27. sep 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

106. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

107. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen

108. Handleplan for budgetoverholdelse

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på "Handleplan for budgetoverholdelse" behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 7. juni 2022 punkt nr. 78.

Redegørelse

Forvaltningen indstillede, at:

 1. De kortsigtede tiltag straks iværksættes.
 2. De langsigtede tiltag drøftes.
 3. Sagen behandles på ny i august.

Beslutningen fra Børne- og Familieudvalgets møde den 7. juni: "Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Forvaltningen udarbejder en langsigtet handleplan, som samlet set overholder udvalgets budgetramme".

Resultatet af budgetopfølgningen med udgangen af marts og juni fremgår af nedenstående tabel:

Dagtilbud til børn:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Ifølge handleplanen fra juni måned skulle Dagtilbud reducere forbruget med 2,7 mio. kr. Det er lykkedes at reducere forbruget med 1,2 mio. kr.

 • Siden budgetkontrol i marts måned er konstateret et merforbrug på 1 mio. kr. på børn, som har behov for en særlig indsats (Serviceloven § 32).
 • Reduktionen på 2,2 mio. kr. i handleplanen var overskuddet fra Dagplejen, som derfor ikke bruges til at udligne underskud på daginstitutionerne. Dette medfører, at daginstitutionerne skal indhente deres merforbrug fra 2021.

Kortsigtede tiltag:

 • Reduktion af udgifter til økonomisk friplads er opnået.

Skoler og uddannelse:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Ifølge handleplanen fra juni måned skulle skoler og uddannelse reducere forbruget med 4,1 mio. kr. Disse reduktioner er opnået, men følgende områder har siden opfølgningen i marts udvist et merforbrug i forhold til opfølgningen i juni:

 • Fælleskonti SFO: Merforbrug på 0,8 mio. kr. - øgede udgifter til specialkørsel SFO.
 • Øvrig undervisning: Merforbrug på 0,7 mio. kr., større nedgang i elevtal end forventet (blandt andet på STU). Reduktion af personale er sket, men effekten ses først senere.
 • Skoler: Ifølge handleplan skulle skolerne reducere 3,5 mio. kr., disse reduktioner er opnået, men skolerne har et merforbrug på 9,5 mio. kr., da de stadig er udfordret på at få sammenhæng mellem budget og udgifter for at sikre de lovbundne opgaver på skolen.
 • Øgede udgifter til barselsudligningsfonden udgør 0,6 mio. kr.
 • Fælleskonti på skoleområdet er reduceret i forhold til handleplanen, men området har oplevet flere visitationer hen over sommeren til specialtilbud, hvilket giver en ekstra udgift i budgetåret.

Kortsigtede tiltag:

 • Tiltag er implementeret. Opsigelser på skolerne får først fuld effekt fra budgetåret 2023.
 • Tilbageholdenhed i forhold til ansættelser af konsulent og sektionsleder 0,2 mio. kr. (kun besparelse vedr. 2022).

Børne- og familieområdet:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Der forventes et merforbrug i 2022 på 14,4 mio. kr., heraf udgør anbringelser 7,9 mio. kr.

Stigningen fra marts til juli på anbringelsesområdet udgør knap 5 mio. kr., og skyldes dels en administrativ fejl i prognosefremskrivningen, hvor enkelte dyre sager ikke er blevet fremskrevet med den korrekte pris, og dels er der anbragt yderligere børn siden marts. Den administrative fejl kunne ikke forhindre udgifterne, men have forbedret mulighederne for rettidig politisk orientering.

I nedstående tabel opgøres det samlede antal sager i afdelingen, som har haft en væsentlig udvikling de sidste tre år:

Stigningen har medført tilførsel af midler til konto 6 svarende til 5 socialrådgivere. Dette har medført bedre betingelser for at overholde gældende lovgivningsmæssige tidsfrister på eksempelvis undersøgelser, hvilket betyder hurtigere iværksættelse af foranstaltninger.

Den 1. april 2022 er der registreret 54 overskredne §50 undersøgelser. Dette tal er den 1. august 2022 reduceret til 19.

Stigningen i sager og færdiggjorte undersøgelser øger presset på udførerområdet, herunder forebyggelse og anbringelse, som ikke er tilført midler svarende til det forventede forbrug. Der har i 2022 været behov for at etablere flere foranstaltninger, end teamet kan udføre, hvilket har medført køb af ydelser hos eksterne konsulenter. Ligeledes oplever vi en stigning i børn og unge, der udskrives fra psykiatrien til en kompleks og specialiseret behandlingsplan, der skal udføres i kommunalt regi, hvor kompetencerne ”in house” ikke rækker. Behovet skønnes fortsat i resten af 2022.

Øvrige økonomiske udfordringer:

Børne- og Familierådgivningens budget er i perioden 2019 – 2022 netto reduceret med disse beløb:

Kortsigtede tiltag:

Børne- og Familierådgivningen følger den økonomiske udvikling meget tæt og har derudover et ekstra fokus på disse områder:

 • Inden indgåelse af ny kontrakt er der større dialog med opholdsstederne omkring vilkårene i kontrakten, fx opsigelsesvarsel og tillægsydelser.
 • Visitation til anbringelse.
 • Øget samarbejde mellem Center for Økonomi og Løn samt Børne- og Familierådgivningen.

Endelig genbesættes to stillinger på konto 5 ikke resten af året.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at med de beskrevne tiltag vil der ikke kunne opnås balance i budget 2022 samt i budget 2023 på udvalgets område.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 18. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at

 1. Tiltag, der umiddelbart kan iværksættes uden politisk beslutning, iværksættes.
 2. Tiltag på længere sigt kræver politisk behandling. Handleplanen for disse tiltag er endnu ikke færdig udarbejdet men vil blive fremlagt på mødet den 9. august.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 9. august 2022, pkt. 92:

Drøftet.
Behandles på ny på næste møde.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 18. august 2022, pkt. 5:

Drøftet i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 18. august 2022.

Forslag om nedsættelse af udvalg til at analysere på udgifter til specialkørsel.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - den 18. august 2022:

Mette Houe

Sagen genoptages.

Redegørelse

På familieområdet er der medio august udarbejdet en særlig økonomisk handleplan, som igangsættes straks. Planen forventes dels at kunne bremse stigningen i merforbruget samt reducere det samlede forventede merforbrug på 15,6 mio. kr. (incl. en negativ overførsel på 4,7 mio. kr.).
Endvidere foreslåes det, at der resten af året ikke genbesættes ledige stillinger inden for området. Forvaltningen kan pt. ikke sætte et mere præcist tal på det forventede merforbrug på familieområdet.

På undervisnings- og dagtilbudsområdet er der hen over sommeren sket en forbedring i forhold til det forventede merforbrug, som nu ligger på ca. 7 mio. kr. (incl. en negativ overførsel på 1,1 mio. kr.). Også på dette område indføres et midlertidig ansættelsesstop på forvaltningen.
Derudover opfordres institutionerne til nøje at overveje større indkøb resten af året. Særligt på skoleområdet er der i løbet af 2022 reduceret i antallet af stillinger, således der i 2023 forventes et mindre pres end på nuværende tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at de enkelte skoler er voldsomt pressede på at levere den undervisning, som Folkeskoleloven bestemmer.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at med den særlige økonomiske handleplan for børne- og familierådgivningens område, vil der ikke kunne opnås balance i budget 2022 samt i budget 2023.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at de nye tiltag iværksættes, og at sagen følges på alle udvalgsmøder resten af året.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. september 2022, pkt. 97:

Områderne følges hver måned af Børne- og Familieudvalget. Det forventes, at forvaltningen iværksætter tiltag, der søger at begrænse merforbruget.
Udvalget forventer, at der ultimo 2022 søges om en tillægsbevilling på merforbruget på familieområdet.

Sagen genoptages.

Status på budgetopfølgningen med udgangen af august måned vil foreligge til mødet.

Beslutning

Området følges fortsat tæt og behandles på ny på næste møde.

Til toppen

109. Ansøgning om vuggestuepladser i Snedsted Børnehave

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om etablering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave.

Redegørelse

Thisted Kommunes Undervisning- og Dagtilbud har modtaget en ansøgning fra Forældrerådet i Snedsted Børnehave om at udvide Snedsted Børnehave med en vuggestueafdeling. Ønsket er baseret på, at der er mangel på pasningsmuligheder for 0-2-årige i Snedsted By, og at Snedsted Børnehave aktivt bliver fravalgt af byens beboere, når muligheden for at aflevere vuggestue- og børnehavebørn samme sted ikke er til stede.

Forældrerådet påpeger, at de fysiske rammer i Børnehaven, med få ændringer, er til stede, idet der tidligere er drevet vuggestue i en del af bygningen. Herudover ville det kunne give en lettere overgang fra dagpasning til børnehave og en tryghed for børnene. Dog skal det oplyses, at en udvidelse med vuggestuepladser i børnehaven vil bevirke, at børnehaven vil få færre m2 pr. barn.

Personalet i børnehaven bakker op om Forældrerådets betragtninger, og de vurderer, at behovet vil være 5-10 vuggestuepladser.

Børne- og Familieforvaltningen har kigget på sammenhængen mellem pasningsbehovet og udbudte dagplejepladser i Snedstedområdet og noterer, at der er udfordringer med antallet af gæstepladser, ligesom det aktuelt har vist sig at være svært at rekruttere nye dagplejere i Snedsted by.

Den modtagende ansøgning fra Forældrerådet i Snedsted Børnehave er vedlagt denne sag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive belyst, hvis der vælges at arbejde videre med sagen.

Børne - og Familieforvaltningen gør opmærksom på, at institutionen i dag modtager minimumstildeling. Ved en opnormering kan Snedsted Børnehave overskride grænsen på 40 enheder, hvorved denne tildeling bortfalder.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge mulighederne for at oprette vuggestuepladser i Snedsted Børnehave, herunder at belyse de økonomiske aspekter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. august 2022, pkt. 88:

Godkendt.

Sagen genoptages

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen og Drift- og Anlægsafdelingen har siden mødet i Børne- og Familieudvalget den 9. august besøgt Snedsted Børnehave for at vurdere de fysiske rammer og muligheden for at etablere en vuggestueafdeling. Det vurderes, at der er gode muligheder for at etablere en vuggestueafdeling i den del af bygningen, hvor der også tidligere har været drevet vuggestue. Området består af grupperum/stue, 3 lege/aktivitetsrum, egen garderobe med indgang samt eget toilet. Pladsmæssigt vurderes det muligt at bevare kvalitetsniveau A i både børnehave- og vuggestueafdelingen.

Førend der kan etableres en vuggestueafdeling i tilknytning til børnehaven, skal der dog foretages flere bygningsmæssige ændringer/tilføjelser, som har økonomiske konsekvenser. Der skal bl.a. bygges et nyt krybberum, etableres legeplads, laves indhegning, mv. Drift- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et budgetoverslag, hvor de enkelte bygningsmæssige ændringer samt økonomiske konsekvenser fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning har besøgt institutionen og har udarbejdet et budgetoverslag, som samlet beløber sig til 928.395 kr. Budgetoverslaget vedhæftes sagen som bilag.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der etableres vuggestuepladser i Snedsted Børnehave. Børne- og Familieforvaltningen kan dog for øjeblikket ikke anvise finansiering til formålet.

Beslutning

Der arbejdes videre med etableringen, idet udvalget ønsker, at forvaltningen undersøger mulighed for at anvende mindreudgiften på minimumstildelingen til finansiering.

Til toppen

110. Tildeling af pladser i dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Tildeling af pladser i dagtilbud.

Redegørelse

Administrationsgrundlaget for pladsanvisningen på dagtilbudsområdet blev senest godkendt på mødet i Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022.

Af administrationsgrundlaget fremgår det, at pladsanvisningen, i de tilfælde hvor forældrenes førsteprioritet imødekommes, tilstræber at sende et indmeldelsesbrev 3 måneder inden behovstidspunktet.

Der opleves dog pt. store udfordringer i forhold til tildelingen af pladser på dagtilbudsområdet. Dette skyldes blandt andet, at der i dagplejen er flere distrikter med mangel på pladser, mens det samtidigt er svært at rekruttere nye dagplejere. Hvis pladsen først tildeles 2 måneder før opstart, vil forældrene få et tilbud, der er mere retvisende, blandt andet når der sker nyansættelser i et distrikt. Målet er i større grad at kunne imødekomme forældres ønske til placering og gerne i det distrikt og den daginstitution, de ønsker.

Vedr. forespørgsel til sammenlignelige kommuner oplyses det, at i bl.a. Guldborgsund, Kolding, Skanderborg, Jammerbugt, Vesthimmerland og Hjørring kommuner tilbydes forældrene en plads ca. 2 måneder før behov.

Derfor ønsker Børne- og Familieforvaltningen at revidere administrationsgrundlaget for dagtilbudsområdet, så det fremgår, at pladsanvisningen tilstræber at sende et indmeldelsesbrev 2 måneder inden behovstidspunktet.

Forvaltningen indstiller derfor, at Børne- og Familieudvalget sender punktet i høring.

Såfremt ændringen efterfølgende godkendes af Børne - og Familieudvalget, tilrettes det efterfølgende i administrationsgrundlaget.

Carina Hedegaard Bjørndal, sektionsleder Undervisning og Dagtilbud, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2022

Ændringsforslaget foreslås sendt i høring i dagtilbudsområdets forældrebestyrelser på nedenstående tidspunkter:

 • Dagplejens forældrebestyrelse den 22. august
 • Daginstitutionernes forældrebestyrelse den 29. august

Høringssvarene behandles på møde i Børne- og Familieudvalget den 27. september.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender, at forslaget sendes i høring.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2022, pkt. 79:

Godkendt.

Det blev oplyst på mødet, at Hjørring Kommune har 3 måneders opskrivning.

Sagen genoptages:

Siden mødet den 7. juni 2022 har punktet været i høring i dagplejens og daginstitutionernes forældrebestyrelser. Høringssvarene indsættes herunder.

Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse:

Dagplejens forældrebestyrelse er positive over for forslaget og bakker op om forslaget med at reducere tidspunkt fra 3 mdr. til 2 mdr.

Høringssvar fra daginstitutionernes forældrebestyrelse:

I daginstitutionernes forældrebestyrelse blev der udtrykt forskellige holdninger for og imod ændringen i administrationsgrundlaget. Herunder:

 • Det er vigtigt for forældre at have god tid til at planlægge, da det kan kræve f.eks. 1 ekstra bil eller ændrede familievaner.
 • En plads har stor betydning for sammenhængen i familien.
 • God tid til forberedelse er at foretrække.
 • 3 mdr. sikrer i højere grad den gode overgang.
 • Det har betydning, at man kan være nogenlunde sikker på at få den plads, som man får tildelt - kan tale for 2 mdr.
 • Forældre har også et ansvar for at opsøge det selv.
 • Systemet med pladsanvisning kan være svært at finde rundt i som forældre.

Børne- og Familieforvaltningen har behandlet høringssvarene og indstiller på den baggrund, at administrationsgrundlaget for dagtilbudsområdet ændres, så det fremgår, at pladsanvisningen sender et indmeldelsesbrev til forældrene senest 2 måneder inden behovstidspunktet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

111. Ændrede normeringsmodel i daginstitutioner fra 2023

Udskriv

Sagstema

Ændring i normeringstildelingen på dagtilbudsområdet fra 2023.

Redegørelse

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Minimumsnormeringen er et krav til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være i daginstitutionerne. Det er besluttet, at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Normeringen skal følge barnets alder, så børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn – svarende til en vuggestuenormering. Det skal sikre, at det ikke er et økonomisk men pædagogisk hensyn, og hensynet til det enkelte barn, som styrer tidspunktet for oprykning til børnehave.

I Thisted Kommune får daginstitutionerne hvert år i december udmeldt deres normering for kommende år. Normeringen laves på baggrund af de børn, der er indskrevet, og de børn, som er på venteliste til det enkelte tilbud. Denne normering er gældende for hele budgetåret, dog kan der efter aftale tilføres ekstra budget, hvis den enkelte institution har flere børn end budgetteret.

For at sikre, at minimumsnormeringen overholdes fremadrettet, foreslåes følgende ændring i normeringstildelingen:

 • variation af børn i institutionen - udover normeringen - medfører reduktion eller tildeling af ekstra ressourcer svarende til en gennemsnitspris pr. barn.

Der skal for hver institution aftales et max. antal børn, der kan indskrives i institutionen. Dermed sikres det, at alle institutioner har C-niveau som kvalitetsniveau, og at der tages hensyn til de enkelte institutioners fysiske indretning i forhold til børnetallet.

De ekstra ressourcer tildeles på følgende områder:

 • Personalenormering
 • Pædagogiske materialer
 • Madordning
 • Rengøring

Normeringen efterreguleres, når budgetåret afsluttes, og institutionen tilføres/fratrækkes budgetmidler. Hver måned laves en oversigt til institutioner således, at de kan se den forventede årlige regulering af budgettet.

Daginstitutionerne vil således fremadrettet have et budget, der reguleres efter det faktiske antal børn i tilbuddet. Det foreslås, at minimumstildelingen på 40 enheder fastholdes, således at alle institutioner er sikret budget til 40 enheder pr. år.

Ændringen vil kunne medføre budgetændringer mellem de tre områder - daginstitutionerne, de private institutioner og dagplejen, idet forældrenes ønske forventeligt i højere grad kan efterkommes i den foreslåede normeringsmodel.

Når minimumsnormeringen træder i kraft fra 2024 vil børn under 3 år i dagtilbud udløse vuggestuetakst til institutionen, og forældrene vil skulle betale vuggestuetakst. Dette vil gælde både kommunale og private institutioner.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at en efterregulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal børn i den enkelte institution, vil give en optimal udnyttelse af børnenormeringen.

Andre konsekvenser

Hvis søgningen mellem de forskellige institutionstyper ændrer sig meget i løbet af året, vil det kunne betyde nedskæring nogle steder og opnormering andre steder. Hvis antallet af ekstra børn i en institution er meget lille, vil det kunne betyde flere ansættelser på et mindre timetal end 37.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, den 6. oktober 2022

Børne- og Familieudvalget den 15. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at følgende anbefalinger sendes i høring i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie:

1. Fra 2023 indføres en normeringsmodel for de kommunale daginstitutioner, hvor der reguleres efter det faktiske indmeldte antal børneenheder.

2. Minimumstildelingen på 40 enheder fastholdes.

3. Fra januar 2024 opkræves vuggestuetakst for børn indmeldt i børnehaver, indtil de fylder 3 år. Dette gælder for kommunale og private institutioner.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

112. Opnormering af Klitmøller Fribørnehaves vuggestue

Udskriv

Sagstema

Opnormering af Klitmøller Friskole og Børnehus' vuggestue fra 12 pladser til 17 pladser.

Redegørelse

Klitmøller Friskole og Børnehus har den 29. august 2022 ansøgt om at få opnormeret deres vuggestue fra 12 til 17 pladser.

Vuggestuen vil inddrage dele af aktivitetsrummet til opholdsrum, således at der fremover vil være 52,35 m2 til rådighed til de 17 børn i vuggestuen. Hvert barn vil således have 3,1 m2 til rådighed. Minimumsreglerne er mindst 3 m2 for børn i vuggestuen.

Ved opnormeringen vil vuggestuen fremover opfylde kravene til C niveau i forhold til vuggestuen.

Ved næste tilsynsbesøg vil der blive tjekket op på fordelingen af rummene i vuggestuen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Opnormering af privat vuggestue vil eventuelt betyde, at en højere andel af udgifterne til pasning af børn vil gå til de private institutioner.
Andelen af børn, der passes i private tilbud, vil derfor muligvis øges.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at flere børn i de private ordninger betyder færre børn i den kommunale forsyning, og at budgetterne tilpasses tilsvarende gennem tildelingsmodellen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at opnormeringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

113. Oprettelse af vuggestue - Fribørnehaven Skjoldborg

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af vuggestuepladser i Fribørnehaven Skjoldborg.

Redegørelse

Fribørnehaven Skjoldborg har den 10. august 2022 ansøgt om at udvide børnehaven med 6 vuggestuepladser.

Børnehaven vil ændre på ruminddelingen således, at vuggestuen får ét af opholdsrummene. Fremover vil der være 33,4 m2 til rådighed til de 6 børn i vuggestuen. Hvert barn vil således have 3,2 m2 til rådighed. Minimumsreglerne er mindst 3 m2 for børn i vuggestuen.

Ved opnormeringen vil vuggestuen fremover opfylde kravene til C-niveau i forhold til vuggestuen.

Ved næste tilsynsbesøg vil der blive tjekket op på, at depotrum er inddraget til opholdsrum i vuggestuen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Opnormering af privat vuggestue vil eventuelt betyde, at en højere andel af udgifterne til pasning af børn vil gå til de private institutioner.
Andelen af børn, der passes i private tilbud, vil derfor muligvis øges.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at flere børn i de private ordninger betyder færre børn i den kommunale forsyning, og at budgetterne tilpasses tilsvarende gennem tildelingsmodellen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

114. Indledende drøftelser vedr. analyse af Folkeskolen

Udskriv

Sagstema

Etablering af analyse på skoleområdet.

Redegørelse

Folkeskoleområdet oplever i øjeblikket at være udfordret på en række områder. Gennem en årrække har området været præget af faldende elevtal og den heraf følgende økonomiske demografiregulering. I samme periode har andelen af elever visiteret til specialundervisning været stigende. Dette, sammenholdt med at en relativt stigende andel af budgettet går til at drifte bygningsmassen, har resulteret i en presset økonomi på både almen – og specialundervisningsområdet.

Den 13. september 2022 var Kommunalbestyrelsen inviteret til møde med forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer fra Thisted Kommunes folkeskoler. På mødet efterspurgte bestyrelsesmedlemmerne handling på området, og der blev bl.a. drøftet vigtigheden af en klar vision og en langsigtet strategi for området.

Derudover var Kommunalbestyrelsen samlet til Politisk Udviklingsforum den 15. september. Her fortsatte Kommunalbestyrelsen drøftelserne af udfordringerne på folkeskoleområdet.

På baggrund af ovenstående foreslår Børne- og Familieforvaltningen derfor, at der udarbejdes en analyse med forslag til, hvordan udfordringerne kan imødekommes. Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes et økonomisk og fagligt bæredygtigt skolevæsen i Thisted Kommune.

Børne - og familieforvaltningen foreslår, at analysen kan indeholde flg. fokuspunkter:

 • Almenundervisningen: Der foretages en analyse af, i hvor høj grad elevers faglige og sociale trivsel i Thisted Kommune er forbundet med klasse – og skolestørrelse.
 • Overbygningerne: Der foretages en analyse af, om hvor vidt folkeskolernes nuværende overbygningsstruktur er hensigtsmæssig og fremtidssikret til de kommende 6 år. I analysen forudsættes det, at Campus 10 fortsat er hele kommunens 10. klasse tilbud.
 • Specialundervisning: Der foretages en analyseaf udviklingen på området, ligesom specialtilbudstaksterne benchmarkes med andre sammenlignelige kommuners takster.
 • Ressourcefordeling: Analysen skal indeholde en vurdering af, om den nuværende ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet fremadrettet er hensigtsmæssig, eller om den bør ændres / justeres.
 • Friskoler og private grundskoler: Analysen skal indeholde en redegørelse for udviklingen i fordelingen af elever mellem fri/privatskoler og folkeskoler i Thisted Kommune de seneste 6 år samt en vurdering af, hvilken betydning en eventuel ændret skolestruktur vil have for denne fordeling fremadrettet.
 • Kørsel: Der skal foretages en analyse af, hvilke budgetmæssige konsekvenser en eventuel ændret skolestruktur vil få for skolekørselsområdet.
 • Hallerne: Analysen skal indeholde en oversigt over, hvilke driftsmæssige konsekvenser en eventuel ændret skolestruktur vil få for både de kommunale og de selvejende haller i de berørte områder.

Proces

Analysen vil med de ovennævnte fokuspunkter være ganske omfattende. Derudover vil resultaterne af analysen formentlig resultere i en række høringer og bred involvering. Derfor vil arbejdet være tidskrævende og strække sig ind i det nye år.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) oplyser supplerende, at analysen har de nærliggende fokusområder, som der fremgår i P60, struktur, inkl. minimumspulje (projekt 1).

P60 rapporten er sammenfattet af en række projekter, der i perioden 2023-2025 rummer effektiviseringspotentialer for Thisted Kommunes økonomi. De enkelte projekter er identificeret af chef- og direktørgruppen ud fra et fælles narrativ om, at effektivisere i tide, med henblik på at bevare og udvikle velfærden i kommunen. Formålet er, at sikre kommunen fortsat er veldrevet i fremtiden. Ved at arbejde målrettet og vedholdende med effektiviseringer og strukturer er vi med til at sikre holdbart serviceniveau i fremtiden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne - og Familieudvalget den 27. september 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 6. oktober 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Fokuspunkterne, proces og organisering drøftes.
 2. Sagen genoptages på et ekstraordinært møde den 11. oktober 2022 med henblik på godkendelse af et kommissorium for arbejdet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

115. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen