27. sep 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

114. Indledende drøftelser vedr. analyse af Folkeskolen

Udskriv

Sagstema

Etablering af analyse på skoleområdet.

Redegørelse

Folkeskoleområdet oplever i øjeblikket at være udfordret på en række områder. Gennem en årrække har området været præget af faldende elevtal og den heraf følgende økonomiske demografiregulering. I samme periode har andelen af elever visiteret til specialundervisning været stigende. Dette, sammenholdt med at en relativt stigende andel af budgettet går til at drifte bygningsmassen, har resulteret i en presset økonomi på både almen – og specialundervisningsområdet.

Den 13. september 2022 var Kommunalbestyrelsen inviteret til møde med forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer fra Thisted Kommunes folkeskoler. På mødet efterspurgte bestyrelsesmedlemmerne handling på området, og der blev bl.a. drøftet vigtigheden af en klar vision og en langsigtet strategi for området.

Derudover var Kommunalbestyrelsen samlet til Politisk Udviklingsforum den 15. september. Her fortsatte Kommunalbestyrelsen drøftelserne af udfordringerne på folkeskoleområdet.

På baggrund af ovenstående foreslår Børne- og Familieforvaltningen derfor, at der udarbejdes en analyse med forslag til, hvordan udfordringerne kan imødekommes. Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes et økonomisk og fagligt bæredygtigt skolevæsen i Thisted Kommune.

Børne - og familieforvaltningen foreslår, at analysen kan indeholde flg. fokuspunkter:

 • Almenundervisningen: Der foretages en analyse af, i hvor høj grad elevers faglige og sociale trivsel i Thisted Kommune er forbundet med klasse – og skolestørrelse.
 • Overbygningerne: Der foretages en analyse af, om hvor vidt folkeskolernes nuværende overbygningsstruktur er hensigtsmæssig og fremtidssikret til de kommende 6 år. I analysen forudsættes det, at Campus 10 fortsat er hele kommunens 10. klasse tilbud.
 • Specialundervisning: Der foretages en analyseaf udviklingen på området, ligesom specialtilbudstaksterne benchmarkes med andre sammenlignelige kommuners takster.
 • Ressourcefordeling: Analysen skal indeholde en vurdering af, om den nuværende ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet fremadrettet er hensigtsmæssig, eller om den bør ændres / justeres.
 • Friskoler og private grundskoler: Analysen skal indeholde en redegørelse for udviklingen i fordelingen af elever mellem fri/privatskoler og folkeskoler i Thisted Kommune de seneste 6 år samt en vurdering af, hvilken betydning en eventuel ændret skolestruktur vil have for denne fordeling fremadrettet.
 • Kørsel: Der skal foretages en analyse af, hvilke budgetmæssige konsekvenser en eventuel ændret skolestruktur vil få for skolekørselsområdet.
 • Hallerne: Analysen skal indeholde en oversigt over, hvilke driftsmæssige konsekvenser en eventuel ændret skolestruktur vil få for både de kommunale og de selvejende haller i de berørte områder.

Proces

Analysen vil med de ovennævnte fokuspunkter være ganske omfattende. Derudover vil resultaterne af analysen formentlig resultere i en række høringer og bred involvering. Derfor vil arbejdet være tidskrævende og strække sig ind i det nye år.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) oplyser supplerende, at analysen har de nærliggende fokusområder, som der fremgår i P60, struktur, inkl. minimumspulje (projekt 1).

P60 rapporten er sammenfattet af en række projekter, der i perioden 2023-2025 rummer effektiviseringspotentialer for Thisted Kommunes økonomi. De enkelte projekter er identificeret af chef- og direktørgruppen ud fra et fælles narrativ om, at effektivisere i tide, med henblik på at bevare og udvikle velfærden i kommunen. Formålet er, at sikre kommunen fortsat er veldrevet i fremtiden. Ved at arbejde målrettet og vedholdende med effektiviseringer og strukturer er vi med til at sikre holdbart serviceniveau i fremtiden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne - og Familieudvalget den 27. september 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 6. oktober 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Fokuspunkterne, proces og organisering drøftes.
 2. Sagen genoptages på et ekstraordinært møde den 11. oktober 2022 med henblik på godkendelse af et kommissorium for arbejdet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 28-09-2022