Vandplaner

Her kan du læse om vandplaner og vandområdeplaner.

Senest opdateret 08-03-2023

Her kan du læse nærmere om Thisted Kommunes igangværende og afsluttede vandløbsprojekter i forbindelse med Vandplanerne og Vandområdeplanerne, samt projekter i forhold til lavbund og fosfor og kvælstoffjernelse (vådområde-projekter).

Et kort over de aktuelle vandplan-projekter kan ses på Thisted Kommunes kort.
Man kan få oplysninger om den aktuelle indsats ved at klikke med i-knappen på indsatsen.

Vandløbsrestaureringsprojekt – Hørsted Å – Vandområde o8902.
Thisted Kommune fik i april 2020 tilskud til at udføre en vandløbsrestaurering på dele af Hørsted Å. Tilskuddet gives af Fiskeristyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Vandområde o8902 (Hørsted Å) har en samlet længde på 10,81 km. Vandområde o8902 er udpeget til udlægning af groft materiale i dele af Snedsted Å og hele Hørsted Å i Hvidberg Å-vandsystem. Indsatsen er omfattet af Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021).
Formålet med restaureringen er, at opnå god økologisk tilstand i hele vandområdet. 

Projektområdet kan ses på kortet nedenfor:

Realiseringen af projektet forudsætter, at der opnås de nødvendige tilladelser, at der kan opnås aftaler med lodsejere, at der gives tilskud til erstatning og at der gives tilskud til den arkæologiske overvågning af arbejdet.

November 2019: Årup Kloak har vundet udbuddet og er valgt som entreprenør på projektet.

April 2020:Der er opnået tilsagn til projektet.

Juli 2020: Der er kommet tilsagn til en ramme for erstatning til lodsejere.

Tidsplan
Thisted kommune håber at kunne realisere projektet i løbet af 2021.

Som en følge af de statslige vandområdeplaner mv. skal kommunerne etablere vådområder med henblik på at reducere udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet, samt reducere udledningen af drivhusgasser.

Projektet i Skinnerup er et lavbundsprojekt, der har til formål at mindske udledning af drivhusgasser.

Baggrund
Thisted kommune har i 2019-2020 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for, at etablere mere naturlig hydrologi på lavbundsarealer omkring Bækken Thisted, nordvest for Thisted.
Formålet med projektet er at nedsætte udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra projektområdet, ved ekstensivering af driften på landbrugsjorde på de kulstofrige lavbundsarealer.
Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent (Atkins), og er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.
Den tekniske forundersøgelse beskriver de eksisterende forhold, opstiller scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og udtagning/ekstensivering af landbrugsdriften, samt giver et overslag over anlægsomkostningerne.
Den ejendomsmæssige forundersøgelse beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse. Projektområdet er på ca. 31 ha.

Link til teknisk forundersøgelse

Forundersøgelsen er gennemført med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet via:

https://agriculture.ec.europa.eu/index_da

Som en følge af de statslige vandområdeplaner mv. skal kommunerne etablere vådområder med henblik på at reducere udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet, samt reducere udledningen af drivhusgasser.
Projektet ved Nørhå Sø har til formål at mindske udledning af fosfor.

Baggrund
Thisted kommune har i 2017 gennemført en supplerende forundersøgelse af mulighederne for at etablere en mere naturlig hydrologi på arealerne langs Årup å, opstrøms Nørhå Sø. Forundersøgelsen bygger videre på en forundersøgelse, der blev udarbejdet af Orbicon tilbage i 2013.
Formålet med et eventuelt projekt vil være, at nedsætte udvaskningen af fosfor fra oplandet og projektområdet, ved ekstensivering af driften på landbrugsjorde og oversvømmelse af de ånære arealer.
Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent (Orbicon), og er sammensat af en supplerende teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.
Den supplerende tekniske forundersøgelse har omfattet en genberegning af fosfortilbageholdelsen, herunder udtagning af fosforprøver: Supplerende fosforberegning

Den ejendomsmæssige forundersøgelse beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse: Supplerende ejendomsmæssig forundersøgelse
Projektområdet er på ca. 36 ha.

Forundersøgelsen af projektet er gennemført med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet via:

https://agriculture.ec.europa.eu/index_da

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune søgt om at realisere følgende vandområdeprojekter i Dover Mølle Å og Vashøj Bæk: En ca. 290 meter rørlagt strækning i Dover Mølle Å (AAL-1193), samt restaureringsstrækninger i Vashøj Bæk og Dover Mølle Å (ref. 466).
Projektet forventes realiseret i 2017.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatser

Rørlægningen i Dover Mølle Å (AAL-1193)
Indsatsen drejer sig om frilægning af rørlagt strækning på 364 meter i den øvre ende af Dover Mølle Å. Ved opmåling i september 2013 er rørlægningen målt til en længde af 286 m. En fjernelse af rørlægningen vil skabe fri passage til 1.412 m vandløb.

Restaurering af Vashøj Bæk og Dover Mølle Å (Ref. 466)
Indsatsen drejer sig om restaurering af Dover Mølle Å og Vashøj Bæk, i alt 2514 meter vandløb. Strækningen restaureres ved udlægning af gydegrus og skjulesten.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Forundersøgelse af muligheden for at åbne rørlagt strækning i Dover Mølle Å, ID AAL-1193, projekt 7 - Sydthy

Forundersøgelse af muligheden for udlægning af grus, sten og fjernelse af rørlægning i Dover Mølle Å, ID_ AAL-1194 og ref. 466, projekt 7 - Sydthy

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse og detailprojekt på indsats i Hansted Mølleå-systemet (Hansted Mølleå og Sokland Bæk): Restaurering af en strækning på ca. 5 km, vandområde o8945.
Der er lavet forundersøgelse, men pt. ikke søgt om realisering.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatsen
Den pågældende strækning er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold. Indsatsen har derfor til formål at forbedre de fysiske forhold på en 8 km lang vandløbsstrækning. Strækningen har varierende fremtræden på forskellige delstrækninger af vandløbet. Der er tidligere lavet forundersøgelse (ref. 616) på en ca. 3 km lang strækning.
På den nederste del af strækningen er Hansted Mølleå udlagt som naturvandløb, og fremtræder smalt og stærkt slynget gennem et bakket hede-område. I vandløbet er der her en del tagrør.
På den mellemste strækning er vandløbet bredere og fremtræder nogle steder lettere kanaliseret. Der er græssende dyr ned til vandløbet, og brinkerne bærer nogle steder præg af, at afgræssende dyr samt kronvildt går nede i vandløbet. De nedtrådte brinker har nogle steder ført til et bredere vandløbsprofil og øget sedimentvandring. På den kanaliserede del af strækning vil der blive foretaget brinkbearbejdning, hvor der fjernes en skovlfuld jord fra den ene side af vandløbet, og tilføres en tilsvarende mængde grus/sten i den anden side af vandløbet.
På den øverste del (Sokland Bæk) udlægges gydebanker, skjulesten samt dødt ved for at forbedre gydemulighederne og skjulestederne.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten kan ses her: Forundersøgelse og Detailprojektering af restaurering af Hansted Mølle å og Sokland Bæk, indsats ref. o8945 (restaurering)

Hørsted Å -systemet er Thisted kommunes tredje største vandløbssystem, der udover hovedløbet består af otte mindre vandløb.

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget følgende forundersøgelser på indsatser i Hørsted Å-systemet:
Restaurering af en strækning på ca. 1151 meter i Gisselbæk, Ref. 524, fjernelse af stem ved dambrug i Hørsted Å, AAL-1306, fjernelse af to rørlægninger i Trædholm Bæk, AAL-4447 og AAL-1291, fjernelse af fire rørlægninger i Snedsted Å, AAL-1300, AAL-1301, AAL-1304 og AAL-1305.

Stemmet ved Koustrup dambrug blev fjernet i 2016.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatserne
Rørlægninger i Snedsted Å, AAL-1301, AAL-1300, AAL-1304 og AAL-1305
Der er udpeget fire rørlagte strækninger i Snedsted Å. De to øverste fritlægges i deres nuværende tracé, mens de to nederste beholdes som rørlagte, mens vandløbet flyttes øst på.

Rørlægninger i Trædholm Bæk, AAL-1291 og AAL-4447
Ved den ene rørlægning (AAL-4447) fjernes halvdelen af røret, mens der udlægges sten og grus. Ved den anden rørlægning flyttes vandløbstracéet ind i den naturlige lavning i området. Derudover udlægges grus og skjulesten.

Restaurering af strækning i Gisselbæk, ref. 524
Strækningen er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold. Indsatsen har til formål at forbedre den fysiske vandløbs-kvalitet på en 1151 meter lang strækning. Strækningen har båret præg af, at vandløbet ikke har været ordentligt af-hegnet, og derfor er blevet nedtrådt af kreaturer med deraf følgende øget næringsstof-tilledning og sedimentvandring i vandløbet. Der udlægges gydebanker og skjulesten for at forbedre gydemulighederne for fisk og skjulesteder for fisk og smådyr. Der plantes rødel ud i mindre grupper for at give skygge, hvilket er med til at begrænse grødevækst og holde vandtemperaturen nede.

 

Spærring ved Koustrup Dambrug (AAL-1306)
Stemmeværket ved Koustrup Mølle Dambrug var udpeget som en spærring i vandplanen og de dårlige passageforhold skulle forbedres.

Fjernelsen af stemmeværket og restaurering af den opstrømsliggende strækning omfattede nedrivning af det eksisterende stemmeværk, retablering af vandløbstrace, etablering af stryg samt udlægning af sten og gydegrus opstrøms Damsgårdvej.

 

Gennemførelsen af projektet har givet bedre mulighed for frie vandringer til 20,7 km vandløb opstrøms.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten og detailprojektet kan ses her:

Forundersøgelse samt detailprojektering af fjernelse af rørlagt strækning i Trædholm Bæk, AAL-4447, Projekt 10

Forundersøgelse samt detailprojektering af fjernelse af rørlagt strækning i Trædholm Bæk, AAL-1291, Projekt 10

Forundersøgelsesrapport AAL-1300 - Fjernelse af rørlægning, Snedsted Å

Forundersøgelsesrapport AAL-1301 - Fjernelse af rørlægning, Snedsted Å

Forundersøgelsesrapport AAL-1304 og AAL-1305 - Fjernelse af to rørlægninger i Snedsted Å

Forundersøgelse og Deatilprojekt af restaureringindsats ”Gisselbæk, Ref. 524”

Forundersøgelsesrapport, Koustrup Mølle

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune fjernet én rørlægning, to spærringer samt restaureret en ca. 600 meter lang strækning af Holmgård Mølle Å, Sydthy.
Projektet blev gennemført i 2015.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatserne
Der var udpeget fem indsatser i Holmgård Mølle Å, hvoraf to omfattede større projekter i form af fjernelse af en rørlagt strækning, samt restaurering af en ca. 600 meter lang strækning.

Indsatserne drejede sig om en spærring ved en ældre stenkiste (AAL-1184), restaurering af en vandløbsstrækning ved det gamle møllestem (AAL-1185 og Ref. 453), fjernelse af en spærring nedstrøms jernbanebroen (AAL-1186)
samt fjernelse af en ca. 290 meter rørlagt strækning opstrøms Ydby (AAL-2013).

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne og detailprojekterne kan ses her:

Forundersøgelse af Holmgård Mølle Å, spærring aal-1184, projekt 1 - Sydthy

Forundersøgelse vedr. Holmgård Mølle Å, Spærring aal-1185 og Ref. 453

Forundersøgelse vedr. Holmgård Mølle Å, Spærring aal-1186, projekt 1 - sydthy

Forundersøgelse vedr. Holmgård Mølle Å, AAL-2013

Detajl - Forundersøgelse af Holmgård Mølle Å, spærring aal-1184, projekt 1 - Sydthy

Detail - Forundersøgelse vedr. Holmgård Mølle Å, Spærring aal-1185 og Ref. 453

Detail - Forundersøgelse vedr. Holmgård Mølle Å, Spærring aal-1186, projekt 1 - sydthy

Detajl - Forundersøgelse vedr. Holmgård Mølle Å, Rørlægning aal-2013, projekt 1 - Sydthy

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse med henblik på at få fjernet en spærring og rørlægning ved Irup Bæk. Projektet forventes realiseret i 2017.
Ydermere er der lavet forundersøgelse på restaurering af Årbæk og Irup Bæk (Ref. 525 og Ref. 522) samt fjernelse af rørlægning i Årbæk (AAL-1269).

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatserne
Spærring og rørlægning i Irup Bæk, AAL-1268 og AAL-1270
Spærringen består af et kraftigt stryg (AAL-1268) med et gennemsnitligt fald på 44 ‰. Midt på stryget er vandløbet rørlagt på en 16 m lang strækning (AAL-1270). Spærringen forekommer ved en tidligere mølleopstemning.
Rørlægningen fjernes og der etableres en ny rørbro 20 cm lavere. Med rørbroen er der fortsat adgang mellem arealerne på hver side af vandløbet.

Opstrøms rørbroen foretages en afgravning af vandløbs-bunden på op til 60 cm og nedstrøms foretages en opfyldning på op til 70 cm. Evt. med det afgravede materiale. Vandløbsbunden etableres med gydegrus på hele strækningen og med det lange stryg skal bunden opbygges med varierende faldforhold således der skabes passager med relativ lave vandhastigheder. Dette foretages i detailprojekteringen. Der vil blive behov for sikring af brinkerne.

Restaurering af Årbæk/Irup Bæk, samt rørlægning i Årbæk, Ref. 522, Ref. 525 og AAL-1269
Indsatsen drejer sig om restaurering af 2 strækninger af Irup Bæk og Årbæk, som vil forbedre den fysiske vandløbskvalitet på i alt 3.906 m vandløb.
Desuden drejer indsatsen sig om åbning af en 214 m lang rørlagt strækning i øvre ende af Årbæk mellem de to udpegede strækninger til restaurering. Indsatsen vil skabe uhindret faunapassage til og fra 476 m vandløb.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Forundersøgelse vedr. Irup Bæk, spærring

Irup Bæk 522, 525 AAL-1269

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse på indsats i Østerild Bæk: Restaurering af to strækninger på tilsammen 1300 meter, Ref. 595 og Ref. 603. Der er lavet forundersøgelse, men pt. ikke søgt om realisering.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatsen
De pågældende strækninger er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold. Indsatsen har derfor til formål at forbedre de fysiske forhold på i en alt 1350 km lang vandløbsstrækning.
Projektet indebærer etablering af gydestryg samt udlægning af variationsskabende sten langs den nedstrøms strækning og etablering af flere strømkoncentratorer langs den opstrøms strækning.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten kan ses her:

Forundersøgelse Østerild Bæk ref 595 og ref 603 Bilag red1

Bilag til forundersøgelse

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse på indsats i Skiveren Nord og Brund-Kjelstrup grøft: Restaurering af en strækning på i alt 2,45 km, ref. 584. Der er lavet forundersøgelse, men pt. ikke søgt om realisering.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatsen
Den pågældende strækning er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold. Brund Kjelstrup er faldforholdene fornuftige på den nedre del og det vurderes, at den manglende målopfyldelse for smådyrene kan skyldes lav vandføring eller udtørring i tørre perioder. På trods af dette forekommer der dog gydning af ørred i vandløbet, og der kan med fordel suppleres med gydegrus og skjulesten på den nedre del, hvor faldet er til det. I Skiveren Nord udlægges skjulesten og etableres gydebanker som variationsskabende tiltag.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten kan ses her:

Forundersøgelse af restaureringsprojekt - Skiveren Nord

Bilag til forundersøgelse - Skiveren Nord

Storå-systemet er Thisted kommunes andet største vandløbssystem, der udover hovedløbet består af otte mindre vandløb.
I vandløbet Storå er der i de gældende vandområdeplaner udpeget en indsatsstrækning (indsats-id: o8939_a) på ca. 10,6 km. Thisted Kommune er forpligtiget til at undersøge muligheder for at gennemføre indsatser, således indsatsstrækningen kan opfylde EU’s vandrammedirektivs krav om god økologisk tilstand.

På vegne af Thisted kommune har Orbicon | WSP gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse omkring en mulig vandløbsrestaureringsindsats i Storå. Gennem løbende dialog med Thisted Kommune er der fremkommet et løsningsforslag, som Orbicon | WSP har leveret på detailprojekteringsniveau og med tilhørende udbudsmateriale. Projektforslaget tager udgangspunkt i ca. 5.9 km af Storå, som opdeles i 4 delstrækninger.

Ved realisering af projektet vil der blive skabt ca. 4.639 meter vandløb med gode substrat- og strømforhold. Der etableres 16 velegnede gyde- og opvækstområder for ørreder. Derudover udlægges variationsskabende sten på en ca. 5.677 m lang strækning. Ud af den oprindelige indsatsstrækning på 10,6 km udføres dermed projekttiltag på en endelig projektstrækning på i alt 5.934 m.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten kan ses her: Teknisk forundersøgelse og detailprojektering Storo83939a endelig 280920

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget forundersøgelse påfølgende indsatser i små vandløb med udløb til Limfjorden: Spærring i Gettrup Bæk, AAL-1154, rørlægning i Ravnshøje Vandløb, AAL-1156, rørlægning i vandløb ved Gretehøje, AAL-1165, rørlægning i Vallensbæk, AAL-1179, to rørlægninger i vandløb ved Skyum, AAL-1180 og AAL-1181 samt restaurering af Ravnshøje Vandløb, Ref. 455. Der er lavet forundersøgelse, men pt. kun søgt realisering på rørlægning i Vallensbæk.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatserne
Spærring i Gettrup Bæk, AAL-1154
Spærringen udgøres af et kraftigt fald ved en overkørsel. Det kraftige fald udlignes til et fald på ca. 25 ‰, som er vandløbets naturlige fald. Udligningen foretages ved udlægning af sten og grus på udløbssiden af overkørslen.

Restaurering og fjernelse af rørlægning i Ravnshøje Vandløb, Ref. 455 og AAL-1156
Indsatsen drejer sig om frilægning af rørlagt strækning på 38 meter i Ravnshøje Vandløb beliggende ved Kløvenhøjvej, samt restaurering ved udlægning af gydegrus, sten mm, af en strækning på 636 meter startende ved udløb fra Kløvenhøjvej til udløb i Limfjorden.

Rørlægning i vandløb ved Gretehøje, AAL-1165
Indsatsen drejer sig om frilægning af rørlagt strækning på 49 meter i Vandløb ved Gretehøje, hvor rørudløbet er beliggende 10 m før udløb i Limfjorden.

Rørlægninger i vandløb ved Skyum, AAL-1180 og AAL-1181
Indsatsen drejer sig om frilægning af rørlagt strækning på ca. 291 meter beliggende syd-øst for Skyum ved Skyumvej, samt frilægning af rørlagt strækning på ca. 126 meter beliggende øst for Skyum.

Rørlægning i Vallensbæk, AAL-1179
Rørledningen ligger i dag med ca. 10 ‰ fald, og der er et mindre strømfald i selve rørets indløb. Faldet udlignes, hvor rørledningen ligger i dag samt 5-10 meter nedstrøms. Det er ikke muligt at sænke vandstanden opstrøms da området er okkerpotentielt. Det nye vandløb anlægges med et let slynget forløb for at mindske og udjævne faldet. Der udlægges grus og sten til at sikre, at bunden i det nye vandløb forbliver oppe i terræn, samt for at begrænse udvaskning af sand og jord i tiden efter anlægsfasen.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten og detailprojektet kan ses her:

Forundersøgelse af muligheden for fjernelse af spærring i Gettrup bæk, ID - AAL-1154, projekt 7 - Sydthy

Forundersøgelse af muligheden for åbning af rørlagt strækning i Ravnshøje Vandløb, ID - AAL-1156, projekt 7 - Sydthy

Forundersøgelse af muligheden for restaurering i Ravnshøje Vandløb, ID - ref. 455, projekt 7 - Sydthy

Forundersøgelse af muligheden for åbning af rørlagt strækning i Vandløb ved gretehøje, ID - AAL-1165, projekt 7 - Sydthy

Forundersøgelse af muligheden for at åbne rørlagt strækning i vandløb i Skyum, ID AAL-1180, projekt 7 - Sydthy

Forundersøgelse af muligheden for at åbne rørlagt strækning i Vandløb i Skyum, ID AAL-1181, projekt 7 - Sydthy

Forundersøgelse af Vallensbæk, Rørlægning AAL-1179

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse på følgende indsatser i Sundby Å-systemet: Sundby Å/Fald bæk, ref. 555 og AAL-1271. Spærringerne ved de gamle dambrug (AAL-1272 og AAL-1275).Rørlægninger i Isholm Landgrøft (AAL-1276 og AAL-1273).
Projekt AAL-1272 og AAL-1275 forventes realiseret i 2017.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatser
Restaurering af Fald Bæk og Sundby Å (Ref. 555 og AAL-1271):
Indsatsen drejer sig om udlægning af fast substrat (sten og grus) på delstrækninger. Etablering af vandløb uden om åledam i gammelt vandløbstracé (Fald Bæk). Fjernelse af spærring og derved sikring af bedre passageforhold for fisk o.a. dyr.

De gamle dambrugsstem i Sundby Å (AAL-1272 og AAL-1275):
Indsatsen drejer sig om Sikring af bedre passageforhold ved fjernelse af spærringer ved nedlagte dambrugsstem. Spærringerne består af flere mindre styrt på tilsammen 40-50 cm.

Rørlægninger i Isholm Landgrøft (AAL-1273 og AAL-1276):
Indsatserne drejer sig om sikring af bedre passageforhold ved delvis fjernelse af rørlægning ved eksisterende vejunderføring, samt genåbning af rørlagt strækning opstrøms Oddesundvej.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Forundersøgelse af Sundby Å - Fald Bæk. ref. nr. 555, samt spærring - AAL-1271

Forundersøgelse af Sundby Å, Spærring - AAL-1275

Forundersøgelse af Sundby Å, Spærring - AAL-1272.pdf

Forundersøgelse af Isholm Landgrøft, AAL-1276 og AAL-1277

Isholm Landgrøft, rørlægning - AAL-1273

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget forundersøgelse påfølgende indsatser i Gundtoft Å: Spærringer i Gundtoft Å, AAL-1187 og AAL-1189. Der er lavet forundersøgelse, men pt. ikke søgt realisering.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatserne
Fjernelse af spærring i Gundtoft Å, AAL-1187
Sikring af bedre passageforhold ved at lave omløb udenom stenkiste ved eksisterende markoverkørsel. Stenkisten er ramponeret og faldet ned i bækken og udgør en spærring for fisk o.a. vandløbsdyr.

Fjernelse af spærring i Gundtoft Å, AAL-1189
Sikring af bedre passageforhold ved at udligne et stort fald i- og efter rørløbet som skyldes den højt placeret underføring ved Ydbyvej.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten og detailprojektet kan ses her:

Forundersøgelse af Gundtoft Å, AAL-1187

Forundersøgelse af Gundtoft Å, AAL-1189

Hvidbjerg Å -systemet er Thisted kommunes største vandløbssystem, og består udover hovedløbet (Sjørring Sø Kanal, Årup Å, Tegå, Hvidbjerg Å og Kastet Å) af omkring 20 mindre vandløb.
Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget følgende forundersøgelse på indsatser i Hvidbjerg Å-systemet: Restaurering af en 3817 meter lang strækning i Dollerup Bæk, Ref. 578, fjernelse af dambrugsstem ved Nørhå Dambrug (AAL-1259) samt Todbøl Dambrug (AAL-1252), fjernelse af to spærringer i Gjersbøl Bæk, AAL-1248 ogAAL-1249, samt én spærring i Fredskilde Bæk (AAL-1208) og én i Førby Å (AAL-1258). Der er pt søgt om realisering i forhold til fjernelse at dambrugsstemmet ved Nørhå Dambrug. Projektet forventes gennemført i 2017.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatser
Restaurering af Dollerup Bæk (Ref. 578)
Der etableres sandfang i toppen af bækken og udlægges håndsten og skjulesten på hele strækningen. Der plantes rødel enkelte steder.

Spærringer i Gjersbøl Bæk (AAL-1248 og AAL-1249)
Projektet omfatter omlægning af den 11 m lange rørføring under en markvej ved ejendommen Gjersbølvej 9, hvor det eksisterende Ø600 mm betonrør omlægges og rørdiameteren øges til Ø1000 mm. Vandløbsbunden sænkes opstrøms røret for at bringe indløbskoten ned og derved reducere faldet igennem røret. Nedstrøms røret hæves bunden for at skabe et jævnt fald og udligne et hul i vandløbsbunden, som med tiden er blevet skabt af den kraftige vandføring igennem røret. Der udlægges desuden variationsskabende sten langs projektstrækningen.

Spærring i Førby Å (AAL-1258)
Projektet omfatter omlægning af den 7 m lange rørlægning under grusvejen, hvor det eksisterende Ø60 cm rør erstattes af en nyt Ø100 cm rør. Desuden hæves vandløbsbunden på en ca. 100 m lang strækning nedstrøms røret ved at bygge op med gydegrus og variationsskabende sten.

Spærring ved Fredskilde Bæk (AAL-1208)
Projektet indebærer udjævning af vandløbsbunden på en ca. 100 m lang strækning fra st. 2135 til st. 2235 veddelvis afgravning og delvis opfyldning med sten og grus. Der ændres ikke på vandløbets bundbredde og brinkanlæg.

Dambrugsstem i Beersted Bæk ved Todbøl Dambrug (AAL-1252)
Der fremsættes i forundersøgelsen to skitseforslag, der begge har til formål at skabe fri faunapassage i Beersted Bæk, ved den nuværende opstemning.

1. skitseforslag med fjernelse af stemmeværk, uafhængig af dambrugets nuværende vandindtag, der forudsættes håndteret ved indvinding af grundvand eller indpumpning af åvand
2. skitseforslag med fjernelse af stemmeværk og mulighed for etablering af vandindtag ved fri gravitation

Dambrugsstem ved Nørhå Dambrug (AAL-1259)
Med udgangspunkt i de eksisterende forhold med en faunaspærring ved en opstemningshøjde på ca. 1,4 m og øvrige bindinger, er der udarbejdet et skitseforslag til en ny vandløbsstrækning der skaber fri faunapassage.

Der etableres en helt ny vandløbsstrækning som slynges svagt over en strækning på ca. 270 meter øst for det nuværende trace. Herved sikres/reduceres evt. påvirkninger af den nuværende grusvej og bygningerne som ligger vest for den nuværende Sjørring Sø Kanal.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Forundersøgelse Dollerup Bæk

Spærringer i Gjersbøl Bæk

Forundersøgelse Førby Å - AAL-1258

Spærringer i Fredskilde Bæk

Forundersøgelse - rapport - Todbøl

Forundersøgelse - rapport - Nørhå

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune søgt om at realisere følgende vandområdeprojekter i Klitmøller Å: Det gamle møllestem (AAL-1128), spærringen ved det gamle dambrug (AAL-1126), Ålestemmet (AAL-1129), samt restaurering af en strækning fra Vandet sø til Klitmøller skole (Ref. 600). Projektet forventes gennemført i 2017.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatser
Møllestem og spærring ved nedlagt dambrug (AAL-1128 og AAL-1126):
Indsatsen drejer sig om fjernelse af et stem (AAL-1128) i forbindelse med en tidligere opstemning af en møllesø (vest for Vestermøllevej). Ved opmåling i november 2014 er vandspejls-faldet over stemmet målt til ca. 3,8 m. En fjernelse af spærringen vil skabe fri passage til 12.254 m vandløb.
Indsats AAL-1126 drejer sig om fjernelse af en faunaspærring i forbindelse med et kraftigt fald på ca. 1,8 m over en samlet strækning på 90 m lokalt med et fald på 45 ‰ (det nedlagte dambrug). En fjernelse af spærringen vil skabe fri passage til 11.718 m vandløb.

Restaurering (ref. 600) og ålestem (AAL-1129):
Restaurering af en 2.675 meter lang strækning i Klitmøller Å - på strækningen er der forholdsvist flade faldforhold, og strækningen ligger nedstrøms Vandet Sø. I sammenhæng med restaureringen findes i dag en ålekiste, der er udpeget som spærring (AAL-1129). Ved ålekisten ønskes etableret en faunapassage, som skal sikre adgang på strækningen, hvor der i dag er opstemningen. så der skabes bedre passage for vandrende fisk og smådyr både op og nedstrøms.
Gennemførelsen af projektet vil give bedre mulighed for frie vandringer til 10.618 meter vandløb opstrøms i Klitmøller Å.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Forundersøgelse af projekt til fjernelse af spærring i forbindelse med kraftigt fald I Klitmøller Å

Forundersøgelsesrapport AAL-1128

Forundersøgelsesrapport AAL-1129

Forundersøgelse af projekt til restaurering af en 2.675 meter strækning i Klitmøller Å

Forundersøgelse af projekt til fjernelse af rørlægning i Klitmøller Å

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget forundersøgelse på indsatser i Tømmerby Å-systemet: Restaurering af en strækning på ca. 1200 meter af Tømmerby å, Ref. 613, fjernelse af tre spærringer i Tømmerby Å, AAL-1217 (rørunderføring), AAL-1216 (stryg med kraftigt fald) og AAL-1281 (stryg ved tidligere møllesø). Åbning af en rørlagt strækning i Koldkær Grøft (AAL-1214), Brunbakke Grøft (AAL-1285) og Bundgård Grøft (AAL-2023), samt restaurering og fritlægning af en rørlagt strækning i Trædejordsgrøften (Ref. 599, 601og 604 og AAL-1287).
Der er pt lavet forundersøgelse, men ikke søgt om realisering.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatser
Restaurering af Tømmerby Å (Ref. 613)
Indsatsen drejer sig om restaurering af en strækning, beliggende i Langvadbjerge Plantage. Indsatsen har til formål at forbedre den fysiske vandløbskvalitet på 1.229 m vandløb.

Fjernelse af tre spærringer i Tømmerby Å (AAL-1217, AAL-1216, AAL-1281)
Indsatsen drejer sig om etablering af fri faunapassage ved to spærringer, beliggende ved Tømmerbyvej, syd for Frøstrup, samt etablering af fri faunapassage ved en spærring som er udpeget ved et ca. 4 langt stryg umiddelbart opstrøms en tidligere møllesø.

Åbning af rørlagte strækninger i Koldkær Grøft, Brunbakke Grøft, Bundgård Grøft og i Trædejordsgrøften (AAL-1214, AAL-1285, AAL-2023, AAL-1287)
Indsatsen drejer sig om åbning af rørlagte strækninger i de fire vandløb.

Restaurering af Trædejordsgrøften (Ref. 599, 601 og 604)
Indsatsen drejer sig om restaurering af 3 strækninger af Trædejordsgrøften, som vil forbedre den fysiske vandløbskvalitet på i alt 1.668 m vandløb.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Forundersøgelse - Ref 613

Forundersøgelse - AAL-1217

Forundersøgelse - AAL-1216

Forundersøgelse - AAL-1281

Forundersøgelse - AAL-1214

Forundersøgelse - AAL-1285

Forundersøgelse - AAL-2023

Forundersøgelse - AAL-1287 - Ref 599, 601 604

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune fjernet to spærringer i Vestervig Å,Sydthy. Projektet blev gennemført i 2015.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatser
Der var udpeget fire indsatser i Vestervig Å, hvoraf én viste sig ikke at være relevant (spærring AAL-1201) og den anden viste sig at have for store afvandingsmæssige omkostninger i forhold til de omkringliggende områder (AAL-1168). De to øvrige indsatser drejer sig om spærringer i forbindelse med en rørlægning (AAL-2012) og spærring i forbindelse med en underføring med for meget fald (AAL-1200).

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne og detailprojekterne kan ses her:

Forundersøgelse vedr. Vestervig Å, rørlægning

Forundersøgelse vedr. Vestervig Å, spærring

Vestervig Å - AAL-1168

I vandløbene Villerup og Bedsted bæk er der i de gældende vandområdeplaner udpeget tre indsats-strækninger (indsats-id: o8896_a, o7367 og o7419) på ca. 10,3 km. Thisted Kommune er forpligtiget til at undersøge muligheder for at gennemføre indsatser, således indsatsstrækningerne kan opfylde EU’s vandrammedirektivs krav om god økologisk tilstand.

Undersøgelsen skal udmunde i en forundersøgelses-rapport (inkl. detailprojektering).

Opgaven består i at lave en teknisk forundersøgelse af mulighederne for at restaurere en omkring 7,8 km lang strækning af Villerup Bæk, Vandområde o8896_a og o7367, samt 2,670 km lang strækning af Bedsted Bæk, Vandområde o7419, så der både opnås målopfyldelse i vandløbene, samt en tilstrækkelig eller status quo afvanding i projektområderne. Opgaven består desuden i at lave en forundersøgelse på fjernelse af spærring AAL-1203 i Villerup Bæk.
Den samlede indsats omfatter genslyngning, udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang, afhængigt af vandområdet.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget forundersøgelse på følgende indsatser i Visby Å: Rørlægning, AAL-1166 og spærring, AAL-1198. Spærring AAL-1198 blev fjernet i 2014.
Der er yderligere lavet detailprojekt og søgt om realisering på spærring AAL-1197 (tre betonstem).

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatser
Fjernelse af rørlægning, AAL-1166
Spærringen består af en 55 m lang rørlægning af Visby Å, hvoraf de yderste ca. 17 m er beliggende ude i Visby Bredning. Ved frilægningen skal hele bygværket fjernes på nær de første 5 m der genanvendes til overkørsel.

Fjernelse af spærring, AAL-1198
En delvis spærring af Visby Å ved Abildgård Mølle i forbindelse med underføring ved Ullerupvej. Spærring AAL-1198 blev fjernet i 2014.

Fjernelse af spærring, AAL-1197
Spærringen består af tre betonstem nord for Abildgård Mølle.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet/Fiskeristyrelsen.

Forundersøgelses-rapporten og detailprojektet kan ses her:

Visby Å - AAL-1166

Visby Å - AAL-1198

Som er en følge af de statslige vandplaner og vand-områdeplaner skal kommunerne etablere vådområder med henblik på at reducere udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet, samt reducere udledningen af drivhusgasser.

Vådområdeprojekt langs Skiveren Nord er et fosforvådområdeprojekt med henblik på at mindske udledningen af fosfor til Lønnerup Fjord. Fosforvådområder er et af de målrettede virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af udpegede søer og brakvandssøer.
Der er søgt om realisering. Projektet forventes gennemført i 2017-2018.

Baggrund
Statslig vandplan for hovedvandopland 1.2, Limfjorden foreskriver, at den eksterne fosforbelastning til Lønnerup Fjord skal reduceres. Et af virkemidlerne til reducering af den eksterne belastning er etablering af fosforvådområder i oplandet til recipienten.
Der er i sommeren 2015 gennemført en teknisk forundersøgelse, som skal belyse mulighederne for etablering af et fosforvådområde beliggende langs vandløbet Skiveren, der er en del af oplandet til Lønnerup Fjord. Det indledende undersøgelsesområde udgør 93,5 ha, og det er målet med forundersøgelsen at finde de mest omkostningseffektive tiltag inden for dette bruttoområde.

Beskrivelse af indsatsen
Med udgangspunkt i besigtigelserne af undersøgelsesområdet, dialogen med områdets lodsejere og ved gennemgang af de hydrologiske- og terrænmæssige forhold, er der i samråd med Thisted kommune og Limfjordsrådet udarbejdet et løsningsforslag for vådområdeprojektet. Projektforslaget omfatter genslyngning af Skiveren og terrænregulering af arealerne i projektområdet, hvorved de nuværende, forhøjede brinker fjernes. Foruden øget oversvømmelse af projektarealerne, vil genslyngning af Skiveren også medføre en markant forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. Ydermere vil projektet medføre en forbedring af de naturmæssige værdier i projektområdet, da driften på landbrugsarealerne ekstensiveres og gødskning/planteforbedring ophører.

Tilskud
Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Den tekniske forundersøgelses-rapport kan ses her:

Skiveren Rapporter samlet inkl bilag

Som en følge af de statslige vandområdeplaner skal kommunerne etablere vådområder med henblik på at reducere udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet, samt reducere udledningen af drivhusgasser.

Tingstrup Sø er et vådområde-projekt med det primære formål at mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden. Vådområder er en effektiv måde at fjerne kvælstof, som ellers potentielt kunne udvaskes.

Projektet er gennemført i perioden 2015-2019.

Baggrund
Thisted kommune har gennemført et vådområdeprojekt ved Bækken i udkanten af Thisted By. Vådområdet skal reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden i overensstemmelse med vandområdeplanen for Limfjordsoplandet. Derudover skal projektet forbedre de fysiske forhold i Bækken og øge naturkvaliteten såvel som de rekreative værdier i det bynære projektområde.

Beskrivelse af indsatsen
Projektet omfatter bl.a. forlægning og genslyngning af Bækken på en 1.400 meter lang strækning inden for projektområdet, udlægning af sten og grus i det nye vandløb samt etablering af nyt dige ved Over Engen.

Tilskud

Projekterne er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

  

https://agriculture.ec.europa.eu/index_da

Forundersøgelses-rapporten kan ses her:

Tingstrup Sø, Vådområdeforundersøgelse, Teknisk Forundersøgelse

Her kan du se en oversigt over kommunens vandmålings-stationer.

Kommunen registrerer i samarbejde med Miljøstyrelsen (MST) og Orbicon vandføringen på en række stationer.

Få et opdateret billede af vandstanden på følgende stationer:

Tømmerby Kanal, Horsodde:

Vis vandstand (30 dage)

Vis vandstand (180 dage)

Storå,Kåstrup (NST):

Vis vandstand (30 dage)

Storå, Udløb Kløv Å:

Vis vandstand (30 dage)

Arup Vejle:

Vis vandstand (30 dage)

Sjørring Sø Kanal, Sjørring Vig:

Vis vandstand (30 dage)

Sjørring Sø, Færgeborg:

Vis vandstand (30 dage)

Vis vandstand (180 dage)

Hundborg Mose Kanal, Gjersbøl:

Vis vandstand (30 dage)

Årup Å, Årup (NST):

Vis vandstand (30 dage)

Tegå, Ove Sø:

Vis vandstand (30 dage)

Vis vandstand (180 dage)

Hvidbjerg Å, Hvidbjerg Møllegård (NST):

Vis vandstand (30 dage)

 

Se samlet oversigt over hydrometristationer her: www.hydrometri.dk

Statens vandplaner beskriver, hvor meget der skal forbedres i vores vandløb, og hvordan det kan ske. Kommunerne bestemmer selv, hvordan det skal ske.
Statens vandplaner er en udmøntning af EU's vandrammedirektiv.

Statens vandplaner omfatter hele vandkredsløbet - dvs. grundvand, vandløb, søer, hav og fjord.

Planerne er udarbejdet om det enkelte vandområde og sætter mål for den fremtidige tilstand, vandet skal have. Se meget mere på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk.

Vandrammedirektivet (eller direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger) vil udgøre den overordnede ramme for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand, og en række gamle direktiver på vandområdet bliver ophævet, efterhånden som reguleringen efter vandrammedirektivet træder i kraft. Derudover vil flere nye direktiver blive vedtaget som en direkte følge af bestemmelser i vandrammedirektivet, herunder direktiver om grundvand og om regulering af prioriterede, miljøfarlige stoffer.

Med vandrammedirektivet er der sket et skift i reguleringen på vandområdet inden for EU. Hvor den hidtidige EU-lovgivning på området har været meget detaljeret og har stillet konkrete krav til medlemslandene, er vandrammedirektivet - som i øvrigt integrerer flere af de eksisterende direktiver - i højere grad en rammelov. Direktivet fastsætter en række miljømål, der skal opfyldes inden for en fastsat frist, og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur, for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. Hvordan rammerne udfyldes, er i vid udstrækning overladt til de enkelte medlemslande.

 

Formålet med vandrammedirektivet er at sikre beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

Dette skal ske ved:

  • at forebygge yderligere forringelse og beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand og, hvad angår deres vandbehov, også tilstanden for jordbaserede økosystemer og vådområder der er direkte afhængige af vandøkosystemerne, at fremme bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer,
  • at sigte mod forøget beskyttelse og forbedring af vandmiljøet bl.a. gennem specifikke foranstaltninger til progressiv (vedvarende) reduktion af udledninger, emissioner og tab af prioriterede stoffer og ophør eller udfasning af udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer,
  • at sikre progressiv reduktion af forurening af grundvand og forhindre yderligere forurening heraf,
  • at bidrage til at afbøde virkningerne af oversvømmelser og tørke

Vandrammedirektivet fastsætter en række konkrete miljømål.

Et af de helt centrale mål:
er at forebygge forringelser af overfladevandets og grundvandets tilstand. Hvor tilstanden i overfladevand eller grundvand allerede er forringet, skal medlemslandene foretage forbedringer. Det overordnede mål er således at alle vandområder senest i december 2027 har opnået mindst en "god tilstand". For overfladevand betyder det, at der både skal være en god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand. Det indebærer først og fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter. Den menneskelig påvirkning af dyr og planter må således kun føre til mindre afvigelser i artssammensætning og individantal i forhold til, man ville kunne finde under uberørte forhold. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kemisk kvalitet.
For vandområder, som har undergået væsentlige fysiske forandringer, er vandrammedirektivets miljømål et "godt økologisk potentiale". Det indebærer bl.a. at der for dyr og planter kun må være svage ændringer i artssammensætning og individantal i forhold til det bedst mulige, der kan opnås under de givne fysiske forhold.
Kravene til vandkvaliteten er som for de øvrige vandområder.

Et andet væsentligt mål:
er en styrkelse af indsatsen mod forurening. Udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer standses eller udfases i overensstemmelse med retningslinjer der vil blive nærmere fastlagt i ny EU-lovgivning.

Et tredje væsentligt mål:
er at medlemslandene skal vende enhver væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentrationen af et hvilket som helst forurenende stof, der findes i grundvandet som følge af menneskelig aktivitet.

Et fjerde mål:
er en generel opfyldelse af EU-lovgivningens krav og mål for beskyttede områder senest i 2027. Kortere frister som allerede er indeholdt i EU-lovgivningen, ændres der ikke ved.

Vandrammedirektivet er et såkaldt minimumsdirektiv, dvs. at medlemslandene i deres nationale lovgivninger har mulighed for at fastsætte endnu strengere krav til vandmiljøet end direktivet kræver.

Vandrammedirektivet indeholder frister for gennemførelsen af de enkelte delelementer i direktivet. De vigtigste frister er følgende:

December 2015
Opfyldelse af miljømål for overfladevand og grundvand
Opfyldelse af miljømål for beskyttede områder
Offentliggørelse af anden generation af vandplaner

December 2027
Ultimativ frist for opfyldelse af miljømål efter 2 x 6 års fristforlængelse

Fristen for opfyldelse af direktivets miljømål kan kun fraviges under særlige omstændigheder. Hvis konkrete vandområder (overfladevand eller grundvand) er så påvirkede af menneskelige aktiviteter, at det vil være uoverkommeligt eller urimeligt dyrt at opfylde miljømålene, kan der under særlige omstændigheder og kun på særlige betingelser fastsættes mindre strenge mål for de pågældende områder.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - torsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag kl. 15.00-17.00

Fredag kl. 08.00-10.00