06. feb 2023

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

27. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

28. Orientering om ny detailhandelsanalyse for Nr. Vorupør bymidte

Udskriv

Sagstema

Orientering om ny detailhandelsanalyse for Nr. Vorupør bymidte.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har i efteråret 2022 undersøgt mulighederne for at udvide området til detailhandlen i Nr. Vorupør - se notatet bilag 1.

Notatet beskriver, at der er grundlag for en geografisk udvidelse af bymidten med 400 m mod øst, på den nordlige side af Vesterhavsgade (se bilag 2), samt at øge mængden af butiksareal, som kan placeres indenfor bymidtens afgræsning.

Med en ny planlægning vil man kunne imødekomme forespørgsler om at etablere nye butikker i det afgrænsede område samt Meny's ønske om at udvide dagligvarebutikken i Nr. Vorupør. Planlægningsprocessen for ændring af kommuneplanen forventes igangsat sammen med et debatoplæg snarest, og derudover igangsættes ny planlægning for området omkring den eksisterende dagligvarebutik Meny.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. januar 2023, pkt. 22:

Taget til efterretning.

Sagen genoptages

Redegørelse

På mødet den 16. januar 2023 drøftede udvalget muligheden for inddragelse af yderligere arealer i Nr. Vorupør bymidte.

Plan- og Miljøafdelingen har forespurgt rådgivningsfirmaet om muligheder ud fra det notat, de har udarbejdet.

Der er konkret spurgt på:

 1. Området ved Vesterhavsgade/Gravesensvej
 2. Området ved Vesterhavsgade/Klemsvej/Smedevej
 3. Områderne ud til Kystvejen

Se kort i rådgivernotatet - bilag 3.

Rådgivningsfirmaet vurderer, at område 1 – Gravesensvej kan inddrages uden yderligere redegørelse, da det fortsat er en udvidelse af Nr. Vorupør bymidte på 400 m. De vurderer det mere tvivlsomt, om inddragelse af område 2 vil være i overensstemmelse med lovgivningen, og hvis man arbejder med det, vil det bero på de konkrete byudviklingsplaner, som sikrer den fremtidige sammenhængende bymidte. Det vurderes derimod ikke at være muligt at opfylde redegørelseskravene, jf. lovgivningen ved en yderligere udvidelse af centerområdet ud mod Kystvejen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at område 1 - Vesterhavsgade/Gravesensvej inddrages i planlægningen for udvidelse af Nr. Vorupør bymidte.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

29. Forslag til Lokalplan 1-051 Genbrugscenter og Omlastestation ved Flintborgvej, Thisted

Udskriv

Sagstema

Forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan 1-051 Genbrugscenter og Omlastestation ved Flintborgvej, Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede den 21. september 2021 (pkt. 182) at igangsætte planlægningsprocessen for udvidelse af den eksisterende genbrugsstation til også at omfatte omlastestation.

Formålet med planlægningen er at sikre udvidelsesmuligheder for genbrugscenteret, som følge af den nye affaldsordnings indførelse i november 2022, til at omfatte affaldssortering i form af omlastestation. Området udvides ved Flintborgvej mod øst, og inddrager nuværende landbrugsareal til erhvervsområde.

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 ændrer afgrænsningen mellem ramme 1.E.108 og 1.E.109, så arealet, som lokalplan 1-051 omfatter, ligger indenfor samme ramme. Rammebestemmelserne for 1.E.108 fastholdes, mens rammebestemmelserne for bebyggelsesomfang ændres i 1.E.109. 1.E.109 ændres så den maksimale bebyggelsesprocent hæves til 55 % af den enkelte ejendom og maksimal højde hæves fra 8,5 og 10 m til 12 m.

Se forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=113

Lokalplanen har til formål at give byggemulighed for omlastestationen i tilknytning til genbrugscenteret. Lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser for etablering af afskærmende beplantning og støjafskærmning mod det omkringliggende landskab, samt at lokalplanområdet skal vejbetjenes via Flintborgvej og en eventuel forlængelse af denne. Det etablerede erhvervsområde ligger i byzone, mens det nye areal i østlig del af lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone med lokalplanens vedtagelse.

Se forslag til Lokalplan 40-001 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=990

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-051 Genbrugscenter og Omlastestation ved Flintborgvej, Thisted vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

30. Ændret ansøgning om mobilt klyngekontor til stiforbindelse

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om at ændre bevilling fra mobilt klyngekontor til stiforbindelse.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 23. marts 2022, som punkt 59, at tildele Sydthy-klyngen 200.000 kr. til projektet Mobilt Klyngekontor. Bevillingen er givet under den forudsætning, at der rejses en samlet finansiering på 1.230.500 kr.

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget en henvendelse om projektændring, hvor Sydthy-klyngen ønsker at ændre ansøgning fra et mobilt klyngekontor til en 1,5 km stiforbindelse fra Ydby mod Hurup. Ansøgningen kan ses i bilag 1.

En stiforbindelse mellem Ydby og Hurup vurderes overordnet set som en god idé. I ansøgningen anmodes om en omprioritering af støtten på 200.000 kr. fra projektet mobilt klyngekontor til stiforbindelsen. Det fremgår af det opstillede budget, at det samlede stiprojekt beløber sig op i 300.000 kr. De resterende 100.000 kr. er søgt gennem Thisted Kommunes biodiversitetspulje, under LUF. LUF-udvalget har tildelt 50.000 kr. til plantning af hjemmehørende arter og naturbænke langs stien.

Kriterier for projekter, der indstilles til støtte fra medfinansieringspuljen:

 • Skal kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier.
 • Skal som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25 %.
 • Skal - når anlægsprojekt - indeholde en forretningsplan for den efterfølgende drift.

Ansøgning om ændringen overholder punkt 1. Såfremt det besluttes at omprioritere tildelingen, fra mobilt Klynge kontor til stiforbindelse, er projektet underfinansieret med ca. 50.000 kr.

Projektet er ikke realitetsbehandlet i forvaltningen i forhold til tilladelser og evt. dispensationer, samt den beskrevne opbygning af stien.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 200.000 kr. kan som udgangspunkt ikke finansieres af medfinansieringspuljen, da der ikke er anvist medfinansiering svarende til mindst 25 % ekstern medfinansiering samt manglende driftsbudget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives et afslag på ændring af projektet, da det ikke overholder kriterierne for medfinansieringspuljen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 248:

Indstilles til godkendelse, at der meddeles afslag på projektet.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 244:

Godkendt, at der meddeles afslag på projektet.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Sagen genoptages

Økonomiudvalget gav den 24. november 2022 (pkt. 244) afslag på ansøgning om projektændring. Ansøger har siden afslaget arbejdet på at opfylde medfinansieringspuljens krav, hvilket nu er lykkes. I bilag 2 (ny ansøgning) fremgår det, at ansøger har fået tilsagn om samlet 68.000 kr. fra ekstern kilde. Da projektet har en samlet økonomi på 250.000 kr., opfyldes kravet om ekstern finansiering over 25 %. I bilag 2 er der medsendt en forretningsplan for den fremtidige drift samt lodsejeraftaler.

Der blev oprindeligt søgt om at omdisponere 200.000 kr. til projektet. I det tilrettede budget fremgår det, at der ønskes et mindre beløb på 182.438 kr. omdisponeret til stiforbindelsen. Det mindre beløb begrunder sig i den eksterne finansiering, som ansøger har modtaget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 182.438 kr. kan finansieres af det reserverede beløb til Mobilt klyngekontor på medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. februar 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at ansøgning om projektændring godkendes med et støttet beløb på 182.438 kr., og at det resterende beløb på 17.562 kr. går tilbage til medfinansieringspuljen.

Beslutning fra Direktionen, 2. februar 2023, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

31. Anlægsbevilling og udbud af el-ladestandere ved kommunens ejendomme

Udskriv

Sagstema

Udbud til etablering af ladestandere ved kommunale ejendomme og ansøgning om anlægsbevilling (rådighedsbeløb).

Redegørelse

"Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger” (ladestanderbekendtgørelsen) foreskriver, at Thisted Kommune skal forberede og etablere ladestandere i forbindelse med kommunale bygninger. Ved eksisterende bygninger skal der etableres ladestandere med mere end 20 parkeringspladser. Endvidere skal der også etableres ladestandere ved ombygninger og nybyggeri.

Drifts- og Anlægsafdelingen er i gang med at udarbejde et udbud til etablering af ladestandere ved eksisterende bygninger med det formål at leve op til ladestanderbekendtgørelsen.

Dette fører til, at der skal etableres ladestandere ved 62 af kommunens ejendomme. Det samme parkeringsareal kan være tilknyttet flere ejendomme. Dette betyder, at der skal etableres ladestandere ved 49 af parkeringsarealerne i kommunen, hvor der mindst skal være et udtag pr. ejendom, hvor ladestanderen er tilknyttet.

I ladestanderbekendtgørelsen er der indarbejdet en tidsfrist, hvor Thisted Kommune har frem til 2025 til at etablere ladestanderne. Vejdirektoratet stiller en medfinansieringspulje til rådighed, som kan søges i perioden den 6. april 2022 til den 30. april 2023, hvor 50 % af etableringsomkostningerne medfinansieres. Hvis der søges om medfinansiering er det et krav, at ladestanderne er offentlig tilgængelig.

Ladestanderne er geografisk fordelt i kommunen, jf. bilag 1. De tre kystbyer Agger, Vorupør og Klitmøller er ikke omfattet af dette udbud, da Thisted Kommune er ved at opsætte ladestandere i disse byer. De enkelte adresser, der er omfattet af udbuddet, fremgår af bilag 2.

Destinationstype

Det er typen af parkeringsplads, der afgør den optimale ladetype, hvilket skal stemme overens med ladetiden. De kommunale ejendomme, der er omfattet af bekendtgørelsen, vil ofte være arbejdspladser, hvor parkeringstiden er flere timer. Derfor er det oplagt at vælge en ladetype med en lav effekt.

De destinationer, hvor der kommer gæster langvejs fra eller de destinationer, som kunne være en del af en længere rute, har fået tildelt ladestandere med en større effekt.

Ladetyper

22 kW: Normal-lader, koster ca. 75.000 kr., og det tager 4-6 timer at oplade en bil.

50 kW: Hurtig-lader, koster ca. 450.000 kr., og det tager 40-60 min. at oplade en bil.

150 kW: Lyn-lader, koster ca. 750.000 kr., og det tager 10-20 min. at oplade en bil.

Hvis en ladestander har en effekt på 22 kW og har to udtag, vil den kunne levere 22 kW, hvis der er et udtag i brug og 11 kW pr. udtag, hvis begge udtag er i brug.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med kommunale bygninger.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I tilfælde af at Thisted Kommune skal bære alle etableringsomkostninger, er der behov for en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 8 mio. kr. I henhold til bekendtgørelsen stilles der kun krav om, at kommunerne opstiller 22 kW-ladere. I investeringen på de 8 mio. kr. er der indregnet opstilling af 9 stk. 50 kW-ladere til betjening af hovedsageligt gæster på de mest besøgte adresser i kommunen. Opstillingen af disse understøtter det høje ambitionsniveau om at være førende på klimaområdet for Thisted Kommune.

Fravælges opstillingen af 50 kW-laderne vil anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) blive på 4 mio. kr.

Thisted Kommune kan opnå medfinansiering på 50 % eller op til maksimalt 1,44 mio. kr. ved at søge Vejdirektoratets medfinansieringspulje ”Pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer 2022”. Puljen tildeles efter først-til-mølle-princippet, og kan søges i perioden fra den 6. april 2022 til den 30. april 2023. Ved positivt tilsagn om støtte fra Vejdirektoratets medfinansieringspulje vil der efterfølgende blive ansøgt om en indtægtsanlægsbevilling (rådighedsbeløb)

Præmissen for Vejdirektoratets medfinansieringspuljen er følgende:

 • Ladestandere opsættes af private operatører på kommunale arealer
 • Ladestanderne drives af en privat operatør
 • Ladestanderne skal være offentlig tilgængelige
 • Dokumenteret behov for kommunal betaling til private operatører på baggrund af udbud.

Vejdirektoratet forventer at afgive tilsagn om medfinansiering senest 6 uger efter indsendt ansøgning. Pengene vil blive overført til kommunerne i perioden 1. maj 2023 til 30. juni 2023. Kommunen skal senest 6 måneder efter tilsagn have underskrevet kontrakt med ladestanderoperatøren. Er kontrakten ikke underskrevet indenfor de 6 måneder, vil Vejdirektoratet kræve de udbetalte støttemidler tilbagebetalt

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 8 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 8 mio. kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at budget 2023 i december 2022 blev genåbnet med baggrund i den alvorlige økonomiske situation, som Thisted Kommune ser ind i forbindelse med, at Hanstholm Havn overgår til at være en kommunal havn.

Det er derfor CØL’s klare vurdering, at tillægsbevillinger (drift som anlæg), skal finansieres ved at reducere andre bevillinger krone for krone. Kassefinansierede tillægsbevillinger kan derfor ikke anbefales i den nuværende økonomiske situation.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der søges tilskud fra Vejdirektoratets medfinansieringspulje til etablering af el-ladestandere ved Thisted Kommunes ejendomme.
 2. Der etableres 54 stk. 22 kW-ladestandere med 2 udtag og 9 stk. 50 kW-ladestandere med 2 udtag.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 8,0 mio. kr. finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 3:

Direktionen indstiller, at sagen overgår til budgetforhandlingerne 2024.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. januar 2023, pkt. 7:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 10:

Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på udbud.

Fornyet behandling

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Beslutning

Godkendt, at opgaven sendes i udbud.

Til toppen

32. Asfaltplan 2023

Udskriv

Sagstema

Prioritering af de afsatte driftsmidler og anlægsbevilling til asfaltbelægninger i 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2023 anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til asfaltbelægning i 2023.

Desuden er der på driften for 2023 afsat 8,8 mio. kr., i alt 12,3 mio. kr., som Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår anvendt som angivet i bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Asfaltforslagene i 2023 kan finansieres af de afsatte driftsmidler på budgettet i 2023 og den allerede frigivne anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til Asfalt - 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at de afsatte driftsmidler på budgettet, og den allerede frigivne anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til Asfalt - 2023, anvendes som beskrevet.

Beslutning

Godkendt af flertallet.

Imod stemte Brian Nielsen, idet han mener, at vejene skal prioriteres anderledes, herunder skal Katholmvej medtages.

Til toppen

33. Projektforslag - Konvertering af Tøvlingvej og Vangsgade til fjernvarmeforsyning, Snedsted Varmeværk

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for konvertering af Tøvlingvej og Vangsgade, Snedsted til fjernvarmeforsyning.

Redegørelse

Snedsted Varmeværk A.m.b.a. (SV) ønsker at udvide deres forsyningsområde til Vangsgade 80-90 og Tøvlingvej 33-62 (14 boliger) efter dialog med boligejerne. Områdeafgræsningen ville dermed ændres fra individuel naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i projektområdet. Projektforslaget kan ses i bilag 1.

På vegne af SV har PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Beregningerne er vurderet i forhold til et alternativ, hvor opvarmning i de 14 boliger sker udelukkende med individuelle varmepumper.

Resultaterne af beregningerne i projektforslaget viser, at projektet er selskabsøkonomisk i balance. Desuden opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 130.000 kr. over 20 år i forhold til alternativet. Fjernvarmeforsyningen fremviser også en positiv forbrugerøkonomi samt forbedrede energi- og miljøforhold i forhold til alternativet.

Projektet har været i høring ved de berørte parter, Evida A/S og Elværk A/S, som ikke har haft bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet", som betyder, at ledningsejer har fået tilladelse til at placere ledninger i vejarealet uden betaling. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og betale for arbejdet på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et kommunalt vejprojekt.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for udvidelse af Snedsted Varmeværks forsyningsområde til Tøvlingvej og Vangsgade godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

34. Høring fra Nordjyllands Trafikselskab om "Projekt Fremtidens Kollektive Trafik"

Udskriv

Sagstema

Nordjyllands Trafikselskab har sendt "Projekt Fremtidens Kollektive Trafik" i høring.

Redegørelse

I efteråret 2021 etablerede Nordjyllands Trafikselskab (NT), de nordjyske kommuner og Region Nordjylland projekt "Fremtidens Kollektive Trafik" for - i fællesskab - at undersøge muligheden for at skabe en mere økonomisk bæredygtig kollektiv trafik.

Rammebetingelserne for den kollektive trafik er udfordret, da omkostningerne er steget stødt gennem en årrække samtidig med, at passagertallet er faldet. Derfor er der behov for at nytænke den kollektive trafik, så NTkan tilbyde mest mulig mobilitet og service for pengene.

Følgende tre fokusområder skal skabe Fremtidens Kollektive Trafik:

 • Bedre fleksible produkter
 • Bedre knudepunkter
 • Flere expresbusser

Gennem de tre ovenstående fokusområder er det NT's ambition at nytænke og forbedre den kollektive trafik i hele Nordjylland. Det er NT'sambition, at tiltrække flere kunder til den kollektive trafik i Nordjylland ved at udbygge betjeningen med expresbusser. Styrke sammenhængen ved at forbedre knudepunkter og de behovsstyrede fleksible løsninger som Plustur, så der sikres attraktiv kollektiv trafik i hele Nordjylland.

Høringsoplæg, bilag 1.

I forhold til fokusområdet omhandlende expresbusser er det for Thisted Kommunes vedkommende specifikt "korridor 5", der har indflydelse på vores ruteændringer - belyst på høringsmaterialets side 24 og 25.

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet forslag til høringssvar til NT, jf. bilag 2.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 24. januar 2023

Handicaprådet den 26. januar 2023

Udsatterådet den 31. januar 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Tidligere besluttet

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 24. januar 2023, pkt. 5:

Ejgil Haurum orienterer om processen vedrørende "Fremtiden kollektive trafik."

På grund af faldende passagertal mangler NT indtægter, og det er derfor nødvendigt at tilpasse ruterne.

I oplægget er det fokus på hovedruterne. Der vil blive set på de lokale ruter efterfølgende.

Der er lagt op til at der etableres timedrift på x-bus mellem Aalborg og Nykøbing.

Oplægget taget til efterretning.

Beslutning fra Handicaprådet, 26. januar 2023, pkt. 4:

Handicaprådet har følgende bemærkninger til NTs høringsoplæg:

 • Der er en oplevelse af, at ture bliver aflyst som følge af manglende dækning.
 • Der er manglende dækning på flexkørsel, som især er problematisk, når det er ture til sundhedsaftaler.
 • 24 timer opleves som for lang bestillingstid, og der opfordres til, at bestillingstiden kortes ned til 6 timer.
 • Der skal være en opmærksomhed på taksterne størrelse jf. målgruppens økonomi.
 • Det er problematisk, at busser ikke kan medtage handicapcrossere.

Handicaprådet ønsker, at det bliver undersøgt, hvad taksten for flex/handicapkørsel er for kørslen inden for kommunegrænsen.

Beslutning

Udsat til kommende møde, og endvidere ønsker udvalget en skærpet tone i høringssvaret.

Til toppen

35. Kommunernes mulighed for at forbyde brændeovne fra før juni 2008

Udskriv

Sagstema

Orientering om kommuners mulighed for at forbyde brændeovne fra før juni 2008.

Redegørelse

Fra 1. januar 2023 har landets kommuner mulighed for at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatser, der er produceret før 1. juni 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgas. Et flertal i Folketinget vedtog den 5. maj 2022 en ændring af miljøbeskyttelsesloven, som gør et forbud muligt. Det er dog op til de enkelte kommuner, om de vil gøre brug af de nye regler. Siden april 2021 har det desuden været obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003 i forbindelse med boligkøb.

Et forbud vil betyde, at brændeovne fra før juni 2008 skal skrottes eller udskiftes med en ny. Partikeludledningen på en ny brændeovn må højst være 5 g/kg fyret brænde. Alternativt kan der installeres partikelfiltre på de gamle brændeovne i stedet for eksempelvis at nedlægge dem. Dette kræver dog, at filtrene er effektive nok. Hvis de pågældende brændeovnsejere ikke overholder forbuddet, har kommunerne mulighed for at give en bødestraf.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at det i Thisted Kommune vil give en stor miljømæssig gevinst at indføre et forbud mod de ældre brændeovne. Partikler fra brændeovnene udgør desuden ikke et stort sundhedsmæssigt problem i en kommune som Thisted, hvor der ikke er tætbefolkede bymidter. Dertil kommer, at det vil være en yderligere udgift at pålægge de borgere, som i forvejen er hårdt ramt af de nuværende naturgaspriser.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Det vil få økonomiske konsekvenser for mange borgere i Thisted Kommune, hvis de skal udskifte eller skrotte deres eksisterende ovn.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune ikke indfører et forbud mod ældre brændeovne og pejseindsatser, der er produceret før 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgas.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

36. Samarbejdsaftale med Thy Erhvervsforum 2023-2025

Udskriv

Sagstema

Samarbejdsaftale mellem Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum for perioden 2023-2025 skal godkendes.

Redegørelse

Den hidtidige samarbejdsaftale mellem Thisted Kommune (TK) og Thy Erhvervsforum (TE) udløb ved årsskiftet, hvorfor der nu skal indgås ny aftale for resten af den kommunale valgperiode (2023-2025), se bilag 1.

I dialog mellem parterne er der udarbejdet ny aftale, hvori der er fokus på blandt andet følgende elementer:

Aftalens absolutte hovedfokus er, at TE på vegne af TK yder 1:1-virksomhedsservice med det formål at skabe vækst og udvikling i den enkelte virksomhed og i de forskellige brancher i lokalområdet.

TE har i sin indsats fokus på iværksætteri og forretningsudvikling, herunder på udviklingsmulighederne i virksomheder og brancher. En proaktiv tilgang og stor synlighed i erhvervslivet vægtes højt.

TE skal stå til rådighed for alle virksomheder i Thy – uanset størrelse og branche. Dermed omfattes også fiskeri- og turismeerhvervene, som traditionelt har haft en lidt svagere position i erhvervsfremmesystemet.

TE yder iværksættervejledning, både individuelt og kollektivt.

TE yder målrettet information til virksomheder om relevante erhvervsfremmeprogrammer.

Udover de generelle erhvervsfremmeopgaver arbejder TE desuden blandt andet med:

at gennemføre Business Breakfasts

at TK lokalt og udadtil anses og opleves som en erhvervsvenlig kommune med et godt klima for etablering og drift af virksomhed

at understøtte brancher og virksomheder i deres grønne omstilling med henblik på en styrket konkurrenceposition

at bidrage med fagligt indspil m.m. i erhvervsrelaterede projekter, som drives af TK

at planlægge og gennemføre en netværksdag for erhvervslivet

at varetage en solid kommunikationsindsats ift. egne og relevante samarbejdspartneres erhvervstiltag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune køber hvert af årene ydelser fra Thy Erhvervsforum til en værdi af 3.176.162 kr., som er afsat i budgettet. De nærmere betingelser fremgår af aftalen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at samarbejdsaftalen for 2023-2025 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

37. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Thyparken, Thisted - arkæologiske udgravninger

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Thyparken, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2022 at give en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 125.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i Thyparken.

Disse undersøgelser er foretaget primo december 2022 og har vist bebyggelsesspor i både den sydlige og nordlige del af arealet - bilag 1. Den nordlige del er omfattende og er derfor taget ud af salgslisten, da der pt. ikke er efterspørgsel efter arealet.

Der er modtaget et budget fra Museum Thy, hvor udgiften til udgravningen for den sydlige del udgør 300.000 kr. De samlede udgifter for forundersøgelsen og de arkæologiske arbejder er dermed budgetteret til 375.000 kr., hvor til der er givet en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De resterende udgifter til forundersøgelsen og de arkæologiske arbejder i Thyparken udgør i alt 250.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling XA-1075 Thyparken, Arkæologiske forundersøgelser, og beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling XA-1075 Thyparken, Arkæologiske forundersøgelser, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-274 Byggemodning - pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

38. Lukket punkt: Salg af erhvervsarealer

Til toppen

39. Lukket punkt: Udbud af grund

Til toppen

40. Proces for Planstrategi 2023

Udskriv

Sagstema

Orientering om igangsættelse og proces for udarbejdelse af Planstrategi 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal i den første halvdel af kommunalbestyrelsens periode vedtage en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi. Planstrategien skal sætte en retning for den fysiske udvikling og danne grundlag for en revision af kommuneplanen, som fastlægger konkrete retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i kommunen.

Planstrategi 2023 vil stå på skuldrene af Thisted Kommunes Politikker 2023-2026, som har fokus på bæredygtig fremtid, det gode hverdagsliv og potentialer og vækst. Strategien har et langsigtet perspektiv, og processen skal hjælpe Kommunalbestyrelsen til at beslutte de strategiske pejlemærker for planlægningen i kommunen inden for emnerne; det gode hverdagsliv i Thy, vækst, potentialer og erhvervsudvikling samt en bæredygtig fremtid og den grønne omstilling

Processen vil tage udgangspunkt i følgende:

Kommunalbestyrelsen inspireres

Kommunalbestyrelsen bliver inspireret via oplæg, dialog og aktiviteter på et PUF-møde i maj 2023. På den baggrund udarbejdes et udkast til planstrategien, som præsenteres for Kommunalbestyrelsen i september.

Kommunalbestyrelsen sætter retning

Kommunalbestyrelsen sætter sammen retningen for den fysiske udvikling af Thisted Kommune.

På et temamøde i september præsenteres udkast til planstrategien, der er udarbejdet på baggrund af den inspiration og viden, som Kommunalbestyrelsen har været med til at skabe gennem PUF-mødet. På temamødet drøftes udkastet med henblik på at fastlægge Planstrategi 2023.

Kommunalbestyrelsens input og bemærkninger indarbejdes i Planstrategi 2023 med henblik på vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen vedtager

Kommunalbestyrelsen præsenteres for Planstrategi 2023 i efteråret 2023, hvor der skal træffes beslutning om vedtagelse.

Strategien præsenteres for offentligheden, som vil have mulighed for at give bemærkninger i en høringsperiode på 8 uger.

Kommunalbestyrelsen fortæller og lytter

Det kan være vanskeligt at fremkalde en offentlig debat om en planstrategi, da den forholder sig til kommunens udvikling på et overordnet niveau. Derfor suppleres den lovpligtige høring på 8 uger med et event i løbet af høringsperioden.

Kommunalbestyrelsen indbyder og er vært for en uformel dialog med borgere og erhvervsliv om planstrategien. Eventet skal skabe en bred og offentlig inddragelse af kommunens borgere og bane vejen for at gå fra strategisk planlægning til udmøntning af projekter på lokalt niveau. Derfor skal mødet også danne grundlag for, at offentligheden informeres og inddrages i den fremtidige udvikling i Thisted Kommune, både i forbindelse med planstrategien og den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Præcis hvordan eventet udformes afhænger af, hvor Kommunalbestyrelsen vælger at lægge fokus i strategiarbejdet.

Kommunalbestyrelsen tager beslutning om ændringer

Efter høringsperioden opsamler Plan- og Miljøafdelingen de indkomne bemærkninger fra høringsperioden, og Kommunalbestyrelsen tager beslutning om eventuelle ændringer til Planstrategi 2023.

Når planstrategien er vedtaget, kan processen med revision af kommuneplanen gå i gang og her arbejdes videre med den retning, Kommunalbestyrelsen har sat i strategien.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orientering om igangsættelse og proces for Planstrategi 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

41. Orientering om igangsættelse af kystnære havvindmøllepark ”Vesterhav Nord” ud for Lemvig Kommune

Udskriv

Sagstema

Orientering om igangsættelse af kystnær havvindmøllepark ”Vesterhav Nord” ud for Lemvig Kommune.

Redegørelse

Havvindprojektet "Vesterhav Nord", der etableres ud for Lemvig Kommune, er igangsat. Projektets vindmøller bliver synlige fra Thisted Kommunes sydlige del, og samtidig er det muligt for Thisted Kommunes borgere at købe andele i projektet.

"Vesterhav Nord" forventes opført inden udgangen af 2023 og kommer til at bestå af 21 vindmøller på hver 8,4 MW og bliver på i alt 180 MW. Vindmøllerne bliver placeret mellem 5,5 og 8,4 km fra kysten vest for Harboøre. Kort over projektområdet og de visuelle påvirkninger kan ses i bilag 1. Der kan ses visualisering af projektet fra 4 punkter i Thisted Kommune: Stranden ved Agger, sommerhusområdet Kærgården, Agger Tange Besøgscenter og Nissum Bredning langs hovedvej A11 - lokationerne ses i bilag 1 som henholdsvis punkt 1, 11, 12 og 13.

Havvindmølleparken blev i 2018 omfattet af reglerne om lokalt medejerskab, hvilket betyder, at borgerne i Lemvig og Thisted Kommuner kan blive medejere af "Vesterhav Nord" med op til 20 % af det samlede projekt. Det samme er gældende for fritidshusejere i begge kommuner, som har ejet fritidshuset mindst to år, før den første mølle bliver tilsluttet elnettet. Dette forventes at ske omkring 1. august 2023. Vilkårene for køb af andele er ens for borgerne i Thisted og Lemvig Kommuner. Udbuddet af andele i projektet vil blive annonceret af opstiller i lokalområderne, hvor borgere er købsberettigede. Udbudsperioden er mindst 8 uger fra tidspunktet for annoncering, og i udbudsperioden afholder opstiller et møde, hvor der orienteres om udbuddet.

Plan- og Miljøafdelingen er ikke myndighed for køberetsordningen men er i dialog med Lemvig Kommune og Vattenfall for at sikre, at borgerne i Thisted Kommune informeres om mulighed for at købe sig ind i projektet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

42. Cold Hawaii Inland - Projektstatus

Udskriv

Sagstema

Gennemgang af projekterne under Cold Hawaii Inland og en samlet status.

Redegørelse

Relevante udvalg og Kommunalbestyrelsen fik på møderne i februar 2022 en status på Cold Hawaii Inland projektet sammen med nedsættelsen af den nye politiske styregruppe i projektet.

Dermed er det nu igen tid til den årlige status på Cold Hawaii Inland projektet til den samlede Kommunalbestyrelse.

Nedenstående skema giver et overblik over status på de enkelte spots:

Som ovenstående skema viser, er en række af Inland-spottene nu opført og taget i brug.

Vedrørende de øvrige spots:

Den rekreative rute: Ruten går fra Silstrup Hoved til Eshøj. Der er på den bynære del af ruten (kaldet Den blå løber) lavet forskellige tiltag, der har skabt nye adgange til vandet, bedre tilgængelighed samt et sammenhængende stiforløb langs fjorden i Thisted. Eventuelle tiltag på strækningen langs Thisteds inderhavn fra Sydhavnen til Tican er endnu uafklarede.

Vandet Sø: Fredningsnævnet meddelte i januar 2021 dispensation, altså tilladelse, til at opføre det ansøgte projekt ved Vandet Sø (det nuværende ansøgte projekt er en reduceret udgave af det oprindelige projekt ved Vandet Sø, da Fredningsnævnet allerede i oktober 2019 havde meddelt afslag på det først udarbejdede projekt på stedet). Fredningsnævnets afgørelse pr. januar 2021 blev efterfølgende påklaget af to interesseorganisationer, og klagesagen har efterfølgende befundet sig ved Miljø- og Fødevareklagenævnet. Thisted Kommune kan endnu ikke få oplyst, hvornår sagen bliver behandlet og afgjort. Dispensationen fra Fredningsnævnet har en gyldighed på tre år, og Miljø- og Fødevareklagenævnet oplyser, at de er opmærksomme på dispensationens varighed.

Dragsbæk: Kystdirektoratet gav i august 2021 tilladelse til anlægget ved Dragsbæk. Med baggrund i prisstigningerne indenfor bygge- og anlægsområdet udarbejdede projektets rådgiver herefter en revideret projektøkonomi for spottet, der lød på 9,1 mio. kr. i stedet for det oprindelige beløb på 3,5 mio. kr. Med baggrund i det markant fordyrede projekt, valgte Den Politiske Styregruppe derfor ikke at igangsætte anlægget af spottet på daværende tidspunkt.

Kystdirektoratets tilladelse gælder i tre år, hvorefter myndighedsproces og -ansøgning derefter vil skulle startes forfra, såfremt anlægsfasen ikke er påbegyndt.

Bygholm: Thisted Kommune indsendte den 4. maj 2021 en ansøgning til Kystdirektoratet om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af Cold Hawaii Inland faciliteter ved rastepladsen ved Bygholm. Thisted Kommune modtog den 18. november 2022 en varsling på afslag fra Kystdirektoratet. Projektgruppen har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden forsøgt at indgå i dialog med Kystdirektoratet, men Thisted Kommune modtog den 21. december 2022 et afslag på ansøgningen, hvilket betyder, at der ikke kan opføres Inland-faciliteter ved Bygholm.

Krik: Myndighedsprojektet ved Krik er omfattende med flere aktører og myndighedsspor. Myndighedsbehandlingen ved både Kystdirektoratet og Thisted Kommune er i gang og er ikke afsluttet endnu.

Doverodde: Projektgruppen i Cold Hawaii Inland er i dialog med projektledelsen ved Thisted Kommune for SMK Thy og Naturlandsbyen ved Doverodde Købmandsgård med henblik på, at opførelsen af Inland-funktioner på spottet integreres i de samlede planer og et overordnet tidsforløb.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Cold Hawaii Inland har en økonomisk ramme på 89,6 mio. kr. Heraf bidrager Lokale- og Anlægsfonden med 10 mio. kr. og Nordea-fonden med 1 mio. kr.

I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet at flytte udgifterne til Cold Hawaii Inland fra 2023 til overslagsårene. Det betyder, at der forventeligt ikke opføres nye spots i Inland før år 2025 - forudsat at de nødvendige myndighedstilladelser er på plads.

Dette kan have som mulig konsekvens, at visse myndighedstilladelser når at udløbe. Det gør sig pt. gældende for spottet ved Vandet Sø (her afhænger tidsplanen dog også af klagebehandlingen ved Miljø- og Fødevareklagenævnet), og ved Dragsbæk. Ønsker Thisted Kommune efterfølgende at opføre de planlagte faciliteter ved spottene, vil myndighedsarbejdet skulle starte forfra med tilhørende brug af ressourcer samt sagsbehandlingstid ved relevant myndighed.

Projektets styregruppe gør desuden opmærksom på, at Lokale- og Anlægsfondens tilskud er betinget af, at samtlige Inland-spots står opført med udgangen af år 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. februar 2023

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Indstilling

Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 2. februar 2023, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

43. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

44. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

45. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen