Aktuelle høringer

Akutelle annonceringer, høringer og tilladelser fra Teknisk Forvaltning offentliggøres herinde.
Tryk ind under det givne emne for at finde oversigten.

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter kystbeskyttelsesloven:

Aktuelle Høringer

Ingen aktuelle høringer

 

Aktuelle afgørelser

Offentliggjort den 14-09-2023 med klagefrist den 12-10-2023

Vesterhavsgade 135b, 7700 Thisted. Matr.nr. 36dd Vorupør, Hundborg. Der er givet tilladelse til kystbeskyttelse ved strandfodring.

Afgørelsen kan ses her

 

Offentliggjort den 8. december 2023 - Klagefristen udløber den 5. januar 2023

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig (fast overdækning af gyllebeholder), Arupvej 32, 7742 Vesløs

Offentliggjort den 5. december 2023 - Klagefristen udløber den 2. januar 2023

§ 16 b miljøtilladelse, slagtesvin og smågrise, Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 

Offentliggjort den 5. december 2023 - Klagefristen udløber den 2. januar 2023

§ 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse, Slagtesvin og smågrise, Kystvejen 97, 7770 Vestervig

Offentliggjort den 30. november 2023 - Klagefristen udløber den 28. december 2023

Tilladelse til skift mellem dyretyper, Hørstedvej 21, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 29. november 2023 - Klagefristen udløber den 27. december 2023

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring (fast overdækning af gyllebeholder), Hjardemålvej 130, 7700 Thisted

Offentliggjort den 23. november 2023 - Klagefristen udløber den 21. december 2023

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring (overdækket foderbord),  Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs

Offentliggjort den 15. november 2023 - Klagefristen udløber den 13. december 2023

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring. Overdækning af gyllebeholder, Skovstedvej 32, 7700 Thisted

Offentliggjort den 15. november 2023 - Klagefristen udløber den 13. december 2023

16 b miljøtilladelse, Slagtesvin og Alle Kvæg, Sennelsvej 148, 7700 Thisted

Offentliggjort den 15. november 2023 - Klagefristen udløber den 13. december 2023

16 b miljøtilladelse, Alle Kvæg, Heste, Får og Geder, Oddesundvej 212, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 14. november 2023 - Klagefristen udløber den 12. december 2023

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring (fast overdækning af gyllebeholdere), Hunstrupvej 20, 7700 Thisted

Offentliggjort den 14. november 2023 - Klagefristen udløber den 12. december 2023

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring (fast overdækning af gyllebeholdere), Hunstrupvej 22, 7700 Thisted

 

 

 

Sat i foroffentlighed den 5. december 2023 - Høringsperioden udløber den 19. december 2023

Foroffentlighed § 16 a miljøgodkendelse, Røjkærvej 1, 7760 Hurup

Husdyrbruget søger miljøgodkendelse til overgang til stipladsmodellen, således at reguleringen sker på baggrund af produktionsarealet, og ikke som nu på baggrund af antallet af dyr og vægtinterval. Der bygges ikke nyt og der sker ikke godkendelsespligtige ændringer i eksisterende stalde. Det ansøgte samlede produktionsareal udgør 1.498 m2. Dertil kommer det samlede overfladeareal af ejendommens to gyllebeholdere på 1.199 m2. Ammoniakemissionen fra anlægget er uændret på 3.685,2 kg NH3-N/år. Lugtemissionen er uændret 64.414 OU/s.

Sat i foroffentlighed den 5. december 2023 - Høringsperioden udløber den 19. december 2023

Foroffentlighed § 16 a miljøgodkendelse , Todbølvej 20, 7700 Thisted

Husdyrbruget søger miljøgodkendelse til overgang til stipladsmodellen, således at reguleringen sker på baggrund af produktionsarealet, og ikke som nu på baggrund af antallet af dyr og vægtinterval. Der bygges ikke nyt, men der sker mindre ændringer i de to slagtesvinestalde og fire smågrisestalde tages ud af drift. Det ansøgte samlede produktionsareal udgør herefter 1.582 m2. Dertil kommer det samlede overfladeareal af ejendommens to gyllebeholdere på 919 m2. Ammoniakemissionen fra anlægget falder fra 3.764,1 kg NH3-N/år til 3.661,4 kg NH3-N/år. Lugtemissionen falder fra 66.343 OU/s til 62.468 OU/s.

Sat i foroffentlighed den 5. december 2023 - Høringsperioden udløber den 19. december 2023

Foroffentlighed § 16 a miljøgodkendelse, Klitmøllervej 38, 7700 Thisted

Husdyrbruget søger miljøgodkendelse til overgang til stipladsmodellen, således at reguleringen sker på baggrund af produktionsarealet, og ikke som nu på baggrund af antallet af dyr og vægtinterval. Derudover søges der miljøgodkendelse til at opføre en ny stald på 1.665 m2. Det ansøgte samlede produktionsareal udgør herefter 5.887 m2. Dertil kommer det samlede overfladeareal af ejendommens to gyllebeholdere på 1.296 m2. Ammoniakemissionen fra anlægget stiger fra 5.119,2 kg NH3-N/år til 6.164,1 kg NH3-N/år. Lugtemissionen stiger fra 47.163,5 OU/s til 55.690,6 OU/s.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen af 26. april 2023 § 4, stk. 14, skal kommunen efter gennemgang af miljøkonsekvensrapporten sende rapporten i høring hos berørte myndigheder og offentligheden med reglerne i §§ 64, 65 og 70.
I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy. Eventuelle henvendelser kan ske til teknisk@thisted.dk
Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.
Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte samt visse organisationer og foreninger blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

I øjeblikket er der ingen revurderinger i for-annoncering.

Før kommunen træffer afgørelse om revurdering af en miljøgodkendelse af et IE-brug, skal offentligheden have mulighed for at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse. Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter.

Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet. Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Formålet med revurderingen af miljøgodkendelsen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse er ikke en ny
godkendelseshandling. En revurdering kan derfor ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Det er alene en vurdering af, om husdyrbruget med den gældende tilladelse stadig beskytter miljøet tilstrækkeligt.

Udkast sat i høring den 23. november 2023 - Høringsfristen udløber den 7. december 2023

Udkast, § 16 a stk. 4 tillæg til miljøgodkendelse, Polte- karantænestald, Døjholtvej 5, 7700 Thisted

Udkast sat i høring den 21. november 2023 - Høringsfristen udløber den 21. december 2023

Udkast, § 16 a miljøgodkendelse, Slagtesvin og smågrise, Åbrovej 4, 7755 Bedsted

Udkast sat i høring den 21. november 2023 - Høringsfristen udløber den 5. december 2023

Udkast, § 16 a, stk. 4, Tillæg til miljøgodkendelse, Smågrise og slagtesvin, Ydbyvej 34, 7770 Vestervig

Udkast sat i høring den 14. november 2023 - Høringsfristen udløber den 28. november 2023

Udkast, afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring (fast overdækning af gyllebeholder), Hjardemålvej 130,7700 Thisted

Udkast sat i høring den 2. november 2023 - Høringsfristen udløber den 4. december 2023

Udkast, § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse, Slagtesvin og smågrise, Kystvejen 97, 7770 Vestervig

Udkast sat i høring den 4. oktober 2023 - Høringsfristen udløber den 1. november 2023

Udkast, 16 a miljøgodkendelse, Slagtesvin, Gærupvej 3, 7752 Snedsted

 

Udkast sat i høring den 5. december 2023 - Høringsfristen udløber den 19. december 2023

Udkast, § 16 b miljøtilladelse, Flexgruppe; Alle kvæg, Sindrupvej 3, 7760 Hurup 

Udkast sat i høring den 17. november 2023 - Høringsfristen udløber den 1. december 2023

Udkast, § 16 b miljøtilladelse, Slagtesvin og smågrise, Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted

 

 

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planlovens §35, stk. 1.

Offentliggjort den 05-12-2023 - med klagefrist den 02-01-2024
Istrupvej 40, Stenbjerg, 7700 Thisted. Matr.nr. 4e Stenbjerg By, Nørhå. Der er givet lovliggørende tilladelse til ændring af garage til anneks og værksted samt til overdækning.

Offentliggjort den 04-12-2023 - med klagefrist den 01-01-2024
Fælledvej 6, 7700 Thisted. Del af Matr.nr. 5a St. Hillerslev By, Hillerslev. Der er givet tilladelse til udstykning af vindmølleparcel til eksisterende vindmølle.

Matr.nr. 5d Vorring By, Nors. Der er givet tilladelse til en jordmile.

Offentliggjort den 27-11-2023 med klagefrist den 25-12-2023
Skyumvej 72, 7752 Snedsted. Matr.nr. 4c Gærup By, Stagstrup. Der er givet tilladelse til pavillon.

Offentliggjort den 24-11-2023 med klagefrist den 22-12-2023
Hanstholmvej 34, 7700 Thisted. Matr.nr. 30c Tingstrup By, Thisted. Der er givet tilladelse til opførelse af madpakkehus.

Lyngbyvej 3, 7755 Bedsted. Matr.nr. 14a Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg. Der er givet tilladelse til placering og udformning af et læskur til heste. 

Offentliggjort den 21-11-2023 med klagefrist den 19-12-2023
Kjelstrupvej 21, 7700 Thisted. Matr.nr. 5b Kjelstrup By, Hillerslev. Der er givet tilladelse til opførelse af et shelter.

Offentliggjort den 20-11-2023 med klagefrist den 18-12-2023
Hestekær 11, Tilsted, 7700 Thisted. Matr.nr. 11c Tilsted By, Tilsted. Der er givet tilladelse til opførelse af udhus.

Offentliggjort den 09-11-2023 med klagefrist den 07-12-2023
Hillerslevvej 30, 7700 Thisted. Matr.nr. 33c Sønderby By, Tved. Der er givet tilladelse til opførelse af to skure og et shelter.

Offentliggjort den 08-11-2023 med klagefrist den 06-12-2023
Arupvej 58, 7742 Vesløs. Matr.nr. 7d Sdr. Arup By Arup. Der er givet tilladelse til opførelse af en udestue.

Klitvejen 115, 7741 Frøstrup. Matr.nr. 96c Lund By, Lild. Der er givet tilladelse til etablering af en sø.

Offentliggjort den 07-11-2023 med klagefrist den 05-12-2023
Matr.nr. 1c Sårup, Ræhr. Der er givet tilladelse til opførelse af midlertidigt skur.

Sarasvej 1, 7752 Snedsted. Matr.nr. 30c, 30 ao og 30 an, Stenbjerg By, Nørhå. Der er givet tilladelse til at frastykke ejendommes bebyggede matrikel. 


Klagevejledning - landzonetilladelser

Ovenstående afgørelser kan påklages til Planklagenævnet.

Du kan klage via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Thisted Kommune. Hvis Thisted Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Se betingelserne for at blive fritaget her.

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven:

Tilladelse til nedsivning fra idrætsanlæg på adressen Ved Stadion 9, 7755 Bedsted. 
Tilladelsen offentliggøres den 10. november 2023. Klagefrist udløber 10. december 2023.
Link til afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her. 

Tilladelse til tilslutning og udledning af overfladevand fra parkeringsplads og gårdhave på Sydhavnsvej 4-6 i Thisted.
Tilladelsen offentliggøres den 1. november 2023. Søgsmålsfristen udløber den 1. maj 2024.
Link til afgørelse kan ses her

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter miljøvurderingsloven (VVM):

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for projektet om nedsivning fra etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Sjørring og Thisted
Afgørelsen offentliggøres den 7. december 2023. Klagefristen udløber den 4. januar 2024.
Afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nicole Konstance Skindhøj, Plan- og Miljøafdelingen, til.: 99 17 22 42.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for vandindvindingstilladelse til markvanding med overfladevand matrikel 12e og 2m begge Hovsør By, Østerild
Offentliggørelse den 1. december 2023. Klagefristen udløber den 29. december 2023.
Afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rune Therkildsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 52.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for boretilladelse og vandindvindingstilladelse, Kobberøvej 9, 7760 Hurup
Offentliggørelse den 22. november 2023. Klagefristen udløber den 20. december 2023.
Afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter naturbeskyttelsesloven:

Der er i øjeblikket ingen afgørelser i høring.

Nedrivning af ejendommen Lille Fjordstræde 5, Doverodde, 7760 Hurup Thy

Samtlige bygninger ønskes nedrevet på ejendommen, Lille Fjordstræde 5, Doverodde, 7760 Hurup Thy, matr. nr. 24BA - Dover Ny, Ydby

Ejendommen er bevaringsværdig:

Bygningen på Lille Fjordstræde 5, Doverodde, 7760 Hurup Thy er bevaringsværdig. Udpegningen fremgår af Thisted Kommunes lokalplan nr. 47-002.

Som ejer af bevaringsværdige bygninger må man ikke nedrive en sådan uden foregående offentlig bekendtgørelse, jf. bygningsfredningslovens § 18, så offentligheden har mulighed for at fremsætte indsigelser.

Der gives en frist på 4 uger fra annonceringsdatoen for indsigelser.

Annonceringsdatoen er den 11. oktober 2023.

Fristen for indsigelser er den 8. november 2023.

Herefter træffer Thisted Kommune afgørelse i sagen.

 

Spørgsmål kan rettes til Team Byg, tlf. 9917 2144.

Indsigelser skal sendes til: byggesag@thisted.dk.

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter vandforsyningsloven:

Boretilladelse og tilladelse til vandindvinding til markvanding
Der er givet boretilladelse og foreløbig tilladelse til vandindvinding til markvanding på Kobberøvej 9, 7760 Hurup. 80.000 m3/år, gældende fra 22. november 2023 til 22. november 2026.
Offentliggørelse 22. november 2023, klagefrist 20. december 2023.
Klagevejledning kan ses her. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

Her kan du se de aktuelle høringer og afgørelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

4. December 2023

Hermed sendes et reguleringsprojekt med rørlægning af et privat vandløb beliggende på matrikel 5s Villerup By, Vestervig i 4 ugers høring.

link til projektbeskrivelse 

3. oktober 2023

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbslovens § 17 til brinksikring langs Klitmøller å, matr. 10aq, Klitmøller Huse, V. Vandet.

Afgørelsen har en klagefrist på fire uger og der kan læses mere om klageregler i afgørelsen. Klagefrist er 1. november 2023.

Link til afgørelse

9. August 2023

Tilladelse efter vandløbsloven til nedrivning af vejbro Årup Byvej 7752 Snedsted

Afgørelsen har en klagefrist på fire uger og der kan læses mere om klageregler i afgørelsen. Klagefrist er 6. september 2023.

link til afgørelse

 

9. august 2023

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til restaurering af Visby Å, indsats-id AAL-1166. Fjernelse af rørlagt strækning mod Visby Bredning.
Projektet er støttet med midler fra Miljøstyrelsen og er en del af indsatsplanlægningen ifm opnåelse af God Økologisk Tilstand i vores vandløb, jf. vandrammedirektivet.

Afgørelsen har en klagefrist på fire uger og der kan læses mere om klageregler i afgørelsen. Klagefrist er 7. september 2023.

Link til afgørelse

Link til opdateret projektbeskrivelse

 

16. juni 2023

Tilladelse til reguleringsprojekt med nyt hoveddræn efter Vandløbslovens §§ 16 og 17 beliggende på Matr.  5a, Sindrup By, Ydby samt 2a og 5c, Holmegårde By, Ydby

Projektet ønsker, at genetablere drænsystem og ændre udløbet til sidekanal lidt længere nedstrøms det oprindelige udløb.

Afgørelsen har en klagefrist på fire uger og der kan læses mere om klageregler i afgørelsen. Klagefristen er 14.juli 2023.

Link til afgørelse

Link til ansøgningsmateriale

 

13. april 2023

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af kronekant langs privat vandløb, Rishøjvej 4, 7755 Bedste, matr. 17a, Visby By, Visby.
Der ønskes at forhøje kronekanten med 30-50 cm langs en ca. 70 meter lang strækning på den sydvestlige side.

Afgørelsen har en klagefrist på fire uger og der kan læses mere om klageregler i afgørelsen. Klagefristen er 13. maj 2023.

Link til afgørelse

Link til ansøgningsmateriale

Her finder du afgørelser om nedklassificering af offentlige vandløb.

Se også denne: Vejledning i vedligehold af private vandløb.

Afgørelser:

3. august 2023

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Stagstrup Å, til privat vandløb. Vandløbet overdrages til lodsejere pr. 1. januar 2024.

Klagefrist er 2. september 2023

Link til afgørelse
Link til regulativ for Stagstrup Å
Link til opmålingsprofil
Link til vejledning til vedligeholdelse af private vandløb

_______________________________________________________________________________________________________________________________

29. juni 2022

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Kåstrup Kær, til privat vandløb. Vandløbet overdrages til lodsejere pr. 1. januar 2023.

Klagefrist er 27. juli 2022

Link til afgørelse
Link til regulativ for Kåstrup Kær
Link til opmålingsprofil 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

28. juni 2022

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Kjallerup Bæk, til privat vandløb frastation 0 til station 2.354. Vandløbet overdrages til lodsejere pr. 1. januar 2023.

Klagefrist er 26. juli 2022

Link til afgørelse
Link til regulativ for Kjallerup Bæk
Link til opmålingsprofil 

________________________________________________________________________________________________________________________________

16. juni 2022

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Sønderhå Bæk, til privat vandløb frastation 0 til station 2.660. Vandløbet overdrages til lodsejere pr. 1. januar 2023.

Klagefrist er 14. juli 2022

Link til afgørelse
Link til regulativ for Kjallerup Bæk
Link til opmålingsprofil 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ekspropriation

Der er i øjeblikket ingen ekspropriationer

 

 

Offentliggjort den 12. Juni 2023.

Høring vedr. nedlæggelse af vejbro på  Årup Byvej, 7752 Snedsted – frist 7.8.2023

Thisted Kommune planlægger nedlæggelsen af den offentlige vejbro på Årup Byvej, beliggende cirka 45 meter fra den vestlige udkørsel til Stenbjergvej.

vejbro nedlæggelse

Broen på Årup Byvej blev opført i 1934 og er i en tilstand, der kræver omfattende vedligeholdelse. Den har betydelige skader på fugtisolering, bærende bjælker, kantbjælker og fløjvægge.
På grund af broens alder og tilstand er det nødvendigt at vurdere, om det vil være mest hensigtsmæssigt at foretage en større renovering eller fjerne den helt.
Trafiktællinger har vist en årsdøgntrafik på 29 køretøjer, herunder én bus og to lastbiler. Denne lave trafiktælling understøtter forslaget om at fjerne broen.

Beslutning om fjernelse
Erhverv klima miljø og teknikudvalget traf d. 8. maj 2023 beslutningen om at godkende indstillingen om permanent fjernelse af broen.
Dette valg er baseret på Thisted Kommunes begrænsede midler til vedligeholdelse af vejinfrastrukturen og den lave årsdøgntrafik på Årup Byvej.

Høring

Har du høringssvar eller andre bemærkninger til den påtænkte lukning af vejbroen, kan disse indsendes til vejmyndighed@thisted.dk, eller til Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Vi skal have modtaget eventuelle høringssvar eller bemærkninger senest onsdag den 7. august 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00

Senest opdateret 08-12-2023