17. jan 2023

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose og Claus Nybo

Til toppen

2. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

- Planlægning af de sidste institutionsbesøg

Beslutning

Besøgsrunden afsluttes i foråret i forbindelse med de kommende møder.
Dog undtaget 11. april.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose og Claus Nybo

Til toppen

3. Thisted Kommunes Fælleselevråd

Udskriv

Sagstema

Skoleårets emne udvalgt af Fælleselevrådet.

Redegørelse

Thisted Kommune har siden 2015 haft et Fælleselevråd på tværs af de 15 folkeskoler, hvilket bl.a. er med til at skabe en direkte involvering af elever i udviklingen af kommunens skolepolitik.

I samarbejde med Danske Skoleelever har Thisted Kommune udviklet en lokal model for et fælleselevråd, som skal bidrage til at styrke grundskoleelevernes stemme samt give mulighed for større inddragelse og demokratisk deltagelse.

I skoleåret 2021/2022 konstituerede Fælleselevrådets bestyrelse sig med et formandskab fremfor den traditionelle udpegelse af en formand og en næstformand. Dette gentog sig under konstitueringen i år. Endog også med de selvsamme elevrepræsentanter som sidste år.

Der er tradition for, at Thisted Kommunes Fælleselevråd udvælger et arbejdstema for hvert skoleår. Dette skoleårs tema faldt på ’Mental sundhed’.

Næste gang hele Fælleselevrådet mødes er den 28. februar 2023. I den mellemliggende periode er aftalen, at alle Fælleselevrådsrepræsentanter tager hjem i egne elevråd og igangsætter lokale drøftelser på egen skole omkring årets emne: ’Mental sundhed’.

Fælleselevrådet har udarbejdet en liste, med en række konkrete forslag/temaer skolerne kan vælge at tage udgangspunkt i. Underemnerne for ’Mental sundhed’ fordeler sig især i disse fire kategorier:

 • Trivsel
 • Fællesskaber
 • Præstationspres
 • Mere åbenhed og mindre tabu

Medlemmer af Fælleselevrådets bestyrelse vil gerne i dialog med Børne- og Familieudvalget omkring årets tema.

Repræsentanter fra Fælleselevrådet samt SPP- og Forebyggelseskonsulent Jack Soleng deltager i dette punkt.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen, BEK nr. 695 af 23. juni 2014, Undervisningsministeriet. Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose og Claus Nybo

Til toppen

4. Pavilloner til Sennels børnehave og Skole

Udskriv

Sagstema

Pavilloner til Sennels Børnehave og Sennels Skole samt oprettelse af vuggestuepladser i Sennels Børnehave.

Redegørelse

I budgettet for 2023 var der planlagt med etablering af ny børnehave/vuggestue i Sennels. I forbindelse med genåbningen af budget 2023, blev projektet udskudt til 2024. Det forventes, at ny børnehave/vuggestue tidligst kan være klar medio 2025.

Børnetallet i Sennels er og har været stigende. Der er derfor et stigende behov for flere pladser i lokalområdets dagtilbud. Børnehaven er i 2023 normeret til 72 børn, hvilket er en opnormering på 8 børn i forhold til 2022. I 2020 blev der lejet pavilloner til børnehaven, og nu ses der et behov for at udvide kapaciteten. Se vedhæftede oversigt over pladser i Børnehaven og dagplejen i Sennels.

Hvis alle børnene på ventelisten skal optages i Sennels Børnehave, vil der i november og december 2023 være 81 børn i børnehaven.

Dagplejen er pt. normeret til 28 børn, og her forventes der gennem hele 2023, at der skal passes flere børn. I maj 2023 forventes det, at der skal passes 34 børn. I forhold til pasning i dagplejen, skal det bemærkes, at alle børn, der har pasningsbehov i 2023, ikke er født endnu og derfor ikke fremgår af ventelisten. Endvidere kan der også være børn, der ikke er skrevet på venteliste endnu.

Såfremt forældrenes ønske ikke imødekommes i forhold til pasning i Sennels, vil der kunne anvises plads i et af de øvrige pasningstilbud i Thisted Kommune.

Hvis der lejes en pavillon til børnehavebørn, og den tidligere børnehave indrettes til vuggestue, vil man kunne imødekomme pasningsbehovet i Sennels. Derved vil man kunne opfylde pasningsbehovet i forhold til de ønsker, som forældrene har. Vuggestuen samt udvidelsen af børnehaven kan med en pavillonløsning være klar til opstart 1. august 2023.

Sennels skole er også udfordret af de stigende børnetal i Sennels skoledistrikt. Skolen er i dag en ét sporet skole, og der er ikke ledige klasseværelser på skolen. Ifølge distriktslisten over fødte børn i Sennels forventes det, at der til skoleåret 2024/2025 vil være behov for at danne to 0. klasser. For at imødekomme dette behov for flere klasseværelser forslås det, at der lejes en pavillon til skolen, hvor der kan indrettes et klasselokale. Klasseloftet for 0. klasser er fra skoleåret 2023/2024 sænket til 26 elever.

Skolen er også udfordret på pladsen, når førskolebørn starter i skoleintro den 1. april. Det foreslås derfor, at pavillonen lejes hurtigt muligt.

Der er i samarbejde med Teknisk Forvaltning - Affald og Ejendomme - lavet et budget i forhold til leje af pavilloner og indretning af vuggestue i den nuværende børnehave. Den samlede udgift er estimeret til 3,3 mio. kr.

Budgettet kan ses af vedhæftet bilag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at budget 2023 i december 2022 blev genåbnet med baggrund i den alvorlige økonomiske situation, som Thisted Kommune ser ind i i forbindelse med, at Hanstholm Havn overgår til at være en kommunal havn.

Det er derfor CØL’s klare vurdering, at tillægsbevillinger (drift som anlæg), skal finansieres ved at reducere andre bevillinger krone for krone. Kassefinansierede tillægsbevillinger kan derfor ikke anbefales i den nuværende økonomiske situation.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen drøftes, idet der p.t. ikke kan anvises finansiering til det beskrevne løsningsforslag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 2:

Direktionen indstiller, at der ikke investeres i pavilloner og indretning af vuggestue i forbindelse med Sennels Børnehave og Sennels Skole.

Beslutning

Det indstilles over for Kommunalbestyrelsen, at pavillonerne finansieres med en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. af:

 1. 2,3 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat i 2023 på XA-1064 P60-Skolestruktur og
 2. 1 mio. kr. af rådighedsbeløbet på XA-1065 P60-Sammenlægning af dagtilbud

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Til toppen

5. Ansøgning om vuggestuepladser i Limfjordsbørnehaven

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om etablering af vuggestuepladser i Limfjordsbørnehaven.

Redegørelse

Thisted Kommunes Undervisning- og Dagtilbud har modtaget en ansøgning fra Forældrerådet i Limfjordsbørnehaven om at udvide institutionen med en vuggestueafdeling. Ønsket er baseret på, at nuværende forældre til børn i børnehaven efterspørger vuggestuepladser i Limfjordsbørnehaven.

Forældrerådet påpeger, at de fysiske rammer i Børnehaven, med få ændringer, er til stede, både ude og inde. Dog skal det oplyses, at en udvidelse med vuggestuepladser i børnehaven vil bevirke, at børnehaven vil få færre m2 pr. barn.

Børne- og Familieforvaltningen har set på sammenhængen mellem pasningsbehovet og udbudte dagpleje- og vuggestuepladser i Thisted området og noterer, at der er en del forældre, hvis 1. prioritet er vuggestue. I øjeblikket er det ikke muligt at efterkomme alle forældres 1. prioritet. Ved oprettelse af flere vuggestuepladser i Thisted by ville forældrenes 1. prioritetsønske i større omfang kunne efterkommes.

Se vedhæftede bilag med oversigt over kapacitet/indskrivninger og venteliste.

Den modtagne ansøgning fra Forældrerådet i Limfjordsbørnehaven er vedlagt denne sag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive belyst, hvis der vælges at arbejde videre med sagen.

Børne - og Familieforvaltningen gør opmærksom på, at institutionen i dag modtager minimumstildeling. Ved en opnormering kan Limfjords Børnehave overskride grænsen på 40 enheder, hvorved denne tildeling bortfalder. Tildelingen er i budgettet for 2023 på 392.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at Børne - og Familieudvalget beslutter, hvorvidt der arbejdes videre med sagen, da Børne - og Familieforvaltningen i øjeblikket ikke kan anvise finansiering til projektet.

Beslutning

Udsat til september-mødet med henvisning til, at der i foråret 2023 påbegyndes et analysearbejde omkring struktur i dagtilbud.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Til toppen

6. Ansøgning om vuggestuepladser i Kronens Mark

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om etablering af vuggestuepladser i Naturbørnehaven Kronens Mark.

Redegørelse

Thisted Kommunes Undervisning- og Dagtilbud har modtaget en ansøgning fra forældrerådet i Naturbørnehaven Kronens Mark om at udvide børnehaven med en vuggestueafdeling. Ønsket om at lave en vuggestue i forbindelse med naturbørnehaven er at sikre en god overgang mellem vuggestue og børnehave for børnene.

Forældrerådet påpeger, at de fysiske rammer i børnehaven vil kunne rumme både små og lidt større børn. Dog skal det oplyses, at en udvidelse med vuggestuepladser i børnehaven vil bevirke, at børnehaven vil få færre m2 pr. barn.

Børne- og Familieforvaltningen har set på sammenhængen mellem pasningsbehovet og udbudte dagpleje og vuggestuepladser i Thisted området og noterer, at der er en del forældre, hvis 1. prioritet er vuggestue. I øjeblikket er det ikke muligt at efterkomme alle forældres 1. prioritet. Ved oprettelse af flere vuggestuepladser i Thisted by ville forældrenes 1. prioritetsønske i større omfang kunne efterkommes.

Se vedhæftede bilag med oversigt over kapacitet/indskrivninger og venteliste.

Den modtagne ansøgning fra forældrerådet i Kronens Mark er vedlagt denne sag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive belyst, hvis der vælges at arbejde videre med sagen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at Børne - og Familieudvalget beslutter, hvorvidt der arbejdes videre med sagen, da Børne - og Familieforvaltningen i øjeblikket ikke kan anvise finansiering til projektet.

Beslutning

Udsat til september-mødet med henvisning til, at der i foråret 2023 påbegyndes et analysearbejde omkring struktur i dagtilbud.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Til toppen

7. Analyse af folkeskolen - Tema specialundervisning og haller

Udskriv

Sagstema

Analyse af folkeskolen. Temaer: Specialundervisning og haller.

Redegørelse

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. oktober 2022 og på Kommunalbestyrelsesmødet den 3. november 2022 blev Kommissorium for analyse af folkeskolen godkendt.

Analysen skal være med til at imødekomme de udfordringer, som folkeskoleområdet står overfor i årene fremover.

Folkeskoleområdet oplever i øjeblikket at være udfordret på en række områder. Gennem en årrække har området været præget af faldende elevtal og den heraf følgende økonomiske demografiregulering. I samme periode har andelen af elever visiteret til specialundervisning været stigende. Dette sammenholdt med, at en relativt stigende andel af budgettet går til at drifte bygningsmassen, har resulteret i en presset økonomi på både almen– og specialundervisningsområdet.

På den baggrund foreslog Børne– og Familieforvaltningen på Børne– og Familieudvalgets møde den 27. september 2022, at der skal udarbejdes en analyse på folkeskoleområdet. Børne- og Familieudvalget drøftede indhold, inddragelse og processen for analysearbejdet.

Derudover står der i Budget 2023, som forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 19, følgende:

“Vores børn og vores folkeskole fortjener, at vi sætter en ny ambitiøs fælles retning for fremtidens folkeskole i Thisted Kommune. Forligspartierne er derfor enige om, at Børne- og Familieudvalget udarbejder en samlet plan for den fremtidige folkeskole, som både er faglig-, social- og økonomisk bæredygtig. I planen skal skolebestyrelser, medarbejdere, ledelse og andre relevante parter inddrages, og følgende emner skal som minimum indgå: Udviklingen af en struktur, der underbygger faglig-, social- og økonomisk bæredygtighed. En samlet plan for specialundervisningen og overbygningerne. Børne- og Familieudvalget udarbejder et kommissorie indeholdende ovennævnte elementer, og arbejdet igangsættes hurtigst muligt og er klar til beslutning i april 2023. Skoleområdet tilføres 3,2 mio. kr. i 2023 til driften, finansieret af anlæg til skolestruktur i 2023”.

Fra politisk hold har man desuden tilkendegivet følgende ambition i forhold til bl.a. skoleområdet i politikken “Thy til det gode hverdagsliv”:

“Thisted Kommune har fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner med kvalitet i centrum, og har mod til at træffe de svære valg og den tværgående prioritering.”

Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen i Thisted Kommune fremadrettet.

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. oktober 2022 blev de første 2 delelementer af analysen behandlet:

 1. Friskoler og private grundskoler.
 2. Landsbyordninger.

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 14. november 2022 blev disse 3 delelementer af analysen behandlet:

 1. Folkeskoler - Almen undervisning.
 2. Folkeskoler - Overbygninger.
 3. Friskoler og private grundskoler version 2.


På Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. december 2022 blev følgende 2 delelementer af analysen behandlet:

 1. Folkeskoler - ressourcetildeling.
 2. Folkeskoler - befordring.

Til Børne- og Familieudvalgsmødet den 17. januar 2023.

Forvaltningen har udarbejdet de næste 2 delelementer af analysen. Disse er vedlagt som bilag:

 1. Folkeskoler - Specialundervisning.
 2. Haller.

Desuden er der vedlagt en opdateret version af bilaget vedr. ressourcetildeling (Børne - og Familieudvalgs-mødet den 6. december 2022).

Opdateringen består i, at der er udarbejdet en oversigt over budtildeling pr. elev på den enkelte skole samt en oversigt over bygningsudgifter pr. elev på

den enkelte skole.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 25. januar 2023

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Til toppen

8. Klassedannelse 0. klasse til skoleåret 2023/2024

Udskriv

Sagstema

Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2023/2024.

Redegørelse

Skoleindskrivningen til 0. klasse for skoleåret 2023/2024 er nu afsluttet. Forældrenes ønsker til skoleindskrivning er imødekommet på 11 skoler.

3 skoler har ikke kunnet imødekomme forældrenes ønsker. Det er Tilsted Skole, Østre Skole og Sjørring Skole.

Følgende er status på disse tre skoler:

*Østre Skole har 5 elever på distriktslisten, der forventes indskrevet her.

Klasseloftet for 0. klasse er i skoleåret 2023/2024 på 26 elever.

Desuden blev det, på Børne- og Familieudvalgets møde den 6. december 2022, besluttet, at revidere administrationsgrundlaget for det frie skolevalg, så "der ikke kan optages elever fra et andet skoledistrikt, hvis dette medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen overstiger 24. Har den modtagende skole mere end ét spor på årgangen, må den gennemsnitlige klassekvotient ikke overstige 25 elever. På skoler med mere end to spor, vil der stadig skulle friholdes to pladser på årgangen til elever fra eget skoledistrikt."

Derfor er det ikke muligt for Tilsted og Sjørring Skole at tage elever fra ventelisten ind. Hvis ikke alle 5 elever, der mangler at blive indskrevet, fra Østre Skoles distrikt vælger egen distriktsskole, vil det give adgang til elever fra ventelisten her.

Der er sendt brev til alle de forældre, der pt. har børn på venteliste til en af de tre skoler, med beskeden om, at Thisted Kommune på baggrund af administrationsgrundlaget for frit skolevalg ikke kan efterkomme ønsket om frit skolevalg for deres barn. Vi vil dog orientere forældrene, hvis vilkårene på den enkelte skole skulle ændre sig.

6forældre (i alt 7 elever) har efterfølgende valgt at søge dispensation for reglerne om frit skolevalg hos Børne - og Familieudvalget. Ansøgningerne er vedlagt sagen som lukkede bilag.

Børne- og Familieudvalget skal derfor tage stilling til, om administrationsgrundlaget for det frie skolevalg i Thisted Kommune skal afviges i nærværende situation, således at der oprettes ekstra klasser for at efterkomme forældrenes ønsker om skolevalg. Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at man tager beslutning på vegne af alle de afviste ønsker og ikke kun ift. de forældre, der søger dispensation.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og administrationsgrundlaget for det frie skolevalg.

Økonomiske konsekvenser

Efterkommelse af forældrenes dispensationsønsker vil potentielt udløse 3 ekstra klasser i skolevæsenet.

Dannelse af ekstra klasser vil udløse en merudgift pr. klasse på 225.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommunes administrationsgrundlag for det frie skolevalg følges.

Beslutning

Administrationsgrundlaget følges.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Til toppen

9. Makerspace - bevilling fra Villumfonden

Udskriv

Sagstema

Makerspace på skolerne - imødekommelse af ansøgning fra Villumfonden.

Redegørelse

På Børne - og Familieudvalgets møde den 7. juni 2022 orienterede Børne - og Familieforvaltningen udvalget om påtænkt ansøgning til Villumfonden om etablering af Makerspaces på folkeskolerne i Thisted Kommune.

Et makerspace er dels et teknologisk værksted, hvor man arbejder med digitale teknologier som lasercutter, robotter og 3D-print, dels er det et værksted, hvor det analoge håndværk møder den nye teknologi.

Villumfonden har ultimo november 2022 fuldt ud imødekommet vores ansøgning og bevilget 6.983.200 kr. til projektet, der er berammet til 4 år. Projektet skal således være afsluttet den 29. juni 2027.

Bevillingen skal dels bruges til indkøb af materialer, dels til kompetenceudvikling af superbrugere, øvrige medarbejdere og ledere. Endelig indeholder bevillingen også midler til frikøb af personale ifm. kompetenceudviklingsaktiviteter.

Ansøgningen samt bevillingsbrevet fra Villumfonden er vedlagt som bilag.

Projektet giver skolerne forbedrede muligheder for at arbejde med teknologiforståelse i de forskellige fag, ligesom målet er at give bedre muligheder for at arbejde med innovation, kreativitet og produktion af konkrete løsninger på virkelighedsnære udfordringer.

I projektet samarbejdes med lokale virksomheder og aktører, som bidrager med materialer, cases og viden, og som knytter elevernes arbejde i skolens makerspace tæt til det samfund, der omgiver dem og med afsæt i de aktuelle og fremtidige problemstillinger, som virksomhederne møder. Indgangen til de lokale virksomheder sker gennem Thy Erhvervsforum, som vi har etableret samarbejde med om netop denne del.

Forvaltningen vil løbende holde Børne - og Familieudvalget orienteret om projektets forløb.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 25. januar 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Til toppen

10. Familiehus - tilskud til projekt fra socialstyrelsen

Udskriv

Sagstema

Orientering om bevilling af puljemidler til udbredelse af familiehus.

Redegørelse

På Børne - og Familieudvalgets møde den 6. september 2022 blev udvalget informeret om, at det 3-årige hjemmepædagogprojekt var i den afsluttende fase. Projektets målsætning har været at bidrage til et styrket børnesamarbejde mellem dagtilbud og børnenes hjem ud fra formålet om tidlig og forebyggende indsats i barnets første 1000 dage. Målgruppen har været karakteriseret ved lav kompleksitet, og indsatserne har bestået af konkrete og afgrænsede rådgivningsforløb.

I forbindelse med projektets afslutning blev der udbudt en ny pulje fra socialstyrelsen, der handler om udbredelse af familiehuse, hvor familier til børn (0-6 år) kan få støtte, råd og vejledning. Thisted Kommune udarbejdede i den forbindelse et projekt og søgte penge fra puljen, bl.a. med tanke på at videreføre den hjemmepædagogiske indsats i dette regi.

Ialt har 42 kommuner søgt midler til projektet. 25 kommuners ansøgninger er blevet imødekommet. Thisted Kommune er blandt dem, der er blevet imødekommet, og med et tilskud på 5.3 mio. kr. fordelt på en projektperiode på 3 år - fra 2023 til 2025. Tilskudsbrevet fra Socialstyrelsen er vedhæftet sagen som bilag.

Midlerne er tildelt som lønkroner fordelt på hjemmepædagoger, sundhedsplejen, børnefamilierådgivningen og socialområdet. Sektionsleder i dagtilbudsafdelingen vil fungere som projektleder, og lokaliteter til formålet vil være egenfinansierede ved anvendelse af eksisterende kommunale bygning(er). I Thisted kommune er familiehus-projektet navngivet "Børnesamarbejdet Thy".

"Børnesamarbejdet Thy" har til formål at støtte og vejlede sårbare familier til børn mellem 0 - 6 år samt kommende forældre gennem én samlet adgang til kommunes tilbud på tværs af fagområder, sektorer og civilsamfund.

For at få en samlet tidligere, forbyggende og helhedsorienteret indsats, vil der skulle etableres et bredt og tæt tværfagligt samarbejde, der skal understøtte en hurtig, let og kompetent indgang for målgruppen til fagprofessionelle. På den baggrund er projektets styregruppe sammensat af ledelsesrepræsentanter fra Dagtilbudsafdelingen, Familieafdelingen, Sundhedsafdelingen og Socialafdelingen.

Retsgrundlag

Alle børn har ret til en god start i livet. Derfor har regeringen og en bred kreds af folketingets partier lanceret reformen "Børnene først". Et af initiativerne i reformen er at udbrede familiehuse i hele landet, så kommende forældre og småbørnsfamilier kan få let adgang til støtte i forældrerollen, når de har brug for det.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

At borgerne i målgruppen får en bedre service via lettere adgang til Kommunes tilbud.

Høring og sagsgang

Børne - og Familieudvalget den 17. januar 2023

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 25. januar 2023

Indstilling

Børne - og Familieafdelingen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget er meget positive over for det store fokus på den tidligere og forebyggende indsats.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Til toppen

11. Fælles ejendomsservice og kloge kvadratmeter - kommissorium samt tids- og procesplan

Udskriv

Sagstema

Orientering og godkendelse af kommissorium for Center for ejendomme.

Redegørelse

Thisted Kommune har med afsæt i den demografiske udvikling behov for at arbejde målrettet med effektiviseringer og strukturer.

Som en del af budgetforliget 2023 blev der udarbejdet et katalog (P60), med fokus på effektiviseringspotentialer for Thisted Kommune. Den 11. oktober 2022 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse ændringer til driftsområdet om, at en etablering af en organisering af det samlede ejendomsområde "skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af kommunen samt øge den tekniske faglige bistand og rådgivning til kommunens mange institutioner", jf. budgetaftale 2023, pkt. 173. Beslutningen om en ny organisering af ejendomsområdet er med andre ord allerede truffet, og P60 skitserer rammen for en ny organisering.

Formålet med projektet er at etablere en ny organisering af det samlede ejendomsområde således, at der sikres en mere effektiv styring af teknisk service, herunder intern og ekstern vedligeholdelse og rengøring, således at ressourcerne udnyttes bedre på tværs af forvaltninger. Projektet har til formål at minimere udgifterne i forbindelse med driften af de kommunale bygninger. Foruden den driftsmæssige besparelse, ligger der også en forventet gevinst i forhold til et mere ensartet serviceniveau på tværs af fagområder i organisationen, da der i dag er forskel på, hvilke funktioner skoler, dagtilbud, administrationsbygninger, plejecentre, bo- og aktivitetstilbud samt kulturinstitutioner har tilknyttet. Projektet vil herudover forventeligt have en række øvrige positive effekter såsom billigere indkøbsaftaler, et øget fokus på energioptimering samt øget dataanvendelse på forskellige områder f.eks. vedrørende energiforbrug.

Fælles ejendomsadministration bygger op om en model, hvor de kommunale enheder er kunder i en central ejendomsadministration, og hvor et nyt Center for ejendomme (CFE) udgør producenten, delvist bistået af private leverandører (håndværkere og rengøring) samt leverandører af vedligeholdelses-, anlægs- og byggeprojekter. Servicepersonalet er ansat i CFE, og alle private leverandører styres af CFE, jf. bilag 1 - P60.


Igangsættelsen af arbejdet med at samle ejendomsadministrationen vil pågå i 2023 i et bredt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og øvrige relevante parter. Af kommissoriet fremgår en beskrivelse af retning, projektorganisering samt metode for det forberedende arbejde med organisationsændringen i løbet af 2023, med det formål at Center for ejendomme træder i kraft pr. 1. januar 2024, jf. bilag 2 - Kommissorium.

Det fremtidige Center for ejendomme vil få ansvaret for følgende hovedområder, jf. bilag 2 - Kommissorium for udspecificeret liste:

 • Driftsopgaver
 • Serviceopgaver
 • Areal- og ejendomsoptimering
 • Kontraktstyring og kunderådgivning
 • Rengøring

CFE vil få ansvaret for at styre og prioritere inden for ovenstående områder i tæt dialog med de øvrige kommunale enheder.

Der er udarbejdet et kortmateriale, som viser, hvilke bygninger der potentielt skal indgå i et kommende CFE samt deres geografiske placering i Thisted Kommune. Se kort for hele Thisted Kommune her og for Thisted by her. Oversigten er ikke en udtømmende eller endelig liste på nuværende tidspunkt.

Metode og inddragelse

Følgende delmål er beskrevet i kommissoriet:

 • Der etableres en beslutningsdygtig projektorganisering med rette og fyldestgørende kompetencer på alle niveauer.
 • Der udarbejdes analyser, der sikrer, at de beslutninger, der træffes vedrørende strukturer, organisering, fremtidigt ressourcebehov mv., foretages på et så solidt og oplyst grundlag som muligt, og hvor borgervinklen også er til stede.
 • De medarbejdere og ledere (funktioner og tilbud), der påvirkes af organisationsændringen, oplever en inddragende og transparent proces med relevant involvering og mulighed for at tilgå information løbende.
 • I processen vil der i 2023 være et ledelsesmæssigt fokus på etableringen af CFE i forhold til medarbejdertrivsel, fastholdelse og samarbejde / tilhørsforhold.

Organisering

Projektet er på nuværende tidspunkt organiseret i en styregruppe bestående af:

 • Direktør for Børn og Familie
 • Chef for Drift og Anlæg
 • Chef for Skole og Dagtilbud
 • Chef for Ældre
 • Sektionsleder for Affald og Ejendomme
 • To ledere, som repræsenterer børne- og familieområdet samt social- og sundhedsområdet
 • To medarbejdere, som repræsenterer henholdsvis teknisk servicepersonale og rengøringsassistenter dækkende både børne- og familieområdet samt social-, sundheds- og kulturområdet (disse udpeges af Hoved-MED-udvalget den 19. januar 2023).

Foruden en styregruppe er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 • Repræsentanter fra Skole og Dagtilbud, Center for Økonomi og Løn (personaleforhold og løn), Ældre, Kultur og Fritid, Social, Drift og Anlæg (sektionen Affald og Ejendomme) samt Kommunikation. Herforuden konsulenter fra Ledelsessekretariatet og Drift og Anlæg.

Arbejdsgruppens deltagere indkaldes løbende efter behov med henblik på at tilvejebringe en givende involvering af de respektive fagområder.

Ud over de nævnte grupper inddrages relevante aktører, som har tilknytning til skoler, dagtilbud, plejecentre, bo- og aktivitetstilbud, kulturinstitutioner samt administrationsbygninger, for at sikre en fyldestgørende kortlægning og analyse af, hvilke funktioner der i dag varetages på de respektive områder, samt hvilke perspektiver aktørerne har til det fremtidige CFE, jf. bilag 3 - tids- og procesplan.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Indeværende økonomi indgår i P60 og udgør på nuværende tidspunkt rammen for arbejdet med Fælles Ejendomsadministration og kloge kvadratmeter. Første tabel viser det samlede overblik over effektiviseringspotentialerne.

Samlet overblik over effektiviseringspotentialerne i business casen:

År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

1,2

0

-1,2

2023

4,7

4,7

0

2024

4,5

6,7

2,2

2025

1,0

7,7

6,7

Kontering

Konteres/placeres i nyt CE

Effektivisering konteres / placeres i nyt CE

Konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning

/

i 2023 optræder der tillige en engangsindtægt forbundet ved afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio. kroner

/

Nedenstående tabel viser forudsætningerne for effektiviseringspotentialerne for etableringen af Center for Ejendomme.

Center for ejendomme

År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

1,0

/

-1,0

2023

1,0

4,7

3,7

2024

1,0

4,7

3,7

2025

1,0

4,7

3,7

Kontering

Effektivisering konteres / placeres i nyt CE

Effektivisering konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning

/

/

Den tredje og sidste tabel viser den forventede besparelse på driftseffektiviseringen sammenholdt med investeringerne.

Kloge kvadratmeter

År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0,2

0

-0,2

2023

3,7

0

-3,7

2024

3,5

2

-0,3

2025

0

3

3

Kontering

Konteres/placeres i nyt CE

Effektivisering konteres / placeres i nyt CE

Konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning

/

i 2023 optræder der tillige en engangsindtægt forbundet ved afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio. kroner.

/

På nuværende tidspunkt forholder sagsfremstillingen sig udelukkende til delen omhandlende Fælles Ejendomsadministration. Det er styregruppens anbefaling, at 2023 benyttes til procesarbejdet samt planlægning af organisering mod et CFE, dvs. at den forventede effektivisering i 2023 på 5 mio. kr. kan modregnes en forventet investering på 5. mio. kr. i 2023. Dermed vil kassen netto blive påvirket med 0 kr.

Det bemærkes, at omorganiseringen af servicepersonalet i et CFE vil betyde en omfordeling af budgetmidler.

Andre konsekvenser

Forventningen er, at et samlet CFE vil højne servicen for den samlede organisation for Thisted Kommune, da der i dag er forskel på, hvilke funktioner og serviceniveau, der tilbydes på de enkelte tilbud.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. januar 2023

Hoved-MED-udvalget den 19. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Børn og Familie indstiller, at:

 1. Direktionen godkender kommissoriet for Center for ejendomme med dertilhørende projektorganisering samt tids- og procesplan.
 2. De faglige udvalg og Hoved-MED-udvalget tager Direktionens beslutning til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 1:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. januar 2023, pkt. 21:

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. januar 2023, pkt. 9:

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Til toppen

12. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 17. januar 2023:

Per Skovmose

Til toppen