vedrører det årlige tilsyn; "Tilsyn 2021 på Dagtilbudsområdet" (behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 15. marts 2022).

Dokumenterne er ikke en beskrivelse af, hvordan de enkelte dagtilbud arbejder med den pædagogiske læreplan, idet den nye dagtilbudslov lægger op til, at dagtilbuddene har en stor grad af frihed til selv at vælge metoder og værktøjer i arbejdet med kvalitet. Der er derimod tale om en overordnet ramme, som beskriver kvaliteten ud fra forskellige kvalitetsindikatorer på baggrund af formålet med den styrkede pædagogiske læreplan, udvalgt forskning om kvalitet i dagtilbud (udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut), samt James Heckmans og Brenda Taggarts forskning om dagtilbuddets betydning og kvalitet i dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen har, via de årlige tilsyn, udarbejdet individuelle tilsynsrapporter, som beskriver de enkelte dagtilbud. Tilsynsrapporter på de enkelte daginstitutioner offentliggøres ligeledes på institutionernes hjemmeside.

Børne- og Familieforvaltningen evaluerer dagtilbudsområdet ud fra Danmarks Evalueringsinstituts forståelse af kvalitet i dagtilbud, hvor kvaliteten inddeles i tre elementer:

1: Strukturel kvalitet

Strukturel kvalitet omhandler de rammer og forhold den pædagogiske praksis arbejder inden for og er påvirket af, fx økonomi, organisering, ledelse m.m. i dagtilbuddet. Det er fx også dagtilbuddets fysiske rammer, normering og gruppestørrelse. Nøgletalshæftet omhandler i høj grad disse elementer. Vedlagt sagen som bilag.

2: Proceskvalitet

Proceskvalitet omhandler den kvalitet, der findes i det pædagogiske arbejde, og som opstår blandt andet i relationer mellem børn og voksne samt gennem læringsmiljøets stimulering af børns sprog, leg og læring. Handleplanen "proceskvalitet" omhandler i høj grad disse elementer. Vedlagt sagen som bilag.

3: Resultatkvalitet

Resultatkvalitet er udtryk for, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud, både her og nu og på længere sigt. Det gælder børns trivsel, læring og udvikling – kognitivt, socialt og motorisk. Tilsynsrapporten omhandler i høj grad disse elementer. Her henvises til den årlige tilsynsafrapportering.

Alle tre dokumenter kommer dog omkring alle tre elementer, idet pædagogiske tiltag m.v. ikke nødvendigvis kan adskilles.

Herunder uddybes det væsentlige nærmere, og danner rammen for den årlige politiske drøftelse.

Strukturel kvalitet i dagtilbud - nøgletalshæfte


Strukturel kvalitet i Dagtilbud er et dynamisk nøgletalshæfte, der opdateres årligt med de nyeste data på området. Dataene i dokumentet består af både data fra Kommunaløkonomisk forum samt interne udtræk.

Nøgletalshæftet indeholder blandt andet:

 • Benchmarking og normering i dagtilbud
 • Budgetter
 • Uddannelsesniveau/kompetencedækning
 • Sygefravær
 • Kvalitetsniveauer m.m. (bygninger)

Mulige drøftelser vedr. Strukturel kvalitet.

Aftaleteksten vedrørende lovbundne minimumsnormeringer består af 10 initiativer, hvoraf et af disse omhandler uddannet pædagogisk personale i institutionerne. Dette initiativ handler om, at uddannet pædagogisk personale er en afgørende forudsætning for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse, hvorfor aftalepartierne er enige om, at der, parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer, skal sikres mere uddannet personale i institutionerne. Derfor afsættes der, sammen med de lovbundne minimumsnormeringer, en opkvalificeringspulje fra 2023 til 2030. For dog at få andel i midlerne skal kommunerne fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på 85% eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10 procentpoint. Puljen målrettes erfarne pædagogmedhjælpere, som ved hjælp af puljen kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter og meritpædagoger.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen valgt at opgøre fordelingen af det pædagogiske personale i tre niveauer herunder pædagog, pædagogisk assistent og pædagogmedhjælper. Af opgørelsen fremgår det, at fordelingen i 2021 har bestået af 56% pædagoger, 15% pædagogiske assistenter og 29% pædagogmedhjælpere. Dermed har Thisted kommunes daginstitutioner en samlet kompetencedækning på 71%.

Fra forskningen i dagtilbud ved man, at kompetence- og uddannelsesniveauet af personalet er en afgørende faktor for daginstitutionens kvalitet. Det er derfor relevant at drøfte Thisted Kommunes fremtidige uddannelsessammensætning på Dagtilbudsområdet, særligt set i forhold til aftaletekstens pulje til forøgelse af uddannelsesdækning.

Det er hertil relevant at få drøftet, om vi - jf. aftaleteksten - skal lave en plan for forøgelse af uddannelsesdækningen på 10% eller en plan for at opnå en samlet uddannelsesdækning på 85%? Det er i forlængelse af dette også relevant at få drøftet Thisted kommunes overordnede uddannelsessammensætning/normering i daginstitutionerne, som pt består i 60/40. Skal denne på sigt eventuelt ændres til 80/10/10 eller 70/20/10 eller noget tredje?

Udover institutionerne har forvaltningen også opgjort kompetenceniveauet over dagplejerne i nøgletalshæftet. Af denne fremgår det, at ca. 22,5% af dagplejerne har en pædagogisk uddannelse.

I Thisted kommune opkvalificerer vi årligt to dagplejere til pædagogiske assistenter. Det er hertil værd at bemærke, at ovenstående pulje til opkvalificering af erfarne pædagogmedhjælpere er målrettet daginstitutioner og dermed ikke dagplejen. Det er dog uanset dette relevant at drøfte, om vi fremadrettet skal opkvalificere yderligere i dagplejen.

I nøgletalshæftet er der også indsat en oversigt over de puljer, som vi modtager i Thisted kommune. Heraf fremgår det, at Thisted kommunes dagtilbud samlet (både private og kommunale institutioner) modtager 17.832.240 kr. i puljemidler. Dog tilfalder der kommunen midler via minimumsnormeringerne frem mod 2024, hvor normeringen på en pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og en pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver træder i kraft.

Ovennævnte beløb er inklusiv puljer, der udløb i 2021.

Proceskvalitet i dagtilbud

Handleplanen "Proceskvalitet i Dagtilbud" er et dynamisk pædagogisk værktøj, der revideres årligt på baggrund af politiske og lokale drøftelser, ny dagtilbudsviden, lovgivning, lokale tilsyn og generelle nøgletal. Som en del af dette bliver der hvert år fremhævet særlige fokuspunkter for Thisted Kommunes Kommunale Dagtilbud, og i 2021 var der fokus på:

 • Evaluerende praksis

Den styrkede pædagogiske læreplan stiller krav til, at dagtilbuddene etablerer en evalueringskultur, som skal udvikle og kvalificere dagtilbuddene. Det er ikke hensigten, at det enkelte barn skal evalueres. Fokus skal derimod være på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Aktionslæring er en bærende del af vores kompetenceudvikling, som skal understøtte vores evalueringspraksis. Derved er der fortsat fokus på et højt uddannelses- og kompetenceniveau i vores dagtilbud.

 • Inklusion

Vi skal altid have fokus på børnesynet, og i 2021 tog vi fat på børnesyn ud fra et inklusionsperspektiv. Den styrkede pædagogiske læreplan understreger vigtigheden af at alle børn er en betydningsfuld del af børnefællesskaberne. Det gælder også børn i udsatte positioner, ligesom deres forældre også er en betydningsfuld del af forældrefælleskabet.

 • Legepladsens læringsmiljøer

Med dagtilbudslovens krav om heldagslæringsmiljøer var det relevant at sætte fokus på om de udendørs læringsmiljøer understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse

I 2022 vil der være fokus på:

 • Leg:

Den styrkede pædagogiske læreplan beskriver hvorledes børns leg både skal anerkendes og respekteres og gives betydelig plads i hverdagen i dagtilbuddet. Leg kan se ud, som om den opstår af sig selv. Men at lege kræver viden og erfaringer, og ikke alle børn oplever at kunne deltage. Derfor har det pædagogiske personale en central opgave i at støtte, guide og rammesætte børns leg og dagtilbuddets legekultur, så alle børn får de bedste muligheder for at øve sig i at lege og lege forskellige lege.

 • Dannelse og Børneperspektiver:

Dagtilbuddene skal medtænke dannelse, ligestilling og demokrati i den daglige pædagogiske praksis, så børnene oplever at medvirke i og have indflydelse på udformningen af dagligdagen og aktiviteterne. Barndommen har værdi i sig selv og det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv.

For at understøtte ovennævnte fokusområder vil de blive taget op på pædagogiske ledermøder og møder hos dagplejepædagogerne. Temaerne vil ligeledes blive flettet ind i temadage, faglige arrangementer m.m.

Herudover er der ekstra fokus på temaerne til årets tilsyn, hvor det vil blive drøftet hvordan dagtilbuddene forholder sig til dem og arbejder med dem.

Børne- og Familieforvaltningen ønsker en drøftelse af fokuspunkterne, der er udvalgt for 2022.

Forud for mødet i Børne- og Familieudvalget den 15. marts 2022 drøftes Proceskvalitet i dagtilbud på pædagogiske ledermøder og på personalemøde for dagplejepædagogerne.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Lokal MED Daginstitutionerne 2. marts 2021 (Proceskvalitet i dagtilbud 2022)

Lokal MED Dagplejen 4. marts 2021 (Proceskvalitet i dagtilbud 2022)

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Kvaliteten på dagtilbudsområdet jf. Dagtilbudsloven drøftes.
 2. Hæftet Proceskvalitet i dagtilbud, gældende for 1 år, tages til efterretning.
 3. Hæftet Strukturel kvalitet i dagtilbud, gældende for 1 år, tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

39. Forældreindflydelse på dagtilbudsområdet 2022

Udskriv

Sagstema

Revidering af Styrelsesvedtægt angående forældreindflydelse i daginstitutioner og dagplejen.

Redegørelse

I januar 2022 trådte en ny organisationsstruktur i kraft i Thisted kommune, hvilket betyder, at Undervisning og Dagtilbud nu er lagt sammen til én afdeling.

Som følge af ændringerne af organisationsstrukturen er den nuværende Styrelsesvedtægt ikke længere tilstrækkelig.

Derfor har der været en proces med henblik på at konsekvenstilrette styrelsesvedtægten, så den tilpasses den ændrede organisationsstruktur.

Her følger de overordnede ændringer:

Sektionsleder

Som følge af budgetforliget for 2022 udgår de to områdeledere og erstattes af en sektionsleder. Sektionslederen har samme arbejsopgaver og ledelsesansvar som de tidligere områdeledere havde.

Sektionslederen får dog fremadrettet hjælp til administration - herunder budgetkontrol hos institutionerne - af den nye organiserings administrative medarbejdere.

Qua den nye organisationsstruktur har den tidligere områdeleder for dagplejen skiftet navn til sektionsleder, hvilket betyder, at der på dagtilbudsområdet er:
- En sektionsleder for daginstitutionerne

- En sektionsleder for dagplejen

Daginstitutionernes forældrebestyrelse

Organisationsstrukturen medfører, at der fremadrettet vil være én forældrebestyrelse for daginstitutionerne, fremfor de tidligere to områdeforældrebestyrelser.
Der sammensættes en forældrebestyrelse på tværs af samtlige tyve daginstitutioners forældreråd - daginstitutionernes forældrebestyrelse - hvor forældrerådsformanden repræsenterer den enkelte institution. Derudover vælges 2 medarbejderrepræsentanter og 2 pædagogiske ledere til daginstitutionernes forældrebestyrelse.

Til orientering vil der blive udarbejdet en pixi udgave til forældrerådene, på opfordring fra de pædagogiske ledere. Pixi udgaven indeholder en kort beskrivelse af Styrelsesvedtægten.

Udkast af Styrelsesvedtægten er sendt ud til de pædagogiske ledere den 4. januar 2022 med indsigelse den 10. februar 2022.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Forældrebestyrelsesmøde dagplejen den 24. januar 2022.

Udkast sendt ud til forældrebestyrelsesformændene den 14. februar 2022 med indsigelse på et samlet områdeforældrebestyrelsesmøde (fremover daginstitutionernes forældrebestyrelse) d. 22. februar 2022.

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at den reviderede styrelsesvedtægt "Forældreindflydelse på dagtilbudsområdet" godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

40. Påbud Espersens Børnehus og Hannæs Børnehus

Udskriv

Sagstema

Påbud om etablering af procesudsugning over opvaskemaskine i Hannæs Børnehus og Espersens Børnehus samt reducering af støj fra køkkenet i Espersens Børnehus.

Redegørelse

I september 2021 var Arbejdstilsynet på besøg i Hannæs Børnehus og gav et påbud om, at der skulle etableres procesudsugning over opvaskemaskine.

Teknisk forvaltning har efterfølgende anslået udgiften til at etablere udsugning til 845.000 kr. Heri er også renovering af køkken til nuværende lovkrav, samt ABA-anlæg til hele børnehaven.

I juni 2021 var Arbejdstilsynet på besøg i Espersens Børnehus og gav et påbud om, at der skulle etableres procesudsugning over opvaskemaskine og sikres, at personale ikke blev udsat for unødige støjbelastninger fra køkkenet.

Teknisk forvaltning har efterfølgende anslået udgiften på at etablere udsugning/renovering af køkken og udbedre støjbelastningen til 900.000 kr. Heri er også renovering af køkken til nuværende lovkrav. Hvis der skal søges byggetilladelse, vil der komme ekstra krav i forhold til brandsikkerhed. Dette vil betyde en merudgift på 150.000 kr. til ABA-anlæg til hele børnehaven.

Den samlede udgift i forhold til at udbedre de tre påbud incl. ABA-anlæg i Espersens børnehus andrager derfor 1.895.000 kr.

Der er efterfølgende givet ændring af efterkommesesfristen, således at påbuddet skal være efterkommet den 1. september 2022.

Retsgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsgruppen Dagtilbud havde i 2021 et samlet mindreforbrug, efter at institutionernes merforbrug er dækket, på 2.361.888 kr. Hvis etablering af påbud finansieres af overført overskud fra 2021, vil bevillingsgruppen have 466.888 kr. i overført overskud.

Overført over-/underskud for 2021 er ikke politisk behandlet endnu, men da udgiften i sagsfremstillingen vedrører påbud, der skal være efterkommet den 1. september 2022, vil forvaltningen gerne påbegynde renoveringen, inden overført overskud er politisk behandlet.

Efterfølgende vil der blive fremsendt en sag, hvor overskuddet overføres til en anlægsbevilling i Teknisk Forvaltning.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at ønsket om frigivelse af midler sker før politisk behandling af regnskab 2021. Der kræves godkendelse af over-/underskud, før ovenstående beslutning kan finansieres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Renovering af køkkenet i Espersens Børnehus og Hannæs Børnehus påbegyndes.

2. Renoveringen finansieres af dagtilbudsområdets overskud fra 2021.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at denne type sager bør finansieres via. anlægsbevillinger.

Per Skovmose stemmer imod punkt 2 og ønsker sagen finansieret af kassen.

Til toppen

41. Skovtrolden Børnehave - Personalefaciliteter

Udskriv

Sagstema

Personalefaciliteter til Børnehaven Skovtrolden.

Redegørelse

Børnehaven Skovtrolden har tidligere haft personalefaciliteter i umiddelbar forbindelse med institutionens køkken. Da køkkenet blev renoveret, således der kunne fremstilles mad, blev personalefaciliteterne inddraget.

Dette har medført, at personalet i Skovtrolden i dag ikke har personalefaciliteter eller lokaler, hvor der kan holdes møder. Da børnehaven ligger på lejet jord i fredskov, jorden lejes af Naturstyrelsen, er der søgt tilladelse hos Naturstyrelsen til at bygge personalefaciliteter. Der er nu givet en tilladelse af Naturstyrelsen til at lave personalefaciliteter.

Prisen på at lave personalefaciliteter er af Teknisk Forvaltning beregnet til 290.000 kr.

Retsgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsgruppen Dagtilbud havde i 2021 et samlet mindreforbrug, efter at institutionernes merforbrug er dækket, på 2.361.888 kr. Hvis etablering af påbud i Hannæs Børnehus og Espersens Børnehus finansieres af overført overskud fra 2021, vil bevillingsgruppen have 466.888 kr. i overført overskud. Hvis der anvendes 290.000 kr. til personalefacilieteter i Skovtrolden, vil det samlede overskud på bevillingsgruppen Dagtilbud være på 176.888 kr.

Overført over-/underskud for 2021 er ikke politisk behandlet endnu, men da sagen vedrørende personalefaciliteter har haft en lang sagsbehandlingstid i forhold til tilladelse af bebyggelse i fredskov, vil forvaltningen gerne påbegynde bygningen af personalefaciliteter snarest muligt.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at ønsket om frigivelse af midler sker før politisk behandling af regnskab 2021. Der kræves godkendelse af over-/underskud, før ovenstående beslutning kan finansieres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Personalefaciliteterne finansieres af overførte midler fra bevillingsgruppen dagtilbuds 2021 budget.

2. Byggeriet af personalefacilieteter i Skovtrolden påbegyndes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at denne type sager bør finansieres via. anlægsbevillinger.

Per Skovmose stemmer imod punkt 1 og ønsker sagen finansieret af kassen.

Til toppen

42. Skimmelsvamp i skolekøkken og omklædningsrum på Tingstrup skole

Udskriv

Sagstema

Skimmelsvamp i skolekøkken og omklædningsrum på Tingstrup Skole.

Redegørelse

Der er konstateret skimmelsvamp i skolekøkken og omklædningsrum på Tingstrup Skole, og begge lokaler er derfor blevet lukket.

Dette har medført, at undervisning i madkundskab er flyttet til andre skoler i kommunen, og der er lejet badevogne, således at idrætsundervisning kan foregå på skolen.

Udgiften til renovering af skolekøkkenet udgør 1.000.000 kr. og heraf forventes det, at forsikringsselskabet vil betale 70% af udgiften, svarende til 700.000 kr.

Derudover er der afsat 150.000 kr. til uforudsete udgifter, som forsikringselskabet ikke dækker. Netto vil udgiften til renovering af skolekøkken efter skimmelsvamp beløbe sig til 450.000 kr.

Udgiften til renovering af omklædningsrum efter skimmelsvamp er af Teknisk Forvaltning anslået til 1,3 mio. kr. incl. rengøring af lokaler og leje af badevogne indtil efterårsferien 2022. Udgiften er dog ikke omfattet af forsikringen.

De samlede udgifter til renovering af skolekøkken og omklædningsrum efter skimmelsvamp på Tingstrup Skole udgør ialt 1.750.000 kr.

Det er dog ikke muligt at finde finansiering indenfor eget budget, og der anmodes derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.750.000 kr. finansieret af kassen.

Retsgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af skolekøkken og omklædningsrum efter skimmelsvamp på Tingstrup Skole udgør ialt 1.750.000 kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 1.750.000 kr. finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1.750.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 1.750.000 kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. marts 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Økonomiudvalget den 23. marts 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.750.000 kr. til renovering af skolekøkken og omklædningsrum efter skimmelsvamp på Tingstrup Skole, og beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. marts 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Bemærkning fra forvaltningen efter Direktionens behandling:
Det gøres opmærksom på, at der endnu ikke er disponeret over Børne- og Familieudvalgets pulje til arbejdsmiljøforanstaltninger på 1.500.000 kr., hvorfor direktøren indstiller denne pulje til finansiering.

Beslutning

Dirketørens indstilling indstilles til godkendelse, således de resterende 250.000 finansieres af kassen.

Per Skovmose følger den oprindelige indstilling.

Til toppen

43. Modtageklasser/Undervisning af tosprogede elever i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Undervisning af tosprogede elever i Thisted Kommune.

Redegørelse

Antallet af elever i modtageklasser har været faldende over de seneste år.

Nedenfor ses udviklingen i antallet af elever.

Modtageklassens udvikling på Campus10

Campus10 har over årene oplevet et kraftigt fald i elevantal. Modtageklassen her har de sidste 2 år haft mellem 3 og 10 elever. Campus10 valgte derfor at integrere SP10 eleverne (modtageklasseeleverne) i Almen og EUD-klasserne, da dansk som andetsprog (herefter benævnt DSA) er en dimension i alle folkeskolens fag, ligesom det også er et selvstændigt fagområde. Samtidig har sproglig udvikling de senere år været et tværgående tema, som alle lærere er forpligtede til at arbejde med, uanset elevernes modersmål. Modtageklasseeleverne får derfor 6 lektioner i DSA, mens de resten af skoletiden deltager i den almindelige undervisning. Det betyder også, at de deltager i alle planlagte brobygningsforløb uanset sproglige kompetencer.

Derudover modtager Campus10 en del elever med anden etnisk baggrund, som ikke har de sproglige kompetencer, der skal til for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller FGU. Disse elever tilbydes DSA sammen med modtageklasseeleverne.

Erfaringerne med tiltaget har indtil nu kun været positive, målt på elevernes sproglige udvikling, brobygningserfaringer og integration med skolens øvrige elever.

Modtagerklassens udvikling på Tilsted skole

I januar 2021 blev modtageklasserne fra Rolighedsskolen flyttet til Tilsted Skole. Elevtallet har også her over årene været faldende, og tilbuddet har pt. 12 elever fra 0.- 7. klasse. Ift. bekendtgørelsen må der ikke samlæses mere end 3 årgange i en klasse. Derfor er Tilsted Skole forpligtet til at oprette 2 klasser.

Hvis eleverne i modtageklassen på Tilsted skole fulgte samme model som på Campus10, ville de 12 elever blive indskrevet direkte i en almen klasse, og Tilsted Skole skulle således tilbyde eleverne lektioner i faget DSA. Dette vil betyde, at der i alle klasser ville være mellem 1-3 modtageklasseelever. Disse elever ville skulle have en del støttetimer for at kunne få udbytte af undervisning på klassen.

Forvaltningen og Tilsted skole har set på denne løsning, men er usikker på, om det er den bedste løsning for eleverne. Derfor er forvaltningens anbefaling, at Tilsted skole i skoleåret 2022-2023 laver prøvehandlinger, hvor eleverne integreres tidligere i skolens almene klasser, end de gør i dag. Denne praksis evalueres efterfølgende i december 2022.

På den måde vil skolen gøre sig erfaringer med at få modtageklasseeleverne tidligere ud i almenklasserne, inden man eventuelt gør denne ordning mere omfattende eller permanent.

Hvis denne anbefaling vælges, vil der blive fremsendt en sag til Børne- og Familieudvalget i januar/februar 2023 med en evaluering af prøvehandlingen.

Ændring af økonomi for modtageklassen på Campus10 efter ny organisering:

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge tildelingsmodellen for folkeskoler tildeles modtageklasserne følgende budget:

Grundtildeling 491.519 kr.

Klassetildeling 218.453 kr. (Der må ifølge bekendtgørelsen ikke være mere end 3 årgange i en klasse. Tilsted skole tildeles derfor budget til 2 klasser.)

Elevtildeling 19.622 kr.

Da Campus10 i dag indskriver elever direkte i almenklasserne, foreslåes det, at eleverne fremover får samme tildeling som en almen elev (pt. ca. 32.000 kr.). Da Campus10 ikke har en selvstændig modtageklasse, tildeles de derfor ikke længere en klassetildeling fremadrettet. Campus10 opretholder grundtildeling til modtageklasse, således de har budget til at løse opgaven vedr. tosprogselever og deres undervisning i DSA. Dette er gældende fra 1. august 2022. Den besparelse, som herved opstår, indgår efterfølgende i folkeskolernes ressourcetildelingsmodels elevtildeling.

Tilsted skole vil fremover modtage den samme tildeling som i dag, da modtagetilbuddet på skolen ikke vil ændre sig.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at administrationsgrundlaget for folkeskoler skal tilrettes, hvis ændringen godkendes.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

LokalMED Campus10 og Tilsted Skole - høring - den 9. februar til 28. februar 2022

Skolebestyrelser Campus10 og Tilsted Skole - høring - den 9. februar til 28. februar 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne - og Familieudvalget sender forslaget om ny praksis i kommunens modtageklasser til høring i Lokal MED og skolebestyrelser på Campus10 og Tilsted Skole.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. februar 2022, pkt. 26:

Godkendt.

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmøde d. 14. marts 2022, da høringssvar fra Campus10 og Tilsted skoles MED er indkommet.

Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre på den forslåede praksis.

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Modtageklasseelever på Campus10 indskrives direkte i almen eller EUD. Campus 10 modtager ikke fremadrettet klassetildelingstakst. Samtidig ændres den reducerede elevtakst til den almindelige elevtakst for elevgruppen.

2. Modtageklasseelever på Tilsted Skole indskrives i modtageklasse, men der arbejdes med tidligere overgang til almen klasser.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

44. Ungeprofilundersøgelsen 2021

Udskriv

Sagstema

Ungeprofilundersøgelsen 2021.

Redegørelse

Thisted Kommune deltager i Ungeprofilundersøgelsen. Ungeprofilundersøgelsen er en landsdækkende spørgeundersøgelse målrettet elever i 7., 8. og 9. klasse samt unge mellem 15 og 30 år. Undersøgelsen har til formål at give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere børn og unges trivsel, sundhed og risikoadfærd og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner.

Thisted Kommune har siden 2016 deltaget med 7., 8., og 9. årgang fra kommunens 7 overbygningsskoler. Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen benyttes af SSP-samarbejdet til at identificere lokale kriminalitetstendenser og er således styrende i forhold til drøftelser og iværksættelse af konkrete kriminalitetsforebyggende indsatser.

SSP-styregruppen udvælger hvert andet år 2-3 særlige indsatsområder, som gælder over en toårig periode med en årlig opfølgning. Disse særlige indsatser fastlægges lokalt ud fra kommunes aktuelle kriminalitetssituation og rammebetingelser og har afsæt i forsknings- og erfaringsbaseret viden fra SSP-samrådet, statistik fra Ungeprofilundersøgelsen samt statistik og erfaringsbaseret viden fra politiet. SSP-styregruppens arbejde med at udvælge og udvikle de særlige indsatsområder påbegyndes i februar i ulige år, da Ungeprofilundersøgelsen afsluttes hvert år ultimo januar.

De 7 overbygningsskoler får hvert år udleveret i alt 4 rapporter:

 • Rapport for skolens 7. årgang + Kommunens 7. årgang + Landsplan 7. årg.
 • Rapport for skolens 8. årgang + Kommunens 8. årgang + Landsplan 8. årg.
 • Rapport for skolens 9. årgang + Kommunens 9. årgang + Landsplan 9. årg.
 • Rapport for skolens 7. – 9. årgang + Kommunens 7. – 9. årgang + Landsplan 7. - 9. årg.

Det er op til den enkelte skoleledelse, hvordan de ønsker at gøre brug af deres lokale datamateriale. Fra forvaltningen anbefales det at inddrage skolens SSP-kontaktperson, AKT-vejledere og de forskellige årgangsteams i overbygningen i arbejdet med at finde frem til de lokale udfordringer i det fremadrettede forebyggelsesarbejde.

Det anbefales også at fremlægge overordnede uddrag af lokale data fra Ungeprofilundersøgelsen for skolebestyrelsen.

Hovedkonklusionerne for 3 af SSP Thisted Kommunes store fokusområder (alkohol, stoffer og digital risikoadfærd) fra Ungeprofilundersøgelsen 2021 er følgende:

 • Når vi sammenligner unges alkoholvaner gennem årene, har vi set en positiv udvikling fra 2018 til 2020 i Thisted Kommune, samtidig med at tendensen på landsplan gik i en negativ retning. I 2021 er den positive udvikling i Thisted Kommune desværre stagneret siden sidste år.
 • Desværre har den positive udvikling, som vi har set i 2019 og 2020 i forhold til hash, taget en drejning i en forkert retning. Andelen af respondenter, som har prøvet hash, er steget fra 1,9% i 2020 til 3,0% i 2021. Vi ligger dog stadig under landsplan (4,2%). Vedrørende de hårde stoffer som amfetamin, kokain, ecstasy, MDMA ligger vi på 1% i 2021, hvilket er en ½ procent bedre end landsplan.
 • På det digitale område har vi, siden vores første deltagelse i Ungeprofilundersøgelsen, kunnet konstatere, at vores unge er mindre risikovillige i deres online adfærd i forhold til landsgennemsnittet. Denne forskel ser vi til dels stadig. Delinger af seksuelt billede- eller videomateriale uden samtykke har i 2021 taget et markant dyk til det bedre. Vi kan konstatere en tredjedel færre i Thisted Kommune og en halvering på landsplan.

Retsgrundlag

LOV nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

45. Konsekvenstilretning af Skolestyrelsesvedtægten, 2022

Udskriv

Sagstema

Konsekvenstilretning af Skolestyrelsesvedtægten.

Redegørelse

Styrelsesvedtægten for Thisted kommunes skolevæsen er blevet revideret på baggrund af politiske beslutninger i Børne- og Familieudvalget i 2020/2021.

 • Den 9. november 2021 godkendte Børne- og Familieudvalget forvaltningens indstilling om udlægning af enkeltintegration til grundskolerne pr. 1. januar 2022. Denne beslutning har medført, at ressourcen til enkeltintegration pr. 1. januar bliver tildelt skolerne som en decentral pulje, som den enkelte skoleleder selvstændigt råder over.
 • En anden konsekvens af udlægningen er, at skolerne fremover alene indstiller elever til central visitationsdrøftelse, når skolelederen vurderer, at en elev har behov for at indgå i et specialtilbud.

Ovenstående konsekvenser er skrevet ind i Styrelsesvedtægten under de relevante punkter i afsnittet vedrørende 'Styringsprincipper for specialundervisningstilbud i Thisted Kommune'.

 • Der er i forbindelse med Ungdomsskolens organisatoriske sammenlægning med Campus 10 sket ændringer i bestyrelsessammensætningen, hvilket er opdateret i Styrelsesvedtægtens punkt 1.1.
 • Herudover har Børne- og Familieudvalget taget beslutning om, at antallet af pladser, der skal friholdes til elever i eget skoledistrikt på den enkelte klasser, er ændret fra 4 til 2. Dette er ændret i Styrelsesvedtægtens punkt 7.3.2.
 • Der er tilføjet et afsnit om Campus U, som er et tiltag under Ungdomsskolen, vedtaget i Børne- og Familieudvalget. Afsnittet har punkt 7.1.1 i Styrelsesvedtægten.
 • Herudover er der - efter ønske fra Skoleledelserne - overgivet en større del af planlægningen af frister vedr. valg af forældre til skolebestyrelserne samt medtaget nye ansøgninger til overgang til 2 årlig valgperiode af forældrevalgte i skolebestyrelsen i punkt 1.1.

Alle ændringer fremhæves i vedhæftede udkast.

I Styrelsesvedtægtens afsnit 7.6.1 henvises der til Thisted kommunes politik for børn og familiers velfærd, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018. Forvaltningen er opmærksom på, at der efter kommunalvalget i løbet af 2022 udarbejdes nye politikker, som dermed skal fremgå af styrelsesvedtægten. Dette tilrettes, når de nye politikker er udarbejdet og godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager Styrelsesvedtægten til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

46. Ansøgning om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstimer i henhold til Folkeskolelovens § 16

Udskriv

Sagstema

Behandling af indkomne ansøgninger om fravigelse af reglerne om en mindst varighed af undervisningstiden i henhold til Folkeskolelovens §16 for skoleåret 2022/2023.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har modtaget følgende ansøgninger i henhold til Folkeskolelovens §16 d for skoleåret 2022/2023.

(Konvertering af understøttende undervisning i almen klasser på mellemtrin og overbygning).

Skole

Klasser

Antal
undervisningstimer

Bedsted Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Hannæs Østerild Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Hanstholm Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Hurup Skole

4., 5., og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

1,50

2,00

Koldby Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Nors Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Rolighedsskolen

4., 5. og 6. klasser

2,00

Sennels Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Sjørring Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Snedsted Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Tilsted Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Tingstrup Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Vestervig Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Østre Skole

4., 5., og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

1,50

2,00

Der ansøges yderligere om konvertering af understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse på 7. årgang

Skole

Klasser

Antal
undervisningstimer

Hannæs Østerild Skole

7. klasser almen

2,00

Hanstholm Skole

7. klasser F. klassen

1,50

Hurup Skole

7. klasser almen

1,50

Sjørring Skole

7. klasser almen

2,00

Snedsted Skole

7. klasser

7. klasser Trombakken ADHD

7. klasser Trombakken ASF

2,00

2,00

2,00

Tingstrup Skole

7. klasser almen

2,00

Østre Skole

7. klasser almen

7. klasser Flex Østre

1,50

1,50

Børne- og Familieforvaltningen har derudover modtaget følgende ansøgninger i henhold til Folkeskolelovens §16 b for skoleåret 2022/2023.

(Konvertering af understøttende undervisning i specialtilbud på mellemtrin og overbygning).

Skoler

Specialtilbud

Antal
undervisningstimer

Bedsted Skole

Bedsted klassen

4., 5. og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

Golfstrømmen

4., 5. og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

3,00

5,00

3,00

5,00

Hanstholm Skole

F-klassen

4., 5. og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

3,00

5,00

Rolighedsskolen

Rolighedsklassen

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

Østermølleafdelingen

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

2,00

Snedsted Skole

Trombakken ADHD

4., 5. og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

Trombakken ASF

4., 5. og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

3,00

5,00

3,00

5,00

Østre Skole

Flex-Østre

7. klasse

8. og 9. klasser

4,80

5,00

Det er en betingelse, at konvertering af understøttende undervisning sker til andre aktiviteter, herunder to-lærerordninger, der tilpasses elevernes forskellige faglige udvikling, særlige talentforløb og turboforløb til henholdsvis de fagligt dygtige og de fagligt svage elever samt brug af pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse. Konverteringen af understøttende undervisning kan ikke benyttes til besparelser.

Skolerne skal i efterårets udviklingssamtaler redegøre for, i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender muligheden for at konvertere den understøttende undervisning.

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin for at fremme, at frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen. Undervisningsministeriet vil, som led i den årlige undersøgelse af skoledagens længde, fremadrettet undersøge, hvad konverteringen anvendes til.

Skolerne vil ikke, på denne baggrund blive kompenseret for udvidet åbningstid i SFO.

Ansøgningerne gælder for skoleåret 2022/2023.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningerne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen

47. Årlig orientering vedr. ansøgninger til 2-årig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser.

Udskriv

Sagstema

Årlig orientering vedr. ansøgninger til 2-årig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser.

Redegørelse

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget en aftale om justeringer af Folkeskoleloven, hvilket medførte en justering af rammerne for Folkeskolen med 13 initiativer.

Ét af initiativerne handler om kommunernes mulighed for at tillade 2-årige valgperioder for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne. I den forbindelse uddelegerede Børne- og Familieudvalget, på mødet den 13. august 2019, kompetencen til at godkende ansøgninger fra skolerne om nedsættelse af valgperioden, for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne, til Børne- og Familieforvaltningen.

Børne- og Familieforvaltningen skal hermed redegøre for indkomne og godkendte ansøgninger fra 2021.

Der er i 2021 indkommet ansøgninger om 2 årige valgperioder, med start august 2022, fra følgende af kommunens folkeskoler:

Nors Skole

Ansøgningen er imødekommet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

48. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. marts 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen