06. sep 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

94. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

95. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Status på anbringelser/adoptioner

Beslutning

Formanden orienterede om en henvendelse fra Lejrbo.
Der afholdes et møde mellem Forvaltningen og Lejrbo.

Til toppen

96. Mødeplan for Børne- og Familieudvalget 2023

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2023.

Redegørelse

Det foreslås, at Børne- og Familieudvalgets ordinære møder i 2023 afholdes på følgende datoer med start kl. 13.00:

Tirsdag den 17. januar 2023

Tirsdag den 7. februar 2023

Mandag den 13. marts 2023

Tirsdag den 11. april 2023

Mandag den 8. maj 2023

Mandag den 12. juni 2023

Tirsdag den 15. august 2023

Tirsdag den 5. september 2023

Tirsdag den 26. september 2023

Tirsdag den 14. november 2023

Mandag den 4. december 2023

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

97. Handleplan for budgetoverholdelse

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på "Handleplan for budgetoverholdelse" behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 7. juni 2022 punkt nr. 78.

Redegørelse

Forvaltningen indstillede, at:

 1. De kortsigtede tiltag straks iværksættes.
 2. De langsigtede tiltag drøftes.
 3. Sagen behandles på ny i august.

Beslutningen fra Børne- og Familieudvalgets møde den 7. juni: "Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Forvaltningen udarbejder en langsigtet handleplan, som samlet set overholder udvalgets budgetramme".

Resultatet af budgetopfølgningen med udgangen af marts og juni fremgår af nedenstående tabel:

Dagtilbud til børn:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Ifølge handleplanen fra juni måned skulle Dagtilbud reducere forbruget med 2,7 mio. kr. Det er lykkedes at reducere forbruget med 1,2 mio. kr.

 • Siden budgetkontrol i marts måned er konstateret et merforbrug på 1 mio. kr. på børn, som har behov for en særlig indsats (Serviceloven § 32).
 • Reduktionen på 2,2 mio. kr. i handleplanen var overskuddet fra Dagplejen, som derfor ikke bruges til at udligne underskud på daginstitutionerne. Dette medfører, at daginstitutionerne skal indhente deres merforbrug fra 2021.

Kortsigtede tiltag:

 • Reduktion af udgifter til økonomisk friplads er opnået.

Skoler og uddannelse:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Ifølge handleplanen fra juni måned skulle skoler og uddannelse reducere forbruget med 4,1 mio. kr. Disse reduktioner er opnået, men følgende områder har siden opfølgningen i marts udvist et merforbrug i forhold til opfølgningen i juni:

 • Fælleskonti SFO: Merforbrug på 0,8 mio. kr. - øgede udgifter til specialkørsel SFO.
 • Øvrig undervisning: Merforbrug på 0,7 mio. kr., større nedgang i elevtal end forventet (blandt andet på STU). Reduktion af personale er sket, men effekten ses først senere.
 • Skoler: Ifølge handleplan skulle skolerne reducere 3,5 mio. kr., disse reduktioner er opnået, men skolerne har et merforbrug på 9,5 mio. kr., da de stadig er udfordret på at få sammenhæng mellem budget og udgifter for at sikre de lovbundne opgaver på skolen.
 • Øgede udgifter til barselsudligningsfonden udgør 0,6 mio. kr.
 • Fælleskonti på skoleområdet er reduceret i forhold til handleplanen, men området har oplevet flere visitationer hen over sommeren til specialtilbud, hvilket giver en ekstra udgift i budgetåret.

Kortsigtede tiltag:

 • Tiltag er implementeret. Opsigelser på skolerne får først fuld effekt fra budgetåret 2023.
 • Tilbageholdenhed i forhold til ansættelser af konsulent og sektionsleder 0,2 mio. kr. (kun besparelse vedr. 2022).

Børne- og familieområdet:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Der forventes et merforbrug i 2022 på 14,4 mio. kr., heraf udgør anbringelser 7,9 mio. kr.

Stigningen fra marts til juli på anbringelsesområdet udgør knap 5 mio. kr., og skyldes dels en administrativ fejl i prognosefremskrivningen, hvor enkelte dyre sager ikke er blevet fremskrevet med den korrekte pris, og dels er der anbragt yderligere børn siden marts. Den administrative fejl kunne ikke forhindre udgifterne, men have forbedret mulighederne for rettidig politisk orientering.

I nedstående tabel opgøres det samlede antal sager i afdelingen, som har haft en væsentlig udvikling de sidste tre år:

Stigningen har medført tilførsel af midler til konto 6 svarende til 5 socialrådgivere. Dette har medført bedre betingelser for at overholde gældende lovgivningsmæssige tidsfrister på eksempelvis undersøgelser, hvilket betyder hurtigere iværksættelse af foranstaltninger.

Den 1. april 2022 er der registreret 54 overskredne §50 undersøgelser. Dette tal er den 1. august 2022 reduceret til 19.

Stigningen i sager og færdiggjorte undersøgelser øger presset på udførerområdet, herunder forebyggelse og anbringelse, som ikke er tilført midler svarende til det forventede forbrug. Der har i 2022 været behov for at etablere flere foranstaltninger, end teamet kan udføre, hvilket har medført køb af ydelser hos eksterne konsulenter. Ligeledes oplever vi en stigning i børn og unge, der udskrives fra psykiatrien til en kompleks og specialiseret behandlingsplan, der skal udføres i kommunalt regi, hvor kompetencerne ”in house” ikke rækker. Behovet skønnes fortsat i resten af 2022.

Øvrige økonomiske udfordringer:

Børne- og Familierådgivningens budget er i perioden 2019 – 2022 netto reduceret med disse beløb:

Kortsigtede tiltag:

Børne- og Familierådgivningen følger den økonomiske udvikling meget tæt og har derudover et ekstra fokus på disse områder:

 • Inden indgåelse af ny kontrakt er der større dialog med opholdsstederne omkring vilkårene i kontrakten, fx opsigelsesvarsel og tillægsydelser.
 • Visitation til anbringelse.
 • Øget samarbejde mellem Center for Økonomi og Løn samt Børne- og Familierådgivningen.

Endelig genbesættes to stillinger på konto 5 ikke resten af året.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at med de beskrevne tiltag vil der ikke kunne opnås balance i budget 2022 samt i budget 2023 på udvalgets område.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 18. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at

 1. Tiltag, der umiddelbart kan iværksættes uden politisk beslutning, iværksættes.
 2. Tiltag på længere sigt kræver politisk behandling. Handleplanen for disse tiltag er endnu ikke færdig udarbejdet men vil blive fremlagt på mødet den 9. august.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 9. august 2022, pkt. 92:

Drøftet.
Behandles på ny på næste møde.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 18. august 2022, pkt. 5:

Drøftet i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 18. august 2022.

Forslag om nedsættelse af udvalg til at analysere på udgifter til specialkørsel.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - den 18. august 2022:

Mette Houe

Sagen genoptages.

Redegørelse

På familieområdet er der medio august udarbejdet en særlig økonomisk handleplan, som igangsættes straks. Planen forventes dels at kunne bremse stigningen i merforbruget samt reducere det samlede forventede merforbrug på 15,6 mio. kr (incl. en negativ overførsel på 4,7 mio. kr.).
Endvidere foreslåes det, at der resten af året ikke genbesættes ledige stillinger inden for området. Forvaltningen kan pt. ikke sætte et mere præcist tal på det forventede merforbrug på familieområdet.

På undervisnings- og dagtilbudsområdet er der henover sommeren sket en forbedring i forhold til det forventede merforbrug, som nu ligger på ca. 7 mio. kr. (incl. en negativ overførsel på 1,1 mio. kr.). Også på dette område indføres et midlertidig ansættelsesstop på forvaltningen.
Derudover opfordres institutionerne til nøje at overveje større indkøb resten af året. Særligt på skoleområdet er der i løbet af 2022 reduceret i antallet af stillinger, således der i 2023 forventes et mindre pres end på nuværende tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at de enkelte skoler er voldsomt pressede på at levere den undervisning, som Folkeskoleloven bestemmer.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at med den særlige økonomiske handleplan for børne- og familierådgivningens område, vil der ikke kunne opnås balance i budget 2022 samt i budget 2023.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at de nye tiltag iværksættes, og at sagen følges på alle udvalgsmøder resten af året.

Beslutning

Områderne følges hver måned af Børne- og Familieudvalget. Det forventes, at forvaltningen iværksætter tiltag, der søger at begrænse merforbruget. Udvalget forventer, at der ultimo 2022 søges om en tillægsbevilling på merforbruget på familieområdet.

Til toppen

98. Status fra Borgerservice omkring ventetider og anmodning om telefontider

Udskriv

Sagstema

Der ønskes (1) at give en orientering om ventetiderne i Borgerservice, herunder særligt MitID, samt (2) indstilles det, at reducere telefontiden i Borgerservice.

Redegørelse

Borgerservice har i løbet af den seneste længere periode været ramt af et særligt højt niveau af arbejdspres grundet borgeres efterspørgsel på Borgerservices ydelser. Herunder er de primære ekstraordinære årsager:

 • Overgangen fra NemID til MitID: Behovet for en mere sikker digital identitet har medført MitID-løsningen. Mange borgere har haft brug for rådgivning, og nogle har haft brug for fysisk at møde op i Borgerservice, hvis de ikke via en personlig smartphone har kunnet validere deres identitet med et gyldigt pas.

Desværre henvender en del borgere sig, der tidligere har været i Borgerservice, som ikke kan huske deres brugeroplysninger, når de nu skal bruge dem, i takt med at flere tjenester - offentlige såvel som private - er overgået til MitID. Særligt behovet for adgang til netbank presser flere borgere.

 • Pas: De seneste år med corona har betydet færre fornyede pas pga. rejserestriktioner. Dette har betydet en større ophobning af pas, som ikke tidligere er blevet fornyet, men som nu skal udstedes. Derudover er der kommet ny lovgivning vedrørende pas, som gør, at passene ikke sendes direkte til borgers privatadresse, men derimod skal udleveres fysisk i Borgerservice.
 • Ukraine-situationen: Ukrainske fordrevne har krævet ressourcer i flere afdelinger i kommunen, herunder også i Borgerservice, hvor ukrainerne formelt skal indrejses i Danmark.
 • Valghandlinger i 2021 og 2022.

Tabel 1: Ventetid i Borgerservice i Thisted Kommune.

*Bemærk at den videre sagsbehandling af kørekort fortsætter hos Færdselsstyrelsen, som er ramt af lang sagsbehandlingstid, som ikke er medregnet.

Ovenstående ventetider (tabel 1) er fra kommunens tidsbestillingssystem. Hvis borgere har akut brug for hjælp af forskellige årsager, så forsøges det altid at være så fleksible som muligt, så borgeren kommer ind hurtigst muligt.

De nævnte årsager er ekstraordinære, men har været rammevilkår for alle landets kommuner og borgerserviceafdelinger. Nedenstående tabel 2 illustrerer ventetiderne på MitID i de øvrige nordjyske kommuner.

Tabel 2: Ventetider på MitID i de nordjyske kommuner

Data til ovenstående tabel er indsamlet den 2. august 2022 og er derfor udtryk for et øjebliksbillede.

I sammenligningen med de øvrige nordjyske kommuner kan det ses, at Thisted Kommune ligger i den bedre del af kommunerne, hvor enkelte andre kommuner har kortere ventetider, andre på samme niveau og en større del med længere ventetid end i Thisted Kommune. 4 uger antages dog fortsat for at være en lang ventetid, og der arbejdes i afdelingen konstant med at optimere sagsgangene.

Hvad er der gjort indtil nu?

 • Udvidede åbningstider til kl. 19 på specifikke dage.
 • Et lettere reduceret serviceniveau, hvor flere borgere opfordres til at bruge deres netværk som hjælp, snarere end at skulle besøge Borgerservice.
 • Omprioritering af medarbejdernes opgaver for at imødekomme den ekstraordinære efterspørgsel på hjælp til MitID.
 • I gennemsnit er der ekstraordinært tilkoblet omkring 70 vikartimer pr. uge siden 1. maj. Dette har været fleksible, tidsbegrænsede ansættelser af især studentermedhjælpere, som har kunnet hjælpe borgere med overgangen til MitID ved rådhusets borger-PC’ere.

Det er ikke afgjort, om dette skal fortsætte indtil afslutningen af MitID-migreringen, grundet de økonomiske implikationer.

 • Haft mulighed for øget anvendelse af kommunens kontorelever, som uden særlig efteruddannelse har kunnet hjælpe borgere.
 • Over sommeren afprøvet reducerede telefontider, for at kunne prioritere mere tid til fysiske ekspeditioner (herunder særligt MitID). Kommunens hovedomstilling har været undtaget af dette. Erfaringerne har vist, at dette giver mulighed for flere fysiske ekspeditioner, færre ”forstyrrelser” og mere fokuseret fordybelse til medarbejderne, når der udføres sagsbehandling. Erfaringerne er derfor så gode, at det ønskes at forlænge de reducerede åbningstider, så dette er gældende resten af 2022, om hvilket der ønskes politisk godkendelse. Der ønskes telefontid hver dag fra kl. 8 til 12.

Der vil fortsat blive arbejdet med at skabe den bedste service for borgerne inden for de økonomiske rammer, så der vil fortsat blive arbejdet med at lave tilpasninger i opgaveløsningen i Borgerservice.

Retsgrundlag

Lov om MitID og NemLog-in.

Bekendtgørelse om MitID til privatpersoner.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Ventetider på at få MitID påvirker borgernes digitale færd, og borgerne kan have udfordringer med at tilgå visse digitale tjenester, som ikke længere tillader NemID.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Orienteringen vedrørende status på ventetider i Borgerservice, herunder særligt MitID, tages til efterretning.
 2. Telefontiderne i Borgerservice permanentgøres for resten af 2022, således telefonerne kun vagtdækkes i tidsrummet fra kl. 8 til 12 hver dag. Kommunens hovedomstilling er undtaget af dette.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. august 2022, pkt. 86:

1. Taget til efterretning.

2. Udvalget anerkender det store pres på Borgerservice grundet NemID, og ønsker derfor et alternativt forslag til lukning af telefonerne.
Sagen behandles på ny på næste møde.

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022 - sagen genoptages fra sidste møde

Siden udvalgsmødet den 9. august er der arbejdet på at finde løsninger, som gør, at konsekvenserne for borgerne ved en reducering af telefontiden i Borgerservice (omstillingen undtaget), bliver så små som mulige.
Thisted Kommunes telefoniløsning muliggør ikke pr. automatik, at en borger, som har ringet uden for den ønskede telefontid, vil blive ringet op. Der vil dog blive iværksat en arbejdsgang, som gør, at borgeren vil blive forsøgt ringet op hurtigst muligt, når en medarbejder i Borgerservice igen håndterer telefonen. Dette vil være fuldt ud i tråd med den praksis, som omstillingen praktiserer med langt de fleste andre afdelinger, som har telefontid.

Det er desuden forvaltningens oplæg, at de nye telefontider vil være fra kl. 8.00 til 12.30, samt yderligere fra kl. 15.00 - 17.00 om torsdagen, modsat indtil kl. 12.00, som det tidligere blev foreslået.

Nuværende og ønskede telefontider i Borgerservice:

Forslaget vil dermed tilvejebringe 10 medarbejdertimer, der kan omsættes til ca. 30 ugentlige MitID-ekspeditioner til gavn for de mange borgere, der kun kan få MitID ved at møde fysisk op i Borgerservice.
Forslaget indeholder desuden sen åbningstid mellem kl. 15.00 til 17.00 hver torsdag, som gerne skal fastholde tilgængeligheden for borgere, der ikke har mulighed for at tage telefonisk kontakt i tidsrummet 8.00 til 12.30.

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Telefontiderne i Borgerservice reduceres for resten af 2022, således telefonerne kun vagtdækkes i tidsrummet fra kl. 8.00 til 12.30 hver dag, samt yderligere fra kl. 15.00 - 17.00 om torsdagen. Kommunens hovedomstilling er undtaget af dette.

Beslutning

Godkendt.

Per Skovmose og Claus Nybo stemte imod.

Til toppen

99. Tilpasning af sundhedsplejens ydelser

Udskriv

Sagstema

Tilpasning af sundhedsplejens ydelser.

Redegørelse

Sundhedsplejen har igennem de seneste år været udfordret af faldende børnetal, og denne ændring i demografien har medført en regulering af sundhedsplejens budget.

Sundhedsplejen skal igennem sundhedsloven levere ydelser til børn og unge i Thisted Kommune og har igennem de seneste mange år leveret en høj service og standard.

Udfordringen med de demografiske ændringer og heraf nedjustering af personalet i sundhedsplejen betyder, at flere tilbud under sundhedsplejen tilpasses efter faglige drøftelser og proces i sundhedsplejen, hvor det blev vurderet hvilke tilbud, der gav mindst værdi for borgerne, samtidigt med sundhedsplejerskernes kernekompetencer bliver bibeholdt herunder særlig fokus på spædbørnsområdet (0-10 måneder).

Derudover har Sundhedsplejen haft dialog med skoleforvaltningen, og ydermere vil sundhedsplejen drøfte sundhedsplejens samlede ydelser med skolerne på førstkommende skoleledermøde.

Social, Sundhed og Kultur foreslår på den baggrund følgende tilbud tilpasset:

 • Familieforberedelseskurset ”Klar til Barn” til alle 1. gangs forældre udgår.
  • Efter intern evaluering og optælling, var der frafald på over 50 % pr. kursus fra første til sidste mødegang.
 • Ingen sundhedsplejerske deltagelse i opstart af mødregruppe.
  • Det vurderes, at mødregrupperne selv formår at opstarte gruppen med skriftlig vejledning fra sundhedsplejen.
 • Netværksmøde i graviditeten i ”Familien i Vækst” udgår.
  • Erfaringen viser, at netværket omkring den gravide familie, kortlægges via de andre aktiviteter i starten af forløbet. Dette første af i alt 3 netværksmøder aflyses jævnligt af samme årsag.
 • Pubertetsundervisning i 5. klasse udgår.
  • Ordningen har været en understøttelse af folkeskolens undervisning. Undervisningen overgår til de enkelte skoler.
 • 6. klasses samtale og undersøgelse udgår.
  • Faglig og økonomisk vurdering ift. værdi og ressourcer.
 • Overvægtsklinikken reduceres med 14 timer/uge.
  • Overvægtsklinikken fik for 2 år tilbage opnormeret timeantallet med henblik på at nedbringe ventelisten. Denne er nu nedbragt, hvormed det vurderes, at opnormeringen ikke længere er nødvendig.

I 2023 kommer der ny vejledning om sundhedspleje fra Sundhedsstyrelsen, som sammen med Thisted Kommunes kommende sundhedsstrategi arbejde, danner et godt grundlag for at udvikle på Sundhedsplejens samlede tilbud. På den måde kan vi sikre en tidssvarende Sundhedspleje med høj kvalitet og faglighed.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.
Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Demografiregulering 2022

Tabellen viser en budgetnedgang grundet færre 0-1-årige.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der er foretaget minianalyse på området for at sikre overholdelse af budgettet fremadrettet. I alt ca. kr. 200.000 kr. i år 2022, og ca. kr. 900.000 fra år 2023 og frem, hvilket betyder en reducering af medarbejderstab på ca. 1,7 fuldtidsstillinger, svarende til 13% af den samlede normering.

Andre konsekvenser

Sundhedsplejen vil fortsat have et fokus på kerneopgaven herunder sundhedsplejebesøg i hjemmet samt lovpligtige sundhedssamtaler i folkeskolen, dog betyder tilpasningen, at servicen samlet set vil blive mindre i forhold til målgruppen.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 6. september 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at tilpasningen af sundhedsplejens ydelser godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

100. Status på "Projekt 1000 dage" for hjemmepædagoger

Udskriv

Sagstema

Status på "Projekt 1000 dage" for hjemmepædagoger.

Redegørelse

Som led i ”1.000-dages-programmet – en bedre start på livet”, som er aftalt med finansloven for 2019, blev initiativet ”Støtte og vejledning i hjemmet målrettet sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage” iværksat for at styrke den tidlige og forebyggende indsats.

I den forbindelse søgte Thisted Kommunes dagtilbudsafdeling om tilskud fra ansøgningspuljen til udvikling og implementering af en kommunal støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af to hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet. Puljeansøgningen skulle rettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Thisted Kommunes ansøgning blev imødekommet i ansøgningen med en bevilling til to fuldtidsansættelser i perioden 2020-2022.

Formålet med den hjemmepædagogiske indsats i Thisted Kommune er at bidrage til at fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse for barnet i dets første 1.000 dage via et fokus på forældre- og opdragelsesrollen ift. at skabe trygge og stimulerende miljøer for børnene i hjemmet, samt at understøtte opskrivning i samt gode overgange til dagtilbud.

Hjemmepædagoginitiativet indebærer en støtte- og vejledningsindsats i hjemmet til sårbare og udsatte familier med afgrænsede problematikker i barnets første 1.000 dage, som varetages af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet – dvs. både til institutioner og dagplejen. Initiativet skal ses i sammenhæng med det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, der foregår inden for rammerne af den styrkede pædagogiske læreplan, herunder fx. elementet omkring forældresamarbejde og arbejdet med børn i udsatte positioner.

Indsatsen kan spænde fra vejledning, som i sin form og temaer ligger indenfor, hvad dagtilbudsområdet generelt kan tilbyde forældre og barn efter dagtilbudsloven, herunder særligt det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8-9, til eventuelle relevante forebyggende indsatser indenfor rammerne af servicelovens § 11, stk. 3. Det vil sige, hvor der enten er bekymring for, at familiens faldende eller manglende trivsel på sigt kan få negativ betydning for barnet, eller hvor der allerede er en begyndende bekymring for, hvorvidt barnet trives og udvikler sig alderssvarende. Det er centralt, at bekymringen ikke har en karakter, så det vurderes, at barnet eller familien har brug for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11. Målgruppens problemstilling er karakteriseret ved at have en lav grad af kompleksitet, såsom:

 •  at være konkret og afgrænset både i forhold til problemets karakter og tyngde.
 •  at barnets eller familiens forudsætninger kan danne fundament for en indsats af forebyggende karakter.

På mødet i Børne- og Familieudvalget vil der være mulighed for at se en kort film om hjemmepædagogernes arbejde.

Til sagen er der tilknyttet en række bilag, der både beskriver hjemmepædagogernes arbejdsområde samt resultaterne af indsatsen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at en eventuel videreførsel af projektet drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. juni 2022, pkt. 81:

Udsat.

Børne - og Familieudvalget den 6. september 2022 - sagen genoptages.

Beslutning

Projektet søges videreført gennem ny ansøgning til Socialstyrelsen.

Til toppen

101. Orientering - ændringer på plejefamilieområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om ændringer på plejefamilieområdet.

Redegørelse

Ved en nærmere gennemgang har forvaltningen konstateret, at der har været et forskelligt service niveau imellem plejefamilierne for eksempel indenfor disse områder:

 • Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der gives ikke tabt arbejdsfortjeneste, da det er en ydelse, som man kun kan tildele biologiske forældre efter en målgruppe vurdering, da det jf. lovgivningen ikke kan gives i plejefamilier. Ved arbejdsnedgang kompenseres der i stedet efter normal vederlag i henhold til gældende takst.
 • Ved anbringelse af nyfødte gives der 7 vederlag i 1 år og ikke automatisk i tre år som tidligere. Det forventes, at det anbragte barn skal leve et liv så tæt på normalområdet som muligt, indgå i vuggestue, dagpleje og skole. Vederlag vurderes ud fra et oplyst grundlag ved indhentelse af relevant materiale til at belyse sagen op til barnets 1 år.
 • Der er oprettet et honoreringsudvalg, som forhandler vederlag på et oplyst grundlag ved indhentet materiale, status og epikrise til belysning af sagen. Der tages udgangspunkt i KL's gældende takster.
 • Der laves kun aftaler om udbetaling af ekstra følgeudgifter til for eksempel medicin eller ekstra kørsel ud fra en konkret individuel vurdering.
 • Supervision købes ikke hos ekstern leverandør men udføres i stedet fra egen afdeling.
 • Der gives ikke kørsel til omsorgsbetinget kørsel i henhold til kontrakten. Det vil for eksempel sige kørsel til plejebarnets skole, tandlæge og fødselsdage. Dette hører under omsorgsbetinget kørsel, som også fremgår af kontrakten.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne vil ikke påvirke Børne- og Familierådgivningens budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået sagen. Da sagen ikke belyser de økonomiske konsekvenser, har CØL p.t. ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ikke relevant.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

102. Status for skoleåret 2022/2023 på udvalgte nøgletal

Udskriv

Sagstema

Status på skoleåret 2022/2023 på udvalgte nøgletal.

Redegørelse

Hvert år i september gives en status på igangværende skoleår på udvalgte nøgletal.

Nøgletallene beskriver følgende områder:

 • Elevtal
 • Skoleudsættelser
 • Ansættelser og forflyttelser
 • Modtagerklasser
 • Visitationer fra PPR
 • Nedsættelse af timetal § 16d
 • Nedsættelse af timetal § 16b
 • SFO

Elevtal

Siden skoleåret 2021/2022 er elevtallet på Thisted Kommunes almene folkeskoler faldet med 131 elever fra 3.765 elever i 2021/2022 til 3.634 elever i skoleåret 2022/2023.

Det faldende elevtal er gældende for størstedelen af folkeskolerne i kommunen. Koldby Skoles elevtal er faldet med 11 elever fra 107 i 2021/2022 til 96 i skoleåret 2022/2023, hvilket betyder, at skolen indgår i den nye minimumstildeling.

Vestervig Skoles elevtal er faldet med 14 og har som kommunens mindste folkeskole 50 elever i skoleåret 2022/2023.

Snedsted Skole, Rolighedsskolen og Tilsted Skole har som de eneste stigende elevtal. Den største antalsmæssige stigning ses på Snedsted Skole, der er steget med 20 elever fra 369 elever i 2021/2022 til 389 elever i 2022/2023. Se bilag.

Der er en stigning på 11 elever på specialundervisningsområdet i forhold til skoleåret 2021/2022.

Elevtallet i Trombakkens afdeling for autismespektrumforstyrrelser (ASF) er steget med syv elever fra 51 til 58 elever, hvilket er det højeste antal elever, der har været i ASF-afdelingen.

Erfaringsmæssigt vil der komme nogle flere løbende visitationer i løbet af skoleåret, så elevtallet i specialafdelingerne potentielt kan stige.

Skoleudsættelser

For skoleåret 2022/2023 er der registreret i alt 18 skoleudsættelser. Dette er en stigning på 7 elever. Til skoleåret 2018/2019 udarbejdede Undervisning, Dagtilbud og PPR en retningslinje "Klar, parat, skolestart", hvori procedurer for skoleudsættelse i Thisted Kommune er beskrevet. Procedurerne sikrer, at der - både ved tvivl om skoleudsættelse og ved skoleudsættelse - udarbejdes en handleplan for det pågældende barn med henblik på at sikre, at barnet bliver klar til at starte i skole. Desuden præciserer retningslinjerne kompetencefordelingen i forhold til udarbejdelse af handleplan og bevilling af skoleudsættelse. Retningslinjerne har været i brug i de beslutninger, der er truffet om skoleudsættelse i indeværende skoleår. Politisk er der fokus på skoleudsættelse, og det kan forventes, at der fremadrettet er flere skoleudsættere end i skoleåret 2021/2022, hvor tallet var meget lavt. Kommunen bliver kompenseret for dette til budget 2023.

Ansættelser og forflyttelser

Forud for skoleåret 2022/2023 indgik 21 lærere i nødvendig forflyttelse jf. aftale indgået med Thy/Mors Lærerkreds. I løbet af forflyttelsesperioden blev 9 lærere forflyttet til anden skole i Thisted Kommune, og 12 overtallige lærere blev opsagt. Efterfølgende er der blevet opslået 6 ledige stillinger som følge af opsigelser, pensioneringer mv.

Modtageklasser

Antallet af elever i modtageklasserne er steget fra 16 elever i 2021/2022 til 61 elever i 2022/2023. Stigningen skyldes først og fremmest fordrevne fra Ukraine. Det medførte bl.a., at Campus 10 genetablerede en modtageklasse for at rumme modtageklasseelever i 7.-10. klasse. Modtageklasseelever i 0.-6. klasse undervises på Tilsted Skole.

Visitationer fra PPR

For skoleåret 2021/2022 er er indstillet 92 elever til nyvisitation. Dette er et fald på 31 elever. Dog visiteres elever til enkeltintegration ikke længere gennem visitationsudvalget, men visiteres direkte på skolen. Dette kan forklare faldet i visitationer i 2022.

Der foregår en opsamlende visitationsrunde i september måned med betydning for dette skoleår.

Nedsættelse af timetal efter § 16d

Samtlige almenskoler har ansøgt om nedsat timetal for skoleåret 2022/2023 i henhold til § 16d for 4. til 9. klasse.

Nedsættelsen indebærer en konvertering af understøttende undervisning til to-lærertimer.

Nedsættelse af timetal efter § 16b

Samtlige specialundervisningstilbud har ansøgt om nedsat timetal for skoleåret 2022/2023 i henhold til § 16b.

Nedsættelsen indebærer en konvertering af understøttende undervisning til to-lærertimer.

SFO

Der har været en stigning i antallet af indskrevne børn i SFO fra 2021 til 2022. Således at der nu er indskrevet 133 børn mere i SFO. Antallet af børn indskrevet i SFO er dermed næsten på samme niveau som før Covid-19 perioden i 2020 - 2021.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 15. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

103. Halvårsrapport KUI Vejledning

Udskriv

Sagstema

KUI Vejledning udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24 åriges aktiviteter.

Redegørelse

Vejledningsdelen af Den koordinerende ungeindsats (KUI) udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24 åriges aktiviteter.

Ungedatabasen opdaterer ikke data på unge over 25 år, ligesom der ikke er tilbagemeldingspligt fra ungdomsuddannelserne på unge over 25 år. Derfor er det ikke muligt, at lave rapporten for unge mellem 25 og 30 år.

Rapporterne udarbejdes den 1. april og den 1. oktober og offentliggøres på KUI-vejlednings hjemmeside. Rapporterne sætter fokus på hver sin vinkel af tilmeldingerne til ungdomsuddannelser. I april er der fokus på, hvad de unge i 9. og 10. klasse tilmelder sig i kommende skoleår, og i oktober er der fokus på omvalg og afbrud i ungdomsuddannelser.

Der udarbejdes desuden 2 tillæg, som beskriver Uddannelsesparathedsvurderingerne. Disse tillæg udarbejdes medio januar og juni.

KUI-vejledning anvender data og halvårsrapporter til at identificere tendenser og mønstre over tid blandt unge i Thisted Kommune og beskriver derefter målrettede indsatser i vejledningsaktiviteter hos KUI-vejledning, samt anvender data som retning for de faglige målsætninger.

Det forventes, at samtlige halvårsrapporter vil indeholde data vedrørende generelle bevægelser blandt unge samt udvalgte nedslag.

Halvårsrapporten er et øjebliksbillede, baseret på dataudtræk d. 1. april 2022.

Særligt for denne rapport:

 • Alle unge 15-17 årige er i gang med grundskole, ungdomsuddannelse eller en anden aktivitet.
 • Af de 18-24 årige unge er ca. 80% i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Der har været 298 afbrud på uddannelser i dette skoleår. 113 var omvalg (unge, der skifter uddannelse).
 • Der er i år et fald i søgningen til 10. skoleår på 50 ansøgninger. Antalsmæssigt er der et større antal unge, der søger henholdsvis erhvervs – og gymnasiale uddannelser.
 • Der er 71 elever på FGU. Der vil i de kommende rapporter være en kort FGU Status med data fra tidligere halvårsrapporter.
 • Der er markant flere 18–24 årige, der i år er i arbejde. Stigningen er på ca. 30% sammenlignet med sidste år.
 • I 2022 opnår Thisted Kommune ved ansøgningsfristen Regeringens målsætning (2025) om, at 30% af en ungdomsårgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse, inden de fylder 25 år.

COVID-19 tilføjelse:

 • KUI Vejledning kan på baggrund af nærværende rapport og tilsvarende fra sidste år konstatere, at på trods af COVID-19 situationen er data stort set uændrede, dog er flere unge i job end tidligere år.
 • De 15-17 årige er alle primært i skole eller uddannelse.
 • De 18-24 årige fordeler sig både procentvist og antalsmæssigt på uddannelser og andre aktiviteter svarende til samme tid sidste år.
 • Afbrud og omvalg svarer til sidste år.

Udvikling gennem de seneste 3 år - 18-24 årige.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at halvårsrapporten fra KUI-Vejledning tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. maj 2022, pkt. 64:

Taget til efterretning.
Udvalget ønsker et fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at drøfte ungegruppen, som ikke er i job eller under uddannelse.

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022 - sagen genoptages

På mødet vil forvaltningen i samarbejde med arbejdsmarkedschefen redegøre for problematikken omkring ungegruppen.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 6. september 2022:

Per Skovmose

Til toppen

104. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget (ex bevillinger som følge af midtvejsreguleringen, som først eventuelt bevilges efter udarbejdelsen af denne opfølgning) forventes der et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Arbejdsmarked'. Herudover forventes der bl.a. mindreforbrug på 'Forsyningsområdet' på 5 mio. kr., 'Handicappede børn og unge' på 4 mio. kr. og 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' på 2,6 mio. kr. Modsat forventes der bl.a. merforbrug på 15,6 mio. kr. på 'Børn og familieområdet', 9,4 mio. kr. på ’Skoler og uddannelse', 6,5 mio. kr. på 'Fællesudgifter og administration' og 4,7 mio. kr. på 'Det specialiserede socialområde'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. Eventuelle bevillinger som følge af midtvejsreguleringen hæver ligeledes kommunens serviceudgiftsrelaterede budgetter med ca. 25 mio. kr. Herefter forventes såvel det samlede serviceudgiftsbudget som servicerammen overholdt.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på ca. 212 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 123. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på ca. 90 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 22 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 213 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 76,5 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. september 2022

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2022, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. september 2022, pkt. 211:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. september 2022:

Mette Kjærulff

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Børne- og Familieudvalget arbejder med en handlingsplan, som forventes at mindske merforbruget på skoler og familieområdet.
Samtidig forventer udvalget at søge en tillægsbevilling sidst på året på merforbruget på familieområdet.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 6. september 2022:

Per Skovmose

Til toppen

105. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen