08. jun 2022

Deltagere:

 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)

109. Opsigelse af reklamesponsorerede biblioteksposer og bogmærker

Udskriv

Sagstema

Biblioteket i Thy ønsker at opsige reklamesponsorerede poser og bogbogmærker.

Redegørelse

Biblioteket i Thy har siden 2001 fået leveret reklamesponsorerede plastikposer og siden 2006 tilsvarende bogmærker.

Det er firmaet DBR – Dansk Biblioteks Reklame, der står for leveringen af poser og bogmærker, og disse aftaler har været en del af mange folkebibliotekers bibliotekstilbud.

Plastikposerne og bogmærkerne får biblioteket gratis mod, at hovedsagligt lokale firmaer får reklameplads. Det er DBR, der står for alle aftaler omkring reklamerne, og biblioteket har derfor ingen rolle i forhandlinger, priser, placering osv. Det er derfor DBR der har al kontakt med de firmaer, der vælger at indgå reklameaftale med DBR.

Aftalerne er indgået mellem Biblioteket i Thy og med DBR – Dansk Biblioteks Reklame.

Den 02.10.2001 er aftalen vedr. biblioteksposer indgået jf. bilag 1.

Den 28.02.2006 er aftalen vedr. bogmærker indgået jf. bilag 2.

Begge aftaler er fortsat efter kommunesammenlægningen i 2007.

Af samarbejdsaftalen vedr. biblioteksposer står der, at: ”Samarbejdsaftalen er uopsigelig i 5 år at regne fra aftalens indgåelse. Aftalen forlænges løbende yderligere med en 5-årig periode, medmindre biblioteket senest 6 måneder inden en 5-års periode udløber opsiger aftalen til ophør pr. udløb.” jf. aftalen på bilag 1.

Aftalernes formulering og bindingsperiode er ens i begge aftaler, bortset fra aftalens opsigelsesvarsel som i aftalen omkring poserne er på 6 måneder, mens den i aftalen, vedr. bogmærker er på 3 måneder.

Dog fremgår det også af begge samarbejdsaftaler, at ”Aftalen kan dog opsiges […..] såfremt kommunalbestyrelsen eller et tilsvarende kommunalt organ, i den kommune, hvor biblioteket er beliggende, træffer beslutning om at gå bort fra hel eller delvis reklamefinansierede biblioteksposer/bogmærker.” jf. aftalerne på bilag 1 og 2.

Biblioteket i Thy ønsker at opsige aftalen da:

 • Der opleves at være ressourcespild, da der er mere materiale end der er behov for. Når nye reklameperioder tegnes af virksomhederne og DBR, er biblioteket forpligtet til at bortskaffe det eksisterende materiale og erstatte det med nyt.
 • Der ved lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven af 28. januar 2020 er indført et forbud mod udlevering af gratis poser, hvor biblioteker dog alene er omfattet af forbuddet, såfremt der forekommer salg.
  Biblioteket har på denne baggrund allerede ændret praksis mod en mere bæredygtig løsning. Således hænger plastikposerne ikke længere til fri afbenyttelse og biblioteket tilbyder køb af en genbrugspose i stof med KulturRummets eget logo på indenfor betjent åbningstid.
 • Biblioteket må ikke, ifølge aftalen, modtage andre reklamesponsorerede bogmærker, og er forpligtet til at have de reklamefinansierede bogmærker stående fremme. Derudover skal bogmærkerne stå fast ved udlånsmaskinen - altså på bestemte steder på bibliotekerne.

Konsekvensen ved opsigelse af aftalen vedr. biblioteksposer vil være, at Biblioteket ikke vil tilbyde køb af plastikposer i fremtiden. Da biblioteket allerede i dag tilbyder køb af genbrugsstofposer, vurderes det, at det ikke vil opleves som en større serviceforringelse.

Konsekvensen ved opsigelsen af aftalen vedr. bogmærker vil være, at biblioteket ikke længere tilbyder gratis reklamefinansierede bogmærker. KulturRummet ønsker i stedet at benytte sig af de formidlingskanaler og produkter, de allerede har; blandt andet KulturRummets sæsonprogram og foldere mm.

Social, Sundhed og Kultur har vedhæftet et opsigelsesbrev i bilag 3. Derudover skal Social, Sundhed og Kultur gøre opmærksom på, at begge aftaler indeholder en forpligtelse til at opbruge allerede leverede poser og bogmærker på opsigelsestidspunktet. Såfremt DBR er påbegyndt salg af annoncer til en ny leverance, er biblioteket endvidere forpligtet til at aftage og forbruge denne sidste leverance.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven LOV nr. 61 af 28. januar 2020.

Samarbejdsaftalen vedr. biblioteksposer indgået d. 02.10.2001.

Samarbejdsaftalen vedr. bogmærker indgået d. 28.02.2006.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen for både biblioteksposer og bogmærker er indgået vederlagsfrit.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 08. juni 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Biblioteket i Thy går bort fra reklamefinansierede plastikposer og bogmærker.
 2. Udvalget godkender opsigelsen af begge samarbejdsaftaler med Dansk Biblioteks Reklame.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

Opdateret 09-06-2022