09. aug 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

87. Udbud af specialkørsel fra august 2023

Udskriv

Sagstema

Skolekørslen med elever til specialtilbud skal i udbud med ikrafttræden august 2023.

Redegørelse

Thisted Kommune har indtil nu selv udbudt specialkørslen.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om specialkørslen skal forblive hos Thisted Kommune eller, om den skal afgives til Nordjyllands Trafikselskab (NT).

I 2016 foretog konsulentfirmaet A-2 på vegne af Thisted Kommune en analyse af egne udbud af specialkørslen eller overgang til NT.

Konklusion på analysen var, at:

 • NT var dyrere end Thisted Kommunes daværende kontrakter. Opdeling på komponenter viste, at NT var billigst på rutepris inkl. tom-kørsel, men dyrere på administrationsgebyr og særligt omkostninger til den reelle servicetid.
 • Forholdet mellem Thisted Kommunes egen indsats, og opgaver leveret af NT samt administrationsgebyr til NT ved at lægge kørslen over til NT udgør samlet set ikke en besparelse for Thisted Kommune.
 • Analysen viste også, at arbejdsbyrden i Thisted Kommune ville blive øget, da en flytning af opgaven til NT øger behovet for administrationstid, idet alle data skal indtastes og vedligeholdes i NT's styringssystem. Det system NT kan tilbyde, er ikke et planlægningssystem, men et afregningssystem. NT har ingen kontakt til borgere/institutioner. Al kommunikation skal fortsat gå gennem en kontaktperson hos kommunen.
 • Det nuværende serviceniveau, leveringssikkerhed og fleksibilitet vil ikke blive forbedret ved at omlægge kørslen til NT, idet de vognmænd, Thisted Kommune har kontrakt med, lever op til de opstillede parametre.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at konklusionen fra analysen stadig er gældende.

På forespørgsel oplyser NT, at der systemmæssigt i dag anvendes samme systemer som i 2016.

Drifts- og Anlægsafdelingen har spurgt hos kommunens institutioner, der er omfattet af et kommende udbud, om de er tilfredse med den nuværende ordning.

Drifts- og Anlægsafdelingen har modtaget svar fra fire ud af kommunens fem specialskoler samt to ud af kommunens tre specialinstitutioner, der er med i det nuværende udbud.

Alle giver klart udtryk for tilfredshed med nuværende ordning og fremhæver den store fleksibilitet, som de oplever ved ordningen. Bl.a. muligheden for hurtige ændringer, kendte chauffører og stor samarbejdsvilje.

Det er endvidere Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at den nuværende ordning med lokale vognmænd har sikret en vis taxadækning i Thisted Kommune, da den nuværende licitation udelukkende køres af lokale vognmænd.

Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller, at:

 1. Den nuværende praksis for specialkørsel fastholdes.
 2. Der foretages EU-udbud af kørslen for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.
 3. Sagen sendes til efterretning i Børne- og Familieudvalget samt Social- og Seniorudvalget.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 9. august 2022

Social- og Sundhedsudvalget - til efterretning - den 16. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune selv udbyder specialkørslen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 171:

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 10-08-2022