05. apr 2022

Deltagere:

  • Claus Nybo (A)
  • Jane Rishøj (A)
  • Kenneth Bjerregaard (V)
  • Per Skovmose (C)
  • Peter Larsen (V)

52. Udvalgte resultater fra Børnesundhedsprofilundersøgelsen i Thisted Kommune 2021

Udskriv

Sagstema

Elever i 5. og 8. klasser i Thisted Kommune har svaret på deres egen oplevelse af sundhed og trivsel som led i den nordjyske Børnesundhedsprofilundersøgelse.

Redegørelse

Børnesundhedsprofilen er en sundheds- og trivselsundersøgelse gennemført i alle 11 nordjyske kommuner. Undersøgelsen, der er gennemført i efteråret 2021, skal bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv i kommunerne og i Region Nord som helhed. Det er anden gang, at undersøgelsen gennemføres, dog med enkelte ændrede spørgsmålsformuleringer. Første undersøgelse blev gennemført i 2017.

Der er foreløbig udgivet en pjece med de overordnede resultater kommune for kommune. Pjecen for Thisted Kommune er vedhæftet som bilag. Den endelige rapport med vægtede svar præsenteres ved den nordjyske lancering af Børnesundhedsprofilen den 24. august 2022 i Aalborg, hvor også medlemmerne af Børne- og Familieudvalget er inviteret. Det samme gælder politikerne i Kommunens Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg.

Nedenfor præsenteres udvalgte emner fra undersøgelsen med fokus på svarene fra børnene i Thisted Kommune.

Generel trivsel

Langt de fleste elever har det godt eller rigtig godt i deres hverdag i Thisted Kommune. Tendensen er, at der er større trivsel hjemme og i fritiden end i skolen. Dette sås også ved undersøgelsen i 2017 på både kommunalt plan og på regionsplan. Over 90% af eleverne kan lide at være sammen med deres forældre og oplever også, at forældrene er der, når der er brug for dem.

For meget at se til

1/3 af eleverne i 5. klasse og 2/3 af eleverne i 8. klasse har enten meget tit, tit eller en gang imellem en oplevelse af, at de har for meget at se til. Der er ikke stor forskel på svarene fordelt på køn, men der er dog lidt flere piger end drenge i 8. klasse, der oplever at have for meget at se til. Det ses også, at flere piger end drenge føler sig presset af test, eksaminer og karakterer. Dét, der presser dem, er egne forventninger, forældres og læreres forventninger samt nervøsitet ved at klare sig dårligere end klassekammeraterne.

Krop og bevægelse

Tallene i Thisted Kommune ligner tallene for hele regionen, når det handler om elevernes oplevelse af fysisk aktivitet. Flertallet bevæger sig hver dag eller næsten hver dag, så de bliver svedige eller forpustede. Andelen falder fra 60% i 5. klasse til 56% i 8. klasse. Der ses i 8. klasse en tendens til, at færre dyrker sport i en forening eller i en klub. I Thisted Kommune har der siden 2017 været en stigning på 6 procentpoint af elever i 8. klasse, der vurderer, at de bevæger sig en del, men ikke går til sport.

Undersøgelsen viser, at eleverne på både 5. og 8. årgang bruger meget tid på at spille på PC, konsol, mobil med videre og på at være på sociale medier i deres fritid.

Selvvurderet helbred

Elever i Thisted Kommune vurderer deres helbred dårligere end i Region Nord som helhed. 90% af eleverne i Thisted Kommunes 5. klasser føler sig altid eller for det meste sunde og raske. I Region Nord er tallet for 5. klasse 94%.

88% af eleverne i Thisted Kommunes 8. klasser føler sig altid eller for det meste sunde og raske. Her er tallet i Region Nord for samme målgruppe på 96%.

Når det gælder andelen af elever, der tager smertestillende medicin, så er der mere ensartethed mellem svarene på kommuneniveau og regionsniveau. Forbruget af smertestillende medicin er højest for piger i 8. klasse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 06-04-2022