05. apr 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

55. Sprogvurdering i Dagtilbud og Folkeskole 2022

Udskriv

Sagstema

Sprogvurderinger i dagtilbud og skoler 2021-2022.

Redegørelse

I 2019 blev der vedtaget en Handleplan for sprog og læsning på 0-18 års området, som fremadrettet danner grundlag for arbejdet med børns sprog og læsning i Thisted kommune. Handleplanen er senest revideret i august 2021.

I dagtilbud og skoler anvendes Rambølls sprogvurderingsværktøj "Sprogvurdering 3-6", og resultaterne bruges til at understøtte en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til udviklingen af børns sprog. Herunder at målrette og systematisere pædagogiske indsatser i forhold til børnenes sprogtilegnelse.

"Sprogvurdering 3-6" tester børnenes talesproglige og før-skriftlige færdigheder. Efter endt vurdering placeres børnene i én af følgende tre indsatsgrupper:

 • Særlig indsats
 • Fokuseret indsats
 • Generel indsats

Nedenstående figur viser normfordelingen ift. sprogvurderingerne, som afspejler den normale/typiske fordeling af behov for sprogstimulerende indsatser i procent:

Nedenfor gives et overblik over udviklingen i kommunen inden for de sidste år. Tidligere blev der kun lavet sprogvurdering af børn, hvor der var en bekymring. Siden 2020 sprogvurderes alle 3-årige i de kommunale daginstitutioner, så vi sikrer, at alle børn med sproglige udfordringer får den støtte, de har brug for. Private institutioner opfordres til det samme.

Daginstitutionerne:

Talesproglige færdigheder:

Før-skriftlige færdigheder:

OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke indgår i denne visning.

Der er endnu ikke foretaget et tilstrækkeligt antal sprogvurderinger i 2022 til, at opgørelsen for 2022 kan gøres repræsentativ. Opgørelserne fra 2020 og 2021 viser umiddelbart status quo, men det er dog svært at vurdere, om dagtilbuddene er blevet bedre til at understøtte børnenes sproglige udvikling, idet der pt. blot er sammenlignelige data for to år. Sprogvurderingen viser, at børnene ligger over normfordelingen i forhold til andelen af børn, der vurderes at have behov for en særlig eller fokuseret sprogstimulerende indsats.

De private daginstitutioners sprogvurderinger indgår ikke længere i opgørelsen over sprogvurderingerne. Opgørelserne viser dermed kun udviklingen i de kommunale institutioner.

Folkeskoler:

Alle elever i 0. klasse i folkeskolerne sprogvurderes inden udgangen af september. Børnehaveklasselederen og læsevejlederne tager beslutning om, hvilke børn, som efterfølgende skal sprogvurderes individuelt for at få større kendskab til eventuelle udfordringer.

Nedenfor gives et overblik over udviklingen i 0. klasse fra skoleåret 2019/2020 til skoleåret 2021/2022.

Talesproglige færdigheder: (Sprogforståelse)

Før-skriftlige færdigheder (Thisted Kommune)

Figurerne ovenfor viser sprogvurderingen i 0. klasse for skoleårene 2019/2020 til 2021/2022. Sprogvurderingen viser, at børnene ligger over normfordelingen i forhold til andelen af børn, der vurderes at have behov for en særlig eller fokuseret sprogstimulerende indsats.

Selvom resultaterne ikke er alarmerende, så indikerer de dog, at der fortsat er behov for fokus på børnenes sproglige udvikling. Derfor vil vi i 2022 fortsat understøtte sprogområdet med følgende:

 • Der afholdes på Dagtilbudsområdet to årlige sprogtemadage.
 • I år har Undervisning og Dagtilbud, Kompetencecenter for læsning og logopæderne fælles arrangeret en temadag den 12. maj for sprogpædagoger, pædagogiske ledere i dagtilbud, børnehaveklasseledere og læsevejledere, hvor fokus er på sprogets betydning og gode overgange.
 • 2 konsulenter fra Kompetencecenter for Læsning er hvert år med en dag i alle børnehaveklasser. Bagefter afholdes møde med de enkelte børnehaveklasseledere, hvor skolens læsevejleder, evt. indskolingsleder og en logopæd også deltager. På mødet drøftes sprogvurderingerne fra den enkelte klasse taget i september, og der sættes fokus på de børn, der er sprogligt udfordrede. Der drøftes tiltag og indsatser, som skolen kan arbejde videre med.
 • I skoleåret 2020/2021 samt 2021/2022 har Kompetencecenter for Læsning udbudt kursusforløb over 3 gange for skolepædagoger, hvor fokus er på børns sproglige udvikling, samt hvordan skolepædagogerne kan understøtte arbejdet med børns sprog i både skoleintro og SFO-regi (jf. mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO). I 2020/2021 blev to af kursusgangene desværre aflyst pga. Corona, men i år blev alle tre kursusgange gennemført.
 • Skoleintropersonalet og indskolingslederen indbydes hvert år i marts måned til et møde med én af konsulenterne fra Kompetencecenter for Læsning, hvor fokus er på de børn, der snart skal starte i skoleintro. Her bruges børnehavernes sprogvurderinger til at få øje på de børn, som er sprogligt udfordrede, og som kunne have gavn af en ekstra sproglig indsats i skoleintro, for at være så godt rustet til at starte i 0. klasse som muligt.
 • De to konsulenter fra Kompetencecenter for Læsning følger børnene videre frem i skoleforløbet og tager i januar ud til alle 1. klasser for at give sparring på hvilke tiltag, der nu kan sættes i værk for de børn, der fortsat er bagud sprogligt. Konsulenterne er med i undervisningen i klassen og mødes bagefter med klasselæreren, læsevejlederen og evt. indskolingslederen til drøftelse af tiltag.
 • Logopæderne og Kompetencecenter for Læsning har styrket samarbejdet i forhold til at sikre bedre overgange for de børn, der er sprogligt udfordrede fra børnehaverne til skoleintro og videre til 0. klasse, så der ikke går viden tabt, og indsatsen fortsætter trods skiftende arenaer.
 • Det er også muligt at få konsulenterne ud til sparring, når eleverne går i 2. klasse.

I Thisted kommune er målet, at alle børn og unge, uanset social eller kulturel baggrund, skal udvikle gode sprog- og læsefærdigheder, der kan understøtte deres faglige, sociale og personlige udvikling samt deltagelse i samfundslivet generelt.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. april 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Per Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

Opdateret 06-04-2022