Min bolig

Her kan du finde informationer omkring dine boligforhold, for eksempel ejendomsskat, hegnsyn, skimmelsvamp med mere.

Adresser og vejnavne

Dit husnummer skal være synligt, så for eksempel en ambulance eller brandbil nemt kan finde frem til dig, hvis du er i nød.


Præcise adresser
Uden præcise husnumre og vejnavne kan det være svært at finde os. Præcise adresser er en sikkerhed for os alle, så for eksempel ambulancer, udrykningskøretøjer med mere kan finde os.

Thisted Kommune er adresse- og vejmyndighed, det vil sige, at det er kommunen som fastsætter alle adresser og vejnavne. Opdager du fejl eller mangler ved en adresse, skal du kontakte Thisted kommune.

Thisted Kommune fastsætter adresser i overensstemmelse med gældende lovgivning og adresserne oprettes i DAR, Danmarks officielle adresseregister.

Er adressen ikke registreret i DAR, er adressen ikke officiel og den kan derfor ikke anvendes af CPR, CVR, Post Nord, GPS-udbydere med flere. Hvis adressen ikke er oprettet i DAR, betyder det, at du for eksempel ikke kan tilmelde en virksomhed i CVR-registeret på adressen eller modtage post. Når adresser er oprettet og godkendt i DAR, kan alle udbydere som for eksempel post, forsyningsvirksomheder, GPS-udbydere med mere anvende dem.

Geodatastyrelsen har lavet en video om præcise adresser.


Skiltning af husnummeret 
Ud over at adressen på ejendommen skal være oprettet i DAR, så skal ejendommen også have et tydeligt husnummer. Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige og letlæselige husnummerskilte, som passer med de andre adresser, kommunen har fastsat ifølge Adresseloven paragraf 9.

Ønskes der et husnummerskilt, kan det bestilles ved Park og Vej, Rævebakken 7, Sundby, 7752 Snedsted. Send en mail jsp@thisted.dk eller ring på telefon 51 24 10 50. Skiltet er blåt med hvide tal og bogstaver.
Skiltet er gratis og kan afhentes i løbet af en uge.

Det er Thisted Kommune, der har ansvar for opsætning af vejnavneskilte.

Her kan du læse mere om regler om adresser og vejnavne.


GPS
Nogle borgere kontakter kommunerne, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS eller GPS'en viser forkert.

Det er GPS-udbyderne, som selv sørger for at registrere nye og ændrede adresser i deres kortsystem. Hvis du oplever fejl eller mangler i din GPS, kan det skyldes, at din GPS ikke er opdateret eller din GPS-udbyder ikke har opdateret sine kort. I disse tilfælde skal du henvende dig til din kortudbyder.

Vær opmærksom på, at nye adresser først kan fremsøges, når GPS'en er opdateret.


Adresser ikke fundet ved anmeldelse af flytning
Hvorfor kan jeg ikke finde min adresse i den digitale flytteløsning? 
Hvis du ikke kan finde gade- eller vejnavnet i rullemenuen, skyldes det, at vejen ikke findes i Thisted Kommune. Mener du dette er en fejl, kan du kontakte Thisted Kommune på telefon 99 17 22 58 eller på mail teknisk@thisted.dk.
Gade- eller vejnavn findes, men du får beskeden "Adressen er ikke fundet", når du udfylder husnummer/ bogstav.

Dette kan skyldes at:

 • Du har glemt at udfylde bogstavet. Bogstavet skal udfyldes, hvis boligen er registreret med et bogstav i BBR. Forsøg med og uden bogstav, hvis du er i tvivl.
 • Adressen er ikke registreret til beboelse i BBR.
 • Adressen ikke er registreret i BBR for eksempel ved opdeling af et hus i flere lejligheder. Ejeren skal her kontakte byggesagskontoret for at få det rettet.
 • Boligen er nybygget og ikke færdigmeldt.
 • Der kan ikke flyttes til en ubebygget grund.

Her kan du tjekke oplysninger om boligen.

Mener du, at der er fejl i BBR i Thisted Kommune, kan boligejeren selv rette BBR med sin MitID via "ret BBR" eller kontakte BBR-myndigheden i Thisted Kommune på telefon 99 17 21 50 eller 99 17 21 52 eller på mail bbrkontoret@thisted.dk.

Arkiv over byggesager

Thisted Kommune har digitaliseret sit arkiv for bygge- og spildevandssager. Det betyder, at borgere og virksomheder nu kan finde de afsluttede sager på hjemmesiden Weblager. 

Søg på Weblager

Sådan søger du en sag på Weblager

 1. Klik dig ind på Weblager 
 2. Vælg Thisted Kommune
 3. Tast enten ejendommens adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer
 4. Tryk på ”Søg”

Du får nu vist alle tilgængelige sager på den søgte ejendom. Hvis en sag er låst, kan det for eksempel skyldes at der er personfølsomme oplysninger i sagen. 

Kontakt Plan- og Miljøafdelingen på telefon 99 17 21 44 eller byggesag@thisted.dk hvis du ønsker at få informationer om sagen kan låses op.

BBR

BBR er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger, boliger og tekniske anlæg. Forholdene i BBR dækker blandt andet opførelsesår, areal, anvendelse, materialer og installationer. 

Oplysningerne i BBR stammer fra ejer af en ejendom (og tidligere ejere) og fra byggemyndighederne. Du har som ejer selv ansvaret for, at din ejendom er registreret efter de faktiske forhold i BBR. 

Rettelser til din BBR
Hvis du har rettelser til din BBR, skal du indberette disse via selvbetjeningsløsningen Ret BBR. Når du har indsendt en indberetning, vil indberetningen blive kontrolleret af en BBR-medarbejder. 
Du skal være opmærksom på, at nogle rettelser kræver en lovliggørende byggetilladelse - for eksempel tilbygninger, udnyttelse af tagetage eller væsentlige anvendelsesændringer. Disse forhold vil blive sagsbehandlet af en byggesagsbehandler. 

Ret dine BBR-oplysninger

Byggesag
Hvis du har en byggesag hos os, vil din BBR-meddelelse automatisk blive opdateret, når du har afsluttet din byggesag. 

BBR-meddelelse 
Som ejer får du tilsendt en ny BBR-meddelelse ved køb af ejendom, afslutning af en byggesag eller hvis du har kontaktet kommunen for at få tilrettet forhold i BBR. BBR-meddelelsen sendes til din e-Boks, hvis du er tilmeldt digital post. Ellers vil den blive sendt til din adresse.

Du kan også downloade din BBR-meddelelse på hjemmesiden OIS. 

Hent din BBR-meddelelse

Bopælspligt 

Der er ikke bopælspligt i Thisted Kommune medmindre, det drejer sig om en landbrugsejendom.

Hvis du er i tvivl om hvilke anvendelsesstatus en bolig har, kan du se det på hjemmesiden OIS.

Se ejendomsoplysninger 

Reglerne

Reglerne om bopælspligt for helårshuse findes i boligreguleringslovens kap. VII.
For tiden er det i Thisted Kommune bestemt, at reglerne ikke gælder, hvilket betyder, at der ikke er bopælspligt.
Thisted Kommune har mulighed for at beslutte, at reglerne om bopælspligt skal gælde. Det kan besluttes for hele eller dele af kommunen. Det er et krav, at det bliver annonceret offentligt, hvis der tages en sådan beslutning.

Landbrugsejendomme
Der er bopælspligt på en landejendom med landbrugspligt efter landbrugsloven paragraf 8.
Oplysning om landbrugspligt kan ses på hjemmesiden OIS under ”jordstykke”.

Tjek landbrugspligt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thisted Kommune på telefon 99 17 22 58.

Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat til kommunen). Ejendomsvurderingen er udgangspunkt for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Grundskyld
Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Som ejer af fast ejendom (bygning eller jord) skal du betale ejendomsskat til Thisted Kommune. Ejendomsskatter og afgifter pålignes ejendommen for kalenderåret.

Ejendomsskatten betales i to rater.

1.  rate forfalder 1. marts, 2023 og er rettidig betalt 1. marts, 2023

2.  rate forfalder 1. september, 2023 og er rettidig betalt 1. september, 2023

Girokort til 1. rate, udsendes i februar og girokort til 2.rate, udsendes i august måned i digital postkasse, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt Betalingsservice, når ejerskiftet er registreret hos kommunen. Ejerskiftet bliver først registreret, når ejerskiftet er tinglyst.

Herefter sender kommunen en kopi af ejendomsskattebilletten til ny ejer. Indbetalingskort må ikke overdrages til ny ejer ved ejerskifte, idet indbetalingen så bliver registeret forkert.

Kontakt ejendomsskattekontoret, hvis du har spørgsmål vedr. ejendomsskatten, på telefon 99 17 22 72 eller jebu@thisted.dk.

Efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves et gebyr på 250 kr. Der fremsendes 2 rykkerskrivelser, herefter overgår sagen til inddrivelse. Manglende betaling af renter og gebyrer opkræves på 1. rate ejendomsskat det efterfølgende år.
Du har mulighed for at tilmelde betalingen af ejendomsskat til Betalingsservice. Oplysningerne, du skal bruge, fremgår af indbetalingskortet.

Ejendomsskatten for indeværende år beregnes på baggrund af den fastsatte grundværdi ved den offentlige vurdering.

Hvis du har spørgsmål til ejendomsvurderingen kontaktes Vurderingsstyrelsen, Ejendomsvurderingen, på telefon 72 22 28 26.

Grundskyldspromille i Thisted Kommune 
Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af grundskyldspromillen. Den kommunale grundskyldspromille skal være mellem 16 og 34.

Thisted Kommune har fastsat grundskyldspromillen til 23,75.

Får du pension, er på efterløb, eller fyldt 65 år, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat. Du skal henvende dig til økonomikontoret på telefon 99 17 17 17. 

Indefrysningsordning for grundskyld 
I forbindelse med vedtagelsen af Boligskatterefomen i 2017, blev det politisk besluttet at indføre en midlertidig ordning, hvor evt. stigninger i grundskylden i forhold til 2017 bliver indefrosset i ejendommen i perioden 2018-2020.

I efteråret 2019 blev boligskattereformen udskudt med tre år, hvilket tilsvarende forlænger perioden med en tvungen indefrysning med tre år til ultimo 2023.

Indefrysningen betyder i praksis, at kommunen rente- og gebyrfrit låner dig penge til at betale for en evt. stigning i ejendomsskatten.

Siden skattestoppet i 2001 er der lagt begrænsninger på stigninger i grundskylden, da grundens vurdering højst kan stige med 5-7 procent årligt. Det er denne stigning, som bliver indefrosset som gæld i boligen.

Udgør den årlige stigning i ejendomsskatten mindre end 200 kr., bliver beløbet ikke indefrosset, men forfaldet til betaling som en del af den samlede ejendomsskat.

Indefrysningsordning bliver frivillig
Da boligskattereformen blev vedtaget i 2017, havde boligejerne ikke mulighed for at fravælge indefrysning af stigningerne i ejendomsskatten.

En lovændring i december 2020 indebærer dog, at du fra 1. maj 2021 både kan betale den allerede indefrosne grundskyld, samt de kommende stigninger.

Fravælger du indefrysnings-ordningen, skal du altså betale det indefrosne beløb. Du kan senere tilvælge ordningen igen.

Heller ikke efter lovændringen, bliver der beregnet renter af det indefrosne beløb. Rentetilskrivning finder kun sted, hvis du fravælger ordningen, og ikke indbetaler det indefrosne beløb indenfor betalingsfristen, oplyser Skattestyrelsen.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet. Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på skatteministeriets hjemmeside.

Flexbolig

I Thisted Kommune udsteder vi ikke flexbolig-tilladelser.

I mange kommuner er det nødvendigt at have en flexbolig-tilladelse, hvis man kun ønsker at anvende sin helårsbolig i dele af året. I Thisted Kommune er dette ikke nødvendigt, da vi ikke har bopælspligt i vores helårsboliger.

Du kan derfor bruge dit helårshus som sommerhus, også uden en tilladelse.

Reglerne
Reglen om flexbolig-tilladelser er en del af Boligreguleringslovens paragraf 50, stk. 2 og da Thisted Kommune ikke har tiltrådt Boligreguleringsloven, gælder denne regel ikke i Thisted Kommune.

Thisted Kommune har ved kommunesammenlægningen besluttet, at boligreguleringsloven kap. 2-5 ikke skal gælde for Thisted Kommune jf. BRL paragraf 1, stk. 1.
Reglen om flexbolig-tilladelser i boligreguleringslovens paragraf 50, stk. 2 er en lempelse af de begrænsninger om anvendelse af boliger, som ligger i Boligreguleringsloven.

Thisted Kommune har mulighed for at beslutte, at reglerne skal gælde. Det kan besluttes for hele eller dele af kommunen. Det er et krav, at det bliver annonceret offentligt, hvis der tages en sådan beslutning.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thisted Kommune på telefon 99 17 22 58.

Hegnsyn

Kan du og din nabo ikke blive enige om hegn i skel? Anmod Hegnsynet om hjælp.
Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, men hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.

Der kan være undtagelser, som for eksempel lokalplaner og tinglyste deklarationer, der kan indeholde bestemmelser, som man skal overholde - også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Typer af hegn
Hegn kan være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn, en mur med mere og kan opdeles i tre typer:

 • Fælleshegn: Et hegn, som står i skellet mellem to grunde.
 • Eget hegn: Et hegn, som står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 m.
 • Indre hegn: Et hegn, som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 m fra skellet.

Fælleshegn og eget hegn er omfattet af reglerne i hegnsloven, mens træer og indre hegn ikke er omfattet af hegnsloven. 

Anmodning om hegnsyn
Du skal fremsende en anmodning/klage, som skal indeholde følgende:

 • Dit navn og adressen på din ejendom.
 • Fremstilling af de forhold, som du ønsker, hegnsynet skal bedømme.
 • Din påstand i sagen - det vil sige, det resultat, du ønsker at opnå. 
 • Kopi af servitutter, lokalplanbestemmelser, fredningskendelse eller andre særlige bestemmelser for hegn på din eller naboens ejendom.
 • Oplysning om modpartens navn og adresse.

Du skal sende din anmodning/klage skriftligt på mail til byggesag@thisted.dk eller sende den til Teknik & Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Du kan også benytte dette skema til anmodning om hegnsyn.

Pris for et hegnsyn
Prisen for at afholde et hegnsyn er 2.009 kr. Hegnsynet træffer afgørelse om, hvem af sagens parter der skal betale.

Hegnsynsmænd
Poul Henrik K. Kristensen, Helshagevej 10, 7730 Hanstholm, telefon 21 19 44 66 (formand).
Mads Steensgaard, Flarupvej 14, 7760 Hurup.
Flemming Worm Nielsen, Hedegårdsvej 38, 7755 Bedsted.

Nyttige links
Hegnsloven 
Guide til hegnsloven  

Olietanke 

Har du sløjfet eller fjernet din olietank?
Hvis du har fjernet din olietank, skal du give kommunen skriftlig besked, uanset om det er en olietank, der har været nedgravet eller overjordisk. Hvis du afblænder din nedgravede olietank, skal du også give kommunen skriftlig besked.

Dette kan du gøre på 2 måder:

 • Opret en sag i Byg og Miljø portalen om sløjfning af olietanken ELLER
 • Udfyld dette skema og mail det til os på miljo@thisted.dk
 • Medsend evt. billeder og/eller kvittering vedr. fjernelsen af olietanken. For jo flere oplysninger/dokumentation vi har liggende omkring olietanken, jo bedre

Privat olietank:
Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt og den skal holde tæt.
Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.
Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, kan du kontakte kommunen, som måske har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked.

Ny olietank:
Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Anmeldelsen skal indeholde:

 • En skitse over olietankens placering på ejendommen
 • En tankattest (alternativt en beskrivelse af olietankens størrelse og type samt hvilket materiale den er lavet af)
 • Tidspunkt for etablering

Du skal sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du skal sende attesten til kommunen senest på etableringstidspunktet.

Læs mere om: Krav til nye olietanke.

Hul på olietank:
Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.
Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.
Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.
Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen.

Læs mere om: Hvad gør jeg, hvis jeg har olieudslip?

Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip: Forsikring mod olieudslip 

Lovgivning:
Du kan se 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside: Jordforureningsloven.

Reglerne for etablering og anvendelse af olietanke bliver reguleret via 'Olietankbekendtgørelsen'. Læs: Bekendtgørelsen om olietanke.

Skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmelsvamp i din bolig eller generelt dårlig bolig, skal du kontakte ejeren af boligen. Kan du og ejer ikke blive enige, kan du anmelde problemet til kommunen.

Når du henvender dig til kommunen, kan det ske enten pr. telefon eller mail. Du er altid velkommen til at tage telefonisk kontakt for at drøfte situationen.

Inden vi aftaler en evt. besigtigelse skal der indsendes en skriftlig henvendelse med:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Beskrivelse af problemet.
 • Gerne med billeder af problemerne.

Ovenstående skal sendes til byggesag@thisted.dk


Lejebolig
Det er udlejerens pligt at sørge for at boligen er i en forsvarlig stand. Hvis der opstår en tvist mellem lejer og udlejer, om generelle problemer, er det muligt at få hjælp gennem Huslejenævn eller Lejernes Landsorganisation (LLO) Omhandler problemerne sundhedsfare, herunder skimmelsvamp, kan du få hjælp ved kommunen.


Ejerbolig

Er der tale om en ejerbolig er det som udgangspunkt ejerens eget ansvar at holde boligen i forsvarlig stand. Der kan dog være tale om, at forholdene er i så stor risikofaktor at kommunen skal ind over. F.eks. hvis der befinder sig børn i boligen med sundhedsmæssige risiko.

 
Gode råd til at undgå skimmelsvamp og dårligt indeklima

Skimmelsvamp kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder din bolig, tør og med god ventilation.

Gode råd til at holde luftfugtigheden nede:

 • Luft godt ud. Lav gennemtræk 5-10 minutter flere gange dagligt. Vær ekstra omhyggelig med udluftning på badeværelse og i køkken, når du har været i bad eller laver mad.
 • Tænd for emhætten, når du laver mad. Tjek, at udsugning og aftræk virker, som det skal.
 • Tøj skal tørres udendørs eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.
 • Hold samme temperatur i alle rum og ikke lavere end 18 grader.
 • Opstår der vandskade, skal du udbedre skaden hurtigst muligt.
 • Hold friskluftventiler i vinduesrammer og vægge åbne og tjek, at aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene.


Nyttige links 
Læs mere om skimmelsvamp

Skorstensfejning

Fejning af skorstene er lovpligtig og har blandt andet til formål at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner.

Thisted Kommune er inddelt i distrikt Nord og distrikt Syd. Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning, skal du kontakte skorstensfejermesteren. 

Distrikt Nord
Skorstensfejermester Henrik Langvang

Pantervej 10, 7700 Thisted
Mobil: 23 26 11 22
E-mail: henrik@thisted-skorstensfejer.dk
Web: www.thisted-skorstensfejer.dk  

Distrikt Syd
Skorstensfejermester Jannick Villy Jensen

Teglværksvej 7, 7700 Thisted
Mobil: 60 24 50 43 / 60 24 50 63 (kontor)
E-mail: jannick@thyfejeren.dk
Web: www.thyfejeren.dk

Billede af skorstensfejerdistrikter i Thisted Kommune
Her kan du se de geografiske grænser for distrikt nord og syd.

Opkrævning af gebyr
Gebyret for at få fejet din skorsten bliver opkrævet over ejendomsskattebilletten.

Eventuelt ekstraarbejde, skal afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Vælg en anden skorstensfejer 
Du kan frit vælge, om du vil lade den lovpligtige skorstensfejning udføres af en af vores to skorstensfejere, eller om du vil anvende en anden uddannet skorstensfejermester. Hvis du vælger en anden skorstensfejermester, skal du afregne direkte med denne.

Ændring af varmeinstallation i BBR
Husk du skal ændre i din BBR-meddelelse, hvis du ændre din varmeinstallation. Dette skal gøres via selvbetjeningsløsningen Ret-BBR. 

Ret dine BBR-oplysninger

Udstykningserklæring

Hvis du har brug for at få oplyst om en matrikel kan udstykkes i forbindelse med salg jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, skal du indsende en forespørgsel til os. 

Send en forespørgsel

Når du har udfyldt forespørgslen, vil du modtage et svar i løbet af 14 dage. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thisted Kommune på telefon 99 17 22 58.

Senest opdateret 16-03-2023

Kontakt

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
Telefontider

Mandag - torsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag kl. 15.00-17.00

Fredag kl. 08.00-10.00