08. feb 2022

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Peter Sørensen (C)
  • Peter Uno Andersen (A)

21. Godkendelse af styrelsesvedtægter for Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Ældre-/Seniorrådet skal vedtage styrelsesvedtægter gældende for perioden 2022-2025.

Redegørelse

Jf. §31 i Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Ældre-/Seniorrådet fastsætte vedtægter for rådet.

På første ordinære møde skal Ældre-/Seniorrådet træffe beslutning om de endelige forslag til vedtægterne. Vedtægterne skal derefter godkendes i Social- og Seniorudvalget.

Ældre-/Seniorrådet fik udleveret vedtægterne for det tidligere råd på det konstituerende møde i november 2021. Indkomne forslag til ændringer i vedtægterne er skrevet med rød. Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledning om ældreråd - vejledning nr. 40 af 11/05/2011.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 19. januar 2022

Social- og Seniorudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Ældre-/Seniorrådet tager beslutning om de endelige forslag til ændringer af vedtægterne, og videresender vedtægterne til godkendelse ved Social- og Seniorudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 19. januar 2022, pkt. 4:

Følgende forslag til ændringer indstilles:

§ 3 stk. 4: Følgende sætning erstatter sætningen, som starter med: ”Såfremt praktiske...”: ”Såfremt praktiske, helbredsmæssige eller andre forhold taler herfor, foretager Ældre-/Seniorrådet en ny konstituering”.

§ 4 stk. 6 erstattes med: Ældre-/Seniorrådet skal være åben overfor samarbejde med relevante foreninger på ældreområdet i Thisted Kommune.

§ 5 stk. 4 tilføjes: Ældre-/Seniorrådets formand/næstformand og kasserer er tegningsberettiget for rådet.

Henning Bøjer forslog navneændring til Seniorrådet. Forslaget blev nedstemt.

Beslutning

Ældre-/Seniorrådets indstilling godkendes med den ændring, at § 5 stk. 4. formuleres som følger: Ældre-/Seniorrådets formand/næstformand og kasserer er i forening tegningsberettiget for rådet.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 8. februar 2022:

Peter Uno Andersen

Til toppen

Opdateret 09-02-2022