16. aug 2022

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Peter Sørensen (C)
  • Peter Uno Andersen (A)

123. Ny økonomisk styringsmodel for Socialområdet

Udskriv

Sagstema

Tildelingsmodellen til bosteder og bostøtte blev vedtaget i 2019 og skal revideres årligt.

Handicap og Socialpsykiatri indstiller, at den dialogbaserede økonomistyringsmodel for Thisted Kommunes voksen botilbud, som blev vedtaget i 2019 ændres fra, at økonomien alene bliver koblet med VUM udredninger til en ny model, hvor økonomien bliver tildelt i pakker efter forhandling for de enkelte borgere. Antallet af pakker ændres fra 5 til 10 for at give mulighed for mere nøjagtig styring af økonomien. Det foreslås at den øvrige del ikke revideres i 2023.

Redegørelse

Handicap og Socialpsykiatri ønsker en mere gennemsigtig og incitamentstyret økonomistyringsmodel for Socialområdet. I første omgang ses der på en model for kommunens bosteder på voksenområdet.

Ønsket er en model, hvor det tydeligere fremgår, hvad institutionerne får penge for, hvornår de får penge osv. Modellen skal altså være simpel, innovativ, have klare incitamentsstrukturer og være baseret på, at pengene følger borgerne.

På nuværende tidspunkt bliver botilbuddet grundlæggende tildelt et rammebudget, som suppleres med dialog om tilbuddets borgere og aktivitetsniveau ud fra borgernes VUM scorer – 5 trin.

Dette betyder, at bostederne og myndighed mangler gennemsigtighed og gensidigt forståelse af, hvad der er bestilt og skal leveres i forhold til de enkelte borgere og sammenhængen med økonomien hertil.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, især Hjørring, har Handicap og Socialpsykiatri udarbejdet en ny model. Modellen er uddybende beskrevet i bilag.

Modellen er et internt, administrativt styringsredskab for det samarbejde, der finder sted mellem myndighed og udfører om matchning, visitation og opfølgning (BUM-model) på botilbudsområdet.

Modellens omdrejningspunkt er en pakkemodel, hvor pakker i forskellig størrelse på den ene side relaterer til hvor meget støtte den konkrete borger i et botilbud har brug for og på den anden side er grundlag for afregningstakst og dermed tildeling af ressourcer til det enkelte botilbud.

Tomgang:

Hvis der på afregningstidspunktet er ledige pladser i et botilbud, afregnes denne plads ud fra den gennemsnitlige pakkestørrelse for botilbuddets øvrige borgere, minus én pakke.

Sideløbende foregår der et arbejde med at udarbejde en kvalitetsstandard for området, som beskriver serviceniveauet. Dette følges op af servicedeklarationer på det enkelte bosted.

Modellen er et styringsredskab, som med udgangspunkt i Thisted Kommunes kvalitetsstandard (under udarbejdelse) og bærende principper skal understøtte Thisted Kommunes ønsker og behov i forhold til

  • At kunne give borgerne den rette faglige indsats i det rette omfang
  • At kunne sikre kommunens botilbud et stabilt og gennemskueligt driftsgrundlag
  • At kunne styre de samlede ressourcer på botilbudsområdet

Modellen vil blive evalueret efter 2 år, herunder arbejdsgange og pakkeinddeling.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Tildelingen til botilbuddene indeholder to elementer: et grundbudget, der relaterer til udgifter, der ikke er borgerrelaterede (blandt andet husleje, lederlønninger), samt en takst, der relaterer til den enkelte borgers støttebehov (aktivitetsstyring). Styringsmodellen betyder således, at botilbudsområdet er delvis aktivitetsstyret og at udfører derfor løbende skal tilpasse sig nye budgetter, i takt med ændrede behov hos borgerne.

CØL har i 2022 analyseret området øvrig drift for at sikre et korrekt fordelt budget til bostederne. Der er ønske om, at der afsættes yderligere midler til uddannelse og supervision. Tilretningerne på øvrig drift for 2023 vil ske indenfor den nuværende ramme.

Indførelse af den nye økonomiske styringsmodel kræver ikke tilførsel af yderligere midler til Handicap og Socialpsykiatri.

Der vil dog, på baggrund af det enkelte botilbuds beboersammensætning og tilhørende pakker kunne ske en omfordeling internt mellem kommunens botilbud.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. august 2022

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 23. august 2022

Handicaprådet den 25. august 2022

Social- og Seniorudvalget den 6. september 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

  1. Den nye økonomiske styringsmodel, herunder afregning af tomgang, sendes i intern høring med henblik på at blive taget i brug fra 1. januar 2023.
  2. Enhedstaksterne for 2023 for øvrig drift godkendes.

Beslutning

Ad. 1 indstilles til godkendelse.

Til toppen

Opdateret 17-08-2022