17. aug 2022

Deltagere:

  • Ida Pedersen (A)
  • Jan Fink Mejlgaard (A)
  • Preben Dahlgaard (V)
  • Susanne Olander (V)
  • Torben Overgaard (C)

121. Anlægsbevilling - Udskiftning af tag over Thyhallens foyerområde.

Udskriv

Sagstema

Der er konstateret manglende bæreevne og uhensigtsmæssig konstruktion i det eksisterende tag over Thyhallens foyerområde imod nuværende bygninger (Centerhal og Svømmecentret), som fordrer at taget udskiftes, desuden er der konstateret en mindre udfordring i svømmehallens facade mod nord - der ansøges derfor om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) hertil.

Redegørelse

I forbindelse med etape 2 af det igangværende byggeri ved Thyhallen, er der konstateret udfordringer i forhold til manglende bæreevne og uhensigtsmæssig konstruktion af det eksisterende tag over foyerområdet ud mod allerede eksisterende bygninger.

Taget over eksisterende foyerområde er ca. 50 år gammelt, men er blevet efterisoleret med yderligere isolering over taget for ca. 21 år siden.

I udbuddet vedr. etape 2 er det forudsat, at det eksisterende tag genanvendes, dog så eksisterende loft og belysning under taget udskiftes til mere tidssvarende og klimavenligt. Det var desuden i udbuddet indarbejdet, at nybyggeriet af Center for Sundhed op mod foyerområdet kunne have virkninger for en mindre del af foyertaget (bl.a. brandsikring og forstærkning).

Sagen vedrører derfor udelukkende problemstillinger vedr. taget, som ikke direkte er afledt af nybyggeriet eller ombygningen.

Understøtning af taget:

I forbindelse med nedtagning af loftet i foyerområdet er der desværre, efter grundige undersøgelser, blevet konstateret alvorlige udfordringer i forhold til bæreevne af hele taget, men i særlig grad taget ud mod eksisterende Centerhal og Svømmecenter, som ikke er omfattet af det igangværende byggeprojekt. Det skaber i særlig grad udfordringer, at der ikke er taget højde for øget snebelastning, da disse bygninger i sin tid er blevet etableret op mod foyertaget.

Bilag på sagen illustrerer, hvordan snebelastningen øges, når der etableres bygning op mod eksisterende tag.

Den senere efterisolering, med tilførsel af yderligere isolering over taget, har ligeledes øget belastningen på taget.

Det er uklart, om taget levede op til datidens krav og normer, som efterfølgende er blevet skærpet af flere omgange. Snebelastningen og efterisoleringen gør tilsammen, at rådgiverne anbefaler manglerne udbedret, før foyerområdet tages i brug igen.

Uhensigtsmæssig konstruktion:

Det er dog væsentligt, at det i forbindelse med undersøgelserne også er konstateret, at efterisoleringen indeholder en byggeteknisk problemstilling, da dampspærre, i forlængelse af efterisoleringen, ligger uhensigtsmæssig. Ligeledes ligger dampspærre uhensigtsmæssigt i den tilstødende væg mod svømmehallen.

Isoleringsmængden over dampspærren er, i en del af taget så lille, at risiko for fugtophobning og deraf afledt skimmelsvamp er særdeles høj.

Med andre ord er det ikke hensigtsmæssigt at forstærke det eksisterende tag, (som i sig selv vil være omkostningstungt), etablere nyt loft, nye elinstallationer og belysning m.m., som så efterfølgende, på grund af konstruktionsmåden, vil være eksponeret for fugt og råd.

Såvel projektets bygherrerådgiver som eksterne rådgivere anbefaler derfor på baggrund af de konstaterede udfordringer, og deres indbyrdes samspil, en udskiftning af taget over Thyhallens foyer, således at der etableres et nyt tag i uorganiske (uden træ) materialer og med isolering efter nutidens standard.

Tagudskiftningen er et byggeprojekt med udfordrende afstande for kran og materialehåndtering, og som skal tage hensyn til fastholdelse af den igangværende drift i Thyhallen samt forebyggelse af og risiko for vandindtrængen m.m. - dette har i sagens natur afsmittende virkning på valg af byggemetode og projektøkonomi.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Jvf. aftalegrundlag for byggeri har entreprenøren ret til at udføre yderligere opgaver på dele af byggerier, som de i forvejen er involveret i, med mindre at bygherren påviser særlige forhold, der kan begrunde at overlade til andre at udføre arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Totalentreprenør Jakobsen og Blindkilde A/S (J&B), som forestår byggeriet af etape 2 ved Thyhallen (herunder elarbejde, belysning og loftsbeklædning af eksisterende foyertag), har udarbejdet projekt og tilbud vedr. nyt tag over foyerområdet. Dette er sket i samarbejde med ingeniørfirmaet Niras og Cubo arkitekterne.

Der er fra Thisted Kommunes side blevet anmodet om et transparent og detaljeret tilbud, således at priser, løsninger og lign. kan efterprøves i en løbende dialog. Det er aftalt, at der afsættes et beløb til uforudsete udgifter, som kun kan benyttes efter aftale med Thisted Kommune.

Tilbuddet omfatter udskiftning af hele taget over foyerområdet. Der er indregnet et fradrag i tilbuddet, da der i udbuddet vedr. etape 2 var taget højde for visse udfordringer i forhold til taget mod nybyggeriet af Center for Sundhed. Det samlede tag omfatter ca. 1700 m2.

Thisted Kommunes bygherrerådgiver P+P arkitekterne har gennemgået og efterregnet tilbuddet og skriver i notat (bilag), at Thisted Kommune er underlagt ABT18 (Almindelige Betingelser for Totalentrepriser) og derfor ikke kan sætte andre end J&B til at udbedre taget. Dette er kun muligt, hvis man vurderer, at de priser, der er modtaget, er ekstraordinært højere end forventet i markedet. Det er ikke tilfældet med tilbuddet fra J&B. Man vil dog arbejde på at hjemtage kontrolpriser på bl.a. materialer, i det omfang det er muligt.

Tilbuddet fra (J&B) på nyt tag over foyerområdet samt mindre renovering af svømmehals facade mod nord lyder på 10,2 mio. kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,2 mio. kr. finansieret af kassen, da der ikke kan anvises anden finansiering.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, kassen vil blive påvirket med 10,2 mio. kr., da udgiften ikke er afsat i budgettet.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 10,2 mio. kr., da beløbet ikke beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Anlægsrammen for 2022 er allerede på nuværende tidspunkt overskredet væsentligt.

Andre konsekvenser

Thyhallen er i 2022 blevet kompenseret for driftstab afledt af byggeriet. Kompensation for driftstab i 2023 vil forsøges indarbejdet i budget 2023 og vil blive justeret for afledte virkninger af tagudskiftningen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. august 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022.

Økonomiudvalget den 24. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 10,2 mio. kr. til udskiftning af taget over Thyhallens foyerområde finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. august 2022, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

Opdateret 18-08-2022