Vedvarende energiforeninger

- borgernes stemme i den grønne omstilling

Thisted Kommune har en ambitiøs grøn plan. Både når det kommer til hvad vi vil gøre. Men også hvordan vi vil gøre det.

Den grønne omstilling skal komme thyboerne til gavn. De skal inddrages, høres, involveres og have muligheder for at præge udviklingen lokalt.

Thisted Kommune har inddelt Thy i områder i forhold til hvor fremtidens grønne energiproduktion kan – eller ikke kan bo. 1/3 af Thy er udpeget som neutralområder. Her kan energiprojekter kun udvikles i samarbejde med og med accept fra lokalområdet.

En oplagt måde at organisere arbejdet, samle de lokale stemmer og få lokalområdets interesser bragt i spil på, er gennem en vedvarende energiforening – også kaldt en VE-forening.

VE-forening

En vedvarende energi-forening kaldes også for en VE-forening. En VE-forening varetager lokalsamfundets interesser, når der skal laves lokale energianlæg. Det kan fx være solceller eller vindmøller.  

Det er en god idé at organisere lokalsamfundet i en VE-forening. En VE-forening samler lokalområdet i en fælles stemme. Det styrker lokalsamfundets forhandlingsposition. Det gør det nemmere at gå i dialog og forhandle om lokale interesser og perspektiver med projektudviklere såvel som kommunalpolitikere. En VE-forening kan også eje eller være medejer af lokale anlæg.

En VE-forening er også en god idé, fordi det bringer fællesinteresser i spil frem for private interesser. VE-foreninger skaber værdi til lokalområdet, så det ikke er enkeltpersoner, der alene løber med gevinsterne, mens andre alene må leve med eventuelle gener fra VE-anlæg.

Thisted Kommune har udpeget neutralområder, hvor fremtidens grønne energianlæg kan flytte ind, hvis der er opbakning i lokalsamfundet. Det giver god mening at starte VE-foreninger i neutralområderne.

Det er normalt borgerne i et lokalområde, der går sammen om at etablere en VE-forening. En mindre gruppe borgere kan starte initiativet, eller det kan udspringe af et eksisterende landsbylaug eller en borgerforening.

En VE-forening kan også have andre medlemmer, det kan være

 • lokale foreninger
 • lokalt erhvervsliv
 • lokale varmeværker
 • lokale lodsejere og landbruget

Målet er at få en bred forankring, et bredt kendskab til lokalområdet og de lokale behov, udfordringer og muligheder. Er de ikke en del af VE-foreningen er det vigtigt at skabe dialogen til dem.

Der er ingen faste grænser for hvordan man afgrænser en VE-forening.

Nogle bruger postnumre eller sogneinddelinger. Man kan også sætte en radius fra en landsby eller et planlagt område. I bund og grund er det op til den enkelte VE-forening.

Der er grundlæggende to muligheder:

Initiativtagerne kan invitere til en bred opstartsproces, hvor lokalområdet bliver inspireret og informeret. I fællesskab arbejder man hen mod at definere formål og vedtægter. Til sidst formaliserer man initiativet og holder en stiftende generalforsamling.

Initiativtagerne kan definere formål og vedtægter. Bagefter etablerer de en forening og nedsætter en bestyrelse. Derefter kan de brede foreningen og dens formål ud til potentielle medlemmer i lokalområdet.

Lige gyldig hvilken vej man vælger, er det en proces. Når VE-foreningen er etableret, ligger der fortsat et arbejde i at få bredt kendskabet og foreningen ud. Jo flere medlemmer foreningen repræsenterer, jo bedre kan man tale lokalsamfundets stemme.

En VE-forening er først stiftet når der er holdt en stiftende generalforsamling. Her vælger man en bestyrelse og vedtager foreningens vedtægter.

Vedtægterne er de interne regler og retningslinier, der skaber rammerne for foreningen

Vedtægterne plejer at indeholde punkter som:

 • Formål
 • Hjemsted
 • Optagelsesbetingelser ( og eksklusion)
 • Kontingent
 • Generalforsamling
 • Bestyrelse
 • Regnskab
 • Tegningsregler
 • Vedtægtsændringer
 • Opløsning

Når VE-forening formelt er etableret med vedtægter og bestyrelse

 1. Hvilke ønsker og behov har lokalsamfundet og hvordan kan man opfylde kriterierne for opsætning af VE-anlæg i neutralzoner
 2. Hvor kan en muligt anlæg ligge?
 3. Dialog med lodsejere og andre relevante aktører
 4. Dialog og evt afstemning om projektet blandt VE-foreningens medlemmer
 5. Projektansøgning
 6. Kommunal behandling og godkendelse og opstart af lokalplan
 7. Etablering af en erhvervsdrivende forening
Hent inspiration

VE-foreninger i Thy

Lokale kræfter arbejder flere steder i Thy på at starte VE-foreninger.

Her finder du en oversigt, over de foreninger der formelt er etableret. Find link til deres hjemmesider og vedtægter. Du kan også finde kontaktoplysninger på bestyrelserne og tovholderne bag.

 

Energiforening Sydthy er stiftet i et samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og fjernvarmeværker i Hurup, Vestervig og Bedsted.

Du kan læse mere om foreningen, dens vedtægter og hvordan du melder dig ind på deres hjemmeside.

Du kan også finde en oversigt over bestyrelsen.

 

Hanstholm VE-forening er et samarbejde imellem borgerne i Hanstholm, Ræhr/Vigsø og Klitmøller. Foreningen vil sikre lokalsamfundenes medindflydelse på den Vedvarende Energi (VE)-udvikling i lokalområdet. 

Foreningen har sin egen hjemmeside. Her kan du kan læse mere om formålet, foreningens vedtægter og hvordan du melder dig ind.

Du kan også let finde foreningens bestyrelse.

Hvad gør vi?

Thisted Kommunes rolle

Udviklingen af fremtidens grønne energiforsyning skal ske i samspil med borgere og lokalsamfund. Det er en del af vores strategi i Thisted Kommune. Derfor er vi sparringspartner for de lokale VE-foreninger.

Vores rolle er især at hjælpe i opstartsfasen.

Vi kan f.eks:

 • give input til, hvordan man får etableret en forening
 • hjælpe til med at få indkaldt til de første borgermøder

Vi skaber også netværk mellem VE-foreningerne, så de gode løsninger og erfaringer bliver delt på tværs. Målet er, at vi, over tid, får skabt nogle stærke lokale organiseringer, der kan leve videre på egen hånd. 

Thisted Kommune har taget en unik rolle på sig. Der findes ikke andre steder i Danmark, hvor man fra kommunal side arbejder med den lokale forankring af den grønne omstilling, på samme måde. 

 

 

 

Start en VE-forening

Brug for hjælp?

Thisted Kommune hjælper gerne lokalsamfund til at få startet en lokal VE-forening op.

Her på siden kan du læse mere om, hvad en VE-forening er og hente inspiration fra etablerede foreninger.

Ring eller skriv til os, så tager vi dialogen om, hvordan I kan komme i gang lokalt.

Team Energi og Ressourcer

Kontakt