Aktuelle høringer

Akutelle annonceringer, høringer og tilladelser fra Teknisk Forvaltning offentliggøres herinde.
Tryk ind under det givne emne for at finde oversigten.

Senest opdateret 07-06-2023

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter kystbeskyttelsesloven:

Offentliggjort den 19-04-2023 med høringsfrist den 17-05-2023

Stenkastning ved Vest Vildsund.

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse mellem Vest Vildsund Lystbådehavn og Søsportscentrer Vilsund ved matr.nr. 13ba, 13bt, 13fz Sundby By, Stagstrup udført som en stenkastning mod erosion og uønsket overskyl.

Det ansøgte kræver tilladelse til kystbeskyttelse efter kystbeskyttelsesloven og forud for at denne tilladelse kan meddeles, fremlægges projektet offentligt i 4 uger, jf. kystbeskyttelseslovens §5.

Bemærkninger bedes fremsendt til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, teknisk@thisted.dk senest den17. maj 2023.

Projektbeskrivelse

Der ønskes at sikre kyststrækningen mellem Vest Vildsund Lystbådehavn og Søsportscenter Vilsund, da der jf. kystatlas er en lille kronisk og akut erosion. Der ansøges derfor om etablering af kystbeskyttelse, der skal sikre mod erosion og uønsket overskyl af havnens bagvedliggende arealer. Formålet er at opnå optimal sikring af de nyetablerede faciliteter omkring Søsportscenter Vilsund og Cold Hawaii Inland Vilsund.

Kystbeskyttelsen etableres ved stranden mellem Vest Vildsund Lystbådehavn og Værftshavnen i tilknytning til Søsportscenter Vilsund. Der er tale om en strækning på ca. 72 meter. Forstærkningen udføres som stenkastning og vil få en bredde på ca. 6 meter og den rumlige udstrækning bliver således på ca. 400 m². Stenkastningen etableres med fiberdug, filtersten og dæksten.

Til det ansøgte projekt er der valgt en hård kystbeskyttelse da denne har en lang og beregnet levetid, samt lave vedligeholdelsesomkostninger.

I forbindelse med udførslen af kystbeskyttelsen, ønskes der etableret en ca. 12 meter lang bådebro til søsætning af kajakker, surfboards, etc. Den ønskede bådebro er ikke en del af omhandlende sag.

Ud over en forstærkning af kystforløbet mellem de to havne, vil den nye kystbeskyttelse betyde en betydelig optimering af det æstetiske indtryk af området.

For nærmere projektbeskrivelse kan du henvende dig til skovogland@thisted.dk

Kortet herunder viser projektområdet ved gul markering.

 Offentliggjort den 24-3-2023 med høringsfrist den 21-4-2023

Sandfodring ved høfden ”Prøven” i Vorupør

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, nærmer bestemt sandfodring på matr.nr. 36dd, Vorupør, Hundborg.

Det ansøgte kræver tilladelse til kystbeskyttelse efter kystbeskyttelsesloven og forud for at denne tilladelse kan meddeles, fremlægges projektet offentligt i 4 uger, jf. kystbeskyttelseslovens §5.

Bemærkninger bedes fremsendt til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, teknisk@thisted.dk senest den 21. april 2023.

Projektbeskrivelse
Havbadet i Nørre Vorupør sander årligt til med naturligt tilført sandmateriale. Siden 2015 er der sket løbende vedligeholdelse ved opgravning af materialet, som er lagt ud syd og sydvest for havbadet. Der er givet dispensation til delvis bibeholdelse af de her medførte terrænændringer inden for klitfredningslinjen, og delvis reetablering til naturligt terræn. På strækningen nord for høfden ”Prøven” ved matrikel 36dd er den eksisterende kystlinje op til 170 m bagved den historiske kystlinje, derfor ønskes sandmaterialet brugt som sandfodring på denne strækning. Den fremherskende sedimentationsretning er nordgående.

Den årlige mængde opgravet fra Havbadet, vurderes at være ca. 8.000 m3 og den vurderede sandmængde der bortgraves ifm. reetableringen er ca. 21.000 m3. Reetableringen forventes færdig ved udgangen af 2028 og sammen med årlige ny-tilførte mængde, ansøges der dermed om sandfodring med en årlig mængde på ca. 12.000 m3, og en totalmængde for perioden på ca. 61.000 m3.

Kystbeskyttelsen v. sandfordring etableres på kyststrækningen foran matrikel 36dd nordøst for høfden "Prøven" Sandfodringen udføres ved tilkørsel af rent sandmateriale fra havbadet og området syd for dette, som er berørt af afgørelsen om reetablering. Der forventes brugt hydraulisk gravemaskine, dumper og dozer til opgaven. Det tilkørte sand fordeles jævnt på strækningen i et naturligt strandprofil tilpasset de stedlige forhold. Sandfodringen forventes primært udført i perioden fra uge 9 til påsken, samt uge 43 til 1. december.

For nærmere projektbeskrivelse kan du henvende dig til skovogland@thisted.dk


Kortet herunder viser projektområdet ved rød markering
.

Markering af projektområdet

Offentliggjort den 8. maj 2023 - Klagefristen udløber den 6. juni 2023

Revurdering af miljøgodkendelse, Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted

 

Offentliggjort den 4. maj 2023 - Klagefristen udløber den 1. juni 2023

§ 16a miljøgodkendelse, Flexgruppe Slagtesvin og Smågrise, Gykjærvej 5B, 7760 Hurup

 

I øjeblikket er der ingen miljøgodkendelser i for-offentlighed.

Ifølge lov nr.1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov (ansøgninger indsendt før den 1. august 2017) og § 16 a i samme lov (ansøgninger efter den 1. august 2017).
I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.
Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.
Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte samt visse organisationer og foreninger blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

I øjeblikket er der ingen revurderinger i for-annoncering.

Før kommunen træffer afgørelse om revurdering af en miljøgodkendelse af et IE-brug, skal offentligheden have mulighed for at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse. Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter.

Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet. Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Formålet med revurderingen af miljøgodkendelsen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse er ikke en ny
godkendelseshandling. En revurdering kan derfor ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Det er alene en vurdering af, om husdyrbruget med den gældende tilladelse stadig beskytter miljøet tilstrækkeligt.

I øjeblikket er der ingen miljøgodkendelser i høring.

I øjeblikket er der ingen miljøtilladelser i høring.

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Offentliggjort den 06-06-2023 - med klagefrist den 04-07-2023
Matr.nr. 5d og 5i Vorring By, Nors. Der er givet tilladelse til etablering af et regnvandsbassin.

Offentliggjort den 31-05-2023 - med klagefrist den 28-06-2023
Præstevej 3, Boddum, 7760 Hurup. Matr.nr. 2h, Boddum By, Boddum. Der er givet tilladelse til opsætning af solcelleanlæg på tag.

Offentliggjort den 17-05-2023 - med klagefrist den 14-06-2023
Åsvej 57, 7700 Thisted. Matr.nr. 5a Ås By, Skjoldborg. Der er givet tilladelse til støjvold, anneks og solceller på garagetag.

Offentliggjort den 10-05-2023 - med klagefrist den 07-06-2023
Hulgårde 4, Sjørring 7700 Thisted. Matr.nr. 1h, Sjørring By, Sjørring. Der er givet tilladelse til opførelse af et maskinhus.

 

Klagevejledning - landzonetilladelser

Ovenstående afgørelser kan påklages til Planklagenævnet.

Du kan klage via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Thisted Kommune. Hvis Thisted Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Se betingelserne for at blive fritaget her.

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven:

Udledningstilladelse og tilladelse til forsinkelsesbassin, Norsvej 88, 7700 Thisted, matr. 5d, Vorring By, Nors. Klagefrist udløber 7. juli 2023.

Link til afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.

Udledningstilladelse og tilladelse til forsinkelsesbassin, Rosvangvej 34, 7700 Thisted. Klagefrist udløber 28. maj 2023.

Link til afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.

 

Tillæg til miljøgodkendelse - Offentliggørelse den 8. maj 2023. Klagefristen udløber den 5. juni 2023. 

Der er givet et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse til udvidelse af driftstider for kalktørringsanlæg på Ballerumvej 77, 7700 Thisted. 

Tilladelse inkl. klagevejledning kan ses her. 

 

Regulativ for husholdningsaffald - Offentliggørelse den 2. juni 2023.  Høringsfristen udløber den 30. juni 2023

Nyt regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune. Evt. bemærkninger skal sendes til Affald@thisted.dk inden høringsfristens udløb.

Regulativet kan ses her

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter miljøvurderingsloven (VVM):

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af regnvandsbassin, matr. 5d, Vorring By, Nors

Afgørelsen offentliggøres den 7. juni 2023. Klagefrist den 7. juli 2023.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer Klitgaard Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 71.

Afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Tandrupvej 1, 7755 Bedsted
Afgørelsen offentliggøres den 12. maj 2023. Klagefrist den 9. juni 2023.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt til etablering af forsinkelsesbassin, Rosvangvej 34, 7700 Thisted.
Afgørelse offentliggøres den 28. april 2023. Klagefrist udløber 28. maj 2023.
Afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer Klitgaard Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 71.

 

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter naturbeskyttelsesloven:

Der er i øjeblikket ingen afgørelser i høring.

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter vandforsyningsloven:

 

Ingen aktuelle

 

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

13. april 2023

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af kronekant langs privat vandløb, Rishøjvej 4, 7755 Bedste, matr. 17a, Visby By, Visby.
Der ønskes at forhøje kronekanten med 30-50 cm langs en ca. 70 meter lang strækning på den sydvestlige side.

Afgørelsen har en klagefrist på fire uger og der kan læses mere om klageregler i afgørelsen. Klagefristen er 13. maj 2023.

Link til afgørelse

Link til ansøgningsmateriale

Her finder du afgørelser om nedklassificering af offentlige vandløb.

Se også denne: Vejledning i vedligehold af private vandløb.

Afgørelser:

29. juni 2022

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Kåstrup Kær, til privat vandløb.Vandløbet overdrages til lodsejere pr. 1. januar 2023.

Klagefrist er 27. juli 2022

Link til afgørelse
Link til regulativ for Kåstrup Kær
Link til opmålingsprofil 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

28. juni 2022

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Kjallerup Bæk, til privat vandløb frastation 0 til station 2.354. Vandløbet overdrages til lodsejere pr. 1. januar 2023.

Klagefrist er 26. juli 2022

Link til afgørelse
Link til regulativ for Kjallerup Bæk
Link til opmålingsprofil 

________________________________________________________________________________________________________________________________

16. juni 2022

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Sønderhå Bæk, til privat vandløb frastation 0 til station 2.660. Vandløbet overdrages til lodsejere pr. 1. januar 2023.

Klagefrist er 14. juli 2022

Link til afgørelse
Link til regulativ for Kjallerup Bæk
Link til opmålingsprofil 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Offentliggjort den 14. April 2023.

Høring med frist senest søndag den 11. juni 2023 – Nedlæggelse af den ikke anlagte sydlige del af Nellikevej i Nors

Den sydlige del af Nellikevej der er udlagt, men ikke anlagt som offentlig vej ønskes nedlagt som offentlig vej, og Thisted Kommune har derfor besluttet at igangsætte vejlovens procedure for nedlæggelse af denne del af vejen.

I henhold til vejlovens (lov nr. 1520 af 27. november 2014 om offentlige veje m.v.) § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges. Vejlovens regler i kapitel 11, §§ 124-128, finder anvendelse, når kommunalbestyrelsen har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Den del af vejen, der ønskes nedlagt, er vist på kortudsnit herunder:

  Nellikevej

Strækningen af Nellikevej, der ønskes nedlagt som kommunevej, har en længde på ca. 31,5 meter og et areal på ca. 300 m². Vejarealet er en del af matr.nr. 7000g Nors By, Nors.

Det er planen, at arealet skal udgå som færdselsareal. Det er Thisted Kommunes vurdering, at arealet som færdselsareal ikke er vigtigt for nogen ejendomme, bortset fra de tre ejendomme beliggende Nellikevej 14, 16 og 18, der alle ejes af samme person og agtes sammenlagt til én ejendom. Vejstykket grænser delvist op til ejendommen beliggende Norsvej 22, men denne ejendom har vejadgang til den offentlige vej Norsvej.

Efter nedlæggelse som offentligt færdselsareal agter Thisted Kommune at afhænde arealet til ejeren af Nellikevej 18 m.fl.

Efter vejlovens § 124, stk. 2, skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Når vejen ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der efter vejlovens § 124, stk. 7, gives en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af § 124, stk. 2 (se ovenfor). Hvis et sådant krav afvises, kan grundejeren, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne.

Høring

Høringssvar eller bemærkninger kan indsendes til vejmyndighed@thisted.dk , eller til Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Vi skal have modtaget eventuelle høringssvar eller bemærkninger senest søndag den 11. juni 2023.

De ovenfor omtalte regler kan findes via dette link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1520#Kap11

 

Offentliggjort den 14. April 2023.

Høring – Nedlæggelse af den ikke anlagte vestlige del af Aagade i Vestervig – høringsfrist senest søndag den 11. juni 2023.

 Den vestligste del af Aagade, der er udlagt, men ikke anlagt som offentlig vej ønskes nedlagt som offentlig vej, og Thisted Kommune har derfor besluttet at igangsætte vejlovens procedure for nedlæggelse af denne del af vejen.

I henhold til vejlovens (lov nr. 1520 af 27. november 2014 om offentlige veje m.v.) § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges. Vejlovens regler i kapitel 11, §§ 124-128, finder anvendelse, når kommunalbestyrelsen har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Den del af vejen, der ønskes nedlagt, er vist på kortudsnit herunder:

Den udlagte private fællesvej umiddelbart vest for arealet vil samtidig blive slettet i matriklen.

Det offentlige vejareal, der ønskes nedlagt, har en længde på ca. 17,5 meter og et areal på ca. 200 m2. Vejarealet er en del af litra 7000n Vestervig By, Vestervig.

Det er planen, at arealet skal udgå som færdselsareal. Det er Thisted Kommunes vurdering, at arealet som færdselsareal ikke er vigtig for nogen ejendomme, da de tre ejendomme, som grænser til den del af Aagade, der ønskes nedlagt, planlægges sammenlagt og dermed får direkte vejadgang til den allerede anlagte del af den offentlige vej Aagade.

Efter vejlovens § 124, stk. 2, skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Når vejen ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der efter vejlovens § 124, stk. 7, gives en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af § 124, stk. 2 (se ovenfor). Hvis et sådant krav afvises, kan grundejeren, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne.

Høring

Høringssvar eller bemærkninger kan indsendes til vejmyndighed@thisted.dk , eller til Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Vi skal have modtaget eventuelle høringssvar eller bemærkninger senest søndag den 11. juni 2023.
De ovenfor omtalte regler kan findes via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1520#Kap11

 

 

 

Offentliggjort den 31. marts 2023.

Nedlæggelse af privat fællesvej på matr.nr. 1b Tandrup Hgd., Bedsted – Høring med frist senest mandag den 29. maj 2023

Thisted Kommune har modtaget en matrikulær sag om nedlæggelse af den private fællesvej på ejendommen matr.nr. 1b Tandrup Hgd., Bedsted, og sletning af vejen på matrikelkortet. Det vejstykke, der ønskes nedlagt og slettet på matrikelkortet er den østligste del af Skellebjergvej, der udmunder i Tandrupvej. Vejstykket er vist med rødt på luftfotoet nedenfor.

Sammen med den matrikulære sag har vi modtaget erklæringer fra ejerne af ejendommene matr.nre. 1ag og 1h Tandrup Hgd., Bedsted, som henholdsvis fraskriver sig sin eventuelle vejret til vejen, og godkender, at vejen nedlægges og slettes.

Thisted kommune er opmærksom på, at vejen de nedlagt i marken.

  Kortet viser at vejstrækning mellem Tandrupvej og Skellebjergvej 19 nedlægges.

 

Som det vil fremgå nedenfor, påtænker Thisted Kommune at godkende den ønskede nedlæggelse af vejen som privat fællesvej, men endelig stillingtagen vil først ske efter en høringsperiode.

Før vi kan godkende nedlæggelsen, skal vi nemlig gennemføre en procedure, der er nærmere beskrevet i privatvejslovens § 73. Indholdet af denne bestemmelse er gengivet nedenfor under overskriften ”Regler”.

Begrundelse

Thisted Kommune har ikke modtaget oplysninger om baggrunden for ønsket om nedlæggelse af vejen, men må konstatere, at de nærmeste naboer er enige i, at vejen kan nedlægges. På den baggrund er vi foreløbig indstillet på at godkende, at vejen nedlægges.

Påtænkt beslutning om nedlæggelse

Thisted Kommune er umiddelbart indstillet på i medfør af privatvejslovens § 12, stk. 1, jf. §§ 72-78, at godkende den ønskede nedlæggelse af den del af den private fællesvej på matr.nr. 1b, der er vist med rødt på skitsen ovenfor.

Hvis nedlæggelsen af vejen godkendes, skal kommunalbestyrelsen efter privatvejslovens § 78 sørge for, at nedlæggelsen (omlægningen) af vejen noteres i matriklen og berigtiges i tingbogen.

I medfør af privatvejslovens § 76, stk. 1, påtænker vi at pålægge ejeren af matr.nr. 1b, der har interesse i nedlæggelsen at betale udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen.

Hvis nedlæggelsen af vejen ikke godkendes, kan kommunen give påbud om at genetablere vejen uden udgifter for kommunen jf. privatvejslovens § 12 stk. 2.

Høring

Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til den påtænkte beslutning om nedlæggelse, der fremgår nedenfor, beder vi dig sende dine bemærkninger til os senest mandag den 29. maj 2023.

Dine bemærkninger skal fremsendes pr. mail til vejmyndighed@thisted.dk eller med alm. Brev til Vejmyndigheden, Thisted kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Hvis vi i høringsperioden modtager indsigelser mod nedlæggelsen eller ændringsforslag, vil vi efter udløbet af høringsperioden behandle disse og tage stilling til, om de fører til en ændret opfattelse af sagen.

Den endelige beslutning træffes i for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Regler

Efter privatvejslovens § 12, stk. 1, må private fællesveje, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. lovens §§ 72-78.

Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 72, stk. 1, tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse anmoder kommunen om det.

Vejen skal efter lovens § 72, stk. 2, helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis vejen efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 73, stk. 1, offentliggøre en påtænkt beslutning om nedlæggelse af en vejstrækning og samtidig meddele beslutningen til ejere af ejendomme, der grænser til vejen, ejere af ejendomme, hvis adkomst eller rettigheder til vejen er tinglyst, og ejere af andre ejendomme, som må antages at have vejret til vejen. I meddelelserne skal der gives en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Meddelelserne skal indeholde oplysning om indholdet af § 72, stk. 2, og § 75. Derudover skal meddelelserne, når det ikke er kommunen, der har rejst spørgsmålet om nedlæggelse, indeholde oplysning om indholdet af § 76.

Det fremgår af § 75, at hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationsmyndighederne. Grundejeren skal fremsætte kravet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Efter privatvejslovens § 76, stk. 1, kan kommunen, når den ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse, fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen. Når kommunen ikke har rejst spørgsmålet om nedlæggelse, og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, skal taksationsmyndighederne efter § 76, stk. 2, fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunen normalt skal afholde. Udgifterne kan både pålægges de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - torsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag kl. 15.00-17.00

Fredag kl. 08.00-10.00