11. jan 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

14. Selvstyrende teams i ældreplejen

Udskriv

Sagstema

Orientering om ansøgning til pulje vedr. selvstyrende teams i hjemmeplejen i Thisted Kommune.

Redegørelse

Flere af landets kommuner har med inspiration fra den hollandske model, Buurtzorg, afprøvet mindre selvstyrende teams i hjemmeplejen. Den overordnede ide bag modellen er, hjælpen hos den enkelte borger skal tage afsæt i borgerens ønsker og ressourcer og at borgeren skal møde færre forskellige medarbejdere, ved at medarbejderne i hjemmeplejen er organiseret i mindre faste selvstyrende teams med ansvar for (selv)ledelse. Dette skal medføre, at borgerne er mere tilfredse med den hjælp, som de modtager.

I efteråret 2021 afsatte Regeringen og dens støttepartier 190 millioner kroner, som landets kommuner kunne søge til lokale selvstyrende teams. Formålet med puljen er at yde tilskud til, at kommuner kan udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Socialstyrelsen har modtaget 69 ansøgninger om tilskud fra ansøgningspuljen, og har den 16. december 2021 offentliggjort, at der ydes tilskud til 25 projekter. Thisted Kommune er bevilget knap 7 mio. kr., hvilket er en fuldstændig imødekommelse af det ansøgte beløb. Ansøgningen inkl. bilag er vedhæftet dagsordenspunktet.

Ældre og Træning har søgt midler til et projekt, hvor der skal afprøves 3-4 faste og tværfaglige teams i hjemmeplejeområdet Nordthy/Hannæs. Kommunen har fra tidligere projekter og udviklingstiltag gode erfaringer med småskala-afprøvninger, hvorfor det er valgt, at afgrænse afprøvningen til ét hjemmeplejeområde, nemlig Nordthy/Hannæs. Således kan erfaringerne fra afprøvningen bruges i en eventuelt videre implementering i resten af hjemmeplejen.

Målsætningen er projektet er:

 • Øget livskvalitet for borgerne gennem en kontinuerlig og rehabiliterende plejeindsats.
 • Et attraktivt, dialogbaseret og samskabende arbejdsmiljø.
 • En bæredygtig økonomi mellem visitation og hjemmepleje.

Ældre og Træning vil i projektet:

 1. Metodeudvikle på en dialogbaseret model for planlægning i de enkelte teams. Vi vil udvikle og afprøve modeller for, hvordan medarbejderne i de 3-4 teams sammen kan planlægge og have indflydelse på deres arbejde.
 2. Udfordre den nuværende økonomimodel, som er baseret på bestiller/udfører-modellen (BUM), og derved udvikle et forslag til en ny kvalitetsbaseret økonomimodel, som styrker det tværfaglige samarbejde og skaber rammerne for at bringe medarbejdernes faglighed i spil.
 3. Arbejde med faglig kvalitet og kultur ved at bringe de erfaringer, vi har fra arbejdet med rehabilitering og tværfaglig samarbejde fra puljeprojektet "Styrket nærvær og omsorg", ind i de selvstyrende teams. Vi vil bruge erfaringerne til at skabe rammer og kultur for et tæt tværfagligt samarbejde, hvor rehabilitering og høj kvalitet er i fokus.

Projektperioden vil pågå fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2023. Fase 1 løber fra januar-juni 2022 og omhandler "Etablering, foranalyse og mobilisering". Her vil der blive etableret det nødvendige datagrundlag for projektet, og medarbejdere og ledere i organisationen vil forberede sig til de kommende forandringer. Vi vil udvikle en organiseringsform for de selvstyrende teams baseret på erfaringer fra andre kommuner og datagrundlaget fra foranalysen. Endelig vil der ske en kompetenceudvikling af medarbejderne, som skal indgå i de selvstyrende teams, således at de er klædt på til at arbejde efter de udviklede koncepter.
I fase 2 "Implementering, drift og erfaringsopsamling", som løber fra juli 2022-juni 2023, vil selve afprøvningen foregå. Der vil løbende ske en erfaringsopsamling, og HR vil understøtte det gode samarbejde i de nye teams. I det sidste halve år fra juli-december 2023 vil der være fokus på forankring og slutevaluering.

Retsgrundlag

Finansloven 2021 aktstykke 351 §15.85.65.20.

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen BEK nr. 1888 af 01/10/2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune er bevilget det fulde ansøgte beløb på 6.994.528 kr. Tilskuddet skal anvendes på projektrelaterede aktiviteter i projektperioden.

Andre konsekvenser

Forventningen med afprøvningen af de selvstyrende teams er, at borgerne vil opleve mere kontinuitet og stabilitet i omsorgen og plejen. Derudover er forventningen, at medarbejderne vil opleve større medindflydelse og højere arbejdsglæde.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalg den 11. januar 2022

Ældre-/Seniorråd - orientering - den 18. januar 2022

Lokal-MED Sundhed og Ældre - dato følger

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 13-01-2022