09. aug 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

92. Handleplan for budgetoverholdelse

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på "Handleplan for budgetoverholdelse" behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 7. juni 2022 punkt nr. 78.

Redegørelse

Forvaltningen indstillede, at:

 1. De kortsigtede tiltag straks iværksættes.
 2. De langsigtede tiltag drøftes.
 3. Sagen behandles på ny i august.

Beslutningen fra Børne- og Familieudvalgets møde den 7. juni: "Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Forvaltningen udarbejder en langsigtet handleplan, som samlet set overholder udvalgets budgetramme".

Resultatet af budgetopfølgningen med udgangen af marts og juni fremgår af nedenstående tabel:

Dagtilbud til børn:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Ifølge handleplanen fra juni måned skulle Dagtilbud reducere forbruget med 2,7 mio. kr. Det er lykkedes at reducere forbruget med 1,2 mio. kr.

 • Siden budgetkontrol i marts måned er konstateret et merforbrug på 1 mio. kr. på børn, som har behov for en særlig indsats (Serviceloven § 32).
 • Reduktionen på 2,2 mio. kr. i handleplanen var overskuddet fra Dagplejen, som derfor ikke bruges til at udligne underskud på daginstitutionerne. Dette medfører, at daginstitutionerne skal indhente deres merforbrug fra 2021.

Kortsigtede tiltag:

 • Reduktion af udgifter til økonomisk friplads er opnået.

Skoler og uddannelse:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Ifølge handleplanen fra juni måned skulle skoler og uddannelse reducere forbruget med 4,1 mio. kr. Disse reduktioner er opnået, men følgende områder har siden opfølgningen i marts udvist et merforbrug i forhold til opfølgningen i juni:

 • Fælleskonti SFO: Merforbrug på 0,8 mio. kr. - øgede udgifter til specialkørsel SFO.
 • Øvrig undervisning: Merforbrug på 0,7 mio. kr., større nedgang i elevtal end forventet (blandt andet på STU). Reduktion af personale er sket, men effekten ses først senere.
 • Skoler: Ifølge handleplan skulle skolerne reducere 3,5 mio. kr., disse reduktioner er opnået, men skolerne har et merforbrug på 9,5 mio. kr., da de stadig er udfordret på at få sammenhæng mellem budget og udgifter for at sikre de lovbundne opgaver på skolen.
 • Øgede udgifter til barselsudligningsfonden udgør 0,6 mio. kr.
 • Fælleskonti på skoleområdet er reduceret i forhold til handleplanen, men området har oplevet flere visitationer hen over sommeren til specialtilbud, hvilket giver en ekstra udgift i budgetåret.

Kortsigtede tiltag:

 • Tiltag er implementeret. Opsigelser på skolerne får først fuld effekt fra budgetåret 2023.
 • Tilbageholdenhed i forhold til ansættelser af konsulent og sektionsleder 0,2 mio. kr. (kun besparelse vedr. 2022).

Børne- og familieområdet:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Der forventes et merforbrug i 2022 på 14,4 mio. kr., heraf udgør anbringelser 7,9 mio. kr.

Stigningen fra marts til juli på anbringelsesområdet udgør knap 5 mio. kr., og skyldes dels en administrativ fejl i prognosefremskrivningen, hvor enkelte dyre sager ikke er blevet fremskrevet med den korrekte pris, og dels er der anbragt yderligere børn siden marts. Den administrative fejl kunne ikke forhindre udgifterne, men have forbedret mulighederne for rettidig politisk orientering.

I nedstående tabel opgøres det samlede antal sager i afdelingen, som har haft en væsentlig udvikling de sidste tre år:

Stigningen har medført tilførsel af midler til konto 6 svarende til 5 socialrådgivere. Dette har medført bedre betingelser for at overholde gældende lovgivningsmæssige tidsfrister på eksempelvis undersøgelser, hvilket betyder hurtigere iværksættelse af foranstaltninger.

Den 1. april 2022 er der registreret 54 overskredne §50 undersøgelser. Dette tal er den 1. august 2022 reduceret til 19.

Stigningen i sager og færdiggjorte undersøgelser øger presset på udførerområdet, herunder forebyggelse og anbringelse, som ikke er tilført midler svarende til det forventede forbrug. Der har i 2022 været behov for at etablere flere foranstaltninger, end teamet kan udføre, hvilket har medført køb af ydelser hos eksterne konsulenter. Ligeledes oplever vi en stigning i børn og unge, der udskrives fra psykiatrien til en kompleks og specialiseret behandlingsplan, der skal udføres i kommunalt regi, hvor kompetencerne ”in house” ikke rækker. Behovet skønnes fortsat i resten af 2022.

Øvrige økonomiske udfordringer:

Børne- og Familierådgivningens budget er i perioden 2019 – 2022 netto reduceret med disse beløb:

Kortsigtede tiltag:

Børne- og Familierådgivningen følger den økonomiske udvikling meget tæt og har derudover et ekstra fokus på disse områder:

 • Inden indgåelse af ny kontrakt er der større dialog med opholdsstederne omkring vilkårene i kontrakten, fx opsigelsesvarsel og tillægsydelser.
 • Visitation til anbringelse.
 • Øget samarbejde mellem Center for Økonomi og Løn samt Børne- og Familierådgivningen.

Endelig genbesættes to stillinger på konto 5 ikke resten af året.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at med de beskrevne tiltag vil der ikke kunne opnås balance i budget 2022 samt i budget 2023 på udvalgets område.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 18. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at

 1. Tiltag, der umiddelbart kan iværksættes uden politisk beslutning, iværksættes.
 2. Tiltag på længere sigt kræver politisk behandling. Handleplanen for disse tiltag er endnu ikke færdig udarbejdet men vil blive fremlagt på mødet den 9. august.

Beslutning

Drøftet. Behandles på ny på næste møde.

Til toppen

Opdateret 10-08-2022