16. jan 2023

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Dispensation og vilkår om erstatningsnatur i forbindelse med råstofgravning

Udskriv

Sagstema

Orientering om reglerne og vilkår for dispensation fra naturbeskyttelsesloven ved råstofgravning.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har siden 2020 haft en omfattende dialog både med ansøger og Region Nordjylland (ansvarlig myndighed) i en sag, der omhandler fornyet ansøgning om råstofindvinding i et område, hvor der er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven.

En tilladelse til indvinding af råstof tilsidesætter ikke dispensationer efter anden lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven. Sagen omhandler derfor som udgangspunkt ikke, hvorvidt der kan meddeles dispensation, men om vilkåret herfor. I forbindelse med ansøgningen om dispensation skal kvaliteten af det råstof, der indvindes, dog indgå i vurderingen, jf. Administration af råstofloven (Naturstyrelsen 2012).

Virksomheden har en råstoftilladelse fra 2014, hvori der står: ”Inden gravning i områder, som er registreret som beskyttet natur, skal der søges om dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven i Thisted Kommune”. Virksomheden er dog af den opfattelse, at tilladelsen til indvinding tilsidesætter hensynet til den beskyttede natur og ønsker fortsat at indvinde råstof uden hverken at søge dispensation eller anlægge erstatningsnatur, som er et vilkår for en dispensation. Der er således allerede bortgravet beskyttet natur uden, at der er meddelt dispensation, hvilket er en overtrædelse af lovgivningen. Thisted Kommune vil derfor meddele virksomheden et påbud om både at søge dispensationen samt anlæggelse af erstatningsnatur i forholdet 1:2, som er retspraksis på området.

En nærmere redegørelse i sagen fremgår af bilag 1.

Retsgrundlag

Råstofloven.

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. december 2022, pkt. 307:

Taget til efterretning, og virksomheden inviteres til kommende udvalgsmøde.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Sagen genoptages

Inger Agesen og to personer mere deltager i udvalgets møde kl. 13.00-13.30 som repræsentanter for Saarup Grusværk.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Beslutning

Sagen ændres til en beslutningssag.

Godkendt, at der i den konkrete sag meddeles dispensation på vilkår om, at bortgravet § 3 natur erstattes af anden naturtype i forholdet 1:1 efter udnyttelse. Beslutningen begrundes i det forhold, at der er tale om et område, som har været udlagt til graveområde siden 1976.

Til toppen

3. Igangsættelse af planlægning for nyt boligområde ved Fogedsvej/Thorstedvej, Tingstrup

Udskriv

Sagstema

Igangsættelse af planlægning for nyt boligområde ved Fogedsvej/Thorstedvej, Tingstrup.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om planlægning for et nyt boligområde ved Fogedsvej/Thorstedvej, Tingstrup. Se kort med lokalplanafgrænsning i bilag 1.

Lokalplanområdet ligger i landzone, men vil med en ny lokalplan blive overført til byzone. Projektet kræver ikke et kommuneplantillæg, da det er udlagt til boligformål i kommuneplanrammerne.

Arealet udgør 4,5 ha og kan umiddelbart rumme ca. 20-25 boliggrunde, hvoraf størstedelen vil være til åben-lav boligbebyggelse. Projektudviklerne ønsker, at der bliver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, og at arealet, hvor virksomheden Thisted Frø ligger, vil kunne byggemodnes på sigt. Den endelige projektudformning fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, som bl.a. skal fastlægge bestemmelser for områdets anvendelser, friarealer samt byggeriets udformning og placering.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planlægningen igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

4. Igangsættelse af planlægning for trafikanlæg ved Silstrupvej 91, Thisted

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces for nyt trafikanlæg ved Silstrupvej, Thisted.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget en henvendelse fra grundejer om at få udarbejdet en lokalplan for et nyt trafikanlæg på ejendommen Silstrupvej 91, Thisted. Det nye trafikanlæg skal ligge umiddelbart nord for Tømmergården Thisted A/S, som har adresse på Silstrupvej 89, Thisted.

Projektet med etablering af trafikanlæg omfatter terrænregulering samt indretning af en trailerplads og en grusplads til brug for lokalområdets vognmænd, transportvirksomheder og andet erhverv med behov for midlertidig parkering af lastbiler og lignende. Der vil eventuelt blive opført en kold stålhal og toiletbygning til formålet. Terrænregulering i forbindelse med projektet giver mulighed for at genanvende og nyttiggøre lettere forurenet overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i nærområdet. I dag er det nærmeste modtageranlæg for lettere forurenet overskudsjord på Mors. Ved at tilføre overskudsjord sikres en mere bæredygtig håndtering af jorden, da transportbehovet reduceres væsentligt, og jorden nyttiggøres lokalt.

Området er omfattet af kommuneplanramme 1.T.170 - Trafikanlæg ved Silstrupvej, som udlægger området til teknisk anlæg. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme. Etablering af trafikanlægget forudsætter en lokalplan for området, som bl.a. skal fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse, adgangsforhold samt terrænregulering. Ved vedtagelse af lokalplanen overføres området til byzone.

Ønsket om terrænregulering på den sydlige del af ejendommen, der grænser op til Tømmergården Thisted A/S, harmonerer med den ønskede terrænregulering i forbindelse med udvidelsen af Tømmergården Thisted A/S. Behovet for terrænregulering hen over grænsen mellem de to ejendomme gør, at det er hensigtsmæssigt at udarbejde en samlet lokalplan. Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. november 2022 (pkt. 180) at igangsætte en planproces for Tømmergården Thisted A/S. Udkast til lokalplanområdets afgrænsning er vist på bilag 1.

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at planprocessen for trafikanlæg på Silstrupvej 91 igangsættes med forventning om,at der udarbejdes en samlet ny lokalplan for ejendommene Silstrupvej 89 og Silstrupvej 91 i Thisted.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen for et nyt trafikanlæg ved Silstrupvej i Thisted igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

5. Godkendelse af plejeplaner fra Rigkilde LIFE-projektet

Udskriv

Sagstema

Plejeplanerne fra Rigkilde LIFE-projektet skal godkendes som en del af kommunens Natura 2000-handleplaner.

Redegørelse

Naturprojektet Rigkilde LIFE er ved at blive afsluttet, og der skal laves handleplaner for den natur, der er blevet etableret i forbindelse med projektet. Thisted Kommune skal i de næste 10 år sikre plejen af denne natur.

Der skal godkendes en plejeplan for de 3 berørte natura 2000-områder, som tillæg til de eksisterende Natura 2000-handleplaner, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den28. marts 2017 (pkt. 56). De 3 natura 2000 områder, der indgår i Rigkilde LIFE, er:

 • Nr. 16 Løgstør bredning, Vejlerne og Bulbjerg (se bilag 1)
 • Nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove sø og Ørum sø (se bilag 2)
 • Nr. 28 Agger Tange, Nissum bredning, Skibsted fjord og Agerø (se bilag 3).

Rigkilde LIFE er fortrinsvist udført på private arealer, hvor der er indgået plejeaftaler med lodsejerne, og Thisted Kommune skal sikre, at disse bliver overholdt.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Natura 2000-handleplaner.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering er sket gennem plejeaftaler i Rigkilde LIFE og overhead-midlerne fra Rigkilde LIFE-projektet.

Andre konsekvenser

Hvis plejeplanerne ikke opfyldes, kan EU kræve penge tilbage fra Rigkilde LIFE-projektet.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at tillægget til Natura 2000-handleplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

6. Gebyr for byggesagsbehandling

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af gebyrinstruks for byggesagsbehandling.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 20. december 2022 (pkt. nr. 217), at der skal indføres gebyr på byggesagsbehandlingen.

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet en gebyrinstruks, hvor det beskrives, hvilke typer sagsbehandling, der er omfattet af gebyr (bilag 1). Thisted Kommune har i forvejen en instruks om gebyr på lovliggørelsessager, som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2020 (pkt. 64).

Der vil fremover blive opkrævet gebyr for sagsbehandling af byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet. En afgørelse kan være en byggetilladelse, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, påbud, forbud og afslag. Gebyret skal beregnes efter tidsforbrug, så størrelsen af gebyret afspejler, hvor lang tid kommunen har brugt på at behandle den enkelte byggesag.

For nedrivningstilladelser vil der blive opkrævet et fast gebyr på 1.082 kr. (2022 takst).

Ansøgninger om byggetilladelse til legepladser vil ikke blive pålagt byggesagsgebyr.

Timeprisen er for 2023 beregnet til 637 kr. og reguleres årligt. Gebyret gælder fra 1. februar 2023.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet (BR18).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Borgere og erhvervsdrivende, som søger byggetilladelse, vil kunne opleve det som en forringelse, at kommunens behandling af sager pålægges gebyr.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at gebyrinstruksen for byggesagsbehandling godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, og udvalget ønsker en orientering om 6 måneder.

Til toppen

7. Anlægsbevilling og udbud af el-ladestandere ved kommunens ejendomme

Udskriv

Sagstema

Udbud til etablering af ladestandere ved kommunale ejendomme og ansøgning om anlægsbevilling (rådighedsbeløb).

Redegørelse

"Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger” (ladestanderbekendtgørelsen) foreskriver, at Thisted Kommune skal forberede og etablere ladestandere i forbindelse med kommunale bygninger. Ved eksisterende bygninger skal der etableres ladestandere med mere end 20 parkeringspladser. Endvidere skal der også etableres ladestandere ved ombygninger og nybyggeri.

Drifts- og Anlægsafdelingen er i gang med at udarbejde et udbud til etablering af ladestandere ved eksisterende bygninger med det formål at leve op til ladestanderbekendtgørelsen.

Dette fører til, at der skal etableres ladestandere ved 62 af kommunens ejendomme. Det samme parkeringsareal kan være tilknyttet flere ejendomme. Dette betyder, at der skal etableres ladestandere ved 49 af parkeringsarealerne i kommunen, hvor der mindst skal være et udtag pr. ejendom, hvor ladestanderen er tilknyttet.

I ladestanderbekendtgørelsen er der indarbejdet en tidsfrist, hvor Thisted Kommune har frem til 2025 til at etablere ladestanderne. Vejdirektoratet stiller en medfinansieringspulje til rådighed, som kan søges i perioden den 6. april 2022 til den 30. april 2023, hvor 50 % af etableringsomkostningerne medfinansieres. Hvis der søges om medfinansiering er det et krav, at ladestanderne er offentlig tilgængelig.

Ladestanderne er geografisk fordelt i kommunen, jf. bilag 1. De tre kystbyer Agger, Vorupør og Klitmøller er ikke omfattet af dette udbud, da Thisted Kommune er ved at opsætte ladestandere i disse byer. De enkelte adresser, der er omfattet af udbuddet, fremgår af bilag 2.

Destinationstype

Det er typen af parkeringsplads, der afgør den optimale ladetype, hvilket skal stemme overens med ladetiden. De kommunale ejendomme, der er omfattet af bekendtgørelsen, vil ofte være arbejdspladser, hvor parkeringstiden er flere timer. Derfor er det oplagt at vælge en ladetype med en lav effekt.

De destinationer, hvor der kommer gæster langvejs fra eller de destinationer, som kunne være en del af en længere rute, har fået tildelt ladestandere med en større effekt.

Ladetyper

22 kW: Normal-lader, koster ca. 75.000 kr., og det tager 4-6 timer at oplade en bil.

50 kW: Hurtig-lader, koster ca. 450.000 kr., og det tager 40-60 min. at oplade en bil.

150 kW: Lyn-lader, koster ca. 750.000 kr., og det tager 10-20 min. at oplade en bil.

Hvis en ladestander har en effekt på 22 kW og har to udtag, vil den kunne levere 22 kW, hvis der er et udtag i brug og 11 kW pr. udtag, hvis begge udtag er i brug.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med kommunale bygninger.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I tilfælde af at Thisted Kommune skal bære alle etableringsomkostninger, er der behov for en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 8 mio. kr. I henhold til bekendtgørelsen stilles der kun krav om, at kommunerne opstiller 22 kW-ladere. I investeringen på de 8 mio. kr. er der indregnet opstilling af 9 stk. 50 kW-ladere til betjening af hovedsageligt gæster på de mest besøgte adresser i kommunen. Opstillingen af disse understøtter det høje ambitionsniveau om at være førende på klimaområdet for Thisted Kommune.

Fravælges opstillingen af 50 kW-laderne vil anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) blive på 4 mio. kr.

Thisted Kommune kan opnå medfinansiering på 50 % eller op til maksimalt 1,44 mio. kr. ved at søge Vejdirektoratets medfinansieringspulje ”Pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer 2022”. Puljen tildeles efter først-til-mølle-princippet, og kan søges i perioden fra den 6. april 2022 til den 30. april 2023. Ved positivt tilsagn om støtte fra Vejdirektoratets medfinansieringspulje vil der efterfølgende blive ansøgt om en indtægtsanlægsbevilling (rådighedsbeløb)

Præmissen for Vejdirektoratets medfinansieringspuljen er følgende:

 • Ladestandere opsættes af private operatører på kommunale arealer
 • Ladestanderne drives af en privat operatør
 • Ladestanderne skal være offentlig tilgængelige
 • Dokumenteret behov for kommunal betaling til private operatører på baggrund af udbud.

Vejdirektoratet forventer at afgive tilsagn om medfinansiering senest 6 uger efter indsendt ansøgning. Pengene vil blive overført til kommunerne i perioden 1. maj 2023 til 30. juni 2023. Kommunen skal senest 6 måneder efter tilsagn have underskrevet kontrakt med ladestanderoperatøren. Er kontrakten ikke underskrevet indenfor de 6 måneder, vil Vejdirektoratet kræve de udbetalte støttemidler tilbagebetalt

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 8 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 8 mio. kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at budget 2023 i december 2022 blev genåbnet med baggrund i den alvorlige økonomiske situation, som Thisted Kommune ser ind i forbindelse med, at Hanstholm Havn overgår til at være en kommunal havn.

Det er derfor CØL’s klare vurdering, at tillægsbevillinger (drift som anlæg), skal finansieres ved at reducere andre bevillinger krone for krone. Kassefinansierede tillægsbevillinger kan derfor ikke anbefales i den nuværende økonomiske situation.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der søges tilskud fra Vejdirektoratets medfinansieringspulje til etablering af el-ladestandere ved Thisted Kommunes ejendomme.
 2. Der etableres 54 stk. 22 kW-ladestandere med 2 udtag og 9 stk. 50 kW-ladestandere med 2 udtag.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 8,0 mio. kr. finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 3:

Direktionen indstiller, at sagen overgår til budgetforhandlingerne 2024.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

8. Genfremsat: Projektforslag - Udvidelse og konvertering af forsyningsområde til Sjørring og Thorsted

Udskriv

Sagstema

Genfremsættelse af projektforslaget om udvidelse og konvertering af forsyningsområde til Sjørring og Thorsted.

Redegørelse

PlanEnergi anmoder på vegne af Thisted Varmeforsyning igen om godkendelse af projektforslag om udvidelse og konvertering af forsyningsområdet til Sjørring og Thorsted med det vilkår, at godkendelsen og forsyningspligten til projektområderne frafalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Projektforslaget har tidligere været fremsat til godkendelse af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2022 (pkt. 197), hvor projektforslaget blev godkendt.

I den tidligere sagsfremstilling fremgik det ikke tydeligt, at projektforslaget godkendes med vilkår om frafald af godkendelse og forsyningspligt, hvis projektet ikke opnår tilsagn om tilskud fra Fjernevarmepuljen. Hvis dette ikke fremgår tydeligt ved den politiske godkendelse af projektforslaget, kan ansøgningen risikere ikke at opnå midler fra Fjernvarmepuljen. Dette vilkår fremgår nu af sagsfremstillingen, og projektforslaget skal derfor godkendes med vilkåret præciseret. Det er efter dialog med Energistyrelsen, at Plan- og Miljøafdelingen er blevet gjort opmærksomme på, at det konkret skal fremgå af beslutningen.

Projektforslaget er uændret og fremgår af bilag 1.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af november 2021.

Bekendtgørelse af lov om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 818 af 18. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningerne etableres efter "gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget om udvidelse og konvertering af forsyningsområde til Sjørring og Thorsted godkendes med vilkår om frafald, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen til projektet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

9. Projektforslag - Udvidelse og konvertering af fjernvarmeforsyning og produktionskapacitet til Vilsund, Sundby, Koldby, Hørdum og Hundborg. Snedsted Varmeværk

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag til udvidelse og konvertering af fjernvarmeforsyning og produktionskapacitet til Vilsund, Sundby, Koldby, Hørdum og Hundborg.

Redegørelse

PlanEnergi har på vegne af Snedsted Varmeværk (SV) udarbejdet et projektforslag (se bilag 1), som fremstiller to alternativer til udvidelse og konvertering af fjernvarmeforsyning og produktionskapacitet til Vilsund, Sundby, Koldby, Hørdum og Hundborg. Første alternativ er et samarbejde med Udviklingsselskabet Biogas Thy, hvor overskudsvarmen fra det nye biogasanlæg, som er under planlægning syd for Snedsted, udnyttes af SV i en 4,9 MW varmepumpe. Det andet alternativ er etablering af en 4,9 MW varmepumpe med tilknytning til SV's allerede eksisterende solvarmeanlæg. SV ønsker at realisere første alternativ med overskudsvarme fra det planlagte biogasanlæg, hvis det er muligt. Hvis ikke ønsker SV at realisere andet alternativ. Derfor indeholder projektforslaget begge alternativer.

Begge alternativer viser, at fjernvarme til Vilsund, Sundby, Koldby, Hørdum og Hundborg er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til selskabs-, samfunds-, og brugerøkonomien, sammenlignet med en reference, hvor projektområdet forsynes med individuel varmeforsyning med luft-til-vand varmepumper og fjernvarme i det eksisterende net. Projektforslaget viser, at SV opnår en selskabsøkonomisk besparelse på 4,0 mio. kr./år, som vil komme SV's forbrugere til gode. Derudover viser det en samfundsøkonomisk besparelse på 38,8 mio. kr. over en 20-årig periode og en positiv brugerøkonomi.

PlanEnergi og SV anmoder om, at en eventuel godkendelse bliver med vilkår om, at projektforslaget og forsyningspligten for projektområderne frafalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Projektforslaget har været i høring ved de berørte parter: Vejdirektoratet, Banedanmark, Evida A/S, Elværk A/S og berørte private lodsejere, og vi har modtaget bemærkninger fra Vejdirektoratet, Banedanmark, Evida A/S, to private borgere og fra borgerforeningen Hundborg/Gjersbøl Mose.

Vejdirektoratet bemærker, at de planlægger en opgradering af rute 26, og ønsker derfor et mere detaljeret kortmateriale, så de kan bedømme om, der er en konflikt imellem de to projekter. SV går i dialog med Vejdirektoratet om placeringen af forsyningsledningen. SV og PlanEnergi er yderligere opmærksomme på, at pumpestationen ved Vilsund vil kræve en dispensation fra Vejdirektoratet.

Banedanmark bemærker, at det er ulovligt at foretage arbejde, der kan være til risiko for banen, og at der skal ansøges om eventuelle krydsninger af jernbanen. Dette er SV og PlanEnergi opmærksomme på og vil søge de nødvendige tilladelser.

Borgerforeningen Hundborg/Gjersbøl Mose bemærker, at ledningstracéet løber tværs igennem Hundborg Mose projektet, som de er igang med at realisere sammen med Naturstyrelsen. SV og PlanEnergi var ikke bekendt med dette projekt, men er nu i dialog med Naturstyrelsen om ledningstracéet, hvor borgerforeningen vil blive inddraget. Det forventes, at forsyningsledningen føres syd eller nord om Hundborg Mose projektet.

De to private lodsejere har indsendt bemærkninger om muligheden for tilkobling til fjernvarme, og om fjernvarmeledningen/servitutbæltet vil have en effekt på dyrkning af f.eks. energi-poppel. Det vides ikke, om de private lodsejere kan komme på fjernvarme på nuværende tidspunkt i planlægningen, men lodsejeren opfordres til at kontakte SV senere i processen. SV går i dialog om at ændre tracéet i forhold til dyrkning af energi-poppel.

Evida A/S havde ingen bemærkninger, men vil gerne underrettes om Thisted Kommunes afgørelse.

Bemærkninger og svar giver ikke anledning til væsentlige ændringer i projektforslaget. Det ændrede tracé ved Hundborg Mose vil betyde en ca. 1,2 km længere forsyningsledning samt en yderligere investering på ca. 4-5 mio. kr. Denne fordyring af projektet giver stadig en samfundsøkonomisk gevinst. Høringsbemærkninger og svar ses på bilag 2 og er udarbejdet i samarbejde med PlanEnergi.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af november 2021.

Bekendtgørelse af lov om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 818 af 18. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningerne etableres efter "gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget om udvidelse og konvertering af fjernvarmeforsyning og produktionskapacitet til Vilsund, Sundby, Koldby, Hørdum og Hundborg godkendes med vilkår om frafald, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen til projektet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

10. Årsregnskab og ansøgning om støtte fra Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond

Udskriv

Sagstema

Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond søger 150.000 kr. til drift og vedligehold af ophalingsspil på Vorupør Landingsplads vedrørende 2022.

Redegørelse

Fonden har sammen med sin ansøgning indsendt årsregnskabet for 2021. Revisor og ledelse konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret. Revisor har påtegnet regnskabet uden bemærkninger.

Regnskabet viser et overskud efter skat på 193.770 kr. Til sammenligning var overskuddet i 2020 på 77.928 kr. Overskuddet overføres til posten "overført resultat". Den samlede egenkapital er på 2.094.531 kr. Likvide beholdninger udgør 1.191.325 kr. mod 696.415 kr. året før.

Der er medsendt specifikationer til årsregnskabet. Heraf fremgår det, at udgifter til spilmand har udgjort 109.250 kr. mod 87.000 kr. året før, vedligehold af spil 48.400 kr. mod 206.657 kr. året før. De samlede omkostninger til spildrift udgiftsført i resultatopgørelsen er opgjort til 204.298 kr. mod 326.280 kr. året før. Det skal sammenholdes med, at det kommunale tilskud i 2021 udgjorde 150.000 kr. til dette formål.

Af specifikationerne og eftersendt mail fra revisor fremgår det, at spillet har været passet af to forskellige spilmænd gennem 2021:

1/1-31/8: ekstern spilmand har sendt fakturaer til Fonden for 45 hverdage og 7 søn- og helligdage.

1/9-31/12: en ny spilmand blev ansat af Fonden til opgaven, og han er blevet aflønnet af Fonden - aktivitetens omfang har været 36 hverdage og 3 søn- og helligdage.

Det samlede aktivitetsniveau har dermed i 2021 været 81 hverdage samt 10 søn- og helligdage.

Til sammenligning var niveauet i 2020 63 hverdage og 11 søn- og helligdage.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse konkluderer, at kommunen gennem en årrække har ydet økonomisk støtte til drift af landingspladsens ophalingsspil ud fra betragtningen om, at en aktiv landingsplads er en vigtig forudsætning for turismen. Desuden har ansøger tidligere oplyst, at det vil være en forudsætning for at fastholde redningsbåden i Nr. Vorupør, at spillet fortsat er i drift. Thisted Kommune har i den sammenhæng tidligere overbevist Farvandsvæsenet om, at netop redningsbåden skal forblive ved landingspladsen. Derfor bør kommunen fortsat engagere sig i arbejdet med at fastholde en aktiv landingsplads.

Under hensyn til at de samlede udgifter til spildrift og vedligehold fortsat ligger over det kommunale tilskud til denne aktivitet, vurderer Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, at der med fordel kan ydes støtte for 2022. Det skal dog tilføjes, at der over de senere år ses stabile til stigende overskud samt deraf følgende øgede henlæggelser i Fonden. Det bør derfor løbende vurderes, om de årlige overskud og likvide beholdninger når et omfang, der berettiger til et faldende kommunalt tilskud.

Fondens ansøgning, årsrapport og specifikationshæfte medsendes som bilag, ligesom revisors eftersendte tekniske korrektion af note 17 i specifikationshæftet medsendes som bilag - korrektionen har udelukkende betydning for den korrekte læsning af noten.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomiske konsekvenser

En udgift på op til 150.000 kr. kan finansieres af afsat budgetbeløb til formålet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Årsregnskabet og specifikationerne for 2021 tages til efterretning.
 2. Det besluttes, hvor stort et beløb der bevilges for 2022 inden for en ramme på op til 150.000 kr. via afsat budgetbeløb og under hensyn til Fondens økonomiske udvikling.
 3. Revisorpåtegnet regnskab fortsat årligt skal sendes til Thisted Kommune, hvori den præcise anvendelse af kommunens tilskud særskilt skal fremgå.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt, at der støttes med 150.000 kr.

Ad 3. Godkendt.

Til toppen

11. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen samt godkendelse af sagsbehandlingstider i 2023.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr), se bilag 1 pr. 31.12.2022.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Sagsbehandlingstiderne i 2023 er ændret for så vidt angår husdyrsagerne. Det skyldes, at der fortsat ligger ældre sager hos ansøger, hvor sagsbehandlingstiden først opgøres, når afgørelsen foreligger. Nye sager overholder dog de udmeldte gennemsnitlige sagsbehandlingstider på henholdsvis 90 og 200 dage, se bilag 2.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Sagsbehandlingstiderne for 2023 godkendes.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

12. Anlægsbevilling - Farlige og forfaldne ejendomme 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til farlige og forfaldne ejendomme 2023.

Redegørelse

Byfornyelsesindsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme fortsætter, og der er stadig et stort behov og efterspørgsel på puljen. Der er på nuværende tidspunkt ca. 20 ejendomme klar til nedrivning i 2023, og der kommer løbende flere til.

Det fortsatte arbejde med puljen er opkøb, nedrivning, byrum og sundhedsfarlige ejendomme. Arbejdet fortsætter som en helhedsindsats for at højne den generelle boligstandard, og enkelte steder at erstatte gamle ejendomme med nyt liv i form af lokale byrum, i tæt samarbejde med borgerne i byerne.

Statens pulje til landsbyfornyelse varierer fra år til år - det samme gør refusionsprocenten, som i 2022 har været 60 %, og det samme forventes i 2023. Det forventes, at puljen, der bliver stillet til rådighed, bliver mindre end de foregående år, da puljen i finanslovsforslaget er halveret. Den konkrete udmelding afventer vedtagelse af finansloven.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

I budget for 2023-2026 er der på investeringsoversigten i 2023 afsat rådighedsbeløb til XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme. Beløbene i 2023 søges frigivet.

Rådighedsbeløbene til Landsbyfornyelse - Farlige og forfaldne ejendomme i 2023, kan specificeres sådan:

Anlægsudgift

9.725.000 kr.

Anlægsindtægt

-5.100.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

4.625.000 kr.

Som følge af nedrivningsindsatsen bliver der lavet enkelte byrum. Disse skal vedligeholdes i samarbejde mellem Thisted Kommune og lokalområderne.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.725.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 5.100.000 kr. til farlige og forfaldne ejendomme i 2023, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. december 2022, pkt. 286:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 267:

Punktet udgår. Idet projektet indgår i budgetaftalen om genåbning af budget 2023 genfremsendes sagen i forlængelse heraf.

Sagen genoptages

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 20. december 2022 et revideret budget for 2023.

På den reviderede investeringsoversigt for 2023 er der afsat flg. rådighedsbeløb til Landsbyfornyelse - Farlige og forfaldne ejendomme:

Anlægsudgift

5.519.595 kr.

Anlægsindtægt

-2.894.595 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

2.625.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 5.519.595 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 2.894.595 kr. til Farlige og forfaldne ejendomme i 2023.

Beløbene kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på den reviderede investeringsoversigt for budget 2023 - XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.519.595 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 2.894.595 kr. til farlige og forfaldne ejendomme i 2023, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

13. Anlægsbevilling - Vejanlæg 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigt i budget 2023 er der afsat 10,0 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til vejanlæg i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10,0 mio. kr. til vejanlæg i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. december 2022, pkt. 287:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 268:

Punktet udgår. Idet projektet indgår i budgetaftalen om genåbning af budget 2023 genfremsendes sagen i forlængelse heraf.

Sagen genoptages

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 20. december 2022 et revideret budget for 2023.

På den reviderede investeringsoversigt for 2023 er der afsat rådighedsbeløb 4,0 mio. kr. til Vejanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 4,0 mio. kr. til vejanlæg i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på den reviderede investeringsoversigt for budget 2023 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling til Vejanlæg i 2023 på 4,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. indstilles til godkendelse.

Til toppen

14. Anlægsbevilling - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat en pulje på 13,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev det besluttet, at 1,0 mio. kr. af puljen fremadrettet skulle prioriteres til selvejende haller, disse søges frigivet i en særskilt sag. I denne sag søges 12,5 mio. kr. frigivet til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Anlægspuljen til udvendig vedligeholdelse bliver brugt til større vedligeholdelsesprojekter på ejendommenes klimaskærme, da ejendomsvedligeholdelseskontoen på driften typisk bruges til de mindre vedligeholdelses- og reparationsopgaver på klimaskærmene og tekniske installationer.

I 2022 var der 16,2 mio. kr. til rådighed for vedligeholdelsesopgaver på kommunale ejendomme. Disse er primært brugt til udskiftning af vinduer, tag- og facaderenoveringer og eventuelle berørte tekniske installationer. Herudover besluttede Økonomiudvalget den 5. oktober 2022, at puljen også kunne bruges til udskiftning af varmeanlæg i 2022.

I 2023 anvendes puljen ligeledes til større projekter til gavn for ejendommenes klimaskærme og eventuelle berørte tekniske installationer. Prioriteringen sker med afsæt i dialog med de øvrige forvaltninger.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der på investeringsoversigten i 2023 afsat 13,5 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-775 Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Der søges frigivet og givet en anlægsudgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2023.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Projekterne forlænger ejendommenes levetid.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. december 2022, pkt. 288:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 276:

Punktet udgår. Idet projektet indgår i budgetaftalen om genåbning af budget 2023 genfremsendes sagen i forlængelse heraf.

Sagen genoptages

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 20. december 2022 et revideret budget for 2023.

På den reviderede investeringsoversigt for 2023 er der afsat rådighedsbeløb på 6,25 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 6,25 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på den reviderede investeringsoversigten for budget 2023 - XA-775 Udvendig ejendomsvedligeholdelse - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6,25 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse - Pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

15. Anlægsbevilling - Anlægstilskud til selvejende haller 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til renoveringsprojekter i selvejende haller 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigten for 2023 er der afsat en pulje på 13,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev det besluttet, at 1,0 mio. kr. af puljen fremadrettet skal prioriteres til selvejende haller, de øvrige 12,5 mio. kr. søges frigivet i en særskilt sag.

Midlerne fordeles med baggrund i "Strategi vedr. anlægstilskud samt kommunale lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune", som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2017, jf. bilag 1.

De selvejende haller får i en ansøgningsrunde mulighed for at komme med deres projekter. Projekterne prioriteres i samarbejde med Fritidsafdelingen og under hensyn til strategien.

Det økonomiske og det byggetekniske ansvar ved gennemførsel af projekterne ligger ved de selvejende haller, men Fritidsafdelingen og Ejendomsafdelingen støtter med rådgivning for gennemførelse af projekterne.

Anlægstilskuddene udbetales således, at hallerne modtager halvdelen af beløbet forud og resten af beløbet, når der foreligger dokumentation for udgifternes afholdelse.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Kommunalfuldmagten.

Strategi vedr. anlægstilskud samt kommunale lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der på investeringsoversigten i 2023 afsat 13,5 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-775 Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Der søges frigivet og givet en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlægstilskud til selvejende haller i 2023.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Projekterne er med til at beskytte hallernes levetid, give hallerne bedre anvendelsesmuligheder og en bedre oplevelse for brugerne.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlægstilskud til selvejende haller i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. december 2022, pkt. 289:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 269:

Punktet udgår. Idet projektet indgår i budgetaftalen om genåbning af budget 2023. Beløbet finansieres fra ”Udvendig ejendomsvedligeholdelse”, hvor der er en besparelse på 6,75 mio. kr.
– evt. omprioritering.

Sagen genoptages

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 20. december 2022 et revideret budget for 2023.

På den reviderede investeringsoversigt for 2023 er der afsat rådighedsbeløb på 6,75 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse svarende til 50 % af det oprindelige rådighedsbeløb.

Af dette beløb anvendes 0,5 mio. kr. til anlægstilskud til selvejende haller i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægstilskud til selvejende haller i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på den reviderede investeringsoversigt for budget 2023 - XA-775 Udvendig ejendomsvedligeholdelse - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til selvejende haller i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse - Pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

16. Anlægsbevilling - Renovering af grønne anlæg 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af grønne anlæg i 2023.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. på XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling til renovering af grønne anlæg i 2023, finansieret af rådighedsbeløbet på XA- 481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. december 2022, pkt. 290:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 270:

Sagen tilbagesendes med henblik på fornyet behandling.

Sagen genoptages

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 20. december 2022 et revideret budget for 2023.

Der var dog ingen ændring af budgettet vedrørende det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2023.

Sagen genfremsendes derfor, som tidligere, med ansøgning om en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2023, finansieret af rådighedsbeløbet på XA- 481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

17. Anlægsbevilling - Asfalt 2023

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2023.

Redegørelse

Der er på investeringsoversigten for budget 2023 afsat 6,5 mio. kr. til asfaltbelægninger. Følgeomkostninger som udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkninger, sætning af svingsten, stribearbejder mv. er indeholdt i det afsatte beløb.

Forslag til disponering af rådighedsbeløbet fremsendes efterfølgende til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 6,5 mio. kr. til asfaltbelægninger m.v. i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6,5 mio. kr. til asfaltbelægninger i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.
 2. Forslag til disponering af rådighedsbeløb fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. december 2022, pkt. 292:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 5. december 2022:

Mette Kjærulff

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 272:

Punktet udgår. Idet projektet indgår i budgetaftalen om genåbning af budget 2023 genfremsendes sagen i forlængelse heraf.

Sagen genoptages

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 20. december 2022 et revideret budget for 2023.

På den reviderede investeringsoversigt for 2023 er der afsat rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. til asfaltbelægninger i 2023.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på den reviderede investeringsoversigt for budget 2023 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. den januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

 1. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. til asfaltbelægninger i 2023 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger.
 2. Forslag til disponering af rådighedsbeløb fremsendes til godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

18. Lukket punkt: Etablering af nedgravet affaldsløsning

Til toppen

19. Lukket punkt: Udbud af jord

Til toppen

20. Lukket punkt: Ekspropriation

Til toppen

21. Fælles ejendomsservice og kloge kvadratmeter - kommissorium samt tids- og procesplan

Udskriv

Sagstema

Orientering og godkendelse af kommissorium for Center for ejendomme.

Redegørelse

Thisted Kommune har med afsæt i den demografiske udvikling behov for at arbejde målrettet med effektiviseringer og strukturer.

Som en del af budgetforliget 2023 blev der udarbejdet et katalog (P60), med fokus på effektiviseringspotentialer for Thisted Kommune. Den 11. oktober 2022 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse ændringer til driftsområdet om, at en etablering af en organisering af det samlede ejendomsområde "skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af kommunen samt øge den tekniske faglige bistand og rådgivning til kommunens mange institutioner", jf. budgetaftale 2023, pkt. 173. Beslutningen om en ny organisering af ejendomsområdet er med andre ord allerede truffet, og P60 skitserer rammen for en ny organisering.

Formålet med projektet er at etablere en ny organisering af det samlede ejendomsområde således, at der sikres en mere effektiv styring af teknisk service, herunder intern og ekstern vedligeholdelse og rengøring, således at ressourcerne udnyttes bedre på tværs af forvaltninger. Projektet har til formål at minimere udgifterne i forbindelse med driften af de kommunale bygninger. Foruden den driftsmæssige besparelse, ligger der også en forventet gevinst i forhold til et mere ensartet serviceniveau på tværs af fagområder i organisationen, da der i dag er forskel på, hvilke funktioner skoler, dagtilbud, administrationsbygninger, plejecentre, bo- og aktivitetstilbud samt kulturinstitutioner har tilknyttet. Projektet vil herudover forventeligt have en række øvrige positive effekter såsom billigere indkøbsaftaler, et øget fokus på energioptimering samt øget dataanvendelse på forskellige områder f.eks. vedrørende energiforbrug.

Fælles ejendomsadministration bygger op om en model, hvor de kommunale enheder er kunder i en central ejendomsadministration, og hvor et nyt Center for ejendomme (CFE) udgør producenten, delvist bistået af private leverandører (håndværkere og rengøring) samt leverandører af vedligeholdelses-, anlægs- og byggeprojekter. Servicepersonalet er ansat i CFE, og alle private leverandører styres af CFE, jf. bilag 1 - P60.


Igangsættelsen af arbejdet med at samle ejendomsadministrationen vil pågå i 2023 i et bredt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og øvrige relevante parter. Af kommissoriet fremgår en beskrivelse af retning, projektorganisering samt metode for det forberedende arbejde med organisationsændringen i løbet af 2023, med det formål at Center for ejendomme træder i kraft pr. 1. januar 2024, jf. bilag 2 - Kommissorium.

Det fremtidige Center for ejendomme vil få ansvaret for følgende hovedområder, jf. bilag 2 - Kommissorium for udspecificeret liste:

 • Driftsopgaver
 • Serviceopgaver
 • Areal- og ejendomsoptimering
 • Kontraktstyring og kunderådgivning
 • Rengøring

CFE vil få ansvaret for at styre og prioritere inden for ovenstående områder i tæt dialog med de øvrige kommunale enheder.

Der er udarbejdet et kortmateriale, som viser, hvilke bygninger der potentielt skal indgå i et kommende CFE samt deres geografiske placering i Thisted Kommune. Se kort for hele Thisted Kommune her og for Thisted by her. Oversigten er ikke en udtømmende eller endelig liste på nuværende tidspunkt.

Metode og inddragelse

Følgende delmål er beskrevet i kommissoriet:

 • Der etableres en beslutningsdygtig projektorganisering med rette og fyldestgørende kompetencer på alle niveauer.
 • Der udarbejdes analyser, der sikrer, at de beslutninger, der træffes vedrørende strukturer, organisering, fremtidigt ressourcebehov mv., foretages på et så solidt og oplyst grundlag som muligt, og hvor borgervinklen også er til stede.
 • De medarbejdere og ledere (funktioner og tilbud), der påvirkes af organisationsændringen, oplever en inddragende og transparent proces med relevant involvering og mulighed for at tilgå information løbende.
 • I processen vil der i 2023 være et ledelsesmæssigt fokus på etableringen af CFE i forhold til medarbejdertrivsel, fastholdelse og samarbejde / tilhørsforhold.

Organisering

Projektet er på nuværende tidspunkt organiseret i en styregruppe bestående af:

 • Direktør for Børn og Familie
 • Chef for Drift og Anlæg
 • Chef for Skole og Dagtilbud
 • Chef for Ældre
 • Sektionsleder for Affald og Ejendomme
 • To ledere, som repræsenterer børne- og familieområdet samt social- og sundhedsområdet
 • To medarbejdere, som repræsenterer henholdsvis teknisk servicepersonale og rengøringsassistenter dækkende både børne- og familieområdet samt social-, sundheds- og kulturområdet (disse udpeges af Hoved-MED-udvalget den 19. januar 2023).

Foruden en styregruppe er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 • Repræsentanter fra Skole og Dagtilbud, Center for Økonomi og Løn (personaleforhold og løn), Ældre, Kultur og Fritid, Social, Drift og Anlæg (sektionen Affald og Ejendomme) samt Kommunikation. Herforuden konsulenter fra Ledelsessekretariatet og Drift og Anlæg.

Arbejdsgruppens deltagere indkaldes løbende efter behov med henblik på at tilvejebringe en givende involvering af de respektive fagområder.

Ud over de nævnte grupper inddrages relevante aktører, som har tilknytning til skoler, dagtilbud, plejecentre, bo- og aktivitetstilbud, kulturinstitutioner samt administrationsbygninger, for at sikre en fyldestgørende kortlægning og analyse af, hvilke funktioner der i dag varetages på de respektive områder, samt hvilke perspektiver aktørerne har til det fremtidige CFE, jf. bilag 3 - tids- og procesplan.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Indeværende økonomi indgår i P60 og udgør på nuværende tidspunkt rammen for arbejdet med Fælles Ejendomsadministration og kloge kvadratmeter. Første tabel viser det samlede overblik over effektiviseringspotentialerne.

Samlet overblik over effektiviseringspotentialerne i business casen:

År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

1,2

0

-1,2

2023

4,7

4,7

0

2024

4,5

6,7

2,2

2025

1,0

7,7

6,7

Kontering

Konteres/placeres i nyt CE

Effektivisering konteres / placeres i nyt CE

Konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning

/

i 2023 optræder der tillige en engangsindtægt forbundet ved afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio. kroner

/

Nedenstående tabel viser forudsætningerne for effektiviseringspotentialerne for etableringen af Center for Ejendomme.

Center for ejendomme

År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

1,0

/

-1,0

2023

1,0

4,7

3,7

2024

1,0

4,7

3,7

2025

1,0

4,7

3,7

Kontering

Effektivisering konteres / placeres i nyt CE

Effektivisering konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning

/

/

Den tredje og sidste tabel viser den forventede besparelse på driftseffektiviseringen sammenholdt med investeringerne.

Kloge kvadratmeter

År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0,2

0

-0,2

2023

3,7

0

-3,7

2024

3,5

2

-0,3

2025

0

3

3

Kontering

Konteres/placeres i nyt CE

Effektivisering konteres / placeres i nyt CE

Konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning

/

i 2023 optræder der tillige en engangsindtægt forbundet ved afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio. kroner.

/

På nuværende tidspunkt forholder sagsfremstillingen sig udelukkende til delen omhandlende Fælles Ejendomsadministration. Det er styregruppens anbefaling, at 2023 benyttes til procesarbejdet samt planlægning af organisering mod et CFE, dvs. at den forventede effektivisering i 2023 på 5 mio. kr. kan modregnes en forventet investering på 5. mio. kr. i 2023. Dermed vil kassen netto blive påvirket med 0 kr.

Det bemærkes, at omorganiseringen af servicepersonalet i et CFE vil betyde en omfordeling af budgetmidler.

Andre konsekvenser

Forventningen er, at et samlet CFE vil højne servicen for den samlede organisation for Thisted Kommune, da der i dag er forskel på, hvilke funktioner og serviceniveau, der tilbydes på de enkelte tilbud.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. januar 2023

Hoved-MED-udvalget den 19. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Børn og Familie indstiller, at:

 1. Direktionen godkender kommissoriet for Center for ejendomme med dertilhørende projektorganisering samt tids- og procesplan.
 2. De faglige udvalg og Hoved-MED-udvalget tager Direktionens beslutning til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 1:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

22. Orientering om ny detailhandelsanalyse for Nr. Vorupør bymidte

Udskriv

Sagstema

Orientering om ny detailhandelsanalyse for Nr. Vorupør bymidte.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har i efteråret 2022 undersøgt mulighederne for at udvide området til detailhandlen i Nr. Vorupør - se notatet bilag 1.

Notatet beskriver, at der er grundlag for en geografisk udvidelse af bymidten med 400 m mod øst, på den nordlige side af Vesterhavsgade (se bilag 2), samt at øge mængden af butiksareal, som kan placeres indenfor bymidtens afgræsning.

Med en ny planlægning vil man kunne imødekomme forespørgsler om at etablere nye butikker i det afgrænsede område samt Meny's ønske om at udvide dagligvarebutikken i Nr. Vorupør. Planlægningsprocessen for ændring af kommuneplanen forventes igangsat sammen med et debatoplæg snarest, og derudover igangsættes ny planlægning for området omkring den eksisterende dagligvarebutik Meny.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

23. Forslag til ny ejerstruktur for Thisted Musikteater

Udskriv

Sagstema

Forslag til ny ejerstruktur for Thisted Musikteater.

Redegørelse

Sagshistorik:

 • Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2021, at der, i forbindelse med tildelingen af en tillægsbevilling på 1.120.000 kr. i 2021 og på 738.000 kr. i 2022 til opgradering af sikkerhedsforhold og renoveringen af scenetårnet, skulle igangsættes et analysearbejde med henblik på ny ejerstruktur af Thisted Musikteater.
 • Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget (SKFU) besluttede den 6. april 2022, at omdisponere det bevilligede driftstilskud i 2022 på 738.000 kr. fra scenetårnet til istandsættelse af facaden mod Håndværker Torv. Facaden er sidenhen istandsat. Ligeledes besluttede udvalget, at mulige modeller for en fremtidig drift af Musikteatret skulle belyses i dialog med bestyrelsen for Musikteatret.
 • Den 18. maj 2022 stemte et flertal i SKFU for at gå i dialog med Musikteatrets bestyrelse om model 3: Kommunal drift af både bygning og den daglige drift, jf. bilag 1. Herefter har der været tæt dialog mellem SKFU og bestyrelsen for Thisted Musikteater om fremtiden.

Formålet med den ønskede ændring i ejerstrukturen er, at Thisted Musikteater også i fremtiden sikres som et stærkt og levende kulturhus, der bidrager til et mangfoldigt og relevant kulturtilbud i Thisted Kommune.

På baggrund af SKFU's beslutning har Den selvejende institution Thisted Musikteater på deres bestyrelsesmøde den 13. september 2022 besluttet at opløse sig, hvorefter samtlige aktiver overdrages til Thisted Kommune pr. 1. marts 2023. Opløsningen er betinget af, at Thisted Kommune godkender dette uden nogle bemærkninger, jf. bilag 2. Ifølge Thisted Musikteaters vedtægter § 13 overdrages bygningen og alle dens værdier til Thisted Kommune ved ophør af den selvejende institution, jf. bilag 3.

Da det er en kompliceret overdragelsessag, har det været nødvendigt at undersøge flere områder inden en mulig overdragelse af Musikteatret til Thisted Kommune. Særligt i forhold til skat og revisionsforhold har det været nødvendigt at inddrage ekstern advokat og revisionsfirma for at belyse de samlede overdragelsesvilkår.

Der er tidligt i processen inddraget medlemmer fra Thisted Musikteaters bestyrelse, som blandt andet har leveret vigtig viden om organiseringen af Musikteatret samt den daglige drift.

Som det er beskrevet i tids- og procesplanen for en mulig overdragelse, jf. bilag 4, overdrages bygningen inkl. drift og fremtidigt vedligehold af Thisted Musikteater til Thisted Kommune pr. 1. marts 2023. Organisatorisk vil Thisted Musikteater blive en del af Sundhed, Kultur og Fritid som en del af KulturRummet. Der er pr. 1. januar 2023 ansat fire medarbejdere i Thisted Musikteater, i alt ca. 38 timer i ugen. Disse fire medarbejdere vil dermed blive overdraget til Thisted Kommune pr. 1. marts 2023 og høre under KulturRummet. Den faglige koordinator for Thisted Musikteater refererer herefter til sektionslederen for Kultur (lederen af KulturRummet).

Gruppen af frivillige ved Thisted Musikteater, som hjælper med praktisk arbejde ved flere arrangementer i Thisted Musikteater, indgår også i organisationsændringen. Den fremtidige organisatoriske opbygning er nærmere beskrevet i bilag 5.

Bygningen

Den selvejende institution, af samme navn som bygningen, Thisted Musikteater overtog huset i 1990 ogejer og driver Musikteatret i dag. De arrangementer, der afholdes i Musikteatret, er organiseret af foreninger eller erhvervs- og private aktører, der lejer sig ind i Musikteatrets lokaler. Et historisk oprids af Musikteatret er vedlagt i bilag 6. Der er en stor diversitet i arrangementerne – alt fra koncerter, teaterforestillinger, litteraturarrangementer, foredrag til interne events i foreninger eller privat regi. 

Thisted Musikteater er en del af en ejerforening (Ejerforeningen af ejerlejlighedsejere af matr.nr. 200 Thisted Bygrunde), og ejer ca. 60 % af bygningen. Scenen i Thisted Musikteater har sit eget matrikelnummer, der udelukkende ejes af den selvejende institution Thisted Musikteater, jf. bilag 3 og 7 - vedtægter.

Bygningens stand og forslag til vedligehold

Thisted Musikteater er en ældre bygning fra 1894, og der er flere områder, der vurderes skal renoveres og udbedres, jf. bilag 8 (bygningsrapport udarbejdet i 2021). Den forventede udgift til udbedring af udvendige vedligeholdelsesarbejder er ca. 470.000 kr.

Den forventede udgift til udbedring af indvendige vedligeholdelsesarbejder er ca. 915.000 kr.

De beskrevne vedligeholdelsesopgaver vurderes til i alt ca. 1,385 mio. kr. jf. pristal fra foråret 2021.Udgiften forventes dog at være steget med ca. 40% svarende til 1,94 mio. kr. ved udførsel i 2023.

Efterfølgende vurderes den årlige udgift til udvendig vedligeholdelse til 100.000 kr. Dertil vurderes det, at kabeltrækket indvendigt skal skiftes ved nye elinstallationer. Dette vurderes for nuværende at koste ca. 250.000 kr. Dette indgår ikke i førnævnte beløb.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelsesforvaltningen foreslår, at samtlige punkter fra bygningsrapporten, eksklusiv fornyelse af kabeltrækket, udbedres på én gang.

Ifølge bygningsrapporten fra 2021 vurderes det, at dette arbejde kan vente til 2025.

Opdatering i forhold til IT og sikkerhed

Ved overdragelse til Thisted Kommune skal Thisted Musikteater leve op til de gængse krav for IT, sikkerhed og andet IT-udstyr. Etableringen af trådløs internetforbindelse i Musikteatret vurderes at koste ca. 50.000 kr. Dertil følger etableringen af tyverialarmer og dørlåse til ca. 110.000 kr. Udførslen af disse ændringer kan dog vente til 2025.

De beskrevne vedligeholdelsesmæssige omkostninger samt de gængse opdateringer i forhold til IT og sikkerhed lyder på 2,1 mio. kr. De vedligeholdelsesmæssige arbejder skønnes nødvendige uanset overgang til Thisted Kommune eller ej.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Musikteater modtager for nuværende 514.000 kr. årligt i driftstilskud fra Thisted Kommune.

Thisted Musikteaters årsregnskaber for 2018-2021 er vedlagt i bilag 9.

I 2018 var årets resultat -25.579 kr. og kassebeholdningen udgjorde 136.733 kr.

I 2019 var årets resultat 49.166 kr. og kassebeholdningen udgjorde 201.899 kr.

I 2020 var årets resultat -11.112 kr. og kassebeholdningen udgjorde 190.787 kr.

I 2021 var årets resultat 79.245 kr. og kassebeholdningen udgjorde 270.032 kr.

Der er endnu ikke udarbejdet et regnskab for 2022, og den eventuelle kassebeholdning vil ved endelig opgørelse af Thisted Musikteater tilgå Thisted Kommune, jf. vedtægterne for Thisted Musik Teater.

Overgang til kommunal drift

DRIFT

Thisted Musikteater modtog i 2022 et årligt drifts- og aktivitetstilskud fra Thisted Kommune på i alt 514.000 kr.

Herudover består indtægterne af udleje af lokalerne ud mod Christen Kolds Plads. Den forhenværende lejer blev opsagt pr. 1. januar 2023. Det betyder, at der umiddelbart ikke er en indtægt på 90.000 kr. i 2023. Der arbejdes på en løsning for dette, så Thisted Musikteater sikres en indtægt for udleje af lokalerne. Udleje af lokalerne kan evt. anvendes til intern brug i kommunen eller udlejes eksternt.

Der tilhører ligeledes en garage til Musikteatret, som udlejes til erhvervsvirksomhed til opbevaring.

Thisted Musikteater råder over tre sale, som udlejes til arrangementer – teatersalen, glassalen og gobelinsalen, jf. bilag 5. Der lægges op til, at den faglige koordinator for Musikteatret og sektionslederen for kultur i samråd vil revidere prislisten for leje af Musikteatret, så denne matcher andre lignende udlejningspriser, og der er prismatch mellem KulturRummets øvrige lejepriser.

Med udgangspunkt i, at Thisted Kommune overtager driften af Thisted Musikteater, er der udarbejdet et budget, med baggrund i Thisted Musikteaters budget for 2022.

Budgettet er således:

Thisted Musikteater

Budget 2022*

Thisted Kommune

(efter overtagelse)

Budget 2023

Indtægter:

Thisted Kommune *)

514.000 kr.

459.000 kr.

Udleje af lokaler mm. **)

387.000 kr.

307.000 kr.

Husleje ***)

90.000 kr.

90.000 kr.

I alt

991.000 kr.

856.000 kr.

Udgifter:

Løn, personaleudgifter ****)

420.000 kr.

420.000 kr.

Bygningsforsikring

60.000 kr.

30.000 kr.

Indvendig vedligeholdelse

140.000 kr.

206.000 kr.

Udvendigt vedligehold

100.000 kr.

100.000 kr.

Øvrige driftsudgifter

299.000 kr.

200.000 kr.

I alt

1.019.000 kr.

956.000 kr.

Underskud

-28.000 kr.

-100.000 kr.

* Budgettet er udarbejdet ud fra et modtaget forventeligt budget for 2022 fra bestyrelsen for Thisted Musikteater.

*) Thisted Kommune kan med den nuværende ejerstruktur (selvejende institution) få refunderet tilskudsmoms svarende til 55.000 kr. derfor er udgiften mindre for Thisted Kommune, end det beløb som Thisted Musikteater har modtaget.

**) Ved overdragelse til Thisted Kommune frafalder visse indtægtskilder pga. konkurrenceforvridning samt modtagne fondsmidler.

***) Den forhenværende lejer blev opsagt pr. 1. januar 2023. Det betyder, at der umiddelbart ikke er en indtægt på 90.000 kr. i år 2023. Se ovenstående redegørelse for udspecificering af muligheder.

****) Udgiften til lønninger er til fire medarbejdere, idet det forudsættes, at der fortsat er frivillig m.v. ved arrangementer m.m.

Fra 1. januar 2023 forventes der således en merudgift på 100.000 kr., hvor der søges en tillægsbevilling til driften finansieret af kassen, da der ikke kan anvises finansiering.

Fremover skal udgiften til den udvendig vedligeholdes afholdes af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.

Da Thisted Musikteater er en ældre bygning, må der forventes fremtidige øgede vedligeholdelsesudgifter hertil, så bygningen kan fremstå præsentabel og i acceptabel stand. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan ikke anvise finansiering hertil, men i Thisted Kommune er der i gennemsnit afsat ca. 30 kr. pr. m2 til udvendig vedligeholdelse.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse anbefaler, at der afsættes 50 kr. pr. m2 til Thisted Musikteater, svarende til 100.000 kr. årligt.

Der søges derfor givet en tillægsbevilling (budgetomplacering) på 100.000 kr. fra Thisted Musikteaters budget til Teknik, Erhverv og Beskæftigelses budget.

ANLÆG

Der er af ekstern advokat blevet udarbejdet to dokumenter, jf. bilag 10 og 11.

Bilag 10 omhandler erhvervsskødet på de to ejendomme på Håndværker Torv 1, Thisted og Hjul Torv 1, Thisted.

Heri fremgår det, at ejendommene overdrages som beset, og ejendommene overtages til den offentlige vurdering 2020. For begge bygninger er værdien samlet set 7.470.000 kr.

Der overtages også to obligationslån (indekslån), hvor restgælden er opgjort til 592.430 kr.

Ydelsen på disse to lån betales allerede i dag af Thisted Kommune.

Bilag 11 omhandler virksomhedsoverdragelsesaftalen for Thisted Musikteater.

Heri fremgår det, at Musikteatret overdrages til Thisted Kommune med alle aktiver, hvilket inkluderer bygningerne, inventar og personale, samt hvilke vilkår dette foregår på. Der fremgår ligeledes heraf, at inventaret vurderes til 745.300 kr.

Da Thisted Musikteater i dag er en selvejende institution og dermed er skattepligtig, skal der ved overdragelse af Thisted Musikteater til Thisted Kommune ske en skattebetaling af avancen på bygningerne og inventaret,

Den samlede skattebetaling vurderes af Thisted Musikteaters revisor til max. at kunne udgøre 852.800 kr. Der er tale om et maksimumbeløb, og det undersøges fortsat om dette kan nedbringes.

De samlede udgifterne ved overtagelse af Thisted Musikteater:

2023

Overtagelse af bygninger

7.470.000 kr.

Overtagelse af inventar

745.300 kr.

8.215.300 kr.

Overtagelse af lån

-592.430 kr.

Afregnes til Thisted Musikteater

7.622.870 kr.

Efterfølgende afholder Thisted Musikteater udgiften til Skat til betaling af avancebeskatningen på 852.800 kr. og omkostninger i forbindelse med overdragelsen til Thisted Kommune så som advokat, revisor, tinglysningsafgift, ændring af lånedokumenter m.v. Udgifterne hertil skønnes at være ca. 150.000 kr.

Samlet set udgør disse udgifter for Thisted Musikteater 1.002.800 kr.

Ifølge vedtægterne for Thisted Musikteater tilgår ved ophør af den selvejende institution alle værdier til Thisted Kommune. Der vil således kontant tilgå Thisted Kommune 6.620.070 kr.

I forbindelse med overtagelse af bygningerne, inventar og lån søges således en anlægsudgiftsbevilling på 7.622.870 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 6.620.070 kr.

Nettoudgiften på 1.002.800 søges finansieret af kassen, da der ikke kan anvises finansiering,

Overgår bygningerne ikke til Thisted Kommune søges der om, som om tidligere nævnt under redegørelsen vedr. bygningerne tilstand, at der ved budgetforhandlingerne for 2024 optages 2,1 mio. i rådighedsbeløb i 2025 på investeringsoversigten.

Samlet økonomi - Bevillinger

2023

kr.

2024 og fremover

kr.

DRIFT

Øget årlige udgifter

U

100.000

100.000

Udvendig vedligeholdelse – Thisted Musikteater

U

-100.000

-100.000

Udvendig vedligeholdelse – Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

U

100.000

100.000


I ALT

100.000

100.000

ANLÆG

Overtagelse af bygninger m.v.

U

7.622.870

Overdragelse fra Thisted Musikteater

I

-6.620.070

I ALT

1.002.800

UDGIFTER TOTALT – finansieret af kassen

1.102.800

100.000

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1.102.800 kr. i 2023.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen. Ydelserne på indekslånet i Thisted Musikteater betales allerede i dag af Thisted Kommune

Påvirkning af service og anlægsrammen:

Ja, servicerammen vil blive påvirket med 100.000 kr. og anlægsrammen med 7.622.870 kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Der vil være en merudgift årligt på 100.000 kr.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at budget 2023 i december 2022 blev genåbnet med baggrund i den alvorlige økonomiske situation, som Thisted Kommune ser i ind i forbindelse med, at Hanstholm Havn overgår til at være en kommunal havn.

Det er derfor CØL’s klare vurdering, at tillægsbevillinger (drift som anlæg), skal finansieres ved at reducere andre bevillinger krone for krone. Kassefinansierede tillægsbevillinger kan derfor ikke anbefales i den nuværende økonomiske situation.

Andre konsekvenser

Der vil blive afholdt et samarbejdsmøde med relevante aktører, frivillige mv., hvor formålet bl.a. er at inddrage brugerne i udviklingen af fremtidens Musikteater samt at danne et brugerråd, som har til formål at rådgive om fremtidige aktiviteter og den fortsatte udvikling af Musikteatret.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023

Erhverv-, Klima, Miljø- og Teknikudvalget - til efterretning - den 16. januar 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Thisted Kommune overtager alle aktiver og passiver fra Thisted Musikteater – herunder bygning, lån, inventar og personale.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2023 og årene fremover til drift af Thisted Musikteater. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der gives en tillægsbevilling (budgetomplacering) på 100.000 kr. i 2023 og årene fremover til udvendig vedligeholdelse til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse. Tillægsbevillingen (budgetomplaceringen) finansieres af Thisted Musikteaters budget.
 4. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.622.870 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 6.620.070 kr. i forbindelse med overtagelse af Thisted Musikteater. Nettobeløbet på 1.002.800 kr. finansieres af kassen.
 5. Driftsbudgettet for Thisted Musikteater i 2023 i Thisted Kommunes regi godkendes.
 6. Der ved budgetforhandlingerne for 2024, også hvis Thisted Musikteater ikke overtages af Thisted Kommune, søges om, at der optages 2,1 mio. i rådighedsbeløb i 2025 på investeringsoversigten.
 7. Tids- og procesplanen samt den fremtidige organisering af Thisted Musikteater godkendes, så overdragelsen til Thisted Kommune kan ske pr. 1. marts 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 4:

Ad 1-5. Indstilles ikke til godkendelse.

Ad 6. Indstilles til godkendelse.

Ad 7. Indstilles ikke til godkendelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

24. Nationalparkcenter Thy - endelig afrapportering af etableringen

Udskriv

Sagstema

Nationalpark Thy har fremsendt endelig afrapportering for etableringen af Nationalparkcenter Thy.

Redegørelse

Den 29. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 7 mio. kr. som kontantbidrag til Nationalparkcenter Thy i budget 2020. Tilskuddet er en del af en samlet kommunal støttepakke til centret, som foruden det kontante tilskud også omfatter byggegrund (1 mio. kr.) og den tilknyttede parkeringsplads (2 mio. kr.), som begge er stillet vederlagsfrit til rådighed af Thisted Kommune.

Afrapporteringen fra Nationalpark Thy består af følgende:

 • Ledelsens regnskabserklæring, som er uden anmærkninger, bilag 1.
 • Ledelsesbrev/revision af projektregnskabet, som er uden forbehold, bilag 2.
 • Den uafhængige revisors erklæring, hvor det konkluderes, at de samlede indtægter har udgjort 34.941.000 kr., og de samlede udgifter har udgjort 35.267.952 kr. Revisor har ingen bemærkninger til regnskabet, som er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. Budgetoverskridelsen ved etableringen af centret udgør 326.952 kr. og dækkes af Nationalparkfond Thy, bilag 3.
 • Endelig afrapportering til fonde og andre bidragydere, hvori er beskrevet, hvordan processen er forløbet, bilag 4, herunder:
  • Nationalparkfondens sekretariat flyttede ind i bygningen i april 2021
  • Centeret blev taget i brug for gæster den 15. juni 2021
  • Besøgstallet i 2021 nåede 53.000 over seks måneder
  • I det første hele år rundede man 92.000 gæster.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede kommunale bevilling er indgået i projektet, som forventet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen vedrørende Thisted Kommune, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Nationalpark Thys afrapportering om etablering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

25. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen

26. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen