07. jun 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

78. Handleplan for budgetoverholdelse

Udskriv

Sagstema

Handleplan for budgetoverholdelse i 2022.

Redegørelse

Budgetopfølgningen med udgangen af marts måned på Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet merforbrug på 18,8 mio. kr., heraf udgør Skoler og Uddannelse et merforbrug på 11,2 mio. kr. og Børn- og Familieområdet et forventet merforbrug på 9,3 mio. kr.
På denne baggrund besluttede BFU på deres møde den 11. maj, at Forvaltningen skulle udarbejde en handleplan med henblik på at få budgetoverholdelse.
Forvaltningen har peget på en række områder, som fremgår af nedenstående tabel:

På kort sigt forventes følgende at kunne give mindreforbrug:

Undervisning:

 • Forflyttelser: Der er udpeget 21 lærere til forflyttelse i foråret. Alle lærere har modtaget en høring om opsigelse. Dvs. at man opsiges, hvis ikke man genplaceres i et opstået ledigt job inden sommerferien. Den økonomiske effekt af disse forflyttelser/opsigelser vil kun slå delvis igennem i dette budgetår. Desuden vil der være op mod 25 midlertidige stillinger samt stillinger inden for andre faggrupper end lærere, der ikke fornyes. Disse initiativer er indregnet i skolernes budgetopfølgninger.

Indtil nu (ultimo maj 2022) er det lykkedes at genplacere 10 lærere i opståede ledige stillinger. Det beskrevne rationale i denne handleplan drejer sig om den lønudgift hos forflyttede lærere, som skolerne skulle have afholdt i disse medarbejderes opsigelsesperiode.

 • Kompetenceudvikling/uddannelse: Der planlægges med tilbageholdenhed på Forvaltningens centrale konto til kompetenceudvikling på skolerne.
 • Indkøb på skoler: Skolerne er informeret om, at de skal være tilbageholdende ift. indkøb. Den daglige drift skal dog stadig sikres.
 • Energi: Skolerne har oplevet store stigninger på energiindkøb. Pga. de stigende priser, forventes pris- og lønreguleringen fra staten at kompensere for en del af merudgiften. Denne er endnu ikke indregnet i skolernes budgetopfølgninger.
 • It-netværk: Forvaltningen har en central konto til renovering og optimering af skolernes IT-infrastruktur. Vurderingen her er, at enkelte investeringer kan udskydes til næste år.
 • Konsulenter: Pga. ny struktur på Undervisnings- og Dagtilbudsområdet, har området i en periode været uden en af de to konsulenter på undervisningsområdet. Dette har givet mulighed for en besparelse på området.

Dagtilbud

Dagplejen. Mindreforbruget fra 2021 på 2,2 mio. kr. anvendes ikke som planlagt på daginstitutionsområdet.

Økonomisk friplads: Der imødeses generelt et mindreforbrug på området i 2022.

Familieområdet

Kontraktstyring - 250.000 kr. Reducere tillægsydelser, opsigelsesfrister.

Færre aflastning - 250.000 kr. Afstemme serviceniveauet.

Supervision af plejefamilier - 200.000 kr. Hjemtagning af optagen, så den løses intern.

Konklusion

Såfremt de kortsigtede initiativer lykkes, vil merforbruget kunne reduceres med 7,7 mio. kr., således det samlede forventede merforbrug bliver 11,1 mio. kr.

Det skal særligt bemærkes, at der ved økonomiforhandlingen forventes en ny pris- og lønfremskrivning med dertilhørende ekstra bloktilskud, som vil kunne imødegå en del af det forventede merforbrug.
Dette afklares i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regering og KL i løbet af juni.

På lidt længere sigt vil der kunne reduceres i forbruget ved fx. at reducere i antallet af medarbejdere på SFO´erne, hæve taksten på SFO, lukning af klubtilbud, ligesom der vil kunne reduceres i normeringer på dagtilbud.
På familieområdet vil der kunne reduceres i forbruget ved lukning af institutioner - eller på andre måder skære i serviceniveauet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der ved budgetopfølgningen med udgangen af juli måned vil blive fulgt op på de igangsatte initiativer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 23. juni 2022

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

 1. De kortsigtede tiltag straks iværksættes.
 2. De langsigtede tiltag drøftes.
 3. Sagen behandles på ny i august.

Beslutning

Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Forvaltningen udarbejder en langsigtet handleplan, som samlet set overholder udvalgets budgetramme.

Til toppen

Opdateret 09-06-2022