Kriterier for grøn energi

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har godkendt fem politiske kriterier, som fremtidens vedvarende energianlæg skal leve op til i Thy.

Politikerne skal bruge kriterierne som målestok, når de skal prioritere nye energiprojekter, og vurdere hvordan de skaber værdi lokalt. Kriterierne er blevet til på baggrund af en bred spørgeskemaundersøgelse sendt ud til 32.000 borger i kommunen. Kriterierne bygger på mere end 4000 besvarelser.

Klare rammer

Kriterierne er ikke absolutte krav. De er en målestok, som projekter kan sammenlignes og prioriteres på baggrund af. De er et afsæt for den dialog, der skal ske lokalt blandt borgere, lodsejere, udviklere og virksomheder. Kriterierne skal skabe klare og gennemsigtige rammer for alle parter.

Kriterier

Det tilstræbes, at 50 % af VE-anlæggenes ejerskab skal kunne opnås lokalt og skal forblive lokalt.

Lokalområdet skal have mulighed for at være medejere af fremtidens energianlæg. Lokalt betyder primært i energianlægget nærområde, dernæst i hele Thisted Kommune. Ejerskabet kan fordeles efter lokalsamfundets behov og på forskellige måder. Vi prioriterer projekter, hvor ejerandele i betydeligt omfang går til fællesskabet f.eks. via en lokal fond frem for enkeltpersoner og virksomheder. Lokale ejerandele skal blive i Thisted Kommune ved videresalg.

Naboerne til vedvarende energianlæg skal kompenseres retfærdigt.

Projektansøgninger skal indeholde et overblik over de konkrete naboer, som bliver berørt af energianlægget, og deres kompensation. De med største gener skal have den største godtgørelse. Ansøger skal beskrive den kompensation, som går ud over almindelige lovkrav.

Ansøger kan basere kompensationen på baggrund af:

 • Afstand
 • Påvirkning af udsyn og udsigt
 • Påvirkning af herlighedsværdi

Vedvarende energianlæg skal tænkes sammen med og bidrage til naturforbedring og skovrejsning.

Ansøgninger om energianlæg skal beskrive, hvordan de styrker naturen i nærområdet.

For hver 10 MW skal der skabes en hektar natur eller skov. Det kan være fx være:

 • at styrke og udvide eksisterende natur i nærområdet
 • beplantning der skærmer for anlægget
 • grønne korridorer og passager der skal gøre det muligt for dyrelivet at leve i området
 • vandhuller

Anlæg må ikke inddrage natur- og skovområder. Gør de det, skal ansøger som minimum erstatte hver hektar med tre nye hektarer natur eller skov.

 

 

 

 

Det tilstræbes, at vedvarende energianlæg indpasses i landskabet, og værdifulde landskaber bevares.

Energianlæg skal passe ind i landskabet. Der skal plantes levende hegn omkring solceller, og de skal primært placeres i fladt terræn, hvor der ikke er indblik fra højtliggende naboarealer. Der skal minimum være 100 meter til boliger. Værdifuld landbrugsjord bør ikke bruges til solceller.

Thisted Kommune prioriterer:

 • Projekter som erstatter udtjente energianlæg. Det gør vi, fordi man fjerner mange mindre anlæg i landskabet til fordel for nogle få, mere effektive anlæg
 • Anlæg der ligger i sammenhæng med eksisterende anlæg
 • Projekter med forskellige typer af anlæg
 • Projekter der er multifunktionelle og forener, naturværdier, rekreative værdier eller en fortsat funktion som landbrugsjord

Bevaringsværdige landskaber skal holdes fri i størst muligt omfang. Samtidig skal man bevare læhegn mm.

VE-anlæg skal have bred opbakning i lokalsamfund, før planlægning igangsættes.

Bred lokal opbakning er nøglen til nye energianlæg. Ansøger skal dokumentere opbakningen. Det kan være skriftlige tilsagn fra naboer. Det kan også være afstemninger i energiforeninger. Jo bredere opbakning, man kan dokumentere, jo mere modent anses projektet at være. Den geografiske afgrænsning og dermed dokumentation varierer fra projekt til projekt. Det afhænger af beliggenhed, landskab og anlægstype.

 

Du kan finde den fulde ordlyd af de fem kriterier i det politiske dagsordenspunkt fra d. 19. dec. 2023

Hvad gælder hvor?

Kommunalbestyrelsen behandlede, sammen med kriterierne, principper for en tredeling af kommunen i negativområder, neutralområder og energizoner. Du kan læse mere om inddelingen her. Herunder kan du blive klogere på hvilke kriterier, der gælder hvor.

Fokus i

Neutralområder

Kriterierne er ikke i prioriteret rækkefølge eller absolutte krav.

Dog er kriterie (E) om bred lokal opbakning et ufravigeligt krav i neutralområder. Her kan man ikke stille solceller eller vindmøller op uden borgernes opbakning.

Anlæg og ansøgninger kan godt afvige fra de øvrige kriterier, hvis det er i tråd med lokalsamfundets behov og ønsker.

Fokus i

Energizoner

Energizonerne er udpeget for at skabe plads til biogasanlæg, PtX-anlæg, følgeindustri og tilhørende tekniske anlæg.

Hvis der etableres vindmøller og solceller inden for energizoner, vil Thisted Kommune i dialog og samarbejde med udviklere arbejde for, at projekterne opfylder kriterierne A-C.

Ved konkret planlægning af energizonerne vil der desuden være fokus på landskabshensyn og indpasning (kriterie D)

Kriterierne gælder for vedvarende energianlæg i det åbne land, der er lokalplanpligtige.

Det betyder at mindre anlæg, ikke er omfattet af kriterierne. Det gælder eksempelvis sol- og vindanlæg i forbindelse med varmeværker, erhverv, husstandsvindmøller og tagintegrerede solcelle- eller solfangeranlæg.

Derudover gælder kriterierne heller ikke for Testcenter Østerild, der har sin egen særlov.

tidslinie

Hvad skal der ske nu?

 • Inddeling af Thy og de tilhørende kriterier for vedvarende energianlæg har været i høring frem til og med 1. februar. Begge dele forventes endeligt behandlet d. 3. april af Kommunalbestyrelsen.
 • I 2024 og 2025 åbner vi op for ansøgninger om vedvarende energianlæg i neutralområder. Første gang vil blive i 2. kvartal af 2024. Thisted Kommune opfordrer projektudviklere til at indsende projektforslag, der tager højde for kriterierne.
 • Vi samler ansøgningerne, screener dem og ser på, hvordan de lever op til kriterierne, så vi kan prioritere dem og behandle dem politisk ad en omgang. Det sker i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.
 • Projektudviklere, der allerede har indsendt projektforslag, vil modtage information om den fremadrettede proces og muligheden for at indsende projektforslag.
Bag om

Spørgeskemaerne

Thisted Kommune sendte i efteråret 2023 spørgeskemaer ud til knap 32.000 thyboer. Vi modtog 4077 fulde besvarelser. Det svarer til ca. 13 %.

Spørgeskemaerne blev sendt ud til alle borgere over 18 år via e-Boks. Alle besvarelser er anonyme.

Vi har også spurgt borgerne, hvad der er vigtigst for dem, og hvilken værdi, de mener, de grønne energianlæg og den grønne energi skal skabe lokalt.

De spørgsmål danner grundlag for de kriterier, du finder her på siden.

Vi spurgte også borgerne om deres mere generelle holdning til den grønne omstilling. 

Se thyboernes holdning 

Spørgeskemaerne er et led i en større ambition, i Thisted Kommune, om at inddrage borgerne bredt og tidligt, når det gælder den grønne omstilling.

Vi ser spørgeskemaanalysen og dens tal som repræsentativ for Thy.

Det gør vi på baggrund af blandt andet følgende parametre:

 1. Aldersfordelingen for de personer, der har svaret, matcher den generelle aldersfordeling i kommunen.
 2. 60 % af besvarelserne kommer fra mænd, 40 % fra kvinder. Det er en afvigelse fra en kønsfordeling der eller er 50/50. Afvigelsen størrelse er dog inden for en acceptabel grænse.
 3. Når vi kigger på, hvor de personer der har svaret, bor, så matcher det det generelle bosætningsmønster i Thy.