07. jun 2022

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Peter Sørensen (C)
  • Peter Uno Andersen (A)

112. Magtanvendelsesstatistik for socialområdet

Udskriv

Sagstema

Der fremsendes statistik over indberetninger på brug af magtanvendelse på socialområdet til efterretning med baggrund i, at der er politisk bevågenhed omkring brug af magtanvendelse på det specialiserede socialområde.

Redegørelse

Nedenstående tabel viser, hvordan indberetningerne af magtanvendelser fordeler sig på de enkelte bestemmelser og forvaltningens vurdering heraf. Statistikken tager udgangspunkt i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021.

§ 124 c

§ 124 d

§ 136 a

§ 128

§ 128 b

§ 137 g-h

Anden lovgivning

Godkendt

28

4

17

1

1

Ikke godkendt

3

Forklaring af tabel:

Tabellen er opdelt i resultatet af vurderingen af indberetningen, fordelt på de enkelte bestemmelser.

Godkendt:
Socialafdelingen godkender anvendelsen af magt.

Ikke Godkendt:
Socialafdelingen godkender ikke anvendelsen af magt.

Typer af magtanvendelse:

Afværgehjælp § 124 c

En akut opstået situation.

Fastholdelse m.v. § 124 d
En akut opstået situation.

Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer § 136 a

En akut opstået situation.

Særlige døråbnere § 125

Skal forhåndsgodkendes.

Anvendelse af stofseler § 128

Skal forhåndsgodkendes.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi § 128 b

Skal forhåndsgodkendes.

Låsning og sikring af yderdøre og vinduer § 128 c

Skal forhåndsgodkendes.

Flytning til anden adresse uden samtykke § 129 og § 129 a

Skal forhåndsgodkendes.

Indskrænkning i adgang til internet og telefon, undersøgelser af opholdsrum og ejendele og Inddragelse af effekter § 137 g-h

Skal forhåndsgodkendes.

Fremgangsmåde:

Der findes 2 skemaer til indberetning af magtanvendelser efter servicelovens skema 1 og skema 2

Skema 1:

Skemaet benyttes når der ansøges om en forhåndsgodkendelse af magtanvendelse. Skemaet sendes på samme tid Socialafdelingen og til Tilsyn Nord. Juristen ved Socialafdelingen godkender eller afviser derefter anmodningen om forhåndsgodkendelse. Første gang den forhåndsgodkendte magtanvendelse tages i brug, skal der også ske en indberetning.

Skema 2:

Skemaet benyttes til indberetning af magtanvendelser der ikke kræver forhåndsgodkendelse. Skemaet sendes på samme tid til Socialafdelingen og Socialtilsyn Nord.

Indberetningen modtages som orientering og lægges på borgersagen. Indberetningen sendes til borgeren og kan derved påklages til Ankestyrelsen.

Resultat:

Der er foretaget i alt 31 akutte fastholdelser, jf. Servicelovens § 124 d, over for borgere, som Thisted Kommune er handlekommune for. Som følge af en ændring i reglerne om magtanvendelse 01.01.2020, skal myndighed ikke længere vurdere akutte magtanvendelsesindberetninger. Kompetencen til at vurdere akutte magtanvendelser ligger ved lederen af det tilbud, som magtanvendelsen har fundet sted på. Myndighed modtager indberetningerne om akut magtanvendelse til orientering til den fremadrettede sagsbehandling.

Der er i 2021 indsendt 21 anmodninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser, den ene jf. frikommunelovens § 14, da borger har et tilbud i en anden kommune, der kan benytte muligheden om ansøgning efter frikommuneloven. Det er pågået et stort arbejde med at berigtige brugen af bl.a. epilepsialarmer på kommunens tilbud hvilket har resulteret i det store antal ansøgninger om forhåndsgodkendelser.

Indberetningerne viser, at enkelte borgere har haft en meget udadreagerende adfærd, hvorfor personalet i flere tilfælde har vurderet, at et indgreb med magt var absolut påkrævet for at afværge en nærliggende risiko for væsentlig personskade på sig selv eller andre.

Forvaltningens bemærkninger:

De allerede iværksatte tiltag videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for sparring med forvaltningens jurist og alle ansøgninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser skal godkendes af forvaltningens jurist.

Retsgrundlag

Lovgrundlaget for at kunne udøve magtanvendelse findes i Servicelovens § 124, som lyder:

”Formålet med bestemmelserne i §§ 124 b-137 d er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Stk. 2.

Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må alene ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller hensynet til andre.

Stk. 3.

Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Stk. 4.

Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 5.

Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.”

Herunder Servicelovens bestemmelser §124c, §125, §126, §127, §128 og § 137 g.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget 7. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 7. juni 2022:

Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Sørensen

Til toppen

Opdateret 08-06-2022