27. sep 2022

Deltagere:

  • Claus Nybo (A)
  • Jane Rishøj (A)
  • Kenneth Bjerregaard (V)
  • Per Skovmose (C)
  • Peter Larsen (V)

109. Ansøgning om vuggestuepladser i Snedsted Børnehave

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om etablering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave.

Redegørelse

Thisted Kommunes Undervisning- og Dagtilbud har modtaget en ansøgning fra Forældrerådet i Snedsted Børnehave om at udvide Snedsted Børnehave med en vuggestueafdeling. Ønsket er baseret på, at der er mangel på pasningsmuligheder for 0-2-årige i Snedsted By, og at Snedsted Børnehave aktivt bliver fravalgt af byens beboere, når muligheden for at aflevere vuggestue- og børnehavebørn samme sted ikke er til stede.

Forældrerådet påpeger, at de fysiske rammer i Børnehaven, med få ændringer, er til stede, idet der tidligere er drevet vuggestue i en del af bygningen. Herudover ville det kunne give en lettere overgang fra dagpasning til børnehave og en tryghed for børnene. Dog skal det oplyses, at en udvidelse med vuggestuepladser i børnehaven vil bevirke, at børnehaven vil få færre m2 pr. barn.

Personalet i børnehaven bakker op om Forældrerådets betragtninger, og de vurderer, at behovet vil være 5-10 vuggestuepladser.

Børne- og Familieforvaltningen har kigget på sammenhængen mellem pasningsbehovet og udbudte dagplejepladser i Snedstedområdet og noterer, at der er udfordringer med antallet af gæstepladser, ligesom det aktuelt har vist sig at være svært at rekruttere nye dagplejere i Snedsted by.

Den modtagende ansøgning fra Forældrerådet i Snedsted Børnehave er vedlagt denne sag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive belyst, hvis der vælges at arbejde videre med sagen.

Børne - og Familieforvaltningen gør opmærksom på, at institutionen i dag modtager minimumstildeling. Ved en opnormering kan Snedsted Børnehave overskride grænsen på 40 enheder, hvorved denne tildeling bortfalder.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge mulighederne for at oprette vuggestuepladser i Snedsted Børnehave, herunder at belyse de økonomiske aspekter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. august 2022, pkt. 88:

Godkendt.

Sagen genoptages

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen og Drift- og Anlægsafdelingen har siden mødet i Børne- og Familieudvalget den 9. august besøgt Snedsted Børnehave for at vurdere de fysiske rammer og muligheden for at etablere en vuggestueafdeling. Det vurderes, at der er gode muligheder for at etablere en vuggestueafdeling i den del af bygningen, hvor der også tidligere har været drevet vuggestue. Området består af grupperum/stue, 3 lege/aktivitetsrum, egen garderobe med indgang samt eget toilet. Pladsmæssigt vurderes det muligt at bevare kvalitetsniveau A i både børnehave- og vuggestueafdelingen.

Førend der kan etableres en vuggestueafdeling i tilknytning til børnehaven, skal der dog foretages flere bygningsmæssige ændringer/tilføjelser, som har økonomiske konsekvenser. Der skal bl.a. bygges et nyt krybberum, etableres legeplads, laves indhegning, mv. Drift- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et budgetoverslag, hvor de enkelte bygningsmæssige ændringer samt økonomiske konsekvenser fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning har besøgt institutionen og har udarbejdet et budgetoverslag, som samlet beløber sig til 928.395 kr. Budgetoverslaget vedhæftes sagen som bilag.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 27. september 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der etableres vuggestuepladser i Snedsted Børnehave. Børne- og Familieforvaltningen kan dog for øjeblikket ikke anvise finansiering til formålet.

Beslutning

Der arbejdes videre med etableringen, idet udvalget ønsker, at forvaltningen undersøger mulighed for at anvende mindreudgiften på minimumstildelingen til finansiering.

Til toppen

Opdateret 28-09-2022