07. jun 2022

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Peter Sørensen (C)
  • Peter Uno Andersen (A)

111. Ankestatistik 2021 - Socialafdelingen

Udskriv

Sagstema

Ankestatistik 2021 - Socialafdelingen.

Redegørelse

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Socialafdelingen der har været sammenlagt 25 sager i 2021, afviste sager medregnes ikke.

Resultat

Ankestatistikken for 2021 viser, at Socialafdelingen fik stadfæstet 17 ud af 25 afgørelser fra Ankestyrelsen, svarende til 68 %. 6 ud af de 25 afgørelser blev hjemvist, svarende til 24 %, og endelig blev 2 af de 25 afgørelser ophævet, svarende til 8 %.

Landsgennemsnittet for disse bestemmelser er til sammenligning: Stadfæstelse 66,4 %, omgørelse 33,3% heraf udgjorde ændring 5,4 % og hjemvisning 27,9 %.

Bestemmelse

Stadfæstelse

Ændring

Hjemvisning

Ophævelse

Afvisning

§ 41: merudgifter (børn)

1

§ 85: Socialpædagogisk støtte

4

3

§ 96: BPA-ordning

2

§ 97: Ledsageordning (voksne)

2

1

§ 100: merudgifter (voksne)

7

2

1

§ 107: midlertidigt botilbud

1

1

§ 109: ophold – Krisecenter

1

Forklaring af tabel

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fem kategorier: Stadfæstelse, Ændring, Hjemvisning, Ophævelse og Afvisning, jf. følgende:

  • Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i forvaltningens afgørelse.
  • Ændring: Ankestyrelsen har ændret forvaltningens afgørelse.
  • Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til forvaltningen, der skal behandle sagen igen og træffe fornyet afgørelse. Det kan være fordi, at Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som forvaltningen skal tage med i sin afgørelse.
  • Ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet forvaltningens afgørelse.
  • Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, hvis Ankestyrelsen ikke er rette klageinstans, eller hvis klageren ikke er klageberettiget. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive den, eller klagen af anden grund bortfalder.

Forvaltningens bemærkninger

De allerede iværksatte tiltag videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for sparring med forvaltningens jurist, at alle genvurderinger skal godkendes af forvaltningens jurist, og at sagsbehandlerne løbende bliver undervist i at skrive afgørelser.

Der vil fortsat være fokus på, at kvaliteten af de afgørelser, som sendes ud af forvaltningen, opretholdes og forbedres yderligere. Alle genvurderinger skal omkring juristen, inden de sendes til Ankestyrelsen. Herudover foretages løbende ledelsestilsyn, hvor også kvaliteten af afgørelsesbreve mv. bliver efterset.

Alle sager om merudgifter (voksne) er blevet gennemgået, og der har været øget fokus på at dække borgers behov og ikke mere. Dette har været medvirkende til begge hjemvisninger vedr. § 100.

I de sager, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse om ophævelse har man ikke været enige i Socialafdelingens afgørelse.

Den afviste sag blev af klager trukket tilbage inden, den nåede af blive behandlet hos Ankestyrelsen.

Retsgrundlag

Servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget 7. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Sørensen

Til toppen

Opdateret 08-06-2022