13. mar 2023

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Henning Holm (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Mette Kjærulff (A)

46. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

47. Beslutning om generel konstituering af udvalgsnæstformand i vederlagsmæssig henseende i tilfælde af formandens forfald og ændring i forretningsorden for stående udvalg

Udskriv

Sagstema

Udvalget skal træffe beslutning om generel konstituering af udvalgsnæstformand i vederlagsmæssig henseende i tilfælde af formandens forfald og godkende forslag til ændring i forretningsorden for stående udvalg.

Redegørelse

Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet et nyt notat vedrørende en udvalgsnæstformands adgang til vederlag, når den pågældende konstitueres som udvalgsformand i formandens midlertidige fravær. Omdrejningspunktet er, at næstformanden officielt skal konstitueres for at opnå vederlag. Udvalget kan træffe en generel beslutning om konstituering, og udvalget kan vælge at indsætte en sådan beslutning i udvalgets forretningsorden.

Der er ikke noget til hinder for, at nogle udvalg i kommunen træffer beslutning om generel konstituering, og andre ikke gør.

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til ændring af forretningsordenens § 1, stk. 2, således at der indsættes en generel konstitueringsbeslutning i forretningsordenen for stående udvalg.

I forbindelse med redigeringen af forretningsordenen er der foretaget to præciserende tilretninger i §§ 4, stk. 1 og 11, stk. 6 vedrørende henholdsvis dagsorden og underskrift af beslutningsprotokol. I forhold til dagsordenen er det for en god ordens skyld indføjet, at det er forvaltningen, der sammensætter udkastet til dagsorden. Dette er sket på baggrund af en udtalelse fra Indenrigs- og Boligministeriet, hvorefter det er ministeriets opfattelse, at en udvalgsformand for et stående udvalg i almindeligt udvalgsstyrede kommuner ikke kan bestemme hvilke sager, der skal på udvalgets dagsorden. Afsnittet vedrørende underskrift af beslutningsprotokol er ændret for at bringe ordlyden i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Udkast til ny forretningsorden for stående udvalg er vedhæftet denne sagsfremstilling som et bilag. Ændringsforslag er markeret med rødt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. marts 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. marts 2023

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at

1. Udvalget beslutter, at udvalgsnæstformanden i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald.
2. Dette indføjes i udvalgets forretningsorden.

3. Forretningsordenen godkendes med de anførte ændringer vedrørende generel konstituering, dagsorden og underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

48. Dialogmøde med Nordjyllands Trafikselskab

Udskriv

Sagstema

Dialogmøde med Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Redegørelse

Ole Schleemann og Thomas Øster fra NT deltager i mødet kl. 13.30.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

49. Høring fra Nordjyllands Trafikselskab om "Projekt Fremtidens Kollektive Trafik"

Udskriv

Sagstema

Nordjyllands Trafikselskab har sendt "Projekt Fremtidens Kollektive Trafik" i høring.

Redegørelse

I efteråret 2021 etablerede Nordjyllands Trafikselskab (NT), de nordjyske kommuner og Region Nordjylland projekt "Fremtidens Kollektive Trafik" for - i fællesskab - at undersøge muligheden for at skabe en mere økonomisk bæredygtig kollektiv trafik.

Rammebetingelserne for den kollektive trafik er udfordret, da omkostningerne er steget stødt gennem en årrække samtidig med, at passagertallet er faldet. Derfor er der behov for at nytænke den kollektive trafik, så NTkan tilbyde mest mulig mobilitet og service for pengene.

Følgende tre fokusområder skal skabe Fremtidens Kollektive Trafik:

 • Bedre fleksible produkter
 • Bedre knudepunkter
 • Flere expresbusser

Gennem de tre ovenstående fokusområder er det NT's ambition at nytænke og forbedre den kollektive trafik i hele Nordjylland. Det er NT'sambition at tiltrække flere kunder til den kollektive trafik i Nordjylland ved at udbygge betjeningen med expresbusser. Styrke sammenhængen ved at forbedre knudepunkter og de behovsstyrede fleksible løsninger som Plustur, så der sikres attraktiv kollektiv trafik i hele Nordjylland.

Høringsoplæg, bilag 1.

I forhold til fokusområdet omhandlende expresbusser er det for Thisted Kommunes vedkommende specifikt "korridor 5", der har indflydelse på vores ruteændringer - belyst på høringsmaterialets side 24 og 25.

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet forslag til høringssvar til NT, jf. bilag 2.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 24. januar 2023

Handicaprådet den 26. januar 2023

Udsatterådet den 31. januar 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Tidligere besluttet

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 24. januar 2023, pkt. 5:

Ejgil Haurum orienterer om processen vedrørende "Fremtiden kollektive trafik."

På grund af faldende passagertal mangler NT indtægter, og det er derfor nødvendigt at tilpasse ruterne.

I oplægget er det fokus på hovedruterne. Der vil blive set på de lokale ruter efterfølgende.

Der er lagt op til at der etableres timedrift på x-bus mellem Aalborg og Nykøbing.

Oplægget taget til efterretning.

Beslutning fra Handicaprådet, 26. januar 2023, pkt. 4:

Handicaprådet har følgende bemærkninger til NTs høringsoplæg:

 • Der er en oplevelse af, at ture bliver aflyst som følge af manglende dækning.
 • Der er manglende dækning på flexkørsel, som især er problematisk, når det er ture til sundhedsaftaler.
 • 24 timer opleves som for lang bestillingstid, og der opfordres til, at bestillingstiden kortes ned til 6 timer.
 • Der skal være en opmærksomhed på taksterne størrelse jf. målgruppens økonomi.
 • Det er problematisk, at busser ikke kan medtage handicapcrossere.

Handicaprådet ønsker, at det bliver undersøgt, hvad taksten for flex/handicapkørsel er for kørslen inden for kommunegrænsen.

Beslutning fra Udsatterådet, 31. januar 2023, pkt. 5:

Udsatterådet har følgende bemærkninger til oplægget:

- Der er ikke mange borgere der kender til muligheden for at anvende Plusture. Der er behov for bedre kommunikation omkring denne mulighed.

- Der er behov for, at det bliver lettere og mere tilgængeligt for borgerne at booke Plusture.

Fraværende i Udsatterådet - den 31. januar 2023:

Allan Andersen

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. februar 2023, pkt. 34:

Udsat til kommende møde, og endvidere ønsker udvalget en skærpet tone i høringssvaret.

Sagen genoptages

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet nyt forslag til høringssvar til NT med skærpet tone, jf. bilag 3.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. De tre råds bemærkninger tages til efterretning og videreformidles til NT.
 2. Det nye høringssvar godkendes og sendes til NT.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

50. Kollektiv Trafik - opfølgning på budgetforliget - evt. hjemtagelse af skolebuskørslen

Udskriv

Sagstema

Drøftelser vedrørende den kollektive trafik med afsæt i budgetforliget 2023 - evt. hjemtagelse af skolebuskørslen

Redegørelse

På Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 5. december 2022, pkt. 283, blev det vedtaget at analysere på, om de nuværende 15 kontraktbusser til skolebuskørsel kan drives billigere ved en evt. hjemtagelse fra Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Drifts- og Anlægsafdelingen har entreret med Firmaet Urban Creators, der har udført opgaven om vurdering af evt. hjemtagelse af skolebuskørslen i Thisted Kommune. Se notat, bilag 1.

Anbefalingen fra Urban Creators er:

"Der er udarbejdet en vurdering af konsekvenserne ved at hjemtage skolebuskørslen. Vurderingen består af forskellige parametre, og disse er opstillet ud fra, hvilken konsekvens en eventuel hjemtagelse af skolebuskørslen vil have i forhold til styrker, svagheder, muligheder og trusler for Thisted Kommune. Ud fra analysen fremgår det tydeligt, at der er en overvægt til svagheder og trusler sammenholdt med den nuværende situation, hvor NT står for skolebuskørslen. Det er især svagheden omkring hele udbudsprocessen - både i forhold til antallet af vognmænd på ”markedet”, manglende erfaring i forhold til at forberede udbuddet og risiko for en dyrere køreplantime. Samtidig spiller de interne ressourcer ind i forhold til truslerne, da arbejdet kan vise sig at være meget sårbart, da det som oftest er knyttet til én medarbejder i kommunen, og er derfor meget sårbar overfor sygdom, orlov og/eller en opsigelse.

Det er vurderet, at der kan spares ca. 320.000 kr. i administrationsomkostninger til NT, hvis skolebuskørslen hjemtages, og det er udelukkende baseret på færre køreplantimer hos NT. Dertil skal der lægges de ekstra omkostninger, der kommer i forbindelse med en ekstra medarbejder i kommunen. Yderligere betjener ni ud af de 15 skolebusruter i dag andre formål end blot folkeskolerne, hvilket betyder, at hvis skolebusserne hjemtages, skal der findes et alternativ til at supplere med buskørsel i samme områder. Det kan medføre dobbeltkørsel, og der skal bruges flere køreplantimer og dermed øges administrationsomkostningerne til NT, og de 320.000 kr. reduceres.

Det vides fra 2021-tal, at 21 % af passagererne på skolebusruterne er passagerer, der ikke er transportberettigede. Hjemtages skolebuskørslen vil det betyde, at indtægten fra de 21 % af passagererne forsvinder med mindre et alternativt indsættes med risiko for den ulempe, som beskrevet i forrige afsnit.

Sammenlignes prisen for en køreplantime med to andre trafikselskaber - Midttrafik og Sydtrafik ligger deres gennemsnitlige timepris for en køreplantime på henholdsvis 1.100 og 900-1.200 kr. pr. time, og for NT er der en pris på 907 kr. for ruterne i Thisted Kommune.

På baggrund af den nuværende situation for Thisted Kommune, hvor skolebuskørslen planlægges og drives gennem NT, vurderes der ikke umiddelbart at være en potentiel besparelse i at hjemtage skolebuskørslen. Der er som nævnt mange andre faktorer, når kørslen skal hjemtages, som også skal medtages i ligningen, for at få det reelle billede af omkostningerne ved en hjemtagelse af skolebuskørsel."

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at skolebuskørslen ikke hjemtages, men fortsat drives via NT.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

51. Forslag til Lokalplan 1-047 Erhverv og Udvalgsvarebutikker ved Leopardvej og Østerbakken, Thisted

Udskriv

Sagstema

Forslag til Lokalplan 1-047 Erhverv og Udvalgsvarebutikker ved Leopardvej og Østerbakken, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 16. august 2021 (punkt 185) at igangsætte planlægning for den resterende del af butiksområdet ved Østerbakken og Leopardvej. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-2033 for centerområdet og Lokalplan 1-044 er siden blevet vedtaget. Dette forslag til Lokalplan 1-047 Erhverv og udvalgsvarebutikker ved Leopardvej og Østerbakken gælder for den nordlige del af aflastningsområdet. Afgrænsningen for Lokalplan 1-044 tilpasses for at sikre vejadgangen til området for Lokalplan 1-047. Planområderne kan ses i bilag 1.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 7.500 m2 etageareal til butiksformål i form af udvalgsvarebutikker med en butiksstørrelse på minimum 600 m2 og maksimalt 4.000 m2. Hertil muliggør lokalplanentank- og ladestation og restaurant med drive-in. Lokalplanen fastlægger blandt andet bestemmelser, som skal sikre en åben struktur i området, bestemmelser for sikring, parkering og bebyggelses udseende. Dertil fastlægger planen, at området skal vedbetjenes fra Østerbakken ad den eksisterende overkørsel ved Harald Nyborg og Wash World.

Se forslag til Lokalplan 1-047 her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=978

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 1-047 Erhverv og Udvalgsvarebutikker ved Leopardvej og Østerbakken, Thisted vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

52. Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64, Thisted

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64, Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 30. august 2022 (punkt 140) igangsætning af tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 1-049 samt debatoplæg for udvidelse af lokalcenter Østerbakken. Planlægningen muliggør etablering af en Rema 1000-butik i lokalcenter Østerbakken. Formålet med denne lokalplan er at muliggøre opførelse af en moderne butik med hensigtsmæssig vareindlevering, en ny vaskehal samt en tank- og ladestation.

Der er i alt indkommet 10 bemærkninger i debatfasen - de kan læses i deres fulde længde i bilag 1. De er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2. De indkomne bemærkninger er taget til efterretning og indgået i forskellig grad i udarbejdelsen af planforslagene.

Forslag til tillæg nr. 11 har til formål at danne grundlag for planlægning af en butik i området langs Østerbakken ned mod rundkørslen ved Fårtoftvej. Den geografiske afgrænsning af Lokalcenter Østerbakken udvides, der ændres dog ikke ved antallet af kvadratmeter butiksareal, der kan etableres i lokalcentret. Herudover ændres grænsen mellem den eksisterende centerramme og boligramme, så hele lokalplanområdet bliver omfattet af centerrammen.

Se forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=100

Lokalplan 1-049 muliggør butik op til 1.200m2, vaskehal samt tank- og ladestation. Området vejbetjenes fra Østerbakken og vareindlevering vil foregå ad en ny adgangsvej fra Fårtoftvej. For at sikre en forbindelse for bløde trafikanter til planområdet, vil der blive etableret en rampe fra Aspevej fra boligkvarteret mod øst, som terrænmæssigt ligger højere end planområdet.

Da området støder op til et boligområde, er ibrugtagning af bebyggelsen betinget af en dokumentation for at de vejledende grænseværdier er overholdt, hvilket fremgår af planforslaget.

Se forslag til Lokalplan 1-049 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=986

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64, Thisted vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

53. Endelig vedtagelse af Lokalplan 40-001 Krik Strandpark, Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 40-001 Krik Strandpark, Cold Hawaii Inland.

Redegørelse

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 14. november 2022 forslag til Lokalplan 40-001 Krik Strandpark, Cold Hawaii Inland (punkt 246). Planforslaget var i offentlig høring fra den 1. december 2022 til den 1. januar 2023. Der er indkommet i alt 4 høringssvar til lokalplanen. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 1.

Bemærkningerne er tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2. Bemærkningerne vedrører følgende temaer:

1. Korrektion af benævnelse af ”Kulhuset”:

En borger har opfordret til at rette benævnelsen af "Kulhuset" som tidligere pakhus.

2. Tilkendegivelse af støtte til planen:

En borger har tilkendegivet sin støtte til planen.

3. Korrektion vedr. benævnelse af kortlægning af jordforurening:

Region Nordjylland har opfordret til at præcisere benævnelse vedrørende jordforurening.

4. Lovlighed af lokalplanlægning:

Danmarks Naturfredningsforening Thy finder det udokumenteret, at der kan lokalplanlægges for Krik mole med argumentet om, at molen er søterritorie. Plan- og Miljøafdelingenvurderer, at lokalplanlægning har gyldighed, da området er landfast, matrikuleret og lokalplanlagt i forvejen.

5. Byggeri indenfor strandbeskyttelseslinjen:

Danmarks Naturfredningsforening Thy påpeger, at området ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvorfor der som hovedregel ikke må foretages ændringer. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet. Lokalplanen tilsidesætter ikke anden lovgivning - i dette tilfælde naturbeskyttelsesloven.

6. Bevaringsværdigt landskab:

Danmarks Naturfredningsforening Thy påpeger, at området er omfattet af kommuneplanens retningslinjer om beskyttede landskaber. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at en realisering af projektet ikke vil have negativ påvirkning på landskabsinteresser.

7. Natura 2000-område

Danmarks Naturfredningsforening Thy mener, at lokalplanforslaget er mangelfuldt, idet der ikke er taget specifikt stilling til, om projektet kan påvirke Natura 2000-området udenfor lokalplanområdet. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet en væsentlighedsvurdering og vurderer på baggrund heraf, at planforslaget ikke vil have negativ påvirkning på natur og dyreliv i og udenfor lokalplanområdet.

8. Præcedens i kystlandskabet

Danmarks Naturfredningsforening Thy mener, at projektet vil danne en uheldig præcedens for lignende sager i kystlandskabet. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at Teknik og Erhverv har indledningsvis dialog med Kystdirektoratet, som er myndighed i forhold til ændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen, og at Kystdirektoratet ikke har haft bemærkninger i høringen af lokalplanen.

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret høringssvarene ud fra hver henvendelse.

Bemærkninger omkring tema 4, 5, 7 og 8 har ikke givet anledning til rettelser, mens bemærkninger til tema 1 og 3 om benævnelser af Kulhuset og af kortlægning af jordforurening har givet anledning til rettelser i planen, så de korrekte benævnelser fremgår. Bemærkningen som omhandler tema 6 om bevaringsværdigt landskab har givet anledning til at tilføje et afsnit i lokalplanens redegørelse omkring lokalplanens sammenhæng med retningslinjer for landskab i Kommuneplan 2021-2033. Rettelserne kan læses i bilag 2.

Se Lokalplan 40-001 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=985

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_11186717_1676969733202.pdf

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 40-001 Krik Strandpark, CHI endeligt vedtages med de nævnte ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

54. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 8-009 Boligområde ved Michel Wester og Vangvej, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 8-009 Boligområde ved Michel Wester og Vangvej, Klitmøller.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 16. august 2021 forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 8-009 Boligområde ved Michel Wester og Vangvej, Klitmøller, pkt. 182. Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvikling i et eksisterende boligområde, der tilgodeser områdets landskabelige træk i videst muligt omfang.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 27. august - 24. september 2021, hvor der indkom 17 høringssvar til kommuneplantillægget og lokalplanen.

De 17 høringssvar indeholder dybdegående bemærkninger og væsentlige ændringsforslag til planforslagene. Bemærkningerne indeholder modsatrettede interesser i området med hensyn til blandt andet ønsker om udvikling, fortætning og anvendelsesmuligheder. Dertil har de omhandlet forskellige fagområder, hvorfor mange fagpersoner har skullet bidrage til at behandle bemærkningerne.

Plan- og Miljøafdelingen har i processen undersøgt og vurderet, om forslag til ændringer til planforslaget kan foretages, og hvorvidt de vil forudsætte, at et nyt lokalplanforslag sendes i ny offentlig høring eller i supplerende høring ved berørte grundejere. Behandling af bemærkningerne har derfor været et komplekst og omfattende arbejde, og derfor har planprocessen taget væsentlig længere tid end forventet.

Bemærkningerne kan læses i deres fulde længde i bilag 1. De er blevet tematiseret, opsummeret og behandlet i bilag 2. Flere af bemærkningerne har givet anledning til ændringer i lokalplanen, som fremgår af rettelsesbladet i bilag 3.


Bemærkningerne har ikke givet anledning til at foretage tilretninger i Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033.

Herunder følger temaerne, som bemærkningerne berører:

 1. Trafikale forhold
 2. Stiforbindelse
 3. Grøn kile og kommuneplanens rammer
 4. Grønne friarealer
 5. Bopælspligt
 6. Vangvej 16 og 30 samt Gråkjærsti 24
 7. Afgrænsning
 8. Vandhåndtering
 9. Arkitektoniske forhold
 10. Proces
 11. Aktindsigt
 12. Klitlandskab
 13. Markfirben

Ændringerne vedrører:

Tema 2 - Stiforbindelse, hvilket vedrører en sti, som er indtegnet og beskrevet i lokalplanforslaget. Stien ligger ikke på den angivne placering, og lokalplanens kortbilag og redegørelsestekst om stier er tilrettet.

Tema 4 - Grønne friarealer. Her bemærkes blandt andet, at arealernes betegnelser kan misforstås som, at området er tilgængeligt for alle. På den baggrund er betegnelserne for Delområde E og F ændret til at være grønne friarealer i lokalplanens redegørelsestekst, bestemmelser samt på kortbilag i lokalplanen.

Tema 5 - Bopælspligt, hvor der stilles spørgsmål til, hvordan anvendelsesbestemmelsen for Delområde A skal forstås. Som følge heraf er afsnit om udlejning af helårsbeboelse slettet i lokalplanens redegørelses- og bestemmelsestekst for at undgå tvivl om, hvad der gælder i Delområde A.

Udover tilretninger, som følge af behandling af indkomne bemærkninger, har Plan- og Miljøafdelingen foretaget ændringer i planen på baggrund af forespørgsler vedrørende zoneforhold for ejendommene i delområde C. Som følge heraf, er Delområde C taget ud af lokalplanen og redegørelse, bestemmelser og kortbilag er tilrettet herefter. Da ændringen berører specifikke ejendomme i væsentlig grad, fordi der er tale om lokalplanens afgrænsning, er der foretaget en supplerende høring af to ejendomme i perioden fra 28. december 2022 til 11. januar 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger i den forbindelse. Lokalplanens afgrænsning er ændret til ikke at omfatte matr.nr. 33a, 33f samt Vangvej. Se den nye lokalplanafgrænsning i PDF'en til endelig vedtagelse.

Se Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=78

Se Lokalplan 8-009 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=967

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_10854778_1677244003241.pdf

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planerne vedtages endeligt med de beskrevne ændringer.

Beslutning

Godkendt af flertallet. Imod stemmer Brian Nielsen og Jørgen Andersen.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

55. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Østerild

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Østerild.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen gav den 27. april 2021 (punkt 76) en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 100.000 kr. til områdefornyelse i Østerild til udarbejdelse af forprojekt og program. Efterfølgende blev der i Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022 (punkt 204) givet en tillægsbevilling på 250.000 kr. til igangsættelse af anlægsprojektet i 2023.

Byfornyelsesloven giver mulighed for at modtage 50 % refusion på områdefornyelsesprojekter, hvis kommunen har statslig ramme til rådighed.

Det er lykkedes at få en yderligere tildeling af den statslige ramme til byfornyelse gennem andre kommuners uforbrugte ramme. Det betyder, at budgettet til områdefornyelse i Østerild, på baggrund af den tillægsbevilling der blev givet på 250.000 kr. til 2023, kan forøges med yderligere 250.000 kr. uden yderligere kommunal finansiering.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende anlægsbevilling (rådighedsbeløb) XA-1012 Områdefornyelse - Østerild er på 350.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1011 Områdefornyelse - Østerild. Kassen påvirkes ikke.

De økonomiske konsekvenser i sagen er således:

Nuværende

anlægsbevilling

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb)

til anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

i alt

Udgiftsbevilling

350.000 kr.

250.000 kr.

600.000 kr.

Indtægtsbevilling

0 kr.

-250.000 kr.

-250.000 kr.

Netto - Kommunal medfinansiering

350.000 kr.

0 kr.

350.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Kassen påvirkes ikke.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 250.000 kr. da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke, i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1012 Områdefornyelse Østerild.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

56. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Nors

Udskriv

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen gav den 27. april 2021 (punkt 76) en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 100.000 kr. til områdefornyelse i Nors til udarbejdelse af forprojekt og program. Efterfølgende blev der i Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022 (punkt 204) givet en tillægsbevilling på 250.000 kr. til igangsættelse af anlægsprojektet i 2023.

Byfornyelsesloven giver mulighed for at modtage 50 % refusion på områdefornyelsesprojekter, hvis kommunen har statslig ramme til rådighed.

Det er lykkedes at få en yderligere tildeling af den statslige ramme til byfornyelse gennem andre kommuners uforbrugte ramme. Det betyder, at budgettet til områdefornyelse i Nors, på baggrund af den tillægsbevilling der blev givet på 250.000 kr. til 2023, kan forøges med yderligere 250.000 kr. uden yderligere kommunal finansiering.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende anlægsbevilling (rådighedsbeløb) XA-1011 Områdefornyelse - Nors er på 350.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1011 Områdefornyelse - Nors. Kassen påvirkes ikke.

De økonomiske konsekvenser i sagen er således:

Nuværende

anlægsbevilling

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb)

til anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

i alt

Udgiftsbevilling

350.000 kr.

250.000 kr.

600.000 kr.

Indtægtsbevilling

0 kr.

-250.000 kr.

-250.000 kr.

Netto - Kommunal medfinansiering

350.000 kr.

0 kr.

350.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Kassen påvirkes ikke.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 250.000 kr. da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA- 1011 Områdefornyelse Nors.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

57. Anlægsbevilling og udbud af el-ladestandere ved kommunens ejendomme

Udskriv

Sagstema

Udbud til etablering af ladestandere ved kommunale ejendomme og ansøgning om anlægsbevilling (rådighedsbeløb).

Redegørelse

"Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger” (ladestanderbekendtgørelsen) foreskriver, at Thisted Kommune skal forberede og etablere ladestandere i forbindelse med kommunale bygninger. Ved eksisterende bygninger skal der etableres ladestandere med mere end 20 parkeringspladser. Endvidere skal der også etableres ladestandere ved ombygninger og nybyggeri.

Drifts- og Anlægsafdelingen er i gang med at udarbejde et udbud til etablering af ladestandere ved eksisterende bygninger med det formål at leve op til ladestanderbekendtgørelsen.

Dette fører til, at der skal etableres ladestandere ved 62 af kommunens ejendomme. Det samme parkeringsareal kan være tilknyttet flere ejendomme. Dette betyder, at der skal etableres ladestandere ved 49 af parkeringsarealerne i kommunen, hvor der mindst skal være et udtag pr. ejendom, hvor ladestanderen er tilknyttet.

I ladestanderbekendtgørelsen er der indarbejdet en tidsfrist, hvor Thisted Kommune har frem til 2025 til at etablere ladestanderne. Vejdirektoratet stiller en medfinansieringspulje til rådighed, som kan søges i perioden den 6. april 2022 til den 30. april 2023, hvor 50 % af etableringsomkostningerne medfinansieres. Hvis der søges om medfinansiering er det et krav, at ladestanderne er offentlig tilgængelig.

Ladestanderne er geografisk fordelt i kommunen, jf. bilag 1. De tre kystbyer Agger, Vorupør og Klitmøller er ikke omfattet af dette udbud, da Thisted Kommune er ved at opsætte ladestandere i disse byer. De enkelte adresser, der er omfattet af udbuddet, fremgår af bilag 2.

Destinationstype

Det er typen af parkeringsplads, der afgør den optimale ladetype, hvilket skal stemme overens med ladetiden. De kommunale ejendomme, der er omfattet af bekendtgørelsen, vil ofte være arbejdspladser, hvor parkeringstiden er flere timer. Derfor er det oplagt at vælge en ladetype med en lav effekt.

De destinationer, hvor der kommer gæster langvejs fra eller de destinationer, som kunne være en del af en længere rute, har fået tildelt ladestandere med en større effekt.

Ladetyper

22 kW: Normal-lader, koster ca. 75.000 kr., og det tager 4-6 timer at oplade en bil.

50 kW: Hurtig-lader, koster ca. 450.000 kr., og det tager 40-60 min. at oplade en bil.

150 kW: Lyn-lader, koster ca. 750.000 kr., og det tager 10-20 min. at oplade en bil.

Hvis en ladestander har en effekt på 22 kW og har to udtag, vil den kunne levere 22 kW, hvis der er et udtag i brug og 11 kW pr. udtag, hvis begge udtag er i brug.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med kommunale bygninger.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I tilfælde af at Thisted Kommune skal bære alle etableringsomkostninger, er der behov for en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 8 mio. kr. I henhold til bekendtgørelsen stilles der kun krav om, at kommunerne opstiller 22 kW-ladere. I investeringen på de 8 mio. kr. er der indregnet opstilling af 9 stk. 50 kW-ladere til betjening af hovedsageligt gæster på de mest besøgte adresser i kommunen. Opstillingen af disse understøtter det høje ambitionsniveau om at være førende på klimaområdet for Thisted Kommune.

Fravælges opstillingen af 50 kW-laderne vil anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) blive på 4 mio. kr.

Thisted Kommune kan opnå medfinansiering på 50 % eller op til maksimalt 1,44 mio. kr. ved at søge Vejdirektoratets medfinansieringspulje ”Pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer 2022”. Puljen tildeles efter først-til-mølle-princippet, og kan søges i perioden fra den 6. april 2022 til den 30. april 2023. Ved positivt tilsagn om støtte fra Vejdirektoratets medfinansieringspulje vil der efterfølgende blive ansøgt om en indtægtsanlægsbevilling (rådighedsbeløb)

Præmissen for Vejdirektoratets medfinansieringspuljen er følgende:

 • Ladestandere opsættes af private operatører på kommunale arealer
 • Ladestanderne drives af en privat operatør
 • Ladestanderne skal være offentlig tilgængelige
 • Dokumenteret behov for kommunal betaling til private operatører på baggrund af udbud.

Vejdirektoratet forventer at afgive tilsagn om medfinansiering senest 6 uger efter indsendt ansøgning. Pengene vil blive overført til kommunerne i perioden 1. maj 2023 til 30. juni 2023. Kommunen skal senest 6 måneder efter tilsagn have underskrevet kontrakt med ladestanderoperatøren. Er kontrakten ikke underskrevet indenfor de 6 måneder, vil Vejdirektoratet kræve de udbetalte støttemidler tilbagebetalt

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 8 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 8 mio. kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at budget 2023 i december 2022 blev genåbnet med baggrund i den alvorlige økonomiske situation, som Thisted Kommune ser ind i forbindelse med, at Hanstholm Havn overgår til at være en kommunal havn.

Det er derfor CØL’s klare vurdering, at tillægsbevillinger (drift som anlæg), skal finansieres ved at reducere andre bevillinger krone for krone. Kassefinansierede tillægsbevillinger kan derfor ikke anbefales i den nuværende økonomiske situation.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023

Økonomiudvalget den 25. januar 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der søges tilskud fra Vejdirektoratets medfinansieringspulje til etablering af el-ladestandere ved Thisted Kommunes ejendomme.
 2. Der etableres 54 stk. 22 kW-ladestandere med 2 udtag og 9 stk. 50 kW-ladestandere med 2 udtag.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 8,0 mio. kr. finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 3:

Direktionen indstiller, at sagen overgår til budgetforhandlingerne 2024.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. januar 2023, pkt. 7:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 10:

Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på udbud.

Fornyet behandling

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2023

Økonomiudvalget den 22. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. februar 2023, pkt. 31:

Godkendt, at opgaven sendes i udbud.

Sagen genoptages

Redegørelse

Den 10. marts 2023 indkom der tilbudspriser på licitationen for udbud af el-ladestandere. Udbuddet var opdelt i 6 puljer med ladestandere, hvor der er 9-10 ladestandere i hver pulje. Hver pulje repræsenterer også en vis geografisk spredning, jf. bilag 2. Tilbudsgiver har frit kunnet vælge, hvilke puljer, de ville byde på, og hver pulje afgøres uafhængig af de andre og tildeles ud fra pris.

Der var indbudt 5 firmaer til at afgive tilbud, hvoraf Thisted Kommune har modtaget tilbud fra 2 af de indbudte firmaer. Der er afgivet tilbud på alle 6 puljer.

Det ene af de 5 indbudte firmaer meddelte i løbet af udbudsperioden at ”…..er godt dækket ind og at dette gælder for både AC [langsomladestandere] og DC [hurtigladestandere].”, hvorfor Thisted Kommune ikke ville modtage et tilbud fra dem.

Ud fra tilbuddene fremgår det tydeligt, at markedet er uforudsigeligt og endnu uafprøvet, da det ene tilbud er under forudsætning af medfinansiering fra Thisted Kommune, og det andet tilbud, er afgivet således, at Thisted Kommune vil modtage en indtægt for at tildele opgaven til den bydende, jf. bilag 3, lukket bilag.

Økonomi

Med det tilbud Thisted Kommune har modtaget vil det være muligt at finansiere eventuelle tilkøb af ladestandere samt uforudsete omkostninger via driften af kommunale ejendomme. Det betyder samtidig, at indtægten fra tilbudsgiver tilgår driften af kommunale ejendomme.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Drift- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at entrere med den billigste tilbudsgiver.
 2. Indtægter og udgifter afholdes af driften for kommunale ejendomme.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

58. Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger - Frøstrup Genbrugscenter, Thisted Genbrugscenter og ny omlastehal i Thisted

Udskriv

Sagstema

Der søges om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) til anlægsbevillinger som følge af de ekstraordinære prisstigninger på anlægsarbejde.

Redegørelse

Den 26. april 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende visionsplanen for Frøstrup Genbrugscenter, Thisted Genbrugscenter og omlastefaciliteter i Thisted. I forbindelse med godkendelsen blev der givet anlægsbevillinger for i alt 56 mio. kr. Den 29. november 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at disse bevillinger blev forhøjet med i alt 14 mio. kr. som følge af ændrede momsregler på affaldsområdet. Den samlede bevilling var herefter 70 mio. kr. til betaling af udgifter inkl. moms.

Visionsplanerne og de økonomiske overslag, der lå til grund for anlægsbevillingerne, er dermed udarbejdet primo 2022. Projekteringen af anlægsopgaverne har været i udbud, hvor Rambøll vandt opgaven. Der har gennem de seneste måneder været arbejdet intenst med detailprojekteringen med henblik på udbud af anlægsarbejdet i løbet af foråret.

Selv om der i forbindelse med udarbejdelsen af visionsplanerne var indarbejdet prisstigninger, så har det seneste år budt på væsentlig højere prisstigninger end forventet. Det er derfor Rambølls vurdering, at selv med et godt licitationsresultat, vil der være overskridelser på mere end 15 % af anlægsbevillingerne på Frøstrup Genbrugscenter og omlastefaciliteterne samt 25 % på Thisted Genbrugscenter.

Der søges derfor om en forøgelse af anlægsbevillingerne med henholdsvis 15 % og 25 %, og samtidig arbejdes der videre med at tilpasse projekterne til den forøgede økonomiske ramme.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at området over en årrække skal finansiere den løbende drift og investeringer i forbindelse med affaldshåndteringen via affaldsgebyret. Større investeringer medfører dermed et kassetræk ved kommunen, som efterfølgende år tilbagebetales via affaldsgebyret.

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingerne (rådighedsbeløb) på 14.255.000 kr. fordelt således:

Nuværende

anlægsbevilling

kr.

Tillægsbevilling

(rådighedsbeløb)

til anlægsbevilling

kr.

Ny

anlægsbevilling

i alt

kr.

XA-1052 Frøstrup Genbrugscenter

6.250.000

940.000

7.190.000

XA-1053 Thisted Genbrugscenter

37.500.000

9.375.000

46.875.000

XA-1054 Omlastefaciliteter

26.250.000

3.940.000

30.190.000

I ALT

70.000.000

14.255.000

84.255.000

Beløbet finansieres i første omgang af kassen, men over tid dækkes investeringen af affaldsgebyret. Mellemværendet med Thisted Kommune er pr. 31. december 2022 således, at affaldsområdet skylder Thisted Kommune 59,9 mio. kr. Beløbet skal ses i lyset af indkøbte affaldsbeholdere i 2022 og etablering af nye genbrugspladser i både Hanstholm og Hurup.

Center for Økonomi og Løns (CØL) har yderligere bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, der vil være et kassetræk i 2023 på 14.255.000 kr.

Ultimo 2022 havde Thisted Kommune et tilgodehavende hos Affaldsområdet på 59,9 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Nej, da Affaldsområdet er brugerfinansieret, og således ikke er omfattet af anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Skal afholdes af Affaldsområdet.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal derfor over tid "hvile-i-sig-selv".

I henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for låneadgang på det beløb af investeringsudgiften, som ligger udover et evt. driftsoverskud det enkelte år. Dog kan der maksimalt lånes, hvad der svarer til Thisted Kommunes tilgodehavende hos Affaldsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger til anlægsudgiftsbevillingen (rådighedsbeløb) i 2023 finansieret i første omgang af kassen, men over tid dækkes investeringen af affaldsgebyret:

 1. Tillægsbevilling på 940.000 kr. til XA-1052 Renovering af Frøstrup Genbrugscenter.
 2. Tillægsbevilling på 9.375.000 kr. til XA-1053 Renovering af Thisted Genbrugscenter.
 3. Tillægsbevilling på 3.940.000 kr. til XA-1054 Etablering af omlastefaciliteter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 9:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse

Beslutning

Sagen tilbagesendes med henblik på tilpasning af projekterne til oprindeligt budget på 70 mio. kr.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

59. Vorupør Kirke: Anmodning om tilskud til toilet og fortov

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om genetablering af toiletbygning ved Vorupør Kirke samt omlægning af fortovsbelægning.

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har modtaget en ansøgning fra Vorupør Menighedsråd, som anmoder om økonomisk støtte til at genetablere en toiletbygning ved Vorupør Kirke, og at fortovsbelægningen omlægges.

Toiletbygningen omfatter en 40 m2 bygning, der indeholder kørestolstoilet, kønsopdelt toiletrum, redskabsrum, depot til driftsmidler og urneskab. Der skal være adgang for offentligheden til toiletfaciliteterne, og menighedsrådet forpligter sig til at drifte bygningen. Fortovsbelægningen ønskes omlagt til store kvadratiske betonfliser, der afgrænses med chaussésten, som understøtter kirkepladsen. Det samlede fortovsareal er på ca. 470 m2.

Ansøgning er vedlagt som bilag 1, og der fremgår ikke et budget for projektet samt størrelsen på Thisteds Kommunes bidrag.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at omlægningen af fortovet vil bryde med den eksisterende og gennemgående fortovsbelægning i Vorupør. Det vurderes også, at hvis toilettet er tiltænkt offentligheden, bør det placeres nærmere Vesterhavsgade, så det i højere grad indbyder til brug for offentligheden.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at et forholdsmæssigt bidrag til toiletbygningen og midler til belægninger vil koste ca. 1,2-1,5 mio. kr. afhængig af materialer og kvalitetskrav.

Der er på nuværende tidspunkt offentlige toiletter tilgængelige ved henholdsvis Nationalparkcenteret, Havbadet og Hawblink.

Der er ikke afsat penge på budgettet til projektet, og det bør indgå i budgetforhandlingen til budget 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at ansøgningen medtages i forhandlingerne om budget 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 136:

Godkendt.

Sagen genoptages

Sagen genoptages, idetder er modtaget yderligere materiale for anlægsprojektet af fortovsareal og toiletbygningen. Ansøgning om genoptagelse fremgår af bilag 4.

De nyeste tegninger over projektet fremgår af bilag 6, 7 og 8, desuden fremgår der billedemateriale af de eksisterende forhold i bilag 9.

Det nye materiale ændrer ikke ved Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering af projektet.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har modtaget et budget for anlægsprojektet i bilag 5, hvor der søges om, at Thisted Kommune støtter med følgende beløb:

Anlæg

Beløb

Toiletbygningen

660.000 kr.

Fortovsareal

561.454 kr.

Total

1.221.454 kr.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget dato 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at ansøgningen medtages til budgetforhandlingerne for budget 2024.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

60. Skema B - Opførelse af seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af skema B - Opførsel af 12 almene seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm.

Redegørelse

I samarbejde med en lokal beboergruppe i Hanstholm fik Boligselskabet Viborg Amt den 29. marts 2022 godkendt Skema A i Kommunalbestyrelsen til opførsel af 12 almene seniorboliger, til beboere over 55 år, på Fyrvej i Hanstholm. Området er gennemgået for arkæologiske fund, og projektet holder sig inden for rammerne af lokalplanen.

Siden ansøgning af skema A er carporte udgået af projektet på grund af de høje byggeomkostninger.

Licitationsresultat

Byggearbejderne har nu været i licitation, og Boligselskabet Viborg Amt har fremsendt oplysninger på skema B-niveau, som beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget, jf. bilag 1 og 2.

Bolig og anlægsøkonomi

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau ligger på 27.775.000 kr., jf. bilag 3. Beløbet ligger på niveau med det gældende rammebeløb for familieboliger i 2023 og er inkl. 250.000 kr. til indeksregulering af entreprisesummen.

Der vil være tale om:

 • 2 stk. type 1, boliger på 74 m².
 • 2 stk. type 2, boliger på 93 m².
 • 4 stk. type 3, boliger på 97 m².
 • 4 stk. type 4, boliger på 108 m².
 • Fælleshus på 98 m².

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 104,3 m², og det samlede boligareal er på 1252 m².

Finansiering af anskaffelsessum

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal over 90 m² og mindre end 105 m², er som følger:

88 % kreditforeningslån

27.775.000 kr. x 88 %

24.442.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

27.775.000 kr. x 10 %

2.778.000 kr.

2 % beboerindskud

27.775.000 kr. x 2 %

555.000 kr.

I alt

27.775.000 kr.

Huslejeniveau

Beskrivelse

Forventet husleje pr. måned

Type 1 på 74 m²

6.726 kr.

Type 2 på 93 m²

7.822 kr.

Type 3 på 97 m²

8.053 kr.

Type 4 på 108 m²

8.681 kr.

Af huslejeberegningen fremgår det, at den gennemsnitlig pris pr. m2 pr. år udgør 997 kr. (jf. bilag 4).

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41.

Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen på grundkapitallånet fastlægges endeligt, når boligerne er opført og vurderet. På skema B tidspunktet er der dog stipuleret et kommunalt garantibeløb på 69,17 % af realkreditlånet svarende til 16.910.000 kr. (jf. bilag 5). Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 2.778.000 kr. i form af kommunal grundkapital. Der søges derfor om en tillægsbevilling på beløbet finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 2.778.000 kr., og samtidig gives der en tillægsbevilling på beløbet, som finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 16.910.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 8:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

61. Prioritering af anlægsbevilling til renovering af legepladser 2023

Udskriv

Sagstema

Prioritering af anlægsbevillingen til renovering af legepladser i 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2022 en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af legepladser i 2023.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår, at bevillingen bruges til renovering af en legeplads i Vorupør, beliggende Malurtvej 20. Legepladsen er anlagt i 2009, og de fleste af redskaberne er i dårlig stand og bør skiftes eller fjernes, jf. bilag 1.

Renoveringen vil foregå i samarbejde med Borgerforeningen i Vorupør.

Retsgrundlag

Der søges byggetilladelse, og legepladsen godkendes i henhold til de gældende standarder for legepladssikkerhed.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1083 Renovering af legepladser - 2023

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1083 Renovering af legepladser - 2023 anvendes til renovering af legepladsen i Vorupør.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

62. Prioritering af anlægsbevilling til renovering af grønne anlæg 2023

Udskriv

Sagstema

Prioritering af anlægsbevillingen til renovering af grønne anlæg i 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2023 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2023.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår, at anlægsbevillingen anvendes til to projekter i hhv. Boddum og i Hundborg.

Projekt 1

Boddum Beboerforening har for få år siden anlagt en offentlig lege- og shelterplads, Boddum Aktivitetshave, på det kommunale område midt i byen.

Legepladsen er tilgængelig for byens borgere og turister, der kommer forbi til ophold og leg. Selve det grønne område er drænet, men hoveddrænledningen er så gammel og porøs, at den jævnligt bryder sammen, og derved kommer legepladsen til at stå under vand i den våde tid på året - se bilag 1. Dette forhindrer brugen af legepladsen og forringer legeredskabernes levetid væsentligt. Projektet vil sikre anvendeligheden af legepladsen og området.

Projekt 2

Parkeringsarealet ved Hundborgstenen er udfordret på håndtering af overfladevand fra omkringliggende marker og selve grusparkeringen.

Ved kraftige regnskyl skylles grusmaterialet ud over kanten til grøften og videre ud på vejen. Derudover kommer der også skader på stenmelsstien op til stenen og adgangsvejen ind til grusparkeringen. Der er behov for en kantsikring mellem grusparkeringen og Brendhøjvej med kontrolleret afvanding, tilpasning af grøfter og forbedring af adgangsvejen med et asfaltindstik til kantsikring af Brendhøjvej - se bilag 2.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Projekterne finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling XA-1088 Renovering af grønne anlæg - 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at den frigivne anlægsbevilling XA-1088 Renovering af grønne anlæg - 2023, anvendes til renovering af:

 1. Hoveddrænledning ved Boddum Aktivitetshave.
 2. Arealer ved Hundborgstenen.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

63. Medfinansiering af kommunale cykelprojekter - Cykelstipuljen

Udskriv

Sagstema

Projektforslag til ansøgning om medfinansiering via Cykelstipuljen.

Redegørelse

Regering- og forligspartiernes aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 sikrede 520 mio. kr. til cykelinfrastruktur. Heraf er 65 mio. kr. øremærket til medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter i 2023.
Vejdirektoratet har netop meldt ud, at ansøgningsfristen for Cykelstipuljen er 31. marts 2023, og at udmøntningen vil ske til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier:

 • Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser
 • Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier, der styrker pendling i såvel større som mindre kommuner
 • Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet
 • Forbedring af trafiksikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet.

Der forudsættes kommunal medfinansiering på 60 % eller 50 % af anlægsudgiften, jf. bilag 1.

Der kan opnås 50 % medfinansiering, såfremt Vejdirektoratet vurderer, at de ansøgte projekter forbedrer trafiksikkerheden for cyklister på skoleveje, eller hvis cykelstier krydser kommunegrænser. Såfremt det vurderes ikke at være tilfældet, udgør tilskuddet 40 % af anlægssummen.

Med baggrund i overstående kriterier og den eksisterende cykelinfrastruktur i Thisted Kommune foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen, at der søges om medfinansiering til følgende cykelprojekter i Thisted Kommune:

Delstrækning 1) Sjørring - Hundborg
Cykelsti mellem Sjørring og Hundborg, Vorupørvej, jf. bilag 2.

Strækningen strækker sig fra Sjørring, startende ved Sjørring byskilt mod vest, og indtil den kobler sig på den eksisterende cykelsti igennem Hundborg. Strækningen er cirka 5 km.

FormålAt forbinde Sjørring og Hundborg med en cykelsti, som forbedrer trafiksikkerheden for cyklister, herunder skolebørn der benytter henholdsvis Sjørring Skole og Hundborg Friskole.

Delstrækning 2) Hundborg - Nørre Vorupør
Cykelsti mellem Hundborg og Nørre Vorupør, Vorupørvej, jf. bilag 2 -Oversigtskort Cykelstipulje 2023.

Strækningen løber fra Hundborgs vestlige byskilt og indtil rundkørslen på Kystvejen. Strækningen er cirka 7,5 km.

FormålAt forbinde Hundborg og Nørre Vorupør. Nørre Vorupør har ikke en skole, hvorfor skolebørn bosiddende i Nørre Vorupør skal enten til Klitmøller Friskole, Hundborg Friskole eller Sjørring Skole. En cykelstiforbindelse vil højne trafiksikkerheden for de elever, der ønsker at tage cyklen til skole. Desuden vil den sikre højere trafiksikkerhed samt bedre sammenhængskraft på mange af de eksisterende cykelstiruter i området, som findes i forbindelse med Nationalpark Thy, jf. bilag 2.

Delformål for begge projekter
På længere sigt er det målet at kunne sikre en sammenhængende cykelstiforbindelse mellem Thisted og Nørre Vorupør. Hensigten er at skabe en sikker cykelstiforbindelse mellem Thisted by, Klitmøller, Hanstholm og Nørre Vorupør samt Nationalpark Thy, jf. bilag 2.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ved tilsagn om støtte fra cykelstipuljen kræver det kommunal medfinansiering på 50 % eller 60 %.

Prisoverslaget er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitspris pr. løbende m for de seneste tre projekter med dobbeltrettede cykelstier i Thisted Kommune.

Den kommunale medfinansiering svarer til (overslag):

Projekt

Samlede anlægssum

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering

Cykelstiforbindelse Sjørring - Hundborg

13.500.000 kr.

50 %

60 %

6.750.000 kr.
8.100.000 kr.

Cykelstiforbindelse Hundborg - Nørre Vorupør

20.200.000 kr.

50 %
60 %

10.100.000 kr.

12.120.000 kr.

Ved et eventuelt tilsagn fra Vejdirektoratet vil der efterfølgende blive fremsendt ansøgning om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på de aktuelle strækninger.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at hvis der søges anlægsbevilling (rådighedsbeløb) i 2023 finansieret af kassen, vil det påvirke anlægsrammen og Thisted Kommunes likviditet. Endvidere vil projektet skulle indgå i den kommende prioritering af investeringsoversigten for 2024-2027 ved budgetdrøftelserne, jf. Økonomiudvalgets budgetprocedure.

CØL har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Hvis der opnås tilsagn om tilskud til cykelprojekterne, vil det forbedre borgernes og turisternes mobilitet, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Børn bosiddende langs strækningerne vil få bedre muligheder for at selv at komme til og fra skole og fritidsaktiviteter. Derudover vil projekterne have positive afledte effekter på blandt andet bosætning, turisme, livskvalitet, sundhed m.m.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udarbejdes projektbeskrivelse og ansøgning til cykelstipuljen om 40 % - 50 % støtte til cykelstiprojektet mellem:

1. Sjørring - Hundborg.

2. Hundborg - Nørre Vorupør.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

64. Medfinansiering af kommunale trafiksikkerhedsprojekter - Trafiksikkerhedspuljen

Udskriv

Sagstema

Projektforslag til ansøgning om medfinansiering via trafiksikkerhedspuljen.

Redegørelse

Regering- og forligspartierne aftalte den 18. juni 2021 en Infrastrukturplan 2035, hvori der sikredes 700 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Heraf er 42,5 mio. kr. øremærket til medfinansiering af kommunale trafiksikkerhedsprojekter i 2023. Vejdirektoratet har netop meldt ud, at ansøgningsfristen for trafiksikkerhedspuljener 31. marts 2023, og at udmøntningen vil ske til projekter, som imødekommer nedenstående målsætning:

"De relevante temaer (projekter) vil tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan og vil således være indsatser mod eneulykker og frontalkollisioner, indsatser mod ulykker i kryds samt indsatser mod ulykker med lette trafikanter."

Der forudsættes kommunal medfinansiering på 60 % af anlægsudgiften, jf. bilag 1.

Med baggrund i overstående kriterier foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen, at der søges om medfinansiering til følgende trafiksikkerhedsprojekter i Thisted Kommune:

Projekt 1) 2 minus 1 vej på Hørdumvej
Strækningen løber fra Koldby, startende ved vejindsnævringen i Koldby og indtil Hørdums østlige byskilt, jf. bilag 2. Der er i dag brede kantbaner, men vejen beskrives af flere borgere som utryg. Koldby Borger- og Erhvervsforening foreslår i stedet en 2 minus 1 vej. Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at projektet vil bidrage positiv til sammenhængskraften mellem de to byer samt øge trygheden for de lette trafikanter på strækningen. Brugergruppen forventer at være skolebørn under 6. klassetrin samt børn og unge med aktiviteter i Hørdum Hallen. Strækningen er cirka 1,2 km.

Da vejen i dag er 8 m bred, vil anlægsarbejdet inkludere at reducere den samlede vejbredde med 1 m. Desuden vil det kræve opretning af vejen og nyt asfaltslidlag.

Projekt 2) Dobbeltrettet cykelsti på en del af Thorstedvej og en del af Malervej
Strækningen løber fra den eksisterende cykelsti på Thorstedvej og til rundkørslen Hundborgvej/Vorupørvej ad Malervej, jf. bilag 2. Der er i dag et velfungerende cykelstinet i området, men den ansøgte strækning efterlader et hul i nettet for at kunne forbinde Tingstrup- og Tilsted Skole. Efter 6. klassetrin skal elever fra Tilsted Skole til Tingstrup Skole. En dobbeltrettet cykelsti på strækningen vil forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanter.
Strækningen er cirka 1,2 km.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ved tilsagn om støtte fra trafiksikkerhedspuljen kræver det kommunal medfinansiering på 60 %.

Den kommunale medfinansiering svarer til (overslag):

Projekt

Samlede anlægssum

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering i kr.

2 minus 1 vej på Hørdumvej

1.200.000 kr.

60 %

720.000 kr.

Dobbeltrettet cykelsti på en del af Thorstedvej og Malervej

3.240.000 kr.

60 %

1.944.000 kr.

Ved et eventuelt tilsagn fra Vejdirektoratet vil der efterfølgende blive fremsendt ansøgning om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på de aktuelle strækninger.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at hvis der søges anlægsbevilling (rådighedsbeløb) i 2023 finansieret af kassen, vil det påvirke anlægsrammen og Thisted Kommunes likviditet. Endvidere vil projektet skulle indgå i den kommende prioritering af investeringsoversigt for 2024-2027 ved budgetdrøftelserne jf. Økonomiudvalgets budgetprocedure.

CØL har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Hvis der opnås tilsagn om tilskud til cykelprojekterne, vil det forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanter. Børn bosiddende langs strækningerne vil få bedre muligheder for selv at komme til og fra skole og fritidsaktiviteter. Derudover vil projekterne have positive afledte effekter på blandt andet bosætning, turisme, livskvalitet, sundhed m.m.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udarbejdes projektbeskrivelse og ansøgning til trafiksikkerhedspuljen om 40 % støtte til:

1. en 2 minus 1 vej på Hørdumvej.

2. en dobbeltrettet cykelsti på en del af Thorstedvej og Malervej.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

65. Lastbilparkering på Sadelmagervej

Udskriv

Sagstema

Genåbning af areal til lastbilparkering på Sadelmagervej, Thisted.

Redegørelse

Thy Vognmandsforening har den 4. februar 2023 fremsendt en forespørgsel om genåbning af parkeringspladsen på Sadelmagervej i Thisted, jf. bilag 1. Det fremgår af henvendelsen fra Thy Vognmandsforening, at der er stor mangel på pladser til kortvarig parkering af lastbiler og trailere i og omkring Thisted.

Thy Vognmandsforening foreslår, at der indføres 12 timers tidsbegrænsning for parkering på pladsen.

Pladsen blev administrativt lukket i 2021 for at få ryddet op i uindregistrerede køretøjer, gamle campingvogne og lignende.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje Lov nr. 1520 af 27/12/2014.

Økonomiske konsekvenser

Oprydning, skiltning og fremtidig vedligeholdelse afholdes på driften.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Pladsen genåbnes med ændret anvendelse til lastbilparkering.
 2. Der indføres 12 timers tidsbegrænsning for parkering på pladsen.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

66. Vilhemsborgvej - Røroverføring

Udskriv

Sagstema

Røroverføring over Vilhelmsborgvej.

Redegørelse

Firmaet Kellpo har søgt Thisted Kommune om tilladelse til at lave en røroverføring med plastgranulat og proceskølevand over Vilhelmsborgvej i Thisted, jf. bilag 1.

Der er søgt om at føre rørene over vejen i en frihøjde på 4,5 m (samme frihøjde som en bro) samt med tilstrækkelig frirumsprofil (det frie spænd over vejen).

Kellpo ønsker rørene ført over vejen, da en underføring, ifølge oplysninger fra Kellpo, vil kræve, at ledningerne skal ned i 5 m dybde, da der er et stort antal andre ledninger i vejen på dette sted. Ligeledes anviser Kellpo, at rensemulighederne vil være mere tilgængelig, hvis rørene føres over vejen.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at en røroverføring:

 • Er en unødvendig placering af elementer over vejen, da rørene kan placeres i jorden. Efter ansøgers udsagn er anlægsudgiften ved nedgravning højere end ved en rørbro.
 • Æstetisk vil skæmme bybilledet.

En godkendelse af en røroverføring vil kunne danne præcedens for andre virksomheder.

Retsgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at udvalget beslutter, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Beslutning

Godkendt, at der kan etableres røroverføring under hensyntagen til de fornødne oversigtsforhold, og etablering sker på eget areal.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

67. Anlægsbevilling - Hanstholm Idrætsforening søger støtte til etablering af "Surftrappe i Hanstholm"

Udskriv

Sagstema

Hanstholm Idrætsforening søger støtte til at realisere "Surftrappen i Hanstholm", der er et delprojekt under Cold Hawaii Masterplan 2.0.

Redegørelse

Projektet har allerede modtaget betinget tilsagn på 4,1 mio. kr. fra Bolig- og Planstyrelsen. Der ansøges nu Thisted Kommune om 552.000 kr. fordelt som direkte støtte til projektet med 302.000 kr. samt en garantistillelse på 250.000 kr., hvilket er en forudsætning for, at projektet kan realiseres.

Projektet er et væsentligt element i Cold Hawaii Masterplan 2.0., som Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2018 besluttede at bevilge 300.000 kr. til udarbejdelse af.

I planen er det naturlige fokus rettet mod Klitmøller, Agger, Stenbjerg, Vorupør og Hanstholm. Selve masterplanen blev taget til efterretning af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020. Efterfølgende blev der i budgetforliget for 2021 afsat i alt 600.000 kr., fordelt med 200.000 kr. i hvert af årene 2021-2023, til realisering af Cold Hawaii Masterplan 2.0.

Hanstholm Idrætsforening har i december 2022 modtaget tilsagn om midler fra BAR-puljen (Brexit-puljen) under Bolig- og Planstyrelsen til opførelsen af surf-trappen ved surf-spottet “Middles” øst for Roshagemolen i Hanstholm. I projektet indgår også delelementer, som skal medvirke til at skabe bedre og mere ordnede forhold ved Middles.

En kort projektbeskrivelse, skitse over det samlede projekt og budget kan ses i bilag 1.

Af tilsagnet fra Bolig- og Planstyrelsen (bilag 2) fremgår, at beløbet skal være brugt inden den 30. september 2023.

Med tilsagnet følger dog bl.a. disse betingelser:

 1. At der redegøres for, hvordan projektet finansieres indtil udbetalingen fra BAR-puljen.
 2. At udgiften til Rambøll nedskrives med 25 %, da opgaven ikke har været i udbud.

Ad. 1.

Bolig- og Planstyrelsen stiller krav om mellemfinansiering, indtil beløbet udbetales. Dette sker i første halvdel af 2024.

Af den grund ansøger Hanstholm Idrætsforening om midler til dækning af finansielle omkostninger i forbindelse med oprettelse af en kassekredit i Sparekassen Thy og efterfølgende til dækning af udgifter til renter og gebyr, indtil tilskuddet modtages fra Bolig- og Planstyrelsen. Sparekassen Thy kræver derudover en garantistillelse på 250.000 kr., og Hanstholm Idrætsforening er ikke i stand til selv at stille en sådan garanti.

I det oprindelige budget (bilag 2) var der afsat 100.000 kr. til finansiering, men dette gives der ikke støtte til, iflg. skrivelse fra Bolig- og Planstyrelsen.

Der søges derfor Thisted Kommune om 200.000 kr. til oprettelse af en kassekredit og betaling af renter og gebyrer, indtil tilskuddet fra Brexit-puljen udbetales, og samtidig søges der ligeledes om en kommunal garanti overfor Sparekassen Thy på 250.000 kr.

Ad. 2.

Bolig- og Planstyrelsen har, som det fremgår af betingelserne, stillet som krav, at beløbet til Rambøll skal nedskrives med 25 %, da ydelsen ikke har været i udbud og er over 100.000 kr.

Der mangler således 102.000 kr. i projektets samlede budget. Dette beløb søges der ligeledes ydet tilskud til.

Endelig skal det nævnes, at der i det oprindelige budget opereres med en buffer til uforudsete udgifter på op til 500.000 kr.

Uforudsete udgifter er dog ikke accepteret af Bolig- og Planstyrelsen i deres tilsagn. Udfordringen løses dog på den måde, at trappen bliver bygget af certificeret egetræ i stedet for som budgetteret i tropisk træ. Det betyder, at trappekonstruktionen bliver en del billigere end forventet og derfor kan realiseres.

Det er oplyst, at den fremtidige vedligeholdelse m.v. vil blive varetaget af Hanstholm Idrætsforening.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne gennemføre projektet ”Surftrappen i Hanstholm” mangler der således dækning af udgifter til finansiering på 200.000 kr. og rådgiverudgifter på 102.000 kr. – i alt 302.000 kr.

Derudover er der behov for en kommunegaranti for en kassekredit på 250.000 kr.

Thisted Kommunes revision BDO har oplyst, at det ikke er muligt at Thisted Kommune varetager mellemfinansieringen indtil tilskudsbeløbet fra Brexitpuljen bliver udbetalt.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 302.000 kr. finansieret af XA-981 Cold Hawaii Masterplan 2.0 og en kommunegaranti overfor Sparekassen Thy på 250.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ingen, da projektet tilhører Hanstholm Idrætsforening

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen bemærkninger til den kommunale garanti på 250.000 kr.

I december måned 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at overføre uforbrugte midler på 400.000 kr. på XA-981 Cold Hawaii Masterplan 2.0. Her blev der taget stilling til påvirkning af kassen og anlægsrammen.

Andre konsekvenser

Projektet vil have positiv afledt effekt på bl.a. lokalbefolkningen, turisme, livskvalitet, sundhed m.v.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 302.000 kr. som støtte til ”Surftrappen i Hanstholm”. Beløbet finansieres af XA-981 Cold Hawaii Masterplan 2.0.
 2. Der ydes en kommunegaranti overfor Sparekassen Thy til en kassekredit i forbindelse med opførelse af ”Surftrappen i Hanstholm”.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2023, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse, og det skal bemærkes, at Kommunegarantien er på 250.000 kr.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

68. Lukket punkt: Ekspropriation

Til toppen

69. Lukket punkt: Køb og salg af areal

Til toppen

70. Lukket punkt: Køb af areal

Til toppen

71. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen

72. Lukket punkt: Nybyggeri

Til toppen

73. Fælles studietur med fokus på Havneudvikling

Udskriv

Sagstema

Fælles studietur for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg og Økonomiudvalg med særlig fokus på havneudvikling.

Redegørelse

Hanstholm Havn er pr. 1. januar 2023 blevet en kommunal havn. I den forbindelse er der fokus på at skabe en forretningsplan, der kan understøtte udviklingen med havnens hovederhverv nemlig fiskeri, gods og den grønne omstilling. Politisk vil det specielt involvere Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget. Forretningsplanen forventes at blive godkendt i maj 2023. Efterfølgende skal realiseringen af forretningsplanen igangsættes.

Derfor foreslås det, at der udarbejdes et program til en fælles studietur til Sønderjylland med besøg hos en række havne. Målet er at komme i dialog med nogle havne, der er langt fremme på nogle af de forretningsområder, der er relevante for Hanstholm Havn. Det kunne være Aabenraa Havns arbejde med Power-to-X gennem Dansk Energis Power-to-X Partnerskab og Esbjerg Havns arbejde med at håndtere og udskibe vindmøller. Studieturen kan også indeholde et fælles temamøde mellem de to udvalg med fokus på udvalgenes rolle i realiseringen af forretningsplanen for Hanstholm Havn.

Der tages forbehold for, at det konkrete indhold af studieturen kan ændre sig, afhængig af hvilke aftaler der kan sættes i stand.

Det er intentionen, at studieturen finder sted i august 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at planlægningen af den fælles studietur mellem Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget igangsættes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

74. Drøftelse af rammer og proces for budget 2024-27 på Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Orientering om og indledende drøftelse af budget 2024-27 på udvalgets område.

Redegørelse

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 22. februar 2023 proceduren for arbejdet med budget 2024-27. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen den 28. februar 2023 på temamøde og møde i Kommunalbestyrelsen.

Budgetproceduren indebærer, at arbejdet med budgetoplægget i den første fase fra marts til maj centreres om drøftelser i fagudvalgene.

Den første behandling af budget 2024-27 på udvalgets område omfatter følgende:

 • Orientering om budgetprocessen og budgetdrøftelser i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen
 • Oversigt over driftsbudget og Økonomiudvalgets driftsramme for budget 2024-27 fordelt på aktivitetsområder på udvalgets område
 • Oversigt over investeringsoversigten 2024-26 fra budget 2023-26 på udvalgets område

På udvalgets møde i april drøftes forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer Økonomiudvalget har fastsat – svarende til budgetoverslagsår 2024 reduceret med 1%.
Derudover drøftes oversigt over igangværende analyser og mulige sammenhænge til strategier, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra december 2022

Status på drøftelserne afrapporteres til Økonomiudvalget, der gør status på det samlede budgetarbejde på økonomiudvalgets møde den 19. april 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. april 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og drøftelsen fortsættes på udvalgets næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

75. Sagsbehandlingstider - Plan- og Miljøområdet

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser og miljøgodkendelser (industri og husdyr).

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

76. Lukket punkt: Orientering om politianmeldelse

Til toppen

77. Lukket punkt: Orientering om pollitianmeldelse

Til toppen

78. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen

79. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. marts 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. marts 2023:

Henning Holm

Til toppen